Posttribulationisme

Uit Christipedia

Posttribulationisme (van Lat. post = na, en Lat. tribulatio = verdrukking) is de leer dat de opname van de gemeente van Christus zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus in deze wereld, na de grote verdrukking, dus na de oordelen van de zeven zegels, zeven bazuinen en (de eerste van de) zeven schalen, die in het laatste Bijbelboek beschreven worden.

De term 'posttribulationisme' komt van het Engelse 'posttribulationism'. In het Duits: 'Posttribulationismus', 'Nachentrückungslehre".

Tijdens de verdrukking van de eindtijd zal God de gelovigen bewaren, gelijk Hij Noach en de zijnen en Lot en zijn dochters bewaard heeft. In Jesaja worden de gelovigen aangespoord om zich te verbergen totdat de gramschap voorbij is.

Jes 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. (SV)

Na de verdrukking, bij de wederkomst van de Heer Jezus, zullen de ontslapen heiligen worden opgewekt en de gelovigen van de aarde worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht (1 Thess. 4), om Hem te vergezellen bij zijn aankomst in deze wereld. De hele wereld zal, aldus een posttribulationist, het geluid van de bazuin en de stem van de aartsengel horen (1 Thess. 4:16; Matth. 24:31) en omhoog kijken en het teken van de Zoon des Mensen zien (Matth 24:30) en ook getuige zijn van de opname van de gelovigen en de onmiddellijke terugkeer met de Heer Jesus[1].

Argumenten pro

Argumenten voor dit standpunt worden gevonden o.a. in Matth. 24:29-31, 2 Thess. 1:4v en 2:1v en 1 Cor. 15:51-52.

Verdrukking ons tijdelijk lot. De Heer Jezus heeft gezegd dat zijn leerlingen in de wereld verdrukking wacht

Joh 16:33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (Telos)

"Wij moeten", aldus Paulus en Barnabas, "door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan." (Hand. 14:22).

Hnd 14:22  en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. (Telos)

Overwinnen. In de zeven brieven wordt gesproken over "hij die overwint", omdat de gemeenten voor een zware tijd staan, de tijd die geschilderd wordt in het laatste Bijbelboek.

Hem tegemoet gaan om Hem te vergezellen bij zijn terugkomst.

1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (Telos)

In de woorden "de Heer tegemoet" zit het Griekse zelfstandige naamwoord apantésis, dat in de antieke wereld gebruikt werd voor de ontvangst en begeleiding van een nieuwe heerser naar zijn hoofdstad. Men keerde na de ontmoeting met hem terug naar de stad, zo men haalde de nieuwe heerser in.

Afval vóór Jezus' komst en onze vereniging met Hem. Vóórdat de Heer komt en wij tot hem bijeenvergaderd zullen worden, vindt de afval plaats

2Th 2:1 Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem,  2Th 2:2  dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. 2Th 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, 2Th 2:4  die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. (...) 2Th 2:8  En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (Telos)

'De dag van de Heer' (vers 2) is de dag van Zijn komst en van de opname[2]. Hieraan vooraf gaat de openbaring van de mens van de zonde. De gelovigen gaan dat zien gebeuren.

'Komst' in vers 1 en 8 zijn in het Grieks hetzelfde woord, Parousia. De eerste 'komst', in vers 1, houdt verband met de opname van de gelovigen. De tweede 'komst', in vers 8, verwijst onmiskenbaar naar de komst van de Heer ná het optreden van de mens van de zonde. Beide keren verwijst 'komst' verwijst naar één en dezelfde gebeurtenis: de komst van de Heer, waarbij de gelovigen tot Hem verzameld worden en de mens der zonde verteerd zal worden.

Bazuingeschal ná de verdrukking. Bij zijn verschijning in deze wereld na de grote verdrukking zendt de Heer zijn engelen uit met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken.

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Mt 24:31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (Telos)

Laatste bazuin = zevende bazuin. De 'laatste bazuin' (1 Cor. 15:52) is de zevende bazuin in het boek Openbaring. Dan wordt 'de verborgenheid van God' (= de Gemeente van Christus) voleindigd.

Opb 10:7  maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal bazuinen, zal ook de verborgenheid van God voleindigd worden, zoals Hij aan zijn slaven, de profeten, heeft verkondigd. (Telos)

Opstanding 'op de laatste dag'. De Heer Jezus wekt de overleden gelovigen op 'op de laatste dag' (Joh. 6:39, 40, 44, 54). Martha geloofde dat Lazarus zou opstaan 'in de opstanding op de laatste dag' (Joh. 11:24).

'Eerste opstanding'. Opb. 20:4-6 spreekt over een 'eerste opstanding', waaraan onthoofden uit (!) de verdrukking deel hebben.

