Beeld van het Beest

Uit Christipedia

Het Beeld van het Beest is het toekomstige beeld dat op bevel van het Beest uit de aarde (of uit het land[1], = de valse profeet, de antichrist) door de mensen gemaakt wordt voor het Beest uit de Zee, een grote politieke leider. Als het beeld klaar is, krijgt het Aardebeest van hogerhand de macht om het beeld adem te geven, leven in te blazen. Het beeld moet aanbeden worden. Het zorgt ervoor dat iedereen die het beeld niet aanbidt, gedood wordt.

Openbaring 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. Openbaring 13:15 En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (TELOS)

Begiftiging met geest

Een opzienbarende gebeurtenis zal het zijn, wanneer de valse profeet aan het beeld adem of geest geeft. Het Griekse woord in de grondtekst kan beide betekenen:

Openbaring 13:15 En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (Telos)

Opb 13:15  En hem werd [macht] gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. (HSV)

Vermoedelijk geeft 'geest' beter weer wat het beeld krijgt. Hij krijgt een verstandelijk vermogen dat eerdere producten, die uitgerust zijn met kunstmatige intelligentie, overtreft. Deze duiding van 'geest' dringt zich aan ons op, wanneer wij zien op de huidige ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Dit beeld zal het eerste beeld in de geschiedenis van de mensheid zijn, dat geest ontvangt. Immers, alle vroegere beelden waren zonder geest.

Jer 51:17  Verstomd staat ieder mens, zonder kennis; beschaamd staat iedere goudsmid om het beeld, want leugen is zijn gietsel, en er is geen geest in hen; (NBG'51)

God schiep de mens naar zijn beeld. Hij formeerde de eerste mens uit de aarde en blies Zijn adem in hem, waardoor de mens een levende ziel werd. Nu, in de eindtijd, schept de méns een beeld en verleent het geest. De mens heeft geschapen naar zijn beeld! De mens heeft, naar het schijnt, een goddelijk vermogen gekregen. Er staat echter "hem (= de valse profeet) werd gegeven" (vs. 15). Het vermogen kwam niet uit hemzelf. De mens blijft afhankelijk van een hogere macht.

Tekening door Clarence Larkin, 1919. De tekenaar legt een verband met de vuuroven van Dan. 3, waarin de drie vrienden van Daniël geworpen werden, omdat zij weigerden het beeld van Nebukadnezar te aanbidden.

Aanbidding van het beeld

Het Beeld van het Beest wordt massaal aanbeden (vgl. Opb. 14:9; 14:11; 16:2; 19:20). Opvallend is dat het Beest uit de Zee deze beeldverering kennelijk goedvindt, hoewel hij zich verzet en zich verheft tegen al wat een voorwerp van verering is (2 Thess. 2:4). Een dergelijke tegenstrijdigheid betreft ook zijn afwijzing van al wat God heet, hoewel hijzelf "in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is" (2 Thess. 2:4). Vergelijk de voorzegging door de engel aan Daniël over een toekomstige koning:

Da 11:36  Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. Da 11:37 En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, [en] ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. Da 11:38 En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. Da 11:39 Hij zal versterkte vestingen maken [samen] met een vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning. (HSV)

Aanbidding van het Beest en zijn beeld is je reinste afgodendienst.

Weigeraars

Er zullen echter mensen zijn die er niet aan mee doen. Zij weten dat God een na-ijverig God is en geen aanbidding van mensen of beelden kan verdragen.

Exodus 20:2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Exodus 20:3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Exodus 20:4 U zult voor uzelf geen beeld maken, [geen] enkele afbeelding [van] wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Exodus 20:5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde [geslacht] van hen die Mij haten, Exodus 20:6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. (HSV)

Ezechiël 16:17 U nam uw sieraden van Mijn goud en van Mijn zilver dat Ik u gegeven had, en maakte voor uzelf mannenbeelden en daarmee bedreef u hoererij. (HSV)

Degenen die weigeren mee te doen aan de aanbidding van het Beeld en van het Beest en ook het merkteken van het Beest weigeren, al kost het ook hun leven, zijn overwinnaars en zullen opgewekt worden en met Christus in het duizendjarig Vrederijk regeren.

Openbaring 15:2 En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen zee staan met harpen van God. (TELOS)

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)

Beeld en Gruwel der verwoesting

Het Beeld van het beest dan wel het Beest zelf is waarschijnlijk gelijk aan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is. De Heer Jezus verwijst naar deze gruwel, die in 'de heilige plaats' (= tempel) zal staan.

Mattheüs 24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Mattheüs 24:15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) Mattheüs 24:16 laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. (TELOS)

Voorafschaduwing

Het beeld van Nebukadnezar

Een historische voorafschaduwing van het Beeld is het gouden beeld dat de beroemde Babylonische koning Nebukadnezar liet oprichten en waarvoor iedereen moest buigen. Het was ongeveer 30 meter (60 el) hoog en 3 meter (6 el) breed. Wie weigerde te buigen, moest in een brandende oven geworpen worden.

