Pretribulationisme

Uit Christipedia

Het pretribulationisme is de leer dat de Heer Jezus zijn gemeente van de aarde wegneemt vóór de verdrukking ofwel de laatste (zeventigste) jaarweek van Daniël. Zij die deze leer houden worden pretribulationisten genoemd.

Woord

Het woord 'pretribulationisme' komt van 'pre' (= voor) en het Latijnse woord 'tribulatio' (= verdrukking). In het Engels spreekt men van 'pretribulationism', in het Duits van 'Vorentrückungslehre' of 'Prätribulationismus'.

Onderscheidingen

Chiliasme. Het pretribulationisme is te onderscheiden van het chiliasme, dit is de leer dat er eens een duizendjarig vrederijk zal zijn. Het is mogelijk te geloven aan de ontrukking van de gemeente vóór de eindtijdse verdrukking en tegelijk niet te geloven aan een letterlijk 1000-jarig vrederijk. Bisschop Eusebius van Caesarea (c. 263 - c. 339 na Chr.) bijvoorbeeld schreef pretribulationistische passages[1], terwijl hij niet geloofde aan een letterlijk 1000-jarig vrederijk. En Efrem de Syriër (4e eeuw n.C.) leerde dat de vromen vóór de uitstorting van Gods toorn over deze wereld, vóór de verdrukking, worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht[2]. Tegelijk geloofde hij niet aan een letterlijk 1000-jarig messiaans rijk[3].

Prechiliasme. Het pretribulationisme is te onderscheiden van het prechiliasme, de leer dat de Heer Jezus terugkomt vóór het toekomstig, duizendjarig vrederijk. Wel is waar dat prechiliasten altijd hebben geloofd dat er vlak vóór Christus' wederkomst een tijd van verdrukking en benauwdheid zal wezen, doch onder hen bestaat verschil van mening over het tijdstip van de opneming van de gemeente.

Argumenten

Voor de stelling dat de gemeente vóór de grote verdrukking wordt verwijderd van de aarde zijn onder meer de volgende argumenten aangevoerd:

Niet bestemd tot toorn

De Grote Verdrukking is de tijd dat de toorn van God over de aarde wordt uitgegoten. De aarde zal worden getroffen door rampen en plagen. De Grote Verdrukking is zwaarder en omvangrijker dan vroegere verdrukkingen. Hoewel de Gemeente verdrukking en vervolging heeft ondervonden en in veel landen nog ondervindt, zal zij niet worden blootgesteld aan de verschrikkelijke rampen die de zeven oordeelszegels zullen brengen. Want God heeft de Gemeente niet bestemd tot toorn - de grote dag van Gods toorn, Opb. 6:17 - maar tot het verkrijgen van de behoudenis.
1Th 1:9 want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen 1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)
Nadat Paulus in 1 Thess. 4 getroost heeft met het vooruitzicht van de opstanding en de hereniging met de in de Heer Jezus ontslapen familieleden en vrienden, bij de komst van de Heer, spreekt hij vervolgens, in Thess. 5, over de dag van de Heer, die de ongelovigen als een dief in de nacht zal overkomen.
1Th 5:1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. 1Th 5:2  Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 1Th 5:3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (Telos)
Hij maakt onderscheid tussen het lot van 'hen' (3) en 'u' (4-5).
1Th 5:4  Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; 1Th 5:5  want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. (Telos)
Ons, "zonen van het licht en zonen van de dagen" (5), zal geen onheil treffen, integendeel, ons zal heil geschieden.
1Th 5:8  Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; 1Th 5:9 want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, (TELOS)
Ro 5:9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Ro 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. (TELOS)
In de gemeenten zijn sterken en zwakken, rijken en armen, meesters en slaven. De wereldlingen zullen zich verbergen in de holen en de rotsen voor het aangezicht van God en voor de toorn van het Lam. Daar kan kunnen de gelovigen van de gemeente van Christus niet bij zijn, want de toorn van God en van het Lam zal hen niet treffen.
Opb 6:15 En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; Opb 6:16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (TELOS)
Opb 11:15 En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Opb 11:16 En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God Opb 11:17 en zeiden: Wij danken U, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Opb 11:18 En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven. (TELOS)

"Vertroost elkaar met deze woorden"

Als Paulus gesproken heeft over de hereniging met de ontslapenen en over de opname (1 Thess. 4:13-17), vermaant hij de gelovigen elkaar te troosten "met deze woorden". Zij zouden van troost berooft worden, als zij wisten dat aan die hereniging en opname verschrikkelijke jaren van wereldwijde oordelen Gods vooraf zouden gaan, jaren die zij zouden moeten meemaken voordat zij met de ontslapenen herenigt zouden worden.

