Mattheüs 23

Uit Christipedia

Mattheüs 23, een hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages ervan worden becommentarieerd.

Hoofdstukken die zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:
Mattheüs: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28

Samenvatting

1- Rede tegen de schriftgeleerden en farizeeën. 7b-10 Tegen zekere aanspreektitels onder de discipelen. 11-12 Ware zedelijke grootheid. 13-36 'Wee u' uitspraken van de Heer Jezus. 37-39 Weeklacht over Jeruzalem. Haar weerzien van Jezus.

2

2 en zei: De schriftgeleerden en de farizeeen zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. (Telos) 

De stoel van Mozes. Een eertijds bestaande zetel in de synagoge, zie Stoel van Mozes.

3

3 Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat, maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen en doen niet. (Telos) 

Alles dan wat zij u ook zeggen. Alles wat zij u leren uit de wet van Mozes.

31

31 U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. (Telos) 

De rooms-katholieke vervolgers van de kerkhervormers hielden de beenderen van de apostelen en profeten voor heilig en van waarde, terwijl zij te vuur en te zwaard degenen vervolgden die de apostolische leer beleden[1].

33

33 Slangen, adderengebroed, hoe zult u ontkomen aan het oordeel van de hel? (Telos) 

Het oordeel van de hel. Het oordeel dat iemand tot de hel veroordeelt; helse verdoemenis, het vonnis dat "ter helle" luidt. Een voorbeeld:

Mt 25:41  Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid; (Telos)

35

35 opdat alle rechtvaardige bloed over u komt dat op de aarde is vergoten, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, die u hebt vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. (Telos)

Zacharia. Dat Zacharia vermoord is tussen het tempelhuis en het altaar weten wij alleen uit de woorden van de Heer, niet uit het boek van Zacharia noch uit de Joodse overlevering die wij bezitten. Daarom bestaat er verschil van mening over de identiteit van de Zacharia waarop de Heer doelt.

Sommigen vereenzelvigen hem met de zoon van Jojada (zie artikel Zacharia). Een argument hiervoor is dat de moord van Jojada's zoon overeenkomt met de moord die de Heer Jezus aanduidt en vermeld is in de Bijbel, in het voor Joden het laatste Bijbelboek Kronieken. Jezus' woorden 'van' en 'tot' passen dan goed bij de volgorde van de Bijbelboeken in de Tenach: van Abel (in Genesis) tot Zacharia (in Kronieken).

Anderen[2] houden hem voor de profeet Zacharia, waarvan de Heer te kennen gaf de wijze waarop die profeet is omgebracht. De toedracht van de moord wordt niet van Abel meegedeeld, omdat die bekend was uit de Schrift.

37

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild. (Telos)

Onder haar vleugels. Een plaats van geborgenheid en veiligheid. Vergelijk:

Ru 3:9  En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. (HSV)

Ook de Heer Jezus heeft, figuurlijk gesproken, 'vleugels':

Mal 4:2  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. (SV)

Een tegenstelling hiermee vormen de vleugels van de machtig-grote roofvogel Assyrië:

Jes 8:8  En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel! (SV)

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).
  2. Bijvoorbeeld Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1982), blz. 337-338.