Gedwongen verering van het beeld van Nebukadnezar. Het ca. 30 meter hoge beeld is naar verhouding nog te klein getekend.

Daniël 3:1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, [en] zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. (...) Daniël 3:5 Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Daniël 3:6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daniël 3:7 Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer, [en] aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. (HSV)

Drie Joodse mannen, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego, die Nebukadnezar over het bestuur van het gewest Babel had aangesteld, weigerden het gouden beeld te aanbidden. Zij werden er dan ook van beschuldigd dat zij Nebukadnezars goden niet vereren en het gouden beeld niet aanbidden (Dan. 3:12). Zij antwoordden de koning:

Daniël 3:17 Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Daniël 3:18 En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. (HSV)

Daarop werden ze in de brandende oven geworpen. In de oven verscheen een vierde persoon, een engel, en deze was bij de mannen en zij werden gespaard. Nebukadnezar zag hun wonderlijke bewaring en riep de Joden uit de oven terug. Hij noemde ze "dienaren van de allerhoogste God" (Dan. 3:26). Er was aan de mannen helemaal niet te merken dat ze in de oven waren geweest.

Daniël 3:27 Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing [zelfs] geen brandlucht aan hen. Daniël 3:28 Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. Daniël 3:29 Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, [elke] natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere god die zo redden kan. Daniël 3:30 Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego voorspoedig in het gewest Babel. (HSV)

In meerdere opzichten schaduwt Nebukadnezars beeld het beeld van het Beest vooraf:

  1. het beeld is een beeld van de grote Leider
  2. de gedwongen aanbidding
  3. de massaliteit van de aanbidding
  4. de doodstraf bij weigering

Manasse

De gebeurtenissen van de goddeloze koning Manasse van Juda schijnen ook een voorafschaduwing te zijn van de lotgevallen van Israël. Manasse stelde een afgodsbeeld, door hemzelf gemaakt, in het huis van God te Jeruzalem.

2Kr 33:7 Hij zette ook een gesneden afgodsbeeld dat hij gemaakt had, in het huis van God, waarvan God tegen David en zijn zoon Salomo gezegd had: In dit huis en in Jeruzalem, dat Ik uit alle stammen van Israël verkozen heb, zal Ik voor eeuwig Mijn Naam vestigen. (HSV)

Door zijn goddeloosheid deed Manasse Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen (2 Kron. 33:9). "Jahweh sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op." (2 Kron. 33:10). Daarom bracht God hem in grote benauwdheid (vers 12). Manasse, in ballingschap in Babel, vernederde zich zeer en smeekte God, die Zich liet verbidden. Manasse keerde terug in Jeruzalem in zijn koninkrijk. "Toen erkende Manasse dat Jahweh God is". Hij nam 'de gelijkenis' uit het huis van God weg (vers 15). De volgorde van de gebeurtenissen was: Gruwel → benauwdheid → verootmoediging → erkenning van Jahweh.

Kim Il-Sung

Een eigentijdse voorloper van de verering van een mansbeeld is de eer die burgers in Noord-Korea, een land met een atheïstische staatsideologie, dagelijks moeten bewijzen aan Kim Il-Sung, bij diens immense, 23 meter hoge, standbeeld in de hoofdstad van het land. Wie dat niet doet, riskeert het strafkamp.

Een Nederlandse toerist verhaalt: "We hadden al gelezen dat het verplicht is hier bloemen te leggen, maar volgens Kimmie is dit niet zo. Het wordt echter wel "zeer gewaardeerd". Een beetje beschaamd voldoe ik maar aan het verzoek en buig ik weer een keer voor de Grote Leider. De verafgoding van de man zal nu toch wel zijn hoogtepunt bereikt hebben mag ik hopen? En dan heb ik het nog niet eens gehad over het speldje met zijn afbeelding die elke Noord-Koreaan draagt. Er wordt hier een soort geloof gecreëerd waarbij Kim Il-Sung de god is."[2]

Eerbetoon bij het 23 meter hoge standbeeld van Kim Il-Sung. Het beeld van Nebukadnezar was zo'n 7 meter hoger. Het beeld van Nebukadnezar was enkele meters hoger.

Voorbereiding

Het schijnt dat de infrastructuur en de technische mogelijkheden voor het apocalyptische beeld van het Beest in voorbereiding zijn, onder andere met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie[3].

Meer informatie

Shadrach, Meshach and Abednego into the blazing furnace | Daniel Friends in Fire | Nebuchadnezzar. Youtube.com, Gideon Films, 26 maart 2018. Duur: 5 min 18 sec. De video is uit een film over Daniël en laat de weigering van Daniëls vrienden en hun overleving in de oven zien.

Voetnoten

  1. Leidse vertaling
  2. Zie zijn reisverslag uit 2010. 
  3. Billy Crone: The Global A.I. Invasion. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 aug. 2021. Duur: 28 min. 31 sec.