Pretribulationisme

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het pretribulationisme is de leer dat de Heer Jezus zijn gemeente van de aarde wegneemt aan het begin van of vóór de verdrukking ofwel de laatste (zeventigste) jaarweek van Daniël. Zij die deze leer houden worden pretribulationisten genoemd.

Het woord pretribulationisme komt van 'pre' (= voor) en het Latijnse woord 'tribulatio' (= verdrukking).

Het pretribulationisme hangt samen met het prechiliasme, dat is de leer dat de Heer Jezus terugkomt vóór het toekomstig, duizendjarig vrederijk. Prechiliasten hebben altijd geloofd dat er vlak vóór Christus' wederkomst een tijd van verdrukking en benauwdheid zal wezen. Onder prechiliasten bestaat echter verschil van mening over het tijdstip van de opneming van de gemeente.

Opneming van de gemeente - tijdrekenkundige standpunten.jpg


Argumenten

Voor de stelling dat de gemeente vóór de grote verdrukking wordt verwijderd van de aarde zijn onder meer de volgende argumenten aangevoerd:

Niet bestemd tot toorn

De Grote Verdrukking is de tijd dat de toorn van God over de aarde wordt uitgegoten. De aarde zal worden getroffen door rampen en plagen. De Grote Verdrukking is zwaarder en omvangrijker dan vroegere verdrukkingen. Hoewel de Gemeente verdrukking en vervolging heeft ondervonden en in veel landen nog ondervindt, zal zij niet worden blootgesteld aan de verschrikkelijke rampen die de zeven oordeelszegels zullen brengen. Want God heeft de Gemeente niet bestemd tot toorn - de grote dag van Gods toorn, Opb. 6:17 - maar tot het verkrijgen van de behoudenis.
1Th 1:9 want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen 1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)
1Th 5:9 want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, (TELOS)
Ro 5:9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (TELOS)
Ro 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. (TELOS)
In de gemeenten zijn sterken en zwakken, rijken en armen, meesters en slaven. De wereldlingen zullen zich verbergen in de holen en de rotsen voor het aangezicht van God en voor de toorn van het Lam. Daar kan kunnen de gelovigen van de gemeente van Christus niet bij zijn, want de toorn van God en van het Lam zal hen niet treffen.
Opb 6:15 En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; Opb 6:16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (TELOS)
Opb 11:15 En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Opb 11:16 En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God Opb 11:17 en zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Opb 11:18 En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven. (TELOS)

Begin van het oordeel

Het oordeel begint bij het huis van God.
1Pe 4:17  Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? (Telos)
2Co 5:10  Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad. (Telos)
Na het oordeel van het huis van God is het oordeel van het aardrijk. Deze volgorde vinden wij terug in het laatste Bijbelboek. In de hoofdstukken 2 en 3 (be)oordeelt de Heer Jezus de zeven gemeenten. In de hoofdstukken 6 en volgende wordt het aardrijk geoordeeld.

Vertrek naar Zijn plaats

Hij neemt ons op en wel, zegt Hij, "tot Mij... opdat ook u zult zijn waar Ik ben". Hij is bij de Vader, in diens Huis. Dat is onze bestemming bij de opname.
Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.  Joh 14:4  En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u.  Joh 14:5  Thomas zei tot Hem: Heer, wij weten niet waar U heengaat, hoe kunnen wij de weg weten?  Joh 14:6  Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Telos)
Het doel van opname is dan ook niet om vanaf de aarde Hem tegemoet te gaan teneinde terstond met Hem naar de aarde terug te keren

Dag onbekend, uur onvermoed

Onbekend is op welke dag of op welke uur de Heer Jezus komt om de zijnen tot Zich te nemen.
Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Mt 24:43 Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)
Lu 12:39  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Lu 12:40  Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)
Daarentegen is het duidelijk wanneer, na welke gebeurtenissen, de Heer verschijnt in de wereld.
Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Bewaring vóór het uur van de verzoeking

De Heer Jezus beloofde de gelovigen in Filadelfia te bewaren vóór 'het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen' (Opb. 3:10).
Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Opb 3:11 Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. (Telos)
Deze belofte mogen wij ook op onszelf toepassen. In het uur van de verzoeking behoren wij, tegenwoordige gelovigen, niet tot 'hen die op de aarde wonen'.

Zie ook Uur van de verzoeking.