Begin van het oordeel

Het oordeel begint bij het huis van God.
1Pe 4:17  Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; als het echter eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? (Telos)
2Co 5:10  Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad. (Telos)
Na het oordeel van het huis van God is het oordeel van het aardrijk. Deze volgorde vinden wij terug in het laatste Bijbelboek. In de hoofdstukken 2 en 3 (be)oordeelt de Heer Jezus de zeven gemeenten. In de hoofdstukken 6 en volgende wordt het aardrijk geoordeeld.

Vertrek naar Zijn plaats

Hij neemt ons op en wel, zegt Hij, "tot Mij... opdat ook u zult zijn waar Ik ben". Hij is bij de Vader, in diens Huis. Dat is onze bestemming bij de opname.
Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.  Joh 14:4  En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u.  Joh 14:5  Thomas zei tot Hem: Heer, wij weten niet waar U heengaat, hoe kunnen wij de weg weten?  Joh 14:6  Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Telos)
Het doel van opname is dan ook niet om vanaf de aarde Hem tegemoet te gaan teneinde terstond met Hem naar de aarde terug te keren

Dag onbekend, uur onvermoed

Onbekend is op welke dag of op welke uur de Heer Jezus komt om de zijnen tot Zich te nemen.
Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Mt 24:43 Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)
Lu 12:39  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Lu 12:40  Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)
Daarentegen is het duidelijk wanneer, na welke gebeurtenissen, de Heer verschijnt in de wereld.
Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Mogelijk elk ogenblik

De opname van de gemeente kan, zo lijkt het in het licht van het Nieuwe Testament, op elk moment gebeuren. Er is niet een bepaald teken dat eraan vooraf moet gaan en waarop wij kunnen wachten. Alleen het pretribulationisme, dat zegt dat de opname elk ogenblik kan gebeuren, past goed bij de Schriftgegevens die suggereren dat de komst van de Heer voor ons elk moment kan gebeuren.[4]

Bewaring vóór het uur van de verzoeking

De Heer Jezus beloofde de gelovigen in Filadelfia te bewaren vóór 'het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen' (Opb. 3:10).
Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Opb 3:11 Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. (Telos)
Deze belofte mogen wij ook op onszelf toepassen. In het uur van de verzoeking behoren wij, tegenwoordige gelovigen, niet tot 'hen die op de aarde wonen'.

Zie ook Uur van de verzoeking.

Twee vrouwen, maar niet de Gemeente

In de tijd van de gerichtszegels worden twee vrouwen op aarde getekend, een zwangere en een weelderige berijdster van het Beest. Geen van beide stellen de Gemeente voor. De zwangere vrouw wordt in het leven behouden, de weelderig vrouw wordt geoordeeld.
Opb 12:6  En de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat men haar twaalfhonderdenzestig dagen voedde. (Telos)
De Gemeente van Christus is afwezig op aarde, ze is in de hemel.

Herstel van Israël na de bedeling van de gemeente

Wij leven nu in de tijd van de gemeente, waarin geen onderscheid is tussen Jood en heiden. Het volk Israël, dat zijn Messias niet kent, maar miskent of afwijst, is terzijde gesteld. Het is 'niet-mijn-volk'. Israël heeft echter niet voor altijd afgedaan. Gods heilsbeloften aan het volk zijn onberouwelijk. Jacob ging voor Rachel, maar hij kreeg Lea. Maar na zijn huwelijk met Lea werd ook Rachel, de aanvankelijk beoogde vrouw, verworven. Zo zal God Isräel als volk (terug)winnen als Christus Zijn gemeente tot Zich genomen heeft.

Sinds de 19e eeuw zien wij dat, onder Gods bestuur, Israëlieten weer terugkeren naar het beloofde land, zij het in ongeloof aan de ware messias Jezus Christus. De 19e-eeuwse pretribulationisten meenden dat de volgende gebeurtenissen zouden plaatsvinden ná de opname van de gemeente: de terugkeer naar het beloofde land, de oprichting van de staat Israël (1948), de verovering van oud Jeruzalem (1967), de vorming van een Christusgelovig overblijfsel in Israël.

