Prechiliasme

Uit Christipedia

Het prechiliasme is de leer dat de Heer Jezus terugkomt en in de wereld verschijnt vóór zijn toekomstig, duizendjarig vrederijk. Zij die deze leer aanhangen worden prechiliasten genoemd.

Woorden. Het woord prechiliasme komt van het Latijnse woord pre = vóór en het Griekse woord chilia = duizend.

Synoniem is premillenialisme, de aanhangers heten premillennialisten. Deze termen komen van Lat. pre = voor en Lat. millennium = (geheel van) duizend jaren.

Tegendeel. De aan het prechiliasme tegengestelde leer zegt de Heer Jezus niet vóór, maar pas ná het duizend jarig vrederijk verschijnt. Deze tegengestelde leer wordt 'postchiliasme' of 'postmillenialisme' genoemd, hun aanhangers zijn 'postchiliasten' of 'postmillennialisten'.

Chiliasme. Het prechiliasme onderstelt het chiliasme, het geloof aan een duizendjarig vrederijk in de toekomst. Prechiliasten (en postchiliasten) zijn altijd chiliasten. Over het chiliasme, zie verder art. Chiliasme.

Voorafgaand een tijd van verdrukking. Prechiliasten hebben altijd geloofd dat er vlak vóór Christus' wederkomst een tijd van grote verdrukking en benauwdheid zal aanbreken (Mt. 24:21; Op7:14). Het zwaarste deel van deze tijd, de Grote Verdrukking, wordt gewoonlijk geacht samen te vallen met laatste helft van de zeventigste jaarweek van Daniël (Dn.9:24-27).

Opname en verdrukking. Prechiliasten verschillen van mening over de vraag wanneer, ten opzichte van de tijd van de verdrukking, de gemeente door de Heer wordt weggenomen. Op deze vraag zijn de volgende antwoorden gegeven:

  1. De gemeente wordt weggenomen vóór of aan het begin van de zeventigste jaarweek van Daniël. Dit is de leer van het pretribulationisme (van Lat. pre = voor en Lat. tribulatio = verdrukking).
  2. De gemeente wordt weggenomen op de helft van de zeventigste jaarweek van Daniël. Dit is de leer van het middentribulationisme of midtribulationisme (van Lat. tribulatio = verdrukking).
  3. De gemeente wordt weggenomen bij de verschijning van de Heer Jezus na afloop van de zeventigste jaarweek van Daniël. Dit is de leer van het posttribulationisme (van Lat. post = na en Lat. tribulatio = verdrukking)

De pretrib en midtrib-opvattingen hebben - in onderscheid met de posttrib-opvatting - de gedachte gemeen dat de gemeente wordt weggenomen vóór de Grote Verdrukking, dat is vóór de laatste helft van Daniëls zeventigste jaarweek.

Meer informatie

Tommy Ice: Dispelling the Premillennialism and Pretribulational Myths. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 nov. 2021. Duur: 27 min. 5 sec. Mondo Gonzales in gesprek met Tommy Ice over de historische ontwikkeling van prechiliasme (premillenialisme) en pretribulationisme.