1 Thessalonicenzen/Hoofdstuk 4

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Thessalonicenzen:


Hoofdstuk 4 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

1 Thess. 4:3

1Th 4:3  Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij; (Telos)

De wil van God: Uw heiliging.

1Th 4:7  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. (Telos)

Dat u zich onthoudt. Heiliging sluit onthouding in, te weten onthouding van het kwaad.

1 Thess. 4:4

1Th 4:4 dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid (TELOS)

Eigen vat. Is eigen lichaam, niet het lichaam van de ander (echtgenote of echtgenoot).

1 Thess. 4:8

1Th 4:8 Daarom, wie dit veracht, veracht niet een mens, maar God, die u ook zijn Heilige Geest heeft gegeven. (TELOS)

Heilige Geest heeft gegeven. Geest en vlees (verkeerde begeerte, die tot uiting komt in het verkeerd gebruik van het eigen lichaam (vers 4), strijden tegen elkaar. 

1 Thess. 4:9

1Th 4:9  Wat nu de broederliefde betreft, hierover hebt u niet nodig dat wij u schrijven; want zelf bent u door God onderwezen om elkaar lief te hebben; (Telos)

De broederliefde. Dat is liefde tot de broeders (vers 10).

1Th 1:3  onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader, (Telos)

Hebt u niet nodig dat wij u schrijven. Ook over een ander onderwerp was dat niet nodig:

1Th 5:1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. (Telos)

Door God onderwezen. Door Woord en Geest.

1 Thess. 4:13

1Th 4:13  Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. (TELOS)

Hen die ontslapen, die als gelovigen in Christus sterven. Over ontslapen, zie Ontslapen.

Overigen die geen hoop hebben. Vergelijk: 1Th 4:5 "(niet in begerige hartstocht, zoals de volken die God niet kennen)".

1 Thess. 4:14

1Th 4:14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. (TELOS)

Door Jezus ontslapenen. In vers 16 worden zij aangeduid met "de doden in Christus". Vergelijk 1 Cor. 15:18 "zij die in Christus ontslapen zijn".

Met Hem brengen. De Heer Jezus komt terug en de ontslapen heiligen, door Hemzelf opgewekt, zijn met Hem.

1Th 3:13  opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (Telos)

Als eerste is de Heer Jezus Zelf teruggebracht bij de zijnen:

Heb 13:20  De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, (Telos)

Brengen. Vervoerders en pakketdiensten spreken tegenover hun klanten van een 'bezorgdag'. God kent, met eerbied gezegd, ook zo'n bezorgdag: de dag dat Hij de door Jezus ontslapenen brengt, bezorgt.

1 Thess. 4:15

1Th 4:15  (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. (Telos)

Levenden die overblijven. Zie ook vers 17. De ontslapenen worden "doden" genoemd (vers 16).

1 Thess. 4:16

1Th 4:16  Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; (Telos)

Bevelend roepen. In het Grieks is dit één woord, κελευσμα, keleuma, dat men kan vertalen met "commando" of "bevelsroep”. Het woord komt alleen op deze plaats voor. Andere overzetters kozen "geroep" (SV, HSV), "teken" (NBG51, Canisius), "bevel" (Willibrordvertaling, Naardense vertaling), "signaal" (NBV2004), "bevelwoord" (Leidse vertaling), "machtwoord' (synodale vertaling), "veldgeroep" (Nederlandse Luthervertaling), "Feldgeschrey" (Luther), "shout" (King James-vertaling). De betekenis van het Griekse woord is: een opdracht, bevel, in het bijzondere een stimulerende schreeuw. Het wordt gebruikt voor:

  • het signaal dat de stuurman van een schip aan roeiers geeft, of de bevelhebber aan soldaten: een luide oproep, een stoot op de trompet e.d.
  • het bevel of geroep waarmee mensen dieren aansporen, zoals een wagenmenner zijn paarden, of jagers hun honden, enz

Met een bevelend roepen wekte de Heer zijn vriend Lazarus uit de dood op.

Joh 11:43  En na dit gezegd te hebben riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! Joh 11:44  De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan. Joh 11:45  Velen dan van de Joden die naar Maria toe waren gekomen en hadden gezien wat Hij had gedaan, geloofden in Hem; (Telos)

De opstanding zal worden ingeluid met de stem van de Zoon van God.

Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh 5:25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Joh 5:26 Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf;  Joh 5:27 en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de Mensenzoon is.  Joh 5:28 Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en Joh 5:29 zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. (TELOS)

Met de stem van een aartsengel. Dit betekent niet dat de Heer een aartsengel is, noch dat de stem van de Heer gelijk is aan die een aartsengel gelijk is, maar dat zijn nederdaling gepaard gaat met de stem van een aartsengel, evenals met bazuingeschal. Met de bazuin van God.

