Jeremia 49

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jeremia 49 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 12345678949.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen:

 • Profetie over Damascus, Jer. 49:23-27
 • Profetie over Arabië, Jer. 49:28-33
 • Profetie over Elam, Jer. 49:34-39

Profetie tegen Elam (34-39)

Inleiding

Samenvatting: Elams krijgsmacht zal worden vernietigd en zijn bevolking zal in alle vier windrichtingen worden verstrooid. God zal hen voor hun vijanden bevreesd maken en door het zwaard laten vervolgen, totdat zij vernield zijn. In het land zelf zal Hij gericht en/of heersen houden, en koning en vorst daaruit verdelgen. Maar in het laatste der dagen zal de verdreven bevolking terugkeren.

Eindtijdse afrekening. Elam behoort tot de volken (opgesomd in 25:15-26) die de beker van de wijn der grimmigheid van God zouden drinken. God zal met alle koninkrijken der aarde afrekenen.

Jer 25:15 Want alzo heeft de HEERE, de God Israëls, tot mij gezegd: Neem dezen beker des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik u zende; Jer 25:16  Dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder hen zal zenden. (...) Jer 25:25  En allen koningen van Zimri, en allen koningen van Elam, en allen koningen van Medie; (...) Jer 25:26  En allen koningen van het noorden, die nabij en die verre zijn, den een met den anderen; ja, allen koninkrijken der aarde, die op den aardbodem zijn. (...) Jer 25:29  Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen. Jer 25:30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de [druiven] treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde. Jer 25:31  Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE. (SV)

Jer. 49:34 Tijd van de Godsspraak

Jer 49:34  Het woord des HEEREN, dat tot de profeet Jeremia geschied is tegen Elam, in het begin van het koninkrijk van Zedekia, de koning van Juda, zeggend: (CP[1])
Ligging van Elam. Het Elamitische rijk strekte zich nog een stuk zuidelijker uit[2] dan op de kaart aangegeven.

Elam. Een land in het zuidwesten van het tegenwoordige Iran. Het moderne Iran bestaat uit het oude Elam, Perzië en Parthië.

In het begin van het koninkrijk van Zedekia. Dat begin was ca. 597 v.C.[3]

Jeremia profeteerde over Elam ongeveer een decennium voordat zijn tijdgenoot Ezechiël profeteerde over Perzië in Ezechiël 38: 5. Ezechiël werd als profeet geroepen in 592 en zijn dienst strekt zich uit tot 570 v.C.[4] Hij was bekend met Elam (zie Ezech. 32: 24–25).

Jer. 49:35 Verbreking van Elams boog

Jer 49:35  Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal verbreken Elams boog, het voornaamste van hunlieder geweld. (SV)

Ik zal verbreken. Wie het doen zal, zegt God duidelijk. Hij zal het doen, niet door een buitenlandse mogendheid, maar op buitengewone wijze, door 'de vier winden' (vers 36).

Elams boog, het voornaamste van hunlieder geweld. Andere vertalingen hebben 'hun voornaamste geweld' (Luther), 'de keur van zijn kracht' (Lei, Canis, HSV), 'zijn voornaamste kracht' (Obbink), 'de zenuw van hun kracht' (NBG51), 'hun sterkste wapens' (Willibrord) 'begin-en-eind van hun heldhaftigheid' (NaB). De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 omschrijft: 'het wapentuig waarop zijn macht berust'. De Herziene Statenvertaling duidt 'kracht' als 'gevechtskracht'.

Pijl en boog waren hun belangrijkste wapens. Deze hadden dat van ouds in de oorlog beroemde volk het meest beroemd en gevreesd gemaakt. In Jesaja's 'last van het dal van het gezicht' aangaande Jeruzalem wordt de pijlkoker van Elam genoemd.

Jes 22:5  Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van verwarring van den Heere, den HEERE der heirscharen, in het dal des gezichts, [een] [dag] van ontmuring des muurs, en van geschreeuw naar het gebergte toe.  Jes 22:6  Want Elam heeft den pijlkoker genomen, de man is op den wagen, er zijn ruiters; en Kir ontbloot het schild. Jes 22:7  En het zal geschieden, dat uw uitgelezen dalen vol wagenen zullen zijn, en dat de ruiters zich gewisselijk zullen zetten ter poorten aan. Jes 22:8  En hij zal het deksel van Juda ontdekken; en te dien dage zult gij zien naar de wapenen in het huis des wouds. Jes 22:9  En gijlieden zult bezien de reten der stad Davids, omdat zij vele zijn; en gij zult de wateren des ondersten vijvers vergaderen. (SV)

De boog van Elam representeert de gehele krijgsmacht. God voorzegt derhalve dat Elam weerloos zal worden gemaakt.

