Jeremia 49

Uit Christipedia

Jeremia 49 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-6 Profetie over Ammon. 7-22 Profetie over de ondergang van Edom door het leger van Nebukadnezar. 23-27 Profetie over Damascus. 28-33 Profetie over Arabië (Kedar, Hazor). 34-39 Profetie over Elam.

1

1  Tegen de kinderen Ammons zegt de HEERE alzo: Heeft dan Israël geen kinderen? Heeft hij geen erfgenaam? Waarom is dan Malcham erfgenaam van Gad, en [waarom] woont zijn volk in deszelfs steden? (SV) 

Malcham. Zie ook vs. 3. Of: "hun koning". King James vertaling: "their king". Als de naam Malcham juist is, dan gaat het om de god Milkom (Molech).

3

3  Huil, o Hesbon! want Ai is verstoord; krijt, gij dochteren van Rabba, gordt zakken aan, drijft misbaar, en loopt om bij de tuinen; want Malcham zal wandelen in gevangenis, zijn priesteren en zijn vorsten te zamen. (SV) 

Hesbon. Ook een stad in Ammon.

Ai. Een stad in Ammon. Een gelijknamige stad lag in Juda, zie Ai.

Malcham. Zie commentaar bij vs. 1

Profetie tegen Edom (7-22)

11

11 Laat uw wezen achter, en Ik zal hen in het leven behouden, en laat uw weduwen op Mij vertrouwen. (SV) 

Het is niet duidelijk wie die "ik" of "mij" is. Sommige uitleggers leggen deze woorden in de mond van de naburen van Edom. Maar omdat in het vorige vers van "zijn broers en zijn buren" in het meervoud gesproken wordt, zouden de voornaamwoorden "wij" en "ons" meer voor de hand liggen dan "ik" en "mij". Daarom is het waarschijnlijker dat God over Zichzelf spreekt.

Sommigen denken dat de woorden mogelijk sarcastisch zijn, "een door God uitgesproken sarcastische vraagzin"[1]. We weten echter dat God zorg draagt voor wezen en weduwen, de maatschappelijk zwakken.

Ps 68:5  (68-6) Hij is een Vader der wezen, en een Rechter der weduwen; God, in de woonstede Zijner heiligheid. (SV)

19

19 Ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen de sterke woning; want Ik zal hem in een ogenblik daaruit doen lopen; en wie [daartoe] verkoren is, [dien] zal Ik tegen haar bestellen; want wie is Mij gelijk, en wie zou Mij dagvaarden, en wie is die herder, die voor Mijn aangezicht bestaan zou? (SV)

Wie [daartoe] verkoren is. Nebukadnezar was door God verkoren om Zijn strafgericht uit te voeren.

21

21 De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, [van] het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de Schelfzee. (SV) 

Bij de Schelfzee. De golf van Akaba, een arm van de Rode Zee (Rietzee), behoort ook tot de Schelfzee.

22

22 Ziet, hij zal opkomen en snel vliegen, als een arend, en zijn vleugelen over Bozra uitbreiden; en het hart van Edoms helden zal te dien dage wezen, als het hart ener vrouw, die in nood is. (SV) 

Hij. D.i. Nebukadnezar.

Die in nood is. Men kan denken aan barensnood, zie vs. 24.

Profetie tegen Damascus (23-27)

27

27 En Ik zal een vuur aansteken in den muur van Damaskus, en het zal Benhadads paleizen verteren. (SV)

Benhadads paleizen. Benhadad is een algemene naam van de koningen van Syrië, zonen van de Syrische weer- en oppergod Hadad.

Profetie over Elam (34-39)

34

Jer 49:34  Het woord des HEEREN, dat tot de profeet Jeremia geschied is tegen Elam, in het begin van het koninkrijk van Zedekia, de koning van Juda, zeggend: (CP[2])
Ligging van Elam. Het Elamitische rijk strekte zich nog een stuk zuidelijker uit[3] dan op de kaart aangegeven.

Elam. Een land in het zuidwesten van het tegenwoordige Iran. → Elam. Het moderne Iran bestaat uit het oude Elam, Perzië en Parthië.

In het begin van het koninkrijk van Zedekia. Dat begin was ca. 597 v.C.[4]

Jeremia profeteerde over Elam ongeveer een decennium voordat zijn tijdgenoot Ezechiël profeteerde over Perzië in Ezechiël 38: 5. Ezechiël werd als profeet geroepen in 592 en zijn dienst strekt zich uit tot 570 v.C.[5] Hij was bekend met Elam (zie Ezech. 32: 24–25).

