Elam (koninkrijk)

Uit Christipedia

Elam was een koninkrijk in een hoogland ten oosten van Babylonië, in het zuidwesten van het huidige Iran. Daar had Elam, de zoon van Sem en kleinzoon van Noach, zich gevestigd. Elam is één van de oudste streken van het Oosten. Elam werd de zetel van een machtige monarchie. Ook de streek werd Elam genoemd, Gen 10:22, 1 Kron.1:17. De bewoners heetten Elamieten.

Ligging van Elam ten oosten van de benedenloop van de rivier Tigris 

Elam heeft altijd uit twee voornaamste delen bestaan, het laagland rond de stad Susa (Susan) en het hoogland van Ansjan. De koningen van Elam noemden zich dan ook meestal "koning van Ansjan en Susa".

Geschiedenis

De Elamitische geschiedenis wordt meestal in vijf perioden ingedeeld:

  1. Proto-Elamitisch (ca. 3100-2600 v.C.)
  2. Oud-Elamitisch (ca. 2600-1500 v.C.)
  3. Midden-Elamitisch (ca. 1500-1000 v.C.)
  4. Nieuw-Elamitisch (ca. 1000-500 v.C.)
  5. Perzische tijd (550-330)

In de dagen van Abraham, in Oud-Elamitische tijd, was Kedorlaomer koning van Elam. Deze was in staat om oorlog te voeren, ver weg, bij de Dode Zee, Ge 14:1,9.

Elam werd daarna onderworpen aan de grote macht van de Chaldeeën en Assyriërs.

In de jaren 760-643 v.C. kwam Elam opnieuw tot bloei onder het zgn. Nieuwelamitische Rijk. Dit kreeg echter veel te stellen met de Iraanse volkeren die in het gebied doordrongen. Uiteindelijk maakten de Assyriërs in 643 v.Chr. een eind aan het rijk. Na de verovering liet de Assyrische koning Assurbanipal zout op de akkers strooien ten teken dat hij geen herstel wilde.

Toch is er daarna nog enige tijd sprake van Elamitische vorstendommen. Met name in het laagland en in het hoogland van Fars, dat door de Perzen beheerst werd, leefden Perzen en Elamieten lange tijd in vrede naast elkaar. Zelfs mensen die daar in Elamitisch schreven, beschouwden zichzelf als Perzen. De Perzen hebben waarschijnlijk veel aan hun Elamitische leermeesters te danken.

Assyrië verzwakte en de Assyrische overheersing (vanaf 643 v.C.) werd afgelost door dat van het Nieuw-Babylonische rijk en dat weer door de heerschappij van het Perzische rijk der Achaemeniden (Achaemenische dynastie). Elam werd een deel van het Medo-Perzische rijk.

In de Perzische tijd (550-330) kwam Elam opnieuw tot een zekere bloei. Het Elamitisch werd door de Perzen tot een van de vier nationale talen van het rijk verheven naast het Perzisch, het Akkadisch en het Aramees. De staatsbureaucatie van Persepolis en Susa was goeddeels in Elamitische handen en het was in deze taal dat de boekhouding gedaan werd. De oude hoofdstad van Elam (Susa) kreeg een groot nieuw paleis en werd hoofdstad van het gigantische Perzische rijk.

Koning Cyrus II de Grote (= Kores) was koning van Anshan, of Anzan (Elam), alsmede van Perzië: vandaar de nauwe band en bijna gelijkstelling met Perzië. In de Schrift is Elam vaak een aanduiding van Perzië. Elam en Medië vernietigden Babel, Jes. 21:2-10.

Daniël was te Susan, en dat was in de provincie Elam. Susiana is een andere naam voor Elam.

Joodse Elamieten. In Elam woonden ook Joden. Ten tijde van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, woonden in deze stad Joden afkomstig uit Elam. Zij stonden versteld toen zij de Galilese leerlingen van Jezus de taal van de Meden hoorden spreken.

Hnd 2:5 Nu woonden er in Jeruzalem Joden, godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Hnd 2:6 Toen nu dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Hnd 2:7 En zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden: Zie, zijn niet al dezen die spreken Galