Posttribulationisme

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Posttribulationisme (van Lat. post = na, en Lat. tribulatio = verdrukking) is de leer dat de opname van de gemeente van Christus zal plaatsvinden na de grote verdrukking, na de oordelen van de zeven zegels, zeven bazuinen en (de eerste van de) zeven schalen, die in het laatste Bijbelboek beschreven worden.

Jes 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. (SV)

Opneming van de gemeente - tijdrekenkundige standpunten.jpg

Argumenten voor dit standpunt worden gevonden o.a. in Matth. 24:29-31, 2 Thess 2:1v en 1 Cor. 15:51-52.

  • De Heer Jezus wekt de overleden gelovigen op 'op de laatste dag' (Joh. 6:39, 40, 44, 54). Martha geloofde dat Lazarus zou opstaan 'in de opstanding op de laatste dag' (Joh. 11:24).
  • In de zeven brieven wordt gesproken over "hij die overwint", omdat de gemeenten voor een zware tijd staan, de tijd die geschilderd wordt in het laatste Bijbelboek.
  • Opb. 20:4-6 spreekt over een 'eerste opstanding', waaraan onthoofden uit (!) de verdrukking deel hebben.

Aanhangers van deze leer zijn onder anderen de Amerikaanse theologen Michael Brown en Craig Keener.

Bezwaren

Verwachting. Een hoofdbezwaar tegen deze leer is dat zij geen recht doet aan de gedachte, die in de Schrift ook naar voren komt, dat de Heer komt wanneer wij het niet verwachten en daarom elk ogenblik kan gebeuren. De tijd van de verschijning van de Heer in de wereld echter kunnen wij duiden op grond van de voorzegde gebeurtenissen.

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Een ander bezwaar is dat de komst van de Heer Jezus voor de gemeente verdwijnt achter de coulissen van de rampen die de aarde zullen treffen. Anders gezegd: de verwachting van de antichrist gaat vóór de verwachting van Christus, omdat de eerste eerder zou komen dan de laatste.

Het verlangen naar de komst van de Heer kan gesmoord worden door de vrees voor de rampspoed die over de wereld komt: men zou dan licht wensen een natuurlijke dood te sterven vóór de rampspoed in plaats van opgenomen te worden bij de komst van de Heer ná de rampspoed.

"Die overwint" hoeft niet te betekenen dat de gelovigen door de grote verdrukking moeten gaan. Er zijn in de zeven brieven bepaalde moeilijkheden die de gelovigen hebben te overwinnen, d.w.z. ten aanzien daarvan hebben stand te houden. Gelovigen hebben een geestelijke strijd.

2Ti 4:7  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden. (Telos)

Johannes schrijft in zijn tweede brief dat de jongelingen de boze hebben 'overwonnen' (1 Joh. 2:13; 4:4).

1Jo 5:4  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. (Telos)

En ja, ook in de jaarweek van Daniël is er strijd èn overwinning.

Opb 12:11  En zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. (Telos)

Opstanding. De onthoofden uit de laatste jaarweek van Daniël, die het teken van het Beest hadden geweigerd (Opb. 4:21), hebben deel aan 'de eerste opstanding'. 'De overigen van de doden' zullen opstaan in de laatste opstanding, na afloop van de duizend jaren van het Vrederijk. Echter, naast de onthoofden en die 'overigen' zijn er anderen, die ten leven zullen opstaan en dat gebeurt vóór Daniëls laatste jaarweek. Zie Opstanding.

Beoordeling voor de Rechterstoel. Het oordeel begint bij het Huis van God (1 Petr. 4:17). Wij zullen komen voor de rechterstoel van Christus.

2Co 5:10  Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad.  2Co 5:11  Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook in uw gewetens openbaar zijn geworden. (Telos)

1Co 3:12  Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 1Co 3:13  ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven.  1Co 3:14  Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen;  1Co 3:15  als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. (Telos)

Het is niet waarschijnlijk dat de heiligen de Heer tegemoet gaan in de lucht en meteen terugkeren met Hem naar deze aarde, en pas daarna voor Zijn rechterstoel komen.