35

Jer 49:35  Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal verbreken Elams boog, het voornaamste van hun geweld. (CP[2])

Ik zal verbreken. Wie het doen zal, zegt God duidelijk. Hij zal het doen, niet door een buitenlandse mogendheid, maar op buitengewone wijze, door 'de vier winden' (vers 36).

Elams boog, het voornaamste van hun geweld. Andere vertalingen hebben 'hun voornaamste geweld' (Luther), 'de keur van zijn kracht' (Lei, Canis, HSV), 'zijn voornaamste kracht' (Obbink), 'de zenuw van hun kracht' (NBG51), 'hun sterkste wapens' (Willibrord) 'begin-en-eind van hun heldhaftigheid' (NaB). De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 omschrijft: 'het wapentuig waarop zijn macht berust'. De Herziene Statenvertaling duidt 'kracht' als 'gevechtskracht'.

Pijl en boog waren hun belangrijkste wapens. Deze hadden dat van ouds in de oorlog beroemde volk het meest beroemd en gevreesd gemaakt. In Jesaja's "last van het dal van het gezicht" aangaande Jeruzalem wordt de pijlkoker van Elam genoemd.

Jes 22:5  Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van verwarring van den Heere, den HEERE der heirscharen, in het dal des gezichts, [een] [dag] van ontmuring des muurs, en van geschreeuw naar het gebergte toe.  Jes 22:6  Want Elam heeft den pijlkoker genomen, de man is op den wagen, er zijn ruiters; en Kir ontbloot het schild. Jes 22:7  En het zal geschieden, dat uw uitgelezen dalen vol wagenen zullen zijn, en dat de ruiters zich gewisselijk zullen zetten ter poorten aan. Jes 22:8  En hij zal het deksel van Juda ontdekken; en te dien dage zult gij zien naar de wapenen in het huis des wouds. Jes 22:9  En gijlieden zult bezien de reten der stad Davids, omdat zij vele zijn; en gij zult de wateren des ondersten vijvers vergaderen. (SV)

De boog van Elam representeert de gehele krijgsmacht. God voorzegt derhalve dat Elam weerloos zal worden gemaakt.

36

Jer 49:36  En Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam aanbrengen, en zal hen in al die winden verstrooien; en er zal geen volk zijn, waarheen Elams verdrevenen niet zullen komen. (CP[2])
Bushehr is de naam van een kustprovincie en van een kuststad in Iran. De zwarte lijnen geven de provinciegrens aan. De rode stip duidt de stad Bushehr aan, waar een kerncentrale is.

Ik zal .. over Elam aanbrengen. Om hen aldus weerloos en ellendig te maken.

De vier winden. Sommigen verstaan dit letterlijk en denken aan de vernietiging van de kerncentrale in Bushehr. Een ongeluk met deze centrale zou radioactieve straling kunnen vrijgeven, die door de vier winden wordt verspreid over Iran. Voor deze gevaarlijke straling zullen de Iraniërs vluchten naar andere landen.

Anderen verstaan 'de vier winden' in figuurlijke zin en zien hierin de door Gods Geest opgewekte en bezielde werktuigen, namelijk vijandelijke legers[6].

De vier hoeken des hemels. De vier windrichtingen of hemelstreken: noorden, oosten, westen en zuiden.

En er zal geen volk zijn, waarhenen Elams verdrevenen niet zullen komen. Derhalve zullen de "Elamitische vluchtelingen"[7] ook bij de Europese volken. Een nieuwe vluchtelingenstroom naar Europa.

37

Jer 49:37  En Ik zal Elam versaagd maken voor het aangezicht van hun vijanden, en voor het aangezicht dergenen, die hun ziel zoeken, en zal een kwaad over hen brengen, de hittigheid van Mijn toorn, spreekt de HEERE; en Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. (CP[2])

De hittigheid van Mijn toorn. We weten uit deze profetie niet wát van de Elamieten de toorn van God heeft verwekt.

Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. De verstrooiing en het zwaard vielen ook het ongehoorzame Israël ten deel:

Jer 9:16  En Ik zal hen verstrooien onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, zij noch hun vaders; en Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben. (SV)

'Verteerd' betekent hier de vernietiging van rijk en welvaart, niet de volledige uitroeiing van een volk. De gerichten Gods zullen over de heidenen gaan, ook over Elam, echter niet om ze geheel te verdelgen, want God zal een keer ten beste brengen in het lot van Elam, zie hierna.

38

Jer 49:38  En Ik zal Mijn troon in Elam stellen; en zal de koning en de vorsten van daar vernielen, spreekt de HEERE; (CP[2])

Ik zal mijn troon in Elam stellen. God vestigt er zijn heerschappij of, in beperkte zin, zijn rechterstoel[6] om aldaar gericht te houden. Jeruzalem (Jeremia 3:17) en Elam (Jeremia 49:38) zijn de enige twee plaatsen op aarde die de Schrift noemt als plaatsen waar de gerichtstroon van God zal worden gezet.

