Wedergeboorte

Uit Christipedia

De wedergeboorte is een geestelijke geboorte, bewerkt door Gods woord en Gods Geest, waardoor een gelovige als kind van God, uit God geboren wordt en een nieuw soort leven ontvangt.

Wedergeboorte is een voorwaarde om het Koninkrijk van God te zien en binnen te gaan.

Woorden. Het Griekse zelfstandig naamwoord in de brontekst van het Nieuwe Testament is παλιγγενεσια, paliggenesia, en betekent "nieuwe geboorte, nieuwe voortbrenging, vernieuwing, herschepping". Het woord komt 2x voor.

Mt 19:28 Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israel te oordelen. (TELOS)

Tit 3:5 heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, (TELOS)

Het Griekse werkwoord in de brontekst is αναγενναω, anagennaoo, van ανα (= opnieuw) en γενναω (= worden, verwekken, voortbrengen, geboren worden, baren; meestal van de vader gezegd, maar soms ook van de moeder: baren). Het komt 2x in het Nieuwe Testament voor en wel in de eerste brief van Petrus (1:3, 23). Het betekent: opnieuw of wederom verwekken, voortbrengen, geboren (doen) worden, regeneren. Het woord kwam ook voor in heidense mysteriegodsdiensten. In figuurlijke, overdrachtelijke zin van personen gebruikt betekent het: iemand verandert in zijn geest zodanig, dat hij een nieuw leven gaat leiden in overeenstemming met Gods wil.

1Pe 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, (TELOS)

1Pe 1:23 u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. (TELOS)

Nieuwe geboorte. Men wordt in geestelijke zin opnieuw geboren, voortgebracht. Dat gebeurt van Godswege door Zijn Geest en Woord, en van de kant van de mens door zijn geloof. Door het geloof wordt men een kind van God. De natuurlijke geboorte vlees en bloed was de eerste, de geestelijke geboorte is derhalve een nieuwe geboorte.[1]

Schriftplaatsen 

De wedergeboorte wordt zowel in het Nieuwe als Oude Testament beschreven. Hieronder volgen enkele plaatsen in de Bijbel die spreken van de wedergeboorte.

En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven’ (Ez. 36:26).

Dit werd beloofd aan Israël in Babel, tegelijk met de belofte dat ze weer in hun land zouden wonen: ‘En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn’ (vers 28). In het Nieuwe Testament:

Joh 1:12 Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven; Joh 1:13 die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (TELOS) 

Joh 3:3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Joh 3:4 Nicodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Joh 3:7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is. Joh 3:9 Nicodemus antwoordde en zei tot Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Joh 3:10 Jezus antwoordde en zei tot hem: Bent u de leraar van Israel en weet u deze dingen niet? (TELOS)

Waaruit geboren 

Bij de wedergeboorte wordt men geboren uit de Geest, oftewel uit God, door middel van Zijn levend en blijvend woord.

Joh 1:13 die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.  (TELOS) 

Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. (TELOS)

1Pe 1:22 Daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid, tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar vurig lief uit een rein hart, 1Pe 1:23 u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. (TELOS)

Nieuw leven 

Ieder die in de Heer Jezus gelooft ontvangt in de wedergeboorte een geheel nieuw leven.

Nieuwe natuur 

Wat uit de Geest geboren, is geest. Zoals de mens een lichamelijk wezen wordt door de geboorte uit het lichaam van de moeder, zo wordt hij een geestelijk wezen door de geboorte uit de Geest. Door de geboorte uit God ontvangt de gelovige een goddelijk leven, de Goddelijke natuur. Hij is een deelgenoot van de goddelijke natuur.  

Joh 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. (TELOS) 

2Pe 1:1 Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus: 2Pe 1:2 genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus, onze Heer. 2Pe 1:3 Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd, 2Pe 1:4 waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. 2Pe 1:5 Voegt om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, (TELOS)

Wedergeborene en de wereld 

De wedergeborene komt uit God en gaat tot God. God is Zijn Vader en het huis van de Vader zijn bestemming. Uit Hem en tot Hem is hij. De niet-wedergeborene, de niet-gelovige, kent nocht de herkomst noch de toekomst of bestemming van de mens die opnieuw geboren is.

Joh 3:7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is. (TELOS) 

Nieuwe wereldorde

De nieuwe wereldorde, die aanbreekt wanneer de Heer Jezus in deze wereld terugkomt, wordt een wedergeboorte genoemd.

Mt 19:28 Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israel te oordelen. (TELOS)

Het Griekse woord vertaald door 'wedergeboorte' is παλιγγενεσια, palingenesia. Het is samengesteld uit palin (weer, opnieuw) en genesis (bron, oorsprong, herkomst, geboorte). gelijk het Nederlandse 'weder-geboorte'. De vernielde aarde wordt door de Heer vernieuwd, gerenoveerd. Sommige uitleggers[2] passen de uitdrukking 'het paradijs van God' toe op het herstelde aardrijk en denken dat er opnieuw een Boom van het leven op aarde zal zijn.

Opb 2:7  Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. (Telos)

Voetnoten

  1. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Als Jimmy DeYoung, in: The Timing of the Rapture and the Second Coming. Youtube.com: John Ankerberg Show, 27 feb. 2014. Duur: 28 min. 30 sec.