1 Thessalonicenzen/Hoofdstuk 1

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

1 Thessalonicenzen:


Hoofdstuk 1 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

1 Thess. 1:3

1Th 1:3  onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader, (Telos)

Geloof ... liefde ... hoop. Deze drie zijn belangrijke deugden, ze worden ook samen in 1 Cor. 13 genoemd. Paulus had van geloof en liefde gehoord uit de mond van Timotheüs, die hij tot hen gezonden had.

1Th 3:6  Maar nu is [zojuist] Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. (HSV)

Uw arbeid van de liefde. Later in de brief drukt Paulus zijn wens uit dat God hen doet toenemen en overvloedig zijn in de liefde.

1Th 3:12  Maar u moge de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u; (Telos)

1 Thess. 1:9

1Th 1:9  want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen (Telos)

Ingang.

1Th 2:1  Want u weet zelf, broeders, dat onze ingang bij u niet vergeefs is geweest; (Telos)

1 Thess. 3:13

1Th 3:13  opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (Telos)

Met al zijn heiligen. We moeten in de eerste plaats denken aan de uit de dood opgewekte heiligen. Dat de Heer met hen komt, zal Paulus de gelovigen in Thessalonika, die hierover in onzekerheid verkeerden, zo meteen duidelijk maken.

1Th 4:13  Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben.        1Th 4:14  Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. (Telos)