God zou de troon van Nebukadnezar stellen in Egypte, ten gerichte.

Jer 43:8  Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia te Tachpanhes, zeggende: Jer 43:9  Neem grote stenen in uw hand, en verberg ze in de klei in den ticheloven, die bij de deur van Farao’s huis te Tachpanhes is, voor de ogen der Joodse mannen; Jer 43:10  En zeg tot hen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Ziet, Ik zal henenzenden, en Nebukadrezar, den koning van Babel, Mijn knecht, halen, en Ik zal zijn troon zetten boven op deze stenen, die Ik verborgen heb; en hij zal zijn schone tent daarover spannen. Jer 43:11  En hij zal komen en Egypteland slaan: wie ten dood, ten dode; en wie ter gevangenis, ter gevangenis; en wie ten zwaard, ten zwaarde. Jer 43:12  En Ik zal een vuur aansteken in de huizen der goden van Egypte, en hij zal ze verbranden, en gevankelijk wegvoeren; en hij zal Egypteland aantrekken, gelijk als een herder zijn kleed aantrekt, en hij zal van daar uittrekken in vrede. (SV)

De Heer Jezus zal na zijn wederkomst zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen alle volken ten gerichte verzameld worden. Ook de troon van God in Openbaring is een troon van gericht.

Zal de koning en de vorsten van daar vernielen. Het regime zal verdwijnen. De Elamitische staat houdt op de bestaan.

39

Jer 49:39  Maar het zal geschieden in het laatste der dagen, dat Ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de HEERE. (SV)

In het laatste der dagen. De dagen kort vóór of na de oprichting van Christus' vrederijk.

Elams gevangenis. Ziet misschien op de wereldwijde verstrooiing onder andere naties (vers 36), gelijk Israëls ballingschap in Babel een gevangenis wordt genoemd. Sommigen voegen bij de verstrooiing van de Elamieten de gedachte van dienstbaarheid en smaad[6].

Gevangenis wenden. Zodat het als een vrij volk in het rijk van God ingaat. Sommigen zien hierin ook een bekering van de Elamieten[8].

Ook de gevangenis van de Ammonieten en van de Moabieten zal gewend worden.

Jer 49:6  Maar daarna zal Ik de gevangenis der kinderen Ammons wenden, spreekt de HEERE. (SV)

Jer 48:47  Maar in het laatste der dagen, zal Ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de HEERE. Tot hiertoe is Moabs oordeel. (SV)

Nabeschouwing 34-39

Samenvatting

Elams krijgsmacht zal worden vernietigd en zijn bevolking zal in alle vier windrichtingen worden verstrooid. God zal hen voor hun vijanden bevreesd maken en door het zwaard laten vervolgen, totdat zij vernield zijn. In het land zelf zal Hij gericht houden en/of heersen, en koning en vorst daaruit verdelgen. Maar in het laatste der dagen zal de verstrooide bevolking terugkeren.

Eindtijdse afrekening

Elam behoort tot de volken - opgesomd in Jer. 25:15-26, zie hieronder - die de beker van de wijn der grimmigheid van God zouden drinken. God zal met alle koninkrijken der aarde afrekenen.

Jer 25:15 Want alzo heeft de HEERE, de God Israëls, tot mij gezegd: Neem dezen beker des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik u zende; Jer 25:16  Dat zij drinken, en beven, en dol worden, vanwege het zwaard, dat Ik onder hen zal zenden. (...) Jer 25:25  En allen koningen van Zimri, en allen koningen van Elam, en allen koningen van Medie; (...) Jer 25:26  En allen koningen van het noorden, die nabij en die verre zijn, den een met den anderen; ja, allen koninkrijken der aarde, die op den aardbodem zijn. (...) Jer 25:29  Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen. Jer 25:30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de [druiven] treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde. Jer 25:31  Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE. (SV)

Vervulling

Zoals hierboven gezegd behoort Elam tot de volken (genoemd in Jer. 25:15-26) die de beker van de wijn der grimmigheid van God zouden drinken. God zal met alle koninkrijken der aarde afrekenen.

Of deze profetie omtrent Elam een vóórvervulling in het verleden heeft gehad, "kan niet nauwkeurig worden bepaald, daar wij te weinig betrouwbare berichten omtrent de lotgevallen van dit volk hebben"[6]. Volgens een Bijbelgetrouwe uitlegger zijn de profetieën aangaande Elam al vervuld, onder andere in de 1e eeuw. De Elamieten bestaan niet meer.[9] Andere uitleggers[10] verwachten een toekomstige vervulling.

