Jeremia 12

Uit Christipedia

Jeremia 12 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-4 Gods handelwijze is raadselachtig, en Jeremia heeft met het uitstel van de straf voor de goddelozen straf geen vrede. 5-17 God antwoordt hem dat hem nog zwaarder strijd te wachten staat.

4

Jer 12:4  Hoe lang zal het land treuren, en het kruid des gansen velds verdorren? Vanwege de boosheid dergenen, die daarin wonen, vergaan de beesten en het gevogelte; dewijl zij zeggen: Hij ziet ons einde niet. (SV)

Hij ziet ons einde niet. Jeremia weet er niets van, het einde door hem voorzegd zal niet komen, Hij zal onze ondergang (vgl. 11:22) niet zien.

Jer 5:11  Want het huis van Israël en het huis van Juda hebben gans trouwelooslijk tegen Mij gehandeld, spreekt de HEERE. Jer 5:12  Zij verloochenen den HEERE, en zeggen: Hij is het niet, en ons zal geen kwaad overkomen, wij zullen noch zwaard noch honger zien. (SV)

5

Jer 12:5  Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede; hoe zult gij u dan mengen met de paarden? Zo gij [alleenlijk] vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan? (SV)

Dit is het antwoord van God aan Jeremia, vergelijk vs. 6. De Heere God troost niet, maar bestraft veeleer Zijn dienstknecht. En dit juist om bij Jeremia de moed er weer in te krijgen, om hem te doen zien, om hem te laten voelen, dat hij nog voor veel heter vuur zal komen te staan, dat hij nog tegen veel breder golfslag zal hebben te worstelen. Vergelijk de bestraffing "kleingelovigen!" van de Heer Jezus aan zijn leerlingen.

De voetgangers. De goddeloze mannen van Anathoth.

De paarden. De aanzienlijken, de machthebbers te Jeruzalem.

De verheffing van de Jordaan. Het water van de Jordaan dat aanzwelt tot overstroming.

6

Jer 12:6  Want ook uw broeders en uws vaders huis, ook die handelen trouweloos tegen u; ook die roepen u met volle [stem] achterna; geloof hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken. (CP[1])

Vergelijk met wat Jezus wedervoer:

Mr 3:20  En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.  Mr 3:21  En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf. (Telos)

Joh 7:3  Zijn broers dan zeiden tot Hem: Vertrek van hier en ga naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die U doet; (...) Joh 7:5  Want ook zijn broers geloofden niet in Hem. (Telos)

7

Jer 12:7  Ik heb Mijn huis verlaten, Ik heb Mijn erfenis laten varen; Ik heb de beminde van Mijn ziel in de hand haar vijanden gegeven. (CP[1])

Verlaten .... in de hand van haar vijanden gegeven. Zo is ook Jezus verlaten (Matt. 27:46 "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten") en overgegeven in de hand van zijn vijanden, om onzentwil.

8

Jer 12:8  Mijn erfenis is Mij geworden als een leeuw in het woud; zij heeft haar stem tegen Mij verheven, daarom heb Ik haar gehaat. (SV)

Vergelijk de gevoelens uitgedrukt in Psalm 22, die het lijden van Jezus vertolkt.

Ps 22:13  (22-14) Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, [als] een verscheurende en brullende leeuw. (SV)

9

Jer 12:9  Mijn erfenis is Mij een bonte roofvogel; de roofvogels zijn rondom tegen haar; komt aan, verzamelt, al het gedierte des velds, komt om te eten! (SV)

Bonte. Bontgekleurd, bontgevederd, of gespikkeld.

Zijn rondom tegen haar. Zij keren zich tegen deze vogel met vreemde kleuren.

Bronnen

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Jer. 12:5. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 5 jan. 2022.

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jeremia 12 is onder wijziging verwerkt op 26 mei 2023.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.