Jer. 49:36 Verdrijving van de Elamieten

Jer 49:36  En Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam aanbrengen, en zal hen in al diezelve winden verstrooien; en er zal geen volk zijn, waarhenen Elams verdrevenen niet zullen komen. (SV)
Bushehr is de naam van een kustprovincie en van een kuststad in Iran. De zwarte lijnen geven de provinciegrens aan. De rode stip duidt de stad Bushehr aan, waar een kerncentrale is.

Ik zal .. over Elam aanbrengen. Om hen aldus weerloos en ellendig te maken.

De vier winden. Sommigen verstaan dit letterlijk en denken aan de vernietiging van de kerncentrale in Bushehr. Een ongeluk met deze centrale zou radioactieve straling kunnen vrijgeven, die door de vier winden wordt verspreid over Iran. Voor deze gevaarlijke straling zullen de Iraniërs vluchten naar andere landen.

Anderen verstaan 'de vier winden' in figuurlijke zin en zien hierin de door Gods Geest opgewekte en bezielde werktuigen, namelijk vijandelijke legers[5].

De vier hoeken des hemels. De vier windrichtingen of hemelstreken: noorden, oosten, westen en zuiden.

En er zal geen volk zijn, waarhenen Elams verdrevenen niet zullen komen. Derhalve ook bij de Europese volken. Een nieuwe vluchtelingenstroom naar Europa.

Jer. 49:37 Onheil

Jer 49:37  En Ik zal Elam versaagd maken voor het aangezicht van hun vijanden, en voor het aangezicht dergenen, die hun ziel zoeken, en zal een kwaad over hen brengen, de hittigheid van Mijn toorn, spreekt de HEERE; en Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. (CP[1])

De hittigheid van Mijn toorn. We weten uit deze profetie niet wat de toorn van God heeft verwekt.

Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. De verstrooiing en het zwaard vielen ook het ongehoorzame Israël ten deel:

Jer 9:16  En Ik zal hen verstrooien onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, zij noch hun vaders; en Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. (SV)

'Verteerd' betekent hier de vernietiging van rijk en welvaart, niet de volledige uitroeiing van een volk. De gerichten Gods zullen over de heidenen gaan, ook over Elam, echter niet om ze geheel te verdelgen.

Jer. 49:38 Gericht

Jer 49:38  En Ik zal Mijn troon in Elam stellen; en zal de koning en de vorsten van daar vernielen, spreekt de HEERE; (CP[1])

Ik zal mijn troon in Elam stellen. God vestigt er zijn heerschappij of, in beperkte zin, zijn rechterstoel[5] om aldaar gericht te houden. Jeruzalem (Jeremia 3:17) en Elam (Jeremia 49:38) zijn de enige twee plaatsen op aarde die de Schrift noemt als plaatsen waar de gerichtstroon van God zal worden gezet.

God zou de troon van Nebukadnezar stellen in Egypte, ten gerichte.

Jer 43:8  Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia te Tachpanhes, zeggende: Jer 43:9  Neem grote stenen in uw hand, en verberg ze in de klei in den ticheloven, die bij de deur van Farao’s huis te Tachpanhes is, voor de ogen der Joodse mannen; Jer 43:10  En zeg tot hen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Ziet, Ik zal henenzenden, en Nebukadrezar, den koning van Babel, Mijn knecht, halen, en Ik zal zijn troon zetten boven op deze stenen, die Ik verborgen heb; en hij zal zijn schone tent daarover spannen. Jer 43:11  En hij zal komen en Egypteland slaan: wie ten dood, ten dode; en wie ter gevangenis, ter gevangenis; en wie ten zwaard, ten zwaarde. Jer 43:12  En Ik zal een vuur aansteken in de huizen der goden van Egypte, en hij zal ze verbranden, en gevankelijk wegvoeren; en hij zal Egypteland aantrekken, gelijk als een herder zijn kleed aantrekt, en hij zal van daar uittrekken in vrede. (SV)

De Heer Jezus zal na zijn wederkomst zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen alle volken ten gerichte verzameld worden. Ook de troon van God in Openbaring is een troon van gericht.

Zal de koning en de vorsten van daar vernielen. Het regime zal verdwijnen. De Elamitische staat houdt op de bestaan.

Jer. 49:39 Herstel

Jer 49:39  Maar het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de HEERE. (SV)

In het laatste der dagen. De dagen kort vóór of na de oprichting van Christus' vrederijk.

Elams gevangenis. Ziet misschien op de wereldwijde verstrooiing onder andere naties (vers 36). Sommigen voegen daarbij de gedachte van dienstbaarheid en smaad[5].

Gevangenis wenden. Zodat het als een vrij volk in het rijk van God ingaat. Sommigen zien hierin ook een bekering van de Elamieten[6].

Ook de gevangenis van de Ammonieten en van de Moabieten zou gewend worden.