Verdrukking en verademing bij Zijn komst. 2 Thess. 1 maakt duidelijk dat de Heer bij zijn komst verdrukking zal vergelden aan de verdrukkers èn rust, verkwikking, ontspanning, verademing aan ons.

2Th 1:4  zodat wij zelf in u roemen in de gemeenten van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt: 2Th 1:5 een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt; 2Th 1:6  daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, 2Th 1:7  en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, 2Th 1:8  in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 2Th 1:9  Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, 2Th 1:10  wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (Telos)

Het Griekse woord vertaald door 'rust' in vers 7 betekent een ontspanning, verslapping: a) gezegd van een draaglijker toestand in gevangenschap, onder minder strikte bewaking; b) verlichting, rust, van vervolging[3].

Aanhangers

Aanhangers van deze leer zijn onder anderen de Amerikaanse theologen Michael L. Brown en Craig S. Keener.

Bezwaren

Een/twee komsten. Van de tijdrekenkundige standpunten ten aanzien van de opname in verband met de laatste jaarweek van Daniël huldigt alleen posttribulationisme de mening dat er slechts één wederkomst is, niet één om de gemeente weg te halen en later één om in de wereld te verschijnen en Zijn koninkrijk te vestigen.

Tegen het posttribulationisme kan men opwerpen dat ook de Joden een probleem hadden om de teksten over de komst van een glorie- en heilrijke Messias en de teksten (minder in getal dan die andere) over een lijdende Messias te harmoniseren. Zij verwierpen de 'Twee komsten'-verklaring. Maar nu weten wij dat er wel twee komsten zijn, gescheiden door een lange tijd. Evenzo harmoniseert ook de leer van twee wederkomsten, een voor de Nieuwtestamentische gemeente en een voor Israël, gescheiden door een korte tijd, de Schriftgegevens beter dan alles in één komst te verenigen.[4]

In plaats van twee wederkomsten kan men ook spreken van één wederkomst en wel in twee fasen of etappes. In de eerste fase komt de Zoon van God om ons te redden van de toorn die erna volgt, in de tweede fase komt Hij met ons en verschijnt in deze wereld om Israël te redden en Zijn koninkrijk te vestigen.

Verwachting. Een hoofdbezwaar tegen de leer van het posttribulationisme is dat zij geen recht doet aan de gedachte, die in de Schrift ook naar voren komt, dat de Heer komt wanneer wij het niet verwachten en daarom elk ogenblik kan gebeuren. De tijd van de verschijning van de Heer in de wereld echter kunnen wij duiden op grond van de voorzegde gebeurtenissen.

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Een tweede hoofdbezwaar dat de Heer Jezus komt om ons te redden van de komende toorn. Hij komt ons niet pas halen na het uitgieten van de toorn over deze aarde. Zijn komst is een reddingsactie en gaat vóóraf aan de komst van de toorn ( 'komende toorn'), niet áchteraf.

1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)

1Th 5:9  want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, (Telos)

In 1 Thess. 1:10 is sprake van twee komsten, die van Gods Zoon en die van Gods toorn. De volgorde is: eerst komt Gods Zoon (om ons te redden), dan komt Gods toorn. Voorts kan worden tegengeworpen dat het antwoord van de Geest en de Bruid "Kom, Heer Jezus!" aan de Heer, die zei "Ik kom spoedig", aan zin inboet als er nog vele rampen moeten gebeuren vóórdat de Heer kan komen.

Opb 22:7  En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. (...) Opb 22:12  Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk is. (...) Opb 22:17  En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om niet. (...) Opb 22:20 Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom, Heer Jezus! (Telos)

"Kom je thee drinken?", met deze woorden nodig je niet tegen iemand die eerst een week op vakantie gaat. Wel zeg je: "kom je na je vakantie thee drinken?". Een ander bezwaar is dat de komst van de Heer voor ons gelovigen niet lijkt te volgen op een welgetelde reeks grootschalige rampen, maar op de bereiding van een plaats voor ons in de hemel.

Joh 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Telos)

Een ander bezwaar tegen het posttribulationisme is dat de komst van de Heer Jezus voor de gemeente verdwijnt achter de komst van de rampen die de aarde zullen treffen. Anders gezegd: de verwachting van de antichrist gaat vóór de verwachting van Christus, omdat de eerste eerder zou komen dan de laatste. De verwachting van de komst van Gods Zoon plaatst zich achter de verwachting van de komst van Gods toorn, omdat wordt ondersteld dat de toorn éérst komt. En verwachting van Jezus' komst verdwijnt achter de verwachting van de komst van de profeet Elia.

Mr 9:11  En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Mr 9:12  Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Zoon des mensen, dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? (Telos)

Elia komt éérst, vóór de komst van de Zoon des Mensen in heerlijkheid.