Dat de Babylonische koning Nebukadnezar degene zou zijn, die het gericht aan Elam zou volvoeren, is nergens aangewezen. En al had Nebukadnezar werkelijk Elam veroverd - wat niet aan te wijzen is - en het volk onderworpen en schatplichtig gemaakt, dan zou dit toch veel te weinig zijn, om deze zo ernstige bedreiging te vervullen. Dat in Jer. 25 Nebukadnezar als die heerser wordt genoemd, in wiens macht alle volken 77 jaren zouden worden overgegeven, vordert niet dat al de volken die daar genoemd worden (ook Elam) door Nebukadnezar moeten overwonnen en onderworpen zijn. Die voorzegging in hoofdstuk 25 toch moet vooral het gericht Gods over alle volken aanschouwelijk voorstellen.

Elam zal mee aan het gericht over alle volken worden overgegeven, om door dat gericht tot kennis van de ware God gevoerd en Zijn heil deelachtig te worden. Elam ontbreekt in de legerscharen onder leiding van Gog (Ezechiël 38), maar Perzen worden wel genoemd.

Iran, dat het oude Elam in zich heeft, is de voornaamste vijand van Israël sinds de Islamitische revolutie in Iran (1979) tot op heden (anno 2023). Sommigen[10] zien in de huidige atoom- en raketprogramma van Iran een eindtijdse representatie van Elams boog. Raketten zijn de moderne pijlen. Israël wordt ermee bedreigd door Iran en zijn bondgenoten in de strijd tegen Israël: Syrië, Hezbollah en Hamas en de terreurgroep Islamitische Jihad.

Gods toorn tegen Elam (vers 37) kan door Iran zijn opgewekt door zijn zeer vijandige houding tegenover Israël, de onderdrukking van zijn eigen bevolking en zijn steun aan terroristische groeperingen als Hezbollah, Hamas en Islamitische Jihad. Omringende Arabische volken zijn beducht voor een Iran met een atoombom. Iran heeft vijanden (vers 37), de grootste zijn thans Saoedi-Arabië en, in zeker zin, Israël. Het verbreken van Elams boog zou kunnen betekenen dat Iran niet in staat is raketten af te vuren. Sommigen[11] voorzien op grond van Jeremia's profetie een verwoesting van of groot ongeval met de kerncentrale in Bushehr. Denkbaar is (anno 2022 en eerder) dat Israël een preventieve aanval zal uitvoeren en de kerncentrale in Busher zal vernietigen[12].

De bevrijding van de Elamieten uit hun gevangenis (vers 39) kan slaan op de bevrijding van Iraniërs, die Christus aanvaarden vóór Zijn wederkomst op aarde. Dezen zullen uit de wereldwijde ballingschap worden teruggestuurd naar hun historische thuisland. Jeruzalem (Jeremia 3:17) en Elam (Jeremia 49:38) zijn de enige twee plaatsen op aarde die de Schrift noemt als plaatsen waar de gerichtstroon van God zal worden gezet.

Meer informatie

Bill Salus, Nuclear Showdown in Iran, Revealing the Ancient Prophecy of Elam. Prophecy Depot Publishing, 2014. Pagina's: 240. Iran zal mogelijk worden getroffen door een nucleaire ramp als vervulling van Jeremia's profetie tegen Elam.

Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.

Prophecy Update: The Dual Prophecies for Iran. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 feb. 2022. Duur: 20 min. 26 sec. Vraaggesprek met Bill Salus over de Godspraak tegen Elam.

Bronnen

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 49: 34-39. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 22 maart 2020.

Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.

Voetnoten

 1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987).
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Vertaling of hertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling
 3. Zie https://www.cais-soas.com/CAIS/History/Elamite/elam_history.htm
 4. Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy (KHouse.org, 1 aug. 2014) noemt ca 596 als de tijd waarin het woord van God tot Jeremia kwam.
 5. Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy (KHouse.org, 1 aug. 2014) noemt als periode 595-573.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 49: 34-39.
 7. Naar de Duitse vertaling van Schlachter, "Elamitische Flüchtlinge".
 8. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), meent, in het commentaar bij vers 35) dat Elam door Gods gericht tot bekering zal komen.
 9. Aldus Amir Tsarfati in: Middle East Update: Biden's Middle East Pick. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, 11 feb. 2021. Vanaf 40 min 3 sec.
 10. 10,0 10,1 Als Bill Salus, zie Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.
 11. Bill Salus, Elam: Iran’s Forgotten Prophecy. KHouse.org, 1 aug. 2014.
 12. Sequencing the Next Series of Prophetic Mideast Events. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 dec. 2021. Duur: 7 min. 17 sec.