Mattheüs 3

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 3:


Mattheüs 3 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 3:17

Mt 3:17 en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden. (TELOS)
In Wie Ik welbehagen heb gevonden. Te midden van een krom en verdraaid geslacht was één mens, die volmaakt goed was, een man naar Gods hart. De apostel vermaant de gelovigen te Filippi, opdat zij "onberispelijk en rein ..., onbesproken kinderen van God" zijn.
Flp 2:14 Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, Flp 2:15 opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, (TELOS)
Het ideaal, dat Paulus voor ogen stond, was Jezus Christus, die volkomen onberispelijk en rein was.