Het verlangen naar de komst van de Heer kan gesmoord worden door de vrees voor de rampspoed die over de wereld komt: men zou dan licht wensen een natuurlijke dood te sterven vóór de rampspoed in plaats van opgenomen te worden bij de komst van de Heer ná de rampspoed.

"Die overwint" hoeft niet te betekenen dat de gelovigen door de grote verdrukking moeten gaan. Er zijn in de zeven brieven bepaalde moeilijkheden die de gelovigen hebben te overwinnen, d.w.z. ten aanzien daarvan hebben stand te houden. Gelovigen hebben een geestelijke strijd.

2Ti 4:7  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden. (Telos)

Johannes schrijft in zijn tweede brief dat de jongelingen de boze hebben 'overwonnen' (1 Joh. 2:13; 4:4).

1Jo 5:4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (Telos)

En ja, ook in de jaarweek van Daniël is er strijd èn overwinning.

Opb 12:11  En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. (Telos)

Hem tegemoet gaan om Hem te vergezellen bij zijn terugkomst? Het is mogelijk dat het tegemoet gaan een inhalen betekent, maar tot die aanname noodzaakt het gebruikte Griekse woord 'apantesis' (= ontmoeting, tegemoetgang) ons niet. In de evangeliën schijnt het woord ook gebruikt voor een ontmoeten en vervolgens meegaan met de bruidegom naar de bruiloftszaal, niet naar de plek vanwaar de tien meisjes hem tegemoet zouden gaan, maar naar Zijn bruiloftszaal.

Mt 25:6  Maar te middernacht klonk een geroep: Zie, de bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet! Mt 25:7  Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde. (...) Mt 25:10  Toen zij [vijf van de tien maagden - CP] echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. (Telos)

Zie verder het commentaar bij 1 Thess. 4. Bijeenverzameling van Zijn uitverkorenen. Dit gebeuren wordt vermeld in Matth. 24:31.

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Mt 24:31  En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (Telos)

Het gaat echter niet om de opname van de gemeente, maar om in het Oude Testament voorzegde bijeenverzameling van (gelovige) Israëlieten, zie Mattheüs 24.[5]

Geen instroom in het Vrederijk. Als alle gelovigen worden opgenomen bij de wederkomst na de grote verdrukking en een onvergankelijk, verheerlijkt lichaam krijgen en niet meer zullen huwen of kinderen krijgen, maar in de hemel zullen wonen, dan is er geen instroom van gelovigen die het vrederijk op aarde zullen bevolken.

Opstanding. De onthoofden uit de laatste jaarweek van Daniël, die het teken van het Beest hadden geweigerd (Opb. 4:21), hebben deel aan 'de eerste opstanding'. 'De overigen van de doden' zullen opstaan in de laatste opstanding, na afloop van de duizend jaren van het Vrederijk. Echter, naast de onthoofden en die 'overigen' zijn er anderen, die ten leven zullen opstaan en dat gebeurt vóór Daniëls laatste jaarweek. Zie Opstanding.

Beoordeling voor de Rechterstoel. Het oordeel begint bij het Huis van God (1 Petr. 4:17). Wij zullen komen voor de rechterstoel van Christus.

2Co 5:10  Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad.  2Co 5:11  Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook in uw gewetens openbaar zijn geworden. (Telos)

1Co 3:12  Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 1Co 3:13  ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven.  1Co 3:14  Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen;  1Co 3:15  als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. (Telos)

Het is niet waarschijnlijk dat de heiligen de Heer tegemoet gaan in de lucht en meteen terugkeren met Hem naar deze aarde, en pas daarna voor Zijn rechterstoel komen.

Meer informatie

Willem J.J. Glashouwer, in: ds. Willem J.J. Glashouwer • De eindtijd: horror of hoop? Youtube.com: Christenen voor Israël, 14 mrt. 2022. Duur: 40 min. 59 sec. Spreker meent dat we door de apocalyptische rampspoed, de weeën van de geboorte van een nieuwe wereldorde (Christus' vrederijk), heen moeten.

Voetnoten

  1. What You Need to Know About the Second Coming. Youtube.com: AskDrBrown, 1 aug. 2023. Vanaf 22 min. 27 sec.
  2. What You Need to Know About the Second Coming. Youtube.com: AskDrBrown, 1 aug. 2023. Vanaf 19 min. 49 sec..
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  4. Lee Brainard: The Teaching of Two Comings of the Lord. Youtube.com: UpTime Community Church, 19 juli 2023. Duur: 17 min. Lee Brainard voert argumenten voor het pretribulationisme, dat twee (weder)komsten onderscheidt.
  5. Zie ook: Matthew 24 - Jesus Rapture or Second Coming? Youtube.com: John Ankerberg Show, 28 mei 2009. Duur: 8 min. 47 sec. Renald Showers over de vraag of de opneming van de gemeente in Matth. 24 te vinden is.