Herstel van Israël na de bedeling van de gemeente. Wij leven nu in de tijd van de gemeente, waarin geen onderscheid is tussen Jood en heiden. Het volk Israël, dat zijn Messias niet kent, maar miskent of afwijst, is terzijde gesteld. Het is 'niet-mijn-volk'. Israël heeft echter niet voor altijd afgedaan. Gods heilsbeloften aan het volk zijn onberouwelijk. Jacob ging voor Rachel, maar hij kreeg Lea. Maar na zijn huwelijk met Lea werd ook Rachel, de aanvankelijk beoogde vrouw, verworven. Zo zal God Isräel als volk (terug)winnen als Christus Zijn gemeente tot Zich genomen heeft.

Sinds de 19e eeuw zien wij dat, onder Gods bestuur, Israëlieten weer terugkeren naar het beloofde land, zij het in ongeloof aan de ware messias Jezus Christus. De 19e-eeuwse pretribulationisten meenden dat de volgende gebeurtenissen zouden plaatsvinden ná de opname van de gemeente: de terugkeer naar het beloofde land, de oprichting van de staat Israël (1948), de verovering van oud Jeruzalem (1967), de vorming van een Christusgelovig overblijfsel in Israël.

Duidelijk handelt God weer met Israël ten tijde van de oordelen over het aardrijk. Zo zondert Hij uit dit volk zondert 144.000 dienstknechten af, beschermt hij een vrouw (symbool van het gelovig overblijfsel van Israël) en laat Hij in Jeruzalem twee getuigen optreden. Dat gebeurt allemaal als de bedeling van de gemeente voorbij is en de gemeente verwijderd is van de aarde.

Ontmoeting met de Heer in de lucht

Bij de opname van de gemeente, wanneer de Heer Jezus haar tot zich neemt (Joh. 14:3), gaat de gemeente haar Heer tegemoet in de lucht.

1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (TELOS)

Na de grote verdrukking komt de Heer op aarde en zullen zijn voeten staan op de Olijfberg (Zach. 14:5).

De weerhouder

De apostel Paulus schetst in 2 Thess. 2 een reeks van toekomstige gebeurtenissen: wegneming van de weerhouder (tegenhouder) » Afval, mens-van-de-zonde » Dag van de Heer, oordeel en verschijning van de Heer Jezus. De gelovigen te Thessalonica wisten wat of wie de de openbaring van 'de mens van de zonde' tegenhield.
2Th 2:6  En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. 2Th 2:7  Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. 2Th 2:8  En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (Telos)
Wie of wat is de weerhouder? De beste verklaring is: de Gemeente en/of de Heilige Geest die in haar woont, Want in vers 1 van hoofdstuk 2, het vers dat het gedeelte inleidt, is sprake van 'de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem".
2Th 2:1 Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, (Telos)
Deze bijeenvergadering is de opname. De komst van de Heer Jezus Christus is "de verschijning van zijn komst" (vers 8) in de wereld. De bijeenvergadering valt samen met het wegnemen van de Heilige Geest, 'hij die nu tegenhoudt' (vers 7). Zowel de Geest als de bruid van Christus verlangen naar de komst van de Heer Jezus; beiden zeggen 'kom!'
Opb 22:17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! ... (Telos)
De Heilige Geest, de Geest der waarheid, wordt weggenomen, en zijn plaats wordt als het ware ingenomen door een 'werking van de dwaling' (vers 11), leugen (vers 9) en bedrog (vers 10). De Heilige Geest was door God gezonden, de werking van de dwaling ook. Tussen haakjes, de Heilige Geest op zijn beurt kon niet komen zolang de Heer Jezus op aarde verbleef.
Joh 16:7  Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. (Telos)

De oudsten vóór de oordelen

De vierentwintig oudsten in Opb. 4 en 5 schijnen de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament te vertegenwoordigen (12 + 12). Ze dragen witte kleren en gouden kronen. Het is alsof ze al beloond zijn voor de rechterstoel van Christus, voor wie wij allen geopenbaard moeten worden (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10). Ze zingen van de gekochten "uit elk geslacht en taal en volk en natie", dat tot koningen en priesters zijn gemaakt en die over de aarde zullen regeren.

Opb 5:8  En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, Opb 5:10  en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (Telos)

Gezien de kronen die zij dragen en hun lied dat zij zingen, voordat de Heer Jezus de oordeelszegels opent, ligt het voor de hand aan te nemen dat de gemeente in de hemel is.

