Grote Verdrukking

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Grote verdrukking)

De Grote Verdrukking is een periode van 3,5 jaar, waarin God de wereld oordeelt door middel van zware plagen. Het is het tweede deel van de 'laatste jaarweek' van Daniël. Deze jaarweek wordt ook wel onderverdeeld in twee perioden van drie en een half jaar (3 1/2 jaar). Gedurende de laatste drie en half jaar zal de wereld worden gedomineerd door de Het Beest en de valse profeet (= antichrist). Direct op de Grote Verdrukking volgt het Duizendjarig Rijk.

Andere 'grote verdrukkingen'.

In de Schrift worden andere gebeurtenissen aangeduid met 'grote verdrukking'. Het Nieuwe Testament noemt er nog twee. De hongersnood ten tijde van onderkoning Jozef bracht 'grote verdrukking' voor heel Egypte en Kanaän. Jozef voorzag met zijn graanschuren in de nood. 
Hnd 7:11 Er kwam echter een hongersnood over heel Egypte en Kanaan een grote verdrukking, en onze vaderen vonden geen voedsel. (TELOS)
De Heer Jezus dreigt de volgelingen van de valse profetes Izebel met 'grote verdrukking'. 
Opb 2:22 Zie Ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. (TELOS)

Duur van de Grote Verdrukking

Onder de Grote Verdrukking wordt verstaan de allerlaatste periode vóórdat Jezus Christus uit de hemel zal terugkomen op aarde (zie Wederkomst van Jezus Christus). In strikt bijbelse zin betreft het begrip 'Grote Verdrukking' alleen de tweede helft van Daniëls zeventigste jaarweek. Deze helft duurt 3,5 jaar. Sommigen nemen de uitdrukking echter als een aanduiding voor de hele jaarweek van 7 jaar. Deze periode eindigt door de verschijning van de Koning der Koningen met grote macht en majesteit en wordt opgevolgd door een tijd van ongekende vrede onder Zijn heerschappij.  

Grootheid van de verdrukking

De Grote Verdrukking zal plaatsvinden door toedoen van het Beest, die de heiligen hevig zal vervolgen. Ook zal door vele oorlogen en natuurlijke en bovennatuurlijke rampen de mensheid tenslotte op de rand van totale vernietiging staan. Jezus zei hierover, toen hij over de 'laatste dingen' sprak: Als die dagen niet ingekort zouden worden zal er geen 'vlees' behouden blijven.  

De Grote Verdrukking wordt onder andere in Matteüs 24 en Lucas 21 beschreven.
Mt 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen. (TELOS)
Maar wanneer u ziet dat Jeruzalem door legers omsingeld wordt, weet dan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Laten dan degenen die in Judea zijn vluchten naar de bergen; en laten degenen die in het midden van de stad zijn er uit trekken. En laten degenen die op het veld zijn niet in de stad komen. Want dit zijn de dagen van wrake opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over het volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard, en als gevangenen weggevoerd worden naar alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. (Luk. 21:20-24)

Tijdrekenkundige duiding

In de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' meestal uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Tegenwoordig wordt deze verklaring alleen nog maar aangehangen bij het preterisme. Met de opkomst van het dispensationalisme echter, werd de vervulling van deze passage naar de toekomst verschoven.

Er zijn gelovigen die de grote verdrukking zullen meemaken. 
Opb 7:14 En ik zei tot hem: Mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam. (TELOS)

Gebeurtenissen

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament (met name in de boeken Daniël en Openbaringen) wordt er voorspeld dat er een koning zal opstaan die zwaar in opstand komt tegen God en zijn heiligen:

Daniël 7:25 Hij (= een bepaalde koning in de eindtijd) zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.
Daniël 9:27 Hij (een toekomstige vorst) zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.
Daniël 12:7 Daarop hoorde ik (= Daniël) de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond, spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’ 
Daniël 12:11 “En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.
Opb. 11:2 De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen. Opb. 11:3 Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.
Dit laatste vers slaat op de twee getuigen.

