Jeremia 32

Uit Christipedia

Jeremia 32 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

In het kort: de koop van een akker door Jeremia bij de naderende ondergang van Jeruzalem. 1-5 Tijd en omstandigheden van de navolgende gebeurtenis en Godspraak, vooral de reden waarom Jeremia in deze laatste maanden van Jeruzalems beleg in hechtenis was. 6-14 Volgens aankondiging van Jahweh komt een neef van Jeremia tot hem om hem zijn akker te verkopen; waartoe Jeremia, die het erf- en het lossingsrecht heeft, met inachtneming van alle formaliteiten, overgaat; om vervolgens in veler tegenwoordigheid de koopbrief aan Baruch te geven, ter zorgvuldige bewaring. 15 Want God belooft dat in later tijd Juda weer in het rustig bezit van het land zal geraken. 16-25 Doch na afloop bidt Jeremia tot God, onder eerbiedige erkentenis van Zijn oppermacht in schepping en wereldbestuur, mede in de oude geschiedenis van Israël gebleken, dat Zijn weldaden zo slecht beantwoord heeft en Hem ongehoorzaam is geweest, en vraagt, hoe God hem bevelen kon vlak vóór Jeruzalems ondergang een akker te kopen. 26-35 God antwoordt dat Hij wel de stad aan de vijand ter verdelging overlevert tot straf voor Israëls verregaande afgoderij en ongehoorzaamheid, 36-44 doch daarna Israëls gevangenis zal wenden, de ballingen zal herverzamelen en terugbrengen in het vaderland en veilig doen wonen, om daar eenparig, in een vernieuwde verhouding met God, in een eeuwig verbond, Hem te vrezen en te dienen, en zijn gunst en zegen voortdurend te genieten. In die heerlijke toekomst zal er weer in het thans verwoeste land behoorlijk grondbezit worden verkregen, in heel Juda.

40

Jer 32:40  En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken. (SV)

Een eeuwig verbond. Het 'nieuwe verbond' genoemd (31:31).

Dat Ik van achter hen niet zal afkeren. Hij heeft zich vroeger afgekeerd wegens de ontrouw van Israël en ook wegens de verwerping van de Messias.

43

Jer 32:43  En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt: Het is woest, dat er geen mens noch beest in is; het is in der Chaldeeën hand gegeven. (SV)

Er zullen velden gekocht worden in dit land. De door God aan Jeremia opgedragen koop van een veld (verzen 7v.) moest daarvoor symbool en voorafschaduwing zijn.

44

Jer 32:44  Velden zal men voor geld kopen, en de brieven onderschrijven, en verzegelen, en getuigen doen betuigen, in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en in de steden van Juda, en in de steden van het gebergte, en in de steden der laagte, en in de steden van het zuiden; want Ik zal hun gevangenis wenden, spreekt de HEERE. (SV)

Getuigen doen betuigen. Zie vs. 25.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jeremia 32 is onder wijziging verwerkt op 8 sept. 2022.