Duidelijk handelt God weer met Israël ten tijde van de oordelen over het aardrijk. Zo zondert Hij uit dit volk zondert 144.000 dienstknechten af, beschermt hij een vrouw (symbool van het gelovig overblijfsel van Israël) en laat Hij in Jeruzalem twee getuigen optreden. Dat gebeurt allemaal als de bedeling van de gemeente voorbij is en de gemeente verwijderd is van de aarde.

Ontmoeting met de Heer in de lucht

Bij de opname van de gemeente, wanneer de Heer Jezus haar tot zich neemt (Joh. 14:3), gaat de gemeente haar Heer tegemoet in de lucht.

1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (TELOS)

Na de grote verdrukking komt de Heer op aarde en zullen zijn voeten staan op de Olijfberg (Zach. 14:5).

De weerhouder

De apostel Paulus schetst in 2 Thess. 2 een reeks van toekomstige gebeurtenissen: wegneming van de weerhouder (tegenhouder) » Afval, mens-van-de-zonde » Dag van de Heer, oordeel en verschijning van de Heer Jezus. De gelovigen te Thessalonica wisten wat of wie de de openbaring van 'de mens van de zonde' tegenhield.
2Th 2:6  En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. 2Th 2:7  Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. 2Th 2:8  En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (Telos)
Wie of wat is de weerhouder? De beste verklaring is: de Gemeente en/of de Heilige Geest die in haar woont, Want in vers 1 van hoofdstuk 2, het vers dat het gedeelte inleidt, is sprake van 'de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem".
2Th 2:1 Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, (Telos)
Deze bijeenvergadering is de opname. De komst van de Heer Jezus Christus is "de verschijning van zijn komst" (vers 8) in de wereld. De bijeenvergadering valt samen met het wegnemen van de Heilige Geest, 'hij die nu tegenhoudt' (vers 7). Zowel de Geest als de bruid van Christus verlangen naar de komst van de Heer Jezus; beiden zeggen 'kom!'
Opb 22:17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! ... (Telos)
De Heilige Geest, de Geest der waarheid, wordt weggenomen, en zijn plaats wordt als het ware ingenomen door een 'werking van de dwaling' (vers 11), leugen (vers 9) en bedrog (vers 10). De Heilige Geest was door God gezonden, de werking van de dwaling ook. Tussen haakjes, de Heilige Geest op zijn beurt kon niet komen zolang de Heer Jezus op aarde verbleef.
Joh 16:7  Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. (Telos)

Doel van de oordelen

Het doel van de oordelen die over het aardrijk zullen komen is tweeledig: vergelding van de goddelozen en bekering. Velen zullen zich bekeren, velen blijken onbekeerlijk ("en zij bekeerden zich niet", Opb. 9:20-21, Opb. 16:9, 11). Gelovigen behoren niet tot de goddelozen en hebben geen bekering ten leven meer nodig en hoeven daarom die zware tijd niet meer door te maken.

Gemeente niet vermeld in de tijd van de oordelen

In Openbaring van Johannes wordt de gemeente 19x genoemd in de hoofdstukken 1-3[5]. In de tijd van de oordelen (Opb. 6-19) komt 'gemeente' niet meer voor. Vanaf hoofdstuk 4 wordt de gemeente als gehéél niet meer op aarde gezien. Dat is een teken dat de Gemeente is opgenomen in de hemel.

"Kom hier op"

Na de zeven gemeenten is er een geopende deur in de hemel en een stem als van een bazuin.
Opb 4:1  Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. (Telos)
Deze roep om op te komen naar de hemel staat tussen de periode van de gemeente (Opb. 2 en 3) en de met kronen beloonde oudsten in de hemel. Na zijn 'hemelvaart' beschrijft Johannes in de hemel, en daarmee vanuit het gezichtspunt van de hemelse heiligen, de strafgerichten van de zeven zegels. Opvallend is dat er liefst 10x gesproken wordt van mensen "die op de aarde wonen". Voorbeeld:
Opb 13:14  En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (Telos)
De gebeurtenissen die Johannes getoond worden en die hij beschrijft zijn de dingen die "hierna moeten gebeuren", d.w.z. na de periode van de kerkgeschiedenis (Opb. 2 en 3).
Opb 1:19  Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. (Telos)
Na de periode van de kerkgeschiedenis vindt de opname van de gemeente plaats, typisch voorgesteld door Johannes' opgaan en ingaan door de geopende deur van de hemel.

We bevinden ons thans in Opb. 3 - aangenomen dat de hoofdstukken 2 en 3 de geschiedenis van de Kerk weergeven. De vervulling van Opb. 4 en volgende ligt nog in het verschiet.