Doel van de oordelen

Het doel van de oordelen die over het aardrijk zullen komen is tweeledig: vergelding van de goddelozen en bekering. Velen zullen zich bekeren, velen blijken onbekeerlijk ("en zij bekeerden zich niet", Opb. 9:20-21, Opb. 16:9, 11). Gelovigen behoren niet tot de goddelozen en hebben geen bekering ten leven meer nodig en hoeven daarom die zware tijd niet meer door te maken.

De oudsten zingen

Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (Telos)

De oudsten zingen in het besef dat de Heer Jezus de zegels zal openen, zegels die oordelen inhouden. Als de gemeente nog op aarde zou zijn, zou de gemeente deel hebben aan de ellende die zal ontstaan. Dat is geen reden tot vreugde of gezang.

Die in de hemel wonen

Het laatste Bijbelboek, dat de oordelen van God over het aardrijk beschrijft, maakt onderscheid tussen hen die op aarde wonen en hen die in de hemel wonen. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen. De Heer Jezus bewaart de gelovigen voor het uur van de verzoeking. De verzoeking komt tot 'hen die op de aarde wonen'. De gelovigen komen niet in dat uur. Ze zijn dan in de hemel.
Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (TELOS)
Het Beest uit de zee, in het uur van de verzoeking, lastert 'hen die in de hemel wonen'.
Opb 13:5 En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden. Opb 13:6 En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. (TELOS)

Joodse zendelingen

In de zeventigste jaarweek van Daniël treden Joodse zendelingen op: de 144.000 zendelingen uit alle stammen van Israël en de twee getuigen in Jeruzalem. Er is geen sprake van andere zendelingen uit de volken. Als de gemeente nog op aarde zou zijn, zouden er genoeg zendelingen zijn om het evangelie te verkondigen. Maar de gemeente is in de hemel.

'Kom, Heer Jezus!'

Op de mededeling van de Heer, dat hij spoedig komt, De Geest, de bruid en het slot van het boek Openbaring zeggen: kom!
Opb 22:12  Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk is. (...) Opb 22:17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om niet. (...) Opb 22:20  Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom, Heer Jezus! (Telos)
De oproep 'kom!' is begrijpelijk als je weet dat de Heer spoedig komt, maar wordt minder begrijpelijk, ja, vreemd als je weet dat het zeker minstens zeven jaar (Daniëls 70e jaarweek) moet duren.

Uit de hemel met de Heer verschijnen in de wereld

De Heer Jezus Christus daalt met zijn heiligen neer uit de hemel en verschijnt in de wereld (Col. 3:4; 1 Thess. 3:13; Op 17:14; 19:14), dus moeten zij voordien zijn opgenomen in de hemel. Van de tien koningen en het Beest wordt gezegd:
Opb 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen - want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (Telos)
Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (...) Opb 19:14 En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. (Telos)

De Galilese huwelijkssluiting

De Galilese huwelijkssluiting[1] was een subtype van de Joodse huwelijkssluiting. De bruidegom haalde zijn bruid op, voltrok het huwelijk door de geslachtsdaad en begon een feest dat zeven dagen duurde. De zeventigste jaarweek van Daniël duurt ook zeven jaar. Daarna zal de Heer met zijn Bruid in deze wereld geopenbaard worden. Het beeld van de Galilese huwelijkssluiting, dat de Heer lijkt toe te passen, ondersteunt de opvatting dat de Heer zijn Bruid wegneemt vóór de periode van zeven jaar.[2]

Lea zeven dagen vóór Rachel

Jacob rekende erop met Rachel te zullen, maar kreeg Lea tot vrouw. Na zeven dagen (!) werd ook Rachel zijn vrouw.
Ge 29:25  En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban: Wat is dit, [dat] gij mij gedaan hebt; heb ik niet bij u gediend om Rachel? waarom hebt gij mij dan bedrogen? Ge 29:26  En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeve voor de eerstgeborene. Ge 29:27  Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. Ge 29:27  Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult.  Ge 29:28  En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. (SV)
Rachel is een voorafbeelding (type) van het overblijfsel van Israël dat na de opneming van de gemeente tot geloof komt en het eigendom van de Heer Jezus wordt. De Heer kwam voor Israël, maar hij kreeg een andere bruid, voornamelijk van heidense afkomst. Na het feest met deze bruid, gedurende de zeventigste jaarweek van Daniël, wordt Israël hem toegevoegd als bruid.

