Mattheüs 23

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 23:


Mattheüs 23 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 23:2

Mt 23:2 en zei: De schriftgeleerden en de farizeeen zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. (TELOS)

Zie Stoel van Mozes.

Matth. 23:3

Mt 23:3 Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat, maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen en doen niet. (TELOS)

Alles dan wat zij u ook zeggen. Alles wat zij u leren uit de wet van Mozes.

Matth. 23:35

Mt 23:35 opdat alle rechtvaardige bloed over u komt dat op de aarde is vergoten, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, die u hebt vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. (TELOS)

Zacharia. Dat Zacharia vermoord is tussen het tempelhuis en het altaar weten wij alleen uit de woorden van de Heer, niet uit het boek van Zacharia noch uit de Joodse overlevering die wij bezitten. Daarom bestaat er verschil van mening over de identiteit van de Zacharia waarop de Heer doelt.

Sommigen vereenzelvigen hem met de zoon van Jojada (zie artikel Zacharia). Een argument hiervoor is dat de moord van Jojada's zoon overeenkomt met de moord die de Heer Jezus aanduidt en vermeld is in de Bijbel, in het voor Joden het laatste Bijbelboek Kronieken. Jezus' woorden 'van' en 'tot' passen dan goed bij de volgorde van de Bijbelboeken in de Tenach: van Abel (in Genesis) tot Zacharia (in Kronieken).

Anderen[1] houden hem voor de profeet Zacharia, waarvan de Heer te kennen gaf de wijze waarop die profeet is omgebracht. De toedracht van de moord wordt niet van Abel meegedeeld, omdat die bekend was uit de Schrift.

Matth. 23:37

Mt 23:37  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. (Telos)
Onder haar vleugels. Een plaats van geborgenheid en veiligheid. Vergelijk:
Ru 3:9  En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. (HSV)
Ook de Heer Jezus heeft, figuurlijk gesproken, 'vleugels':
Mal 4:2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. (SV)
Een tegenstelling hiermee vormen de vleugels van de machtig-grote roofvogel Assyrië:
Jes 8:8  En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel! (SV)

Voetnoot

  1. Bijvoorbeeld Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1982), blz. 337-338.