De oudsten vóór de oordelen

De vierentwintig oudsten in Opb. 4 en 5 schijnen de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament te vertegenwoordigen (12 + 12). Ze dragen witte kleren en gouden kronen. Het is alsof ze al beloond zijn voor de rechterstoel van Christus, voor wie wij allen geopenbaard moeten worden (Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10). Ze zingen van de gekochten "uit elk geslacht en taal en volk en natie", dat tot koningen en priesters zijn gemaakt en die over de aarde zullen regeren.
Opb 5:8  En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, Opb 5:10  en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (Telos)
Gezien de kronen die zij dragen en hun lied dat zij zingen, voordat de Heer Jezus de oordeelszegels opent, ligt het voor de hand aan te nemen dat de gemeente in de hemel is.

De oudsten zingen

Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (Telos)
De oudsten zingen in het besef dat de Heer Jezus de zegels zal openen, zegels die oordelen inhouden. Als de gemeente nog op aarde zou zijn, zou de gemeente deel hebben aan de ellende die zal ontstaan. Dat is geen reden tot vreugde of gezang.

Die in de hemel wonen

Het laatste Bijbelboek, dat de oordelen van God over het aardrijk beschrijft, maakt onderscheid tussen hen die op aarde wonen en hen die in de hemel wonen. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen. De Heer Jezus bewaart de gelovigen voor het uur van de verzoeking. De verzoeking komt tot 'hen die op de aarde wonen'. De gelovigen komen niet in dat uur. Ze zijn dan in de hemel.
Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (TELOS)
Het Beest uit de zee, in het uur van de verzoeking, lastert 'hen die in de hemel wonen'.
Opb 13:5 En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden. Opb 13:6 En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en hen die in de hemel wonen. (...) Opb 13:8  En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is. (TELOS)

"Zij zullen geenszins ontkomen"

Paulus spreekt over de opname van de gemeente in 1 Th. 4:16v en daarna over een ramp die de wereld zal treffen.
1Th 5:2  Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 1Th 5:3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. 1Th 5:4  Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; 1Th 5:5  want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. (TELOS)
Merk het verschil op tussen "zij", die door de ramp getroffen worden, en "wij", die niet overvallen worden door een plotseling verderf. Dit wijst erop dat wij, gelovigen in de bedeling van de genade, daarbuiten gehouden worden, dat wij weggenomen zijn. Het is waarschijnlijker dat wij weggenomen zijn, gelijk Lot en de zijnen, dan dat wij op aarde op een bepaalde plaats zijn ondergebracht, gelijk Noach in de ark of gelijk Israël in het land Gosen.

De eerste opstanding

Wie in Christus ontslapen zijn hebben deel aan de eerste opstanding (1 Thess. 4). Maar ook de onthoofden uit de Grote Verdrukking hebben daaraan deel. In Opb. 20 worden alleen zij genoemd, niet de gemeente.
Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. Opb 20:5 De overigen van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. (Telos)
Van de onthoofden onderscheiden worden hen die op tronen zitten, de nieuwtestamentische heiligen, die eerder zijn opgenomen.
1Co 6:2 Of weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken? (Telos)

Joodse zendelingen

In de zeventigste jaarweek van Daniël treden Joodse zendelingen op: de 144.000 zendelingen uit alle stammen van Israël en de twee getuigen in Jeruzalem. Er is geen sprake van andere zendelingen uit de volken. Als de gemeente nog op aarde zou zijn, zouden er genoeg zendelingen zijn om het evangelie te verkondigen. Maar de gemeente is in de hemel.

'Kom, Heer Jezus!'

Op de mededeling van de Heer, dat hij spoedig komt, De Geest, de bruid en het slot van het boek Openbaring zeggen: kom!
Opb 22:12  Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk is. (...) Opb 22:17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om niet. (...) Opb 22:20  Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom, Heer Jezus! (Telos)
De oproep 'kom!' is begrijpelijk als je weet dat de Heer spoedig komt, maar wordt minder begrijpelijk, ja, vreemd als je weet dat het zeker minstens zeven jaar (Daniëls 70e jaarweek) moet duren.