Meer informatie

In volgorde van publicatiedatum:

Boeken

Noah W Hutchings, Bob Glaze, Larry Spargimino, Kenneth Hill, David Schnittger, Douglas Stauffer, Christi Killian (red., illustrator), Will The Church Go Through The Tribulation. Bible Belt Publishing, 2013. Pagina's: 144.

Billy Crone, The Rapture: Don't Be Deceived. Uitgever: Get A Life Ministries; First Edition edition, 31 okt. 2016. Pagina': 308.

Online video's

In opklimmende orde van tijd:

Will the church go through the tribulation? [Segment 2 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 5 sept.2009. Duur: 7 min. 42 sec. Ed Hindson betoogt dat de gemeente niet door de zevenjarige periode van verdrukking gaat, maar voordien wordt opgenomen.

Will the church go through the tribulation? [Segment 3 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, zonder datum. Duur: 9 min. 19 sec. Ed Hindson betoogt dat de gemeente niet door de zevenjarige periode van verdrukking gaat, maar voordien wordt opgenomen. Hij bespreekt ook kort de alternatieve theorieën midtribulationisme en posttribulationisme.

J. Vernon McGee - Why the Church of Jesus Christ Will Not Go Thru the Tribulation. Youtube.com: gallantentry, 6 sept. 2011. Duur: 44 min. 45 sec. Goede presentatie van argumenten voor het pretribulationisme.

Doug Stauffer: The Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 dec. 2014. Duur: 28 min. 12 sec. Gary Stearman en Doug Stauffer spreken over de Bijbelse aanwijzingen voor de wegneming van de Gemeente vóór de periode van verdrukking (Daniëls zeventigste jaarweek).

Doug Stauffer: Defending the Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 13 jan. 2015. Duur: 28 min. 12 sec. Gary Stearman en Doug Stauffer spreken over de Bijbelse aanwijzingen voor de wegneming van de Gemeente vóór de periode van verdrukking (Daniëls zeventigste jaarweek).

Doug Stauffer: After the Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 juli 2015. Duur: 28 min. 30 sec. Gary Stearman en Doug Stauffer spreken over de Bijbelse aanwijzingen voor de wegneming van de Gemeente vóór de periode van verdrukking (Daniëls zeventigste jaarweek).

Billy Crone - The Rapture: Don't Be Deceived. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 dec. 2016. Duur: 28 min. 31 sec. Vraaggesprek van Gary Stearman met Billy Crone. De verschillende tijdrekenkundige standpunten terzake van de opneming van de gemeente. Argumenten voor het pretribulationisme.

Billy Crone - The Rapture: Don't Be Deceived. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 dec. 2016. Duur: 28 min. 31 sec. Vraaggesprek van Gary Stearman met Billy Crone. De verschillende tijdrekenkundige standpunten terzake van de opneming van de gemeente. Argumenten voor het pretribulationisme.

Tom Hughes: The Future of America. Youtube.com: Prophecy Watchers, 19 jan. 2017. Duur: 28 min. 30 sec. Vraaggesprek van Gary Stearman met Tom Hughes.

Ken Johnson, Looking at the Rapture. Youtube.com: Ken Johnson, 2018. 3-delige serie, een studie van Bijbelpassages in verband met de opneming van de Gemeente (vóór de laatste jaarweek van Daniël. Deel 1 (13 juni 2018, duur 41 min. 56 sec.), deel 2 (20 juni 2018, duur 25 min. 13 sec), deel 3 (27 juni 2018, duur 24 min. 41 sec.).

Film

Bren Miller Jr. (regisseur) e.a. Before the Wrath. Publicatiedatum: 3 maart 2020. Filmdocumentaire op DVD over de opname van de gemeente vóór de zevenjarige oordeelstijd. De film is gebaseerd op de Galilese trouwceremonie, waaraan de Heer Jezus beelden ontleend heeft.

Voetnoten

  1. Jay McCarl, "A Galilean Wedding: Picture of the End of the World". Youtube.com: 22 nov. 2015. Duur: 1 uur 22 min.
  2. A Jewish wedding and the pre-tribulation rapture. Youtube.com: John Ankerberg Show, 29 mei 2009. Duur: 8 min 38 sec. Renald Showers beschrijft de oud-Iraëlitische verloving en bruiloft, een type van de verhouding tussen de Heer en zijn Gemeente. Uitstekende voordracht.