Er worden in deze aanhalingen verschillende tijdsaanduidingen gebruikt, die allemaal op eenzelfde periode lijken te duiden. “Eén tijd, een dubbele tijd en een halve tijd” is drieënhalf. “De helft van de week” is drieënhalve dag. “Twaalfhonderdnegentig dagen” is ongeveer drieënhalf jaar (1.277 dagen). “Tweeënveertig maanden” is eveneens drieënhalf jaar. En ook “Twaalfhonderdzestig dagen” is ongeveer drieënhalf jaar. Als “drieënhalve dag” als symbolische geïnterpreteerd wordt, zou dit als een periode van drieënhalf jaar gezien kunnen worden.

In onder andere Matteüs 24 spreekt Jezus ook over deze tijd, hoewel Hij er geen tijdsduur bij noemt. Hij noemt het “een tijd van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.” (Matth. 24:21). En in het volgende vers: "En indien die dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort" (Matth. 24:22).

In de Bijbel staan ook grote rampen en oorlogen beschreven, die tijdens de Grote Verdrukking zouden gaan plaatshebben. In Mattheus hoofdstuk 24, vers 29-31 staat hierover:
"29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere."
Deze tekst geeft aan dat er dus een zonsverduistering en een maansverduistering zullen zijn en dat er sprake zal zijn van vallende sterren (kometen). Daarna vindt de wederkomst van Christus plaats.

Opname van de Gemeente

Er zijn gelovigen - heiligen worden ze genoemd - die de Grote Verdrukking meemaken. Wordt de gemeente van Christus vóór, in of na de Grote Verdrukking opgenomen? Op deze vraag geven christenen verschillende antwoorden. Veel christenen geloven dat zij worden opgenomen voordat God zijn toorn uitgiet over deze wereld. De Bijbel leert immers dat wij niet bestemd zijn tot toorn? Deze zienswijze wordt pretribulationisme genoemd. De heiligen die de Grote Verdrukking meemaken zijn personen die na de opname van de gemeente tot bekering en geloof zijn gekomen.

Anderen menen daarentegen dat de christenen door die bijzondere tijd van verdrukking heen moeten, voor een deel of geheel. Het midtribulationisme leer dat de gemeente halverwege de zeventigste jaarweek wordt opgenomen, dus voordat de Grote Verdrukking in eigenlijk zin plaatsvindt. Het posttribulationisme leert dat Christus pas na de Grote Verdrukking de zijnen tot Zich neemt en met hen verschijnt in deze wereld. Mid- en posttribulationisten kunnen zich gaan voorbereiden op de tijd van verdrukking, door bijvoorbeeld te bidden:

Laat ons zien hoe we moeten vechten tegen deze geprofeteerde oorlog, of minstens voorbereid te zijn het te verdragen: "Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht… Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten…" (Daniel 7:21, 25a)[1]

Meer informatie

Dato Steenhuis, Johannes over de grote verdrukking. Youtube.com: Groeien in geloof, 11 april 2020. Lezing gehouden op 6 april 2020 te Sliedrecht. Deel 8 van een serie lezingen over Bijbelse profetie.

Kees Abspoel, Verborgen strijders. Met een voorwoord van Bram Krol. Zeewolde / Den Haag: Christelijke Uitgeverij Initiaal, 1998. Aantal pagina's: 311. Fictief verhaal geschreven door een Nederlandse schrijver en gebaseerd op de Bijbelse profetieën over de Opname van de gemeente en de jaarweek van Daniël. Het verhaal vertelt 'hoe het zou kunnen gebeuren'. De hoofdpersoon is Mike, die na de Opname tot geloof komt. Met gelovige vrienden, die evenals hij het nummer van het Beest afwijzen, zoekt hij zijn toevlucht in de Biesbosch, bij Dordrecht. Later verblijft hij in Duitsland en Drenthe. Ze zien de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. 

Zie ook

Zeventigste jaarweek van Daniël

Voetnoot

  1. Bron: Israël weekbrief (van Floris Poot), 1 juli 2016.