Jeremia 48

Uit Christipedia

Jeremia 48 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

Profetie tegen Moab, een oordeel over Moab, met een belofte van herstel in het laatste der dagen.

40

40 Want zo zegt de HEERE: Ziet, hij zal snel vliegen als een arend, en hij zal zijn vleugelen over Moab uitbreiden. (SV) 

Hij. De vijand, de Babylonische koning Nebukadnezar met zijn leger, die de Moabieten gevangen zou nemen (vs. 46).

Zal snel vliegen als een arend, en hij zal zijn vleugelen over Moab uitbreiden. Een arend is een machtige roofvogel. Hij zal als deze roofvogel toeschieten en zijn vleugels, zijn legerscharen over de prooi Moab uitbreiden en op stad en land beslag leggen.

41

41  Elk een der steden is gewonnen, en elk een der vastigheden is ingenomen; en het hart van Moabs helden zal te dien dage wezen, als het hart ener vrouw, die in nood is. (SV)

Die in nood is. Die benauwd is. Sommige vertalingen hebben 'barensnood'; de Petrus Canisius-vertaling heeft "als het hart van een vrouw in haar weeën". Het Hebreeuwse werkwoord is tsarar. De werkwoordvorm is Hiphil. In deze vorm betekent het[1]: 1. het lastig maken voor, last veroorzaken voor, benauwen, in het nauw brengen; 2. ongemak voelen.

Nu is barensnood doorgaans een nood en een toestand van benauwdheid, maar niet elke nood en benauwdheid is een barensnood. De bedoelde nood is waarschijnlijk van andere aard, zoals overweldiging. Barensnood is, zo weet elke vrouw, van tijdelijke aard en levert een verwacht kind op. Het is een hoopvolle nood. Maar de nood in vs. 41 is een angstvolle nood, een existentiële bedreiging (vgl. vers 42), die de helden de moed beneemt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.