1Co 15:51 Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. 1Co 15:23 Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. (TELOS)

Een uitlegger[1] maakt een onderscheid tussen de bazuin van God en de bazuinen van de engelen (Matth. 24:31). De eerste is voor de Gemeente, de tweede zijn voor Israël.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Mt 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. (TELOS)

Zullen wij, gelovigen, wanneer we worden opgenomen, een of meer van de genoemde geluiden horen? Waarschijnlijk wel. Zal de wereld die horen? Dat weten we niet. Mogelijk vernemen ze iets, maar vormen ze zich een valse voorstelling. Vergelijk:

Joh 12:28  Vader, verheerlijk uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken. Joh 12:29  De menigte dan die daar stond en dit had gehoord, zei dat er een donderslag was geweest. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. (Telos)

De doden in Christus. Worden in vers 14 genoemd: de door Jezus ontslapenen. Tegenover de doden staan de 'levenden' (vs. 14, 16).

1 Thess. 4:17

1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (Telos)

Levenden. Zie vers 15.

In wolken worden opgenomen. De wolken spreken van Goddelijke tegenwoordigheid. De Heer Jezus komt de wereld terug “met de wolken” (Dan 7:13, Opb 1:7), “op de wolken” (Mt 24:30), “in de wolken” (Mc 13:26). Zie Wederkomst van Jezus Christus.

Op de berg der verheerlijking ging de drie leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes een wolk in.

Lu 9:34  Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen, en zij werden bang toen zij de wolk ingingen. (Telos)

'Opgenomen', Grieks αρπαγησομεθα, harpagesometha, een verbuiging van het werkwoord harpazo, wil ook zeggen, naar het gebruik van het Griekse werkwoord in het volkse Grieks van die tijd, een bevrijding van dreigend gevaar[2].

Samen met hen ... worden opgenomen de Heer tegemoet. De levenden worden eerst herenigd met de opgewekte heiligen. Immers, God brengt de opgewekten tot de levenden (vers 14). Opwekking → bezorging → opneming in wolken → tegemoet gaan → ontmoeting met de Heer.

Dit is, in combinatie met de analogie van de Joodse bruiloft, een argument voor de stelling dat de Gemeente wordt opgenomen vóór de laatste jaarweek van Daniël[1].

De Heer tegemoet. Lett. "voor (tot) een ontmoeting van de Heer". Het zelfstandig naamwoord is apantésis, van het werkwoord apantao = tegemoet gaan, ontmoeten.

In het Nieuwe Testament wordt apantésis, behalve in ons vers, ook gebruikt in drie andere verzen:

Mt 25:1 Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. (Telos)

Mt 25:6  Maar te middernacht klonk een geroep: Zie, de bruidegom! Gaat uit, hem tegemoet! (Telos)

Hnd 28:15  En vandaar kwamen de broeders, die van onze zaken hadden gehoord, ons tegemoet tot Forum Appii en Tres Tabernae, en toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. (Telos)

In de Griekse vertaling van het Oude Testament (LXX) wordt apantésis zowel voor een vriendelijke als een vijandige ontmoeting gebruikt[3]. Voorbeelden:

1Sa 4:1 En het woord van Samuël geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit, den Filistijnen tegemoet, ten strijde, en legerde zich bij Eben-haezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. (SV)

1Sa 13:10  En het geschiedde, toen hij geëindigd had het brandoffer te offeren, ziet, zo kwam Samuël; en Saul ging uit hem tegemoet, om hem te zegenen. (SV)

In de antieke wereld wordt apantésis ook gebruikt voor de officiële en ceremoniële ontvangst van de nieuwe heerser, buiten de hoofdstad, met de begeleiding van hem naar de stad om zijn regeerambt te aanvaarden. Dit 'binnenhalen' van de nieuwe heerser werd gedaan door zijn partijgenoten, vrienden of notabelen van de stad[3].

1 Thess. 4:18

1Th 4:18  Vertroost daarom elkaar met deze woorden. (Telos)

Uit deze woorden van hoop op hereniging met dierbare overledenen kunnen wij troost en levensmoed putten.

Vertroost daarom elkaar. Dezelfde Griekse woorden komen voor in 5:11. 'Vertroost' kan ook met 'vermaant' worden vertaald.

1Th 5:11  Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet. (Telos)

1 Thess. 4:13-18 Muzikaal vertolkt

Lest ye sorrow

Het koor van de Fountainview Academy zingt Lest ye sorrow.

