Jeremia 44

Uit Christipedia

Jeremia 44 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

De boetprediker Jeremia in Egypte. 1-6 Tot de over heel Egypte verstrooide Judeeërs brengt Jeremia het woord van God: de ondergang van hun vaderland en hoofdstad is de straf van Jahweh geweest voor hun hardnekkige afgoderij. 7-14 Helaas in den vreemde gaan zij voort op dezelfde wijs God te tergen, wat hun volslagen uitroeiing tot gevolg zal hebben. Het rechtvaardig oordeel van God zal dit overblijfsel van Juda in Egypte door het zwaard of van honger ellendig doen omkomen. 15-19 Maar de Judeeërs en hun vrouwen, aanbidsters van de hemelkoningin, weigeren beslist naar de profeet te luisteren: zij zullen, als van ouds, toen het hun nog goed ging, deze godin vereren; want juist sinds zij niet meer werd aangebeden, begon de ellende; ook gebeurt die verering door de vrouwen met medeweten van hun mannen. 20-23 Hierop herhaalt Jeremia dat, juist omgekeerd, al de ellende door God is beschikt tot straf voor de afgoderij. 24-28 Met nadruk verzekert hij dat deze halsstarrigheid ontwijfelbaar hun algehele ondergang in Egypte na zich zal slepen; zeer enkelen slechts zullen naar Juda terugkeren. 29-30 De nederlaag van farao Hofra zal het teken zijn dat Gods bedreigingen tegen de Judeeërs zullen uitkomen.

1

1 Het woord, dat tot Jeremia geschiedde aan al de Joden, die in Egypteland woonden, die te Migdol woonden, en te Tachpanhes, en te Nof, en in het land Pathros, zeggende: (SV)

Migdol... Tachpanhes ... Nof ... Pathros. De plaatsen worden genoemd van noord naar zuid. Pathros was het land ten zuiden van Egypte.

Drie van de vier plaatsen staan op deze kaart vermeld: Migdol, Tachpanhes en Nof.