Uit de hemel met de Heer verschijnen in de wereld

De Heer Jezus Christus daalt met zijn heiligen neer uit de hemel en verschijnt in de wereld (Col. 3:4; 1 Thess. 3:13; Op 17:14; 19:14), dus moeten zij voordien zijn opgenomen in de hemel. Van de tien koningen en het Beest wordt gezegd:
Opb 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen - want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (Telos)
Opb 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (...) Opb 19:14 En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. (Telos)

De Galilese huwelijkssluiting

De Galilese huwelijkssluiting[6] was een subtype van de Joodse huwelijkssluiting. De bruidegom haalde zijn bruid op, voltrok het huwelijk door de geslachtsdaad en begon een feest dat zeven dagen duurde. De zeventigste jaarweek van Daniël duurt ook zeven jaar. Daarna zal de Heer met zijn Bruid in deze wereld geopenbaard worden. Het beeld van de Galilese huwelijkssluiting, dat de Heer lijkt toe te passen, ondersteunt de opvatting dat de Heer zijn Bruid wegneemt vóór de periode van zeven jaar.[7][5]

Zie Oud-Israëlitische bruiloft en huwelijk.

Twee (weder)komsten

Van de tijdrekenkundige standpunten ten aanzien van de opname in verband met de laatste jaarweek van Daniël huldigt het pretribulationisme, met het midtribulationisme en het prewrath-standpunt, dat er twee (weder)komsten zijn, één om de gemeente weg te halen en te bewaren voor onheil, en later één om in de wereld te verschijnen, Israël te redden en Zijn koninkrijk te vestigen.

De Joden hadden in de tijd van Jezus een probleem om de teksten over de komst van een glorie- en heilrijke Messias en de teksten (minder in getal dan die andere) over een lijdende Messias te harmoniseren. Zij verwierpen de 'Twee komsten'-verklaring. Maar nu weten wij dat er wel twee komsten zijn, gescheiden door een lange tijd. Evenzo harmoniseert ook de leer van twee (weder)komsten, een voor de Nieuwtestamentische gemeente en een voor Israël, gescheiden door een korte tijd, de Schriftgegevens beter dan alles in één komst te verenigen.[8]

Oudtestamentische typen

Henoch weggenomen vóór de zondvloed

De profeet Henoch werd weggenomen vóór de zondvloed. Zo zullen wij, die tot de Gemeente van Christus behoren, worden weggenomen vóór de verdrukking van de laatste jaarweek van Daniël. Noach in de ark en Daniëls drie vrienden Sadrach, Mesach en Abednego in de brandende oven zijn een type van het gelovig overblijfsel van Israël, dat bewaard wordt tijdens de laatste jaarweek van Daniël.[5]
Ge 5:24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. (HSV)
Tegen dit argument kan men aanvoeren dat Henoch werd weggenomen, niet opdat hij zou aan de zondvloed zou ontkomen, maar opdat hij de dood niet zou zien. De zondvloed vond bijna zeven eeuwen na de wegneming van Henoch plaats.
HE 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming krijg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. (HSV)

Lea zeven dagen vóór Rachel

Jakob rekende erop met Rachel te zullen, maar kreeg Lea tot vrouw. Na zeven dagen (!) werd ook Rachel zijn vrouw.
Ge 29:25  En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban: Wat is dit, [dat] gij mij gedaan hebt; heb ik niet bij u gediend om Rachel? waarom hebt gij mij dan bedrogen? Ge 29:26  En Laban zeide: Men doet alzo niet te dezer onzer plaatse, dat men de kleinste uitgeve voor de eerstgeborene. Ge 29:27  Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult. Ge 29:27  Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult.  Ge 29:28  En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. (SV)
Rachel is een voorafbeelding (type) van het overblijfsel van Israël dat na de opneming van de gemeente tot geloof komt en het eigendom van de Heer Jezus wordt. De Heer kwam voor Israël, maar hij kreeg een andere bruid, voornamelijk van heidense afkomst. Na het feest met deze bruid, gedurende de zeventigste jaarweek van Daniël, wordt Israël hem toegevoegd als bruid.

Jozef kreeg een bruid vóór de 7-jarige hongersnood

Toen Jozef in Egypte was, huwde hij een heidense vrouw vóór de 7-jarige hongersnood die over Egypte kwam. Dit is een vóórbeeld van de bruiloft van de Gemeente vóór de laatste jaarweek van Daniël[5].

Daniël verhoogd vóór het Beeld en de brandende oven

De vrienden van Daniël kwamen in de brandende oven, omdat zij weigerden te buigen voor het beeld van Nebukadnezar (Dan. 3). Daniël blijft buiten beeld; hij was verhoogd, hij bekleedde een hoge waardigheid in het rijk van de Babylonische koning. Daniël is hier een type van de opgenomen Gemeente en de drie vrienden een type van het gelovige overblijfsel van Israël.[5]

Geschiedenis

1e eeuw. De Didachè, een zeer oud christelijk geschrift, uit de tweede helft van de 1e eeuw (of de eerste helft van de tweede eeuw) n.C. bevat mogelijk een toekomstverwachting die overeenstemt met het pretribulationisme. Zie Didachè.

