Jeremia 35

Uit Christipedia

Jeremia 35 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

De Rechabieten. 1-5 God draagt Jeremia op, de Rechabieten in een vertrek van de tempel te brengen en hun wijn voor te zetten. Jeremia doet dat. 6-11 Zij weigeren te drinken, op grond van het verbod van hun stamvader, wiens inzettingen zij stipt in ere houden; terwijl zij op ‘t ogenblik alleen wegens oorlogsgevaar binnen Jeruzalem vertoeven. 12-17 God beveelt Jeremia dit voorbeeld van gehoorzaamheid de aan God ongehoorzame Judeeërs en Jeruzalemmers voor te houden, tot hun beschaming, en te zeggen dat de gedreigde straf niet zal uitblijven. 18-19 De Rechabieten ontvangen om hun gehoorzaamheid aan hun vader een bijzondere belofte.

1

Jer 35:1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, in de dagen van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, zeggende: (SV)

In de dagen van Jojakim. Het gebeurde in de tijd dat de Babylonische koning Nebukadnezar naar Juda optrok en het leger van de Chaldeeën en dat van de Syriërs naderden (11). In de tweede helft van 598 v.C.[1] viel deze heidense vorst Juda binnen en belegerde Jeruzalem gedurende drie maanden. Jojakim werd gedood. Daarom zal de aanduiding "in de dagen van Jojakim" betrekking hebben op de tijd ervóór, ca. 599 v.Chr.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 35 is onder wijziging verwerkt op 10 okt. 2022.

Voetnoot

  1. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Jehoiakim. Geraadpleegd op 10 okt. 2022.