1 Thessalonicenzen/Hoofdstuk 2

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

1 Thessalonicenzen:


Hoofdstuk 2 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

1 Thess. 2:18

1Th 2:18 Daarom hebben wij-ik, Paulus namelijk-een en andermaal tot u willen komen, en de satan heeft het ons verhinderd.

Verhinderd. Satan kan verhinderen, ook de Heilige Geest kan verhinderen.

Hnd 16:6 Zij nu doorreisden het land van Frygie en Galatie, terwijl zij door de Heilige Geest werden verhinderd het woord in Asia te spreken; (TELOS)