2e eeuw. In de 2e helft van de 2e eeuw schreef Ireneüs van Lyon (ca. 140-202 na Chr.) een geschrift "Tegen de dwalingen". Hierin komen passages voor, die wijzen op een pretribulationistisch standpunt[9].

3e-4e eeuw. Bisschop Victorinus van Petavium (3e eeuw; gestorven 303/304) scheen, gezien zijn 'Commentaar op de Openbaring" (ca. 240 n.C.), te geloven dat de gemeente wordt weggenomen vóór de plagen vermeld in dat Bijbelboek[10]. Zo tekent hij bij Opb. 15:1 (waar Johannes zeven engelen ziet die de zeven laatste plagen hebben) aan: "Want de gramschap van God treft altijd de weerspannige mensen met zeven plagen, dat is op volkomen wijze, zoals gezegd wordt in Leviticus; en deze zullen zijn in de laatste tijd, wanneer de gemeente uit het midden is weggenomen"[10].

In geschriften van bisschop Eusebius van Caesarea (c. 263 - c. 339 na Chr.) komen pretribulationistische passages voor[1], terwijl hij niet geloofde aan een letterlijk 1000-jarig vrederijk.

Efrem de Syriër (4e eeuw n.C.) leerde dat de vromen vóór de uitstorting van Gods toorn over deze wereld, vóór de verdrukking, worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht[2]. Tegelijk geloofde hij niet aan een letterlijk 1000-jarig messiaans rijk[3]. In een preek getiteld "Over de laatste tijden, de antichrist en het einde van de wereld" zegt hij: "Want alle heiligen en uitverkorenen van God worden verzameld, voorafgaand aan de verdrukking die gaat komen, en worden tot de Heer gebracht, opdat ze de verwarring niet zien die de wereld zal overweldigen vanwege onze zonden."[11]

17e-18e eeuw. In deze periode schrijven verscheidene Engelse auteurs dat de gemeente vóór de grote verdrukking (of de slag bij Armageddon, of de wereldbrand) wordt weggenomen naar de hemel[12].

1827. John Nelson Darby formuleert in dit jaar of mogelijk eerder de leer van de opname van de gemeente voor de zevenjarige verdrukking. Darby merkt op dat er een onderscheid is onze bijeenvergadering tot Christus en de dag van de Heer (1 Thess. 2:1-3). Een misvatting is dat Darby zijn leer ontleende aan een eindtijdvisioen van Margaret MacDonald uit 1830[13][14].

Tegengeluiden

Sommige christenen vinden dat het pretribulationisme niet duidelijk genoeg is uitgedrukt in de Bijbel. In plaats daarvan berust de leer volgens hen op een niet-samenhangend geheel van Bijbelverzen. Critici zijn ook van mening dat wanneer de leer van de opname vóór de grote verdrukking zo belangrijk zou zijn, Jezus daar meer en duidelijker aandacht aan zou hebben besteed.

Concurrerende opvattingen, die het pretribulationisme weerspreken en ontkennen dat de gemeente vóór de oordelen van Openbaring 6 e.v. wordt opgenomen, zijn midtribulationisme, pre-wrath en posttribulationisme. Deze opvattingen zijn (anno 2023) in opmars.

Pretribulationisme in literatuur en films

Vooral in de VS wordt er veel aandacht besteed door o.a. Hal Lindsey en andere chiliasten, in films, boeken, websites en discussieforums, aan de naderende wegneming van de 'ware' gelovigen. De pocket-serie De laatste bazuin (uit het Engels vertaald en in die taal getiteld "Left Behind" hetgeen 'achtergelaten' betekent) van de Amerikaanse schrijvers Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins is een dertiendelig geromantiseerd verhaal over de eindtijd, die begint met de Opname. De titels zijn: Verlaten, Tegenstand, Nicolae, Oogst, Apollyon, Moord, Bezeten, Merkteken, Ontheiligd, Standvastig, Armageddon, Wederkomst en het Koninkrijk komt. De serie is ook verfilmd onder de titel Left Behind, waarvan inmiddels drie delen zijn verschenen: Left Behind: The Movie (2000), Left Behind II: Tribulation Force (2002) en Left Behind: World at War (2005).