Lest ye sorrow
   Opdat gij niet bedroeft zijt
   (lied van Melissa Guthrie; naar 1 Thess. 4:13-18)

I do not want you to be ignorant, brethren,
   Ik wil niet dat u onwetend bent, broeders,
concerning those who have fallen asleep,
   wat betreft hen die ontslapen zijn,
lest ye sorrow, as others who have no hope.
   opdat gij niet bedroefd zijt, zoals anderen die geen hoop hebben.
If we believe that Jesus died and rose again, even so
   Als wij geloven dat Jezus stierf en weer verrees, zo ook
God will bring with him those who sleep in Jesus.
   zal God met Hem brengen degenen die in Jezus ontslapen zijn.

For this we say to you by the word of the Lord,
   Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer,
that we who are alive and remain until the coming of the Lord
   dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer,
will by no means proceed those who are asleep.
   de ontslapenen geenszins zullen voorgaan.

For the Lord himself will descend from heaven with a shout,
   Want de Heer Zelf zal neerdalen uit de hemel met een geroep,
and with the voice of the archangel,
   en met de stem van de aartsengel,
and with the trump[et] of God. Hear it sounding loud.
   en met de bazuin van God. Hoor haar luid klinken.
And He, He's coming soon,
   En Hij, Hij komt spoedig,
and the dead in Christ will rise first;
   en de doden in Christus zullen eerst opstaan;

Then we who are alive and remain shall be caught up together
   daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen worden opgenomen
with them in the clouds, to meet the Lord in the air;
   met hen in de wolken, om de Heer te ontmoeten in de lucht;
and thus we shall, we shall always be with the Lord.
   en zo zullen wij, zullen wij altijd met de Heer zijn.
We'll always be with the Lord.
   Wij zullen altijd met de Heer zijn.

Wherefore comfort one another with these words
   Vertroost daarom elkaar met deze woorden.


We shall behold Him

We shall behold Him (Wij zullen Hem aanschouwen)

The sky shall unfold
  De lucht zal zich ontvouwen
Preparing His entrance
  Zijn entree voorbereiden
The stars shall applaud Him
  De sterren zullen Hem toejuichen
With thunders of praise
  Met donderslagen van lofprijs

The sweet light in His eyes, shall enhance those awaiting
  Het zoete licht in Zijn ogen zal de wachtenden versterken
And we shall behold Him, then face to face
  En wij zullen Hem aanschouwen, dan van aangezicht tot aangezicht

O we shall behold Him, we shall behold Him
  O, we zullen Hem aanschouwen, we zullen Hem aanschouwen
Face to face in all of His glory
  Van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid
O we shall behold Him, yes we shall behold Him
  O, we zullen Hem aanschouwen, we zullen Hem aanschouwen
Face to face, our Savior and Lord
  Van aangezicht tot aangezicht, onze Heiland en Heer

The angel will sound, the shout of His coming
  De engel zal geluid maken, de roep van Zijn komst
And the sleeping shall rise, from there slumbering place
  En de ontslapenen zullen opstaan uit hun plaats van sluimering
And those remaining, shall be changed in a moment
  En die overblijven zullen veranderd worden in een ogenblik
And we shall behold him, then face to face
  En we zullen hem aanschouwen, dan van aangezicht tot aangezicht

We shall behold Him, o yes we shall behold Him
  Wij zullen Hem aanschouwen, o ja, wij zullen Hem aanschouwen
Face to face in all of His glory
  Van aangezicht tot aangezicht in al Zijn heerlijkheid
We shall behold Him, face to face
  Wij zullen Hem aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht
Our Savior and Lord
  Onze Heiland en Heer
We shall behold Him, our Savior and Lord
  Wij zullen Hem aanschouwen, onze Heiland en Heer
Savior and Lord!
  Heiland en Heer!


Sandi Patty - We Shall Behold Him (Official Live Video). Youtube.com: Gaither Music TV, 28 sept. 2012. Duur: 6 min. 20 sec.

Meer weten

Ken Johnson, Looking at the Rapture, pt. 2. Youtube.com, 20 juni 2018. Duur: 25 min. 13 sec. Studie van het laatste deel van 1 Thess. 4 en het eerste deel van 1 Thess. 5, inzonderheid gericht op de wegrukking van de gemeente.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Volgens J.D. Farag in: Pre-Tribulation Rapture Proof – 1 Thessalonians 4:13-18. Youtube.com: J.D. Farag, 19 jan. 2020. Duur: 44 min. 9 sec.
  2. Aldus Lee Brainard in zijn antwoord op een commentaar op een video van hem: https://www.youtube.com/watch?v=MeUQ9g1QlDk&lc=UgzVDSEnGonvhNmSvVl4AaABAg.9Or78NEdN-59P1_AAGibac
  3. 3,0 3,1 Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.