Jer 49:6  Maar daarna zal Ik de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de HEERE. (SV)

Jer 48:47  Maar in het laatste der dagen, zal Ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de HEERE. Tot hiertoe is Moabs oordeel. (SV)

Vervulling

Zoals hierboven gezegd behoort Elam tot de volken (opgesomd in 25:15-26) die de beker van de wijn der grimmigheid van God zouden drinken. God zal met alle koninkrijken der aarde afrekenen.

Of deze profetie omtrent Elam een vóórvervulling in het verleden heeft gehad, "kan niet nauwkeurig worden bepaald, daar wij te weinig betrouwbare berichten omtrent de lotgevallen van dit volk hebben"[5].

Dat de Babylonische koning Nebukadnezar degene zou zijn, die het gericht aan Elam zou volvoeren, is nergens aangewezen. En al had Nebukadnezar werkelijk Elam veroverd - wat niet aan te wijzen is - en het volk onderworpen en schatplichtig gemaakt, dan zou dit toch veel te weinig zijn, om deze zo ernstige bedreiging te vervullen. Dat in Jer. 25 Nebukadnezar als die heerser wordt genoemd, in wiens macht alle volken 77 jaren zouden worden overgegeven, vordert niet dat al de volken die daar genoemd worden (ook Elam) door Nebukadnezar moeten overwonnen en onderworpen zijn. Die voorzegging in hoofdstuk 25 toch moet vooral het gericht Gods over alle volken aanschouwelijk voorstellen.

Elam zal mee aan het gericht over alle volken worden overgegeven, om door dat gericht tot kennis van de ware God gevoerd en Zijn heil deelachtig te worden. Elam ontbreekt in de legerscharen onder leiding van Gog (Ezechiël 38), maar Perzen worden wel genoemd.

Iran, dat het oude Elam in zich heeft, is de voornaamste vijand van Israël sinds de Islamitische revolutie in Iran (1979) tot op heden (anno 2020). Sommigen[7] zien in de huidige atoom- en raketprogrammas van Iran een eindtijdse representatie van Elams boog. Raketten zijn de moderne pijlen. Israël wordt ermee bedreigd door Iran en zijn bondgenoten in de strijd tegen Israël: Syrië, Hezbollah en Hamas. Gods toorn tegen Elam (vers 37) kan door Iran zijn opgewekt door zijn zeer vijandige houding tegenover Israël, de onderdrukking van zijn eigen bevolking en zijn steun aan terroristische groeperingen als Hezbollah en Hamas. Omringende Arabische volken zijn beducht voor een Iran met een atoombom. Iran heeft vijanden (vers 37), de grootste zijn thans Saoedie-Arabië en, in zeker zin, Israël. Het verbreken van Elams boog zou kunnen betekenen dat Iran niet in staat is raketten af te vuren. Sommigen[8] voorzien op grond van Jeremia's profetie een verwoesting van of groot ongeval met de kerncentrale in Bushehr. Denkbaar is (anno 2021) dat Israël een preventieve aanval zal uitvoeren en de kerncentrale in Busher zal vernietigen[9].

De bevrijding van de Elamieten uit hun gevangenis (vers 39) kan slaan op de bevrijding van Iraniërs, die Christus aanvaarden vóór Zijn wederkomst. Dezen zullen uit de wereldwijde ballingschap worden teruggestuurd naar hun historische thuisland. Jeruzalem (Jeremia 3:17) en Elam (Jeremia 49:38) zijn de enige twee plaatsen op aarde die de Schrift noemt als plaatsen waar de gerichtstroon van God zal worden gezet.

Volgens een Bijbelgetrouwe uitlegger echter zijn de profetieën aangaande Elam al vervuld, onder andere in de 1e eeuw. De Elamieten bestaan niet meer.[10]

Meer informatie

Bill Salus, Nuclear Showdown in Iran, Revealing the Ancient Prophecy of Elam. Prophecy Depot Publishing, 2014. Pagina's: 240. Iran zal mogelijk worden getroffen door een nucleaire ramp als vervulling van Jeremia's profetie tegen Elam.

Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.

Andere hoofdstukken

Samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 12345678949.

Bronnen

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 49: 34-39. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 22 maart 2020.

Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 1,2 Vertaling of hertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling
 2. Zie https://www.cais-soas.com/CAIS/History/Elamite/elam_history.htm
 3. Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy (KHouse.org, 1 aug. 2014) noemt ca 596 als de tijd waarin het woord van God tot Jeremia kwam.
 4. Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy (KHouse.org, 1 aug. 2014) noemt als periode 595-573.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 49: 34-39.
 6. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), meent, in het commentaar bij vers 35) dat Elam door Gods gericht tot bekering zal komen.
 7. Als Bill Salus, zie Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.
 8. Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.
 9. Sequencing the Next Series of Prophetic Mideast Events. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 dec. 2021. Duur: 7 min. 17 sec.
 10. Aldus Amir Tsarfati in: Middle East Update: Biden's Middle East Pick. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, 11 feb. 2021. Vanaf 40 min 3 sec.