Mattheüs 18

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Mattheüs 18:


Mattheüs 18 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 18:3

Mt 18:3 en zei: Voorwaar, Ik zeg u: als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen geenszins binnengaan. (TELOS)

Worden als een kind houdt nederig worden in (vers 4). De discipelen wilden weten wie de grootste is in het koninkrijk der hemelen. Tussen de grote mannen plaatste de Heer een kind… Nederige discipelen noemt Jezus “kleinen die in Mij geloven” (vers 6).

Matth. 18:6

Mt 18:6  Wie echter een van deze kleinen die in Mij geloven, een aanleiding tot vallen is, het zou nuttig voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en hij in de diepte van de zee zou zinken. (TELOS)

Vergelijk: de Egyptenaren werden als een steen in sterke wateren geworpen:

Ne 9:11  En Gij hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat zij in het midden der zee op het droge zijn doorgegaan; en hun vervolgers hebt Gij in de diepten geworpen, als een steen in sterke wateren. (SV)

Opb 18:21  En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden. (Telos)

Matth. 18:8

Mt 18:8 Als nu uw hand of uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u; het is beter voor u verminkt of kreupel het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. (TELOS)

Hak die af en werp die van u. Paulus schijnt aan deze woorden te hebben gedacht en ze figuurlijke te hebben geduid, toen hij schreef:

Vergelijk:
Col 3:5 Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, Col 3:6 om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Col 3:7 Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin leefde. Col 3:7 Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin leefde. Col 3:8 Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Col 3:9 Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan (TELOS)
Eeuwige vuur. Dat is de hel, zie vers 9. En vergelijk:
Mr 9:45 En als uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan, dan met twee voeten in de hel geworpen te worden.

Matth. 18:9

Mt 18:9 En als uw oog u een aanleiding tot vallen is, trek het uit en werp het van u; het is beter voor u met een oog het leven in te gaan, dan met twee ogen in de hel van het vuur geworpen te worden. (TELOS)

Uw oog. Na hand en voet, wordt nu een ander lid van het lichaam genoemd.

Trek het uit en werp het van u. Zie commentaar op het vorige vers.

De hel van het vuur. Zie hel.

Matth. 18:18

Mt 18:18 Voorwaar, Ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. (TELOS)

Binden, ontbinden. De gemeente heeft de volmacht om te binden (in de ban te doen) of te ontbinden (de ban te ontheffen). Zie Binden, ontbinden.

Matth. 18:20

Mt 18:20  Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. (Telos)

Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. In Iran komen christenen heimelijk samen, zij het in het publieke domein, twee of drie in getal, om niet op te vallen. Aldus vertelde de Iraniër Mojtaba in een uitzending van Family7, 3 jan. 2020. Hij zat om zijn dienst als christen drie jaar in een Iraanse cel.