De christelijke Amerikaanse speelfilms The Moment After en het vervolg daarop The Moment After 2: The Awakening gaan vooral over de nasleep van de opname van de gemeente.

Meer informatie

In volgorde van publicatiedatum:

Boeken

William C. Watson, Dispensationalism Before Darby: Seventeenth-Century and Eighteenth-Century English Apocalypticism (6 aug. 2012). De auteur, historicus, toont aan dat het dispensationalisme en het pretribulationisme geen uitvindingen zijn van John Nelson Darby, maar in een of andere vorm al voorkomen in de 17e en 18e eeuw bij Engelse schrijvers.

Noah W Hutchings, Bob Glaze, Larry Spargimino, Kenneth Hill, David Schnittger, Douglas Stauffer, Christi Killian (red., illustrator), Will The Church Go Through The Tribulation. Bible Belt Publishing, 2013. Pagina's: 144.

Billy Crone, The Rapture: Don't Be Deceived. Uitgever: Get A Life Ministries; First Edition edition, 31 okt. 2016. Pagina': 308.

Online video's

In opklimmende orde van tijd:

Will the church go through the tribulation? [Segment 2 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 5 sept.2009. Duur: 7 min. 42 sec. Ed Hindson betoogt dat de gemeente niet door de zevenjarige periode van verdrukking gaat, maar voordien wordt opgenomen.

Will the church go through the tribulation? [Segment 3 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 5 sept. 2009. Duur: 9 min. 19 sec. Ed Hindson betoogt dat de gemeente niet door de zevenjarige periode van verdrukking gaat, maar voordien wordt opgenomen. Hij bespreekt ook kort de alternatieve theorieën midtribulationisme en posttribulationisme.

J. Vernon McGee - Why the Church of Jesus Christ Will Not Go Thru the Tribulation. Youtube.com: gallantentry, 6 sept. 2011. Duur: 44 min. 45 sec. Goede presentatie van argumenten voor het pretribulationisme.

William Watson | Concepts of a Pretrib Rapture and Great Trib in 17th & 18th Century England | 2012. Youtube.com: Pre-Trib Study Group, 22 aug. 2019. Duur: 1 uur 21 min. 46 sec. Voordracht door historicus William Watson in 2012 over elementen van het pretribulationisme bij Engelse schrijvers in de 17e en 18e eeuw.

Doug Stauffer: The Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 dec. 2014. Duur: 28 min. 12 sec. Gary Stearman en Doug Stauffer spreken over de Bijbelse aanwijzingen voor de wegneming van de Gemeente vóór de periode van verdrukking (Daniëls zeventigste jaarweek).

Doug Stauffer: Defending the Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 13 jan. 2015. Duur: 28 min. 12 sec. Gary Stearman en Doug Stauffer spreken over de Bijbelse aanwijzingen voor de wegneming van de Gemeente vóór de periode van verdrukking (Daniëls zeventigste jaarweek).

Doug Stauffer: After the Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 juli 2015. Duur: 28 min. 30 sec. Gary Stearman en Doug Stauffer spreken over de Bijbelse aanwijzingen voor de wegneming van de Gemeente vóór de periode van verdrukking (Daniëls zeventigste jaarweek).

Billy Crone - The Rapture: Don't Be Deceived. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 dec. 2016. Duur: 28 min. 31 sec. Vraaggesprek van Gary Stearman met Billy Crone. De verschillende tijdrekenkundige standpunten terzake van de opneming van de gemeente. Argumenten voor het pretribulationisme.

Tom Hughes: The Future of America. Youtube.com: Prophecy Watchers, 19 jan. 2017. Duur: 28 min. 30 sec. Vraaggesprek van Gary Stearman met Tom Hughes.

Ken Johnson, Looking at the Rapture. Youtube.com: Ken Johnson, 2018. 3-delige serie, een studie van Bijbelpassages in verband met de opneming van de Gemeente (vóór de laatste jaarweek van Daniël. Deel 1 (13 juni 2018, duur 41 min. 56 sec.), deel 2 (20 juni 2018, duur 25 min. 13 sec), deel 3 (27 juni 2018, duur 24 min. 41 sec.).

Pre-Tribulation Rapture Proof – 1 Thessalonians 4:13-18. Youtube.com: J.D. Farag, 19 jan. 2020. Duur: 44 min. 9 sec. Drie argumenten van J.D. Farag voor het pretribulationisme.

