Mattheüs 20

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 20:


Mattheüs 20 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 20:10

Mt 20:10  En toen de eersten kwamen, meenden zij dat zij meer zouden krijgen; en ook zij kregen elk de denaar. (Telos) 

Ook zij kregen elk de denaar. Het loon van een dagarbeider. Een gelovige, opgegroeid in een christelijk gezin, die van kindsbeen af de Schriften kent en de Heer Jezus al vanaf zijn jeugd navolgt en voor Hem werkt; en een gelovige uit een moslimgezin, die pas later de Heer heeft leren kennen en dienen; en een zondaar die zich in zijn laatste jaren bekeerd en voor Christus gaat werken; en een gelovige vrouw die de Heer dient in haar jeugd, maar vervolgens jarenlang bedlegerig is en verstandelijk beperkt - ze krijgen alle hetzelfde loon. Dat is genade, goedertierenheid.

Matth. 20:22

Mt 20:22 Jezus antwoordde echter en zei: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik zal drinken? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. (TELOS)

U weet niet. "U" is in de grondtekst in het meervoud: "ulieden" of "gijlieden" (Statenvertaling) zouden wij vroeger vertalen.

Matt. 20:28

Mt 20:28 zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (TELOS)

Losprijs voor velen. Vergelijk:

1Ti 2:5 Want er is een God en een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 1Ti 2:6 die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens het getuigenis op zijn eigen tijd; (TELOS)

"Voor" in "voor velen" (Mt. 20:28) is de vertaling van het Griekse woord anti, dit betekent "in plaats van". Niet wij, Hij betaalde de losprijs. "Voor" in "voor allen" (1 Tim. 2:5) is de vertaling van het Griekse huper, d.i. "ten behoeve van, terwille van". De losprijs is een aanbod dat zich uitstrekt tot allen, is er ten behoeve van allen. Helaas nemen niet allen het aanbod van verlossing aan.