Mattheüs 19

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 19:


Mattheüs 19 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 19:16

Mt 19:16  En zie, er kwam iemand naar Hem toe en zei tot Hem: Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te hebben? (TELOS)

Iemand. Een "jongeman" (vers 20, 22), die "vele bezittingen" (vers 22) had.

Matth. 19:18-19

Mt 19:18 Hij zei tot Hem: Welke? Jezus nu zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, Mt 19:19 eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste liefhebben als uzelf. (TELOS)

Het is alsof de de Heer de geboden noemt in een bepaalde volgorde: van licht naar zwaarder.

Matth. 19:21

Mt 19:21 Jezus zei tot hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezittingen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemelen, en kom, volg Mij. (TELOS)

Wat de Heer nu noemt is het zwaarst voor ons: naastenliefde paren aan zelfverloochening en navolging van Jezus.

De Heer Zelf heeft deze woorden vervuld in zijn leven. Hij gaf de heerlijkheid van de hemel op, ontledigde Zichzelf, werd arm om ons rijk te maken.

2Co 8:9 Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. (TELOS)

Flp 2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. Flp 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. (TELOS)

En kom, volg Mij. Zie Matth. 16:24v.

Matth. 19:28

Mt 19:28 Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israel te oordelen. (TELOS)

Wedergeboorte. Hier in de zin van een nieuwe stand van zaken. → Wedergeboorte. Vergelijk:

Ro 8:19 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. (...) Ro 8:22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Ro 8:23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. (TELOS)

U ook op twaalf tronen zult zitten enz. De 12 apostelen zullen de 12 stammen oordelen. De heiligen zullen de wereld oordelen. Vergelijk:

1Co 6:2 Of weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken? (TELOS)

Van Mozes is geschreven dat hij op de beloning zag:

Heb 11:26 en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. (TELOS)

Ook de Heer zag op de vreugde die vóór Hem, achter het kruis en graf, lag.