No Passage Teaches A Pretrib Rapture?. Youtube.com: Soothkeep, 27 jul. 2021. Duur: 15 min. 23 sec. Lee Brainard behandelt 3 Schriftgedeelten die volgens hem wijzen op een opname vóór de verdrukking van Daniëls laatste jaarweek: Joh. 14:2-3, Opb. 3:10 en Opb. 4-5.

Mike Golay: The Rapture According to the Early Church. Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 1 uur 4 min. 49 sec. Mike Golay geeft Bijbelse gronden voor het pretribulationisme en bespreekt uitspraken uit de eerste eeuwen die zouden gaan over de opname van de gemeente vóór de grote verdrukking.

Tommy Ice: Dispelling the Premillennialism and Pretribulational Myths. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 nov. 2021. Duur: 27 min. 5 sec. Mondo Gonzales in gesprek met Tommy Ice over de historische ontwikkeling van prechiliasme en pretribulationisme.

Film

Bren Miller Jr. (regisseur) e.a. Before the Wrath. Publicatiedatum: 3 maart 2020. Filmdocumentaire op DVD over de opname van de gemeente vóór de zevenjarige oordeelstijd. De film is gebaseerd op de Galilese trouwceremonie, waaraan de Heer Jezus beelden ontleend heeft.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Ancient Pretrib Rapture Proofs | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 okt. 2022. Duur: 35 min. 50 sec. Lee Brainard is een onderzoeker van geschriften van kerkvaders ter zake van hun opvattingen over de opname van de gemeente en de eindtijdse verdrukking.
 2. 2,0 2,1 Did the Pre-Trib Rapture Doctrine Begin With John Darby? Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 okt. 2021. Duur: 33 min. 39 sec. Gesprek met Lee Brainard, die de geschriften van Efrem de Syriërs doorzocht op uitspraken over de eindtijd. Verscheidene desbetreffende uitspraken passeren de revue.
 3. 3,0 3,1 Ancient Pretrib Rapture Proofs | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 3 okt. 2022. Vanaf 28 min. 45 sec.
 4. The Imminent Return of Christ | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 5 jan. 2023. Duur: 13 min. 3 sec. Mark Hitchcock maakt op grond van de Schrift aannemelijk dat de opname 'imminent' is, d.w.z. elk ogenblik kan geschieden, zonder een noodzakelijk voorafgaand teken dat we in de wereld kunnen opmerken.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Pre-Tribulation Rapture Proof – 1 Thessalonians 4:13-18. Youtube.com: J.D. Farag, 19 jan. 2020. Duur: 44 min. 9 sec. Drie argumenten van J.D. Farag voor het pretribulationisme.  
 6. Jay McCarl, "A Galilean Wedding: Picture of the End of the World". Youtube.com: 22 nov. 2015. Duur: 1 uur 22 min.
 7. A Jewish wedding and the pre-tribulation rapture. Youtube.com: John Ankerberg Show, 29 mei 2009. Duur: 8 min 38 sec. Renald Showers beschrijft de oud-Iraëlitische verloving en bruiloft, een type van de verhouding tussen de Heer en zijn Gemeente. Uitstekende voordracht.
 8. Lee Brainard: The Teaching of Two Comings of the Lord. Youtube.com: UpTime Community Church, 19 juli 2023. Duur: 17 min. Lee Brainard voert argumenten voor het pretribulationisme, dat twee (weder)komsten onderscheidt.
 9. Explosive Info - Pretrib Rapture | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 juni 2023. Duur: 30 min. 16 sec. Lee Brainard wijst op het pretribulationisme van Ireneüs en weerlegt posttribulationistische interpretaties van de Ireneüs.
 10. 10,0 10,1 2 Thessalonians 2 and the Rapture. Youtube.com: Ken Johnson, 12 juli 2022. Vanaf 27 min. 33 sec.
 11. Bron: https://www.khouse.org/articles/1995/39/
 12. William Watson | Concepts of a Pretrib Rapture and Great Trib in 17th & 18th Century England | 2012. Youtube.com: Pre-Trib Study Group, 22 aug. 2019. Duur: 1 uur 21 min. 46 sec. Voordracht door historicus William Watson in 2012.
 13. Did the Pre-Trib Rapture Doctrine Begin With John Darby? Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 okt. 2021. Duur: 33 min. 39 sec. Gesprek met Lee Brainard. Vanaf 3 min. 10 sec. gaat het gesprek over Darby.
 14. Zie ook de weerlegging van deze misvatting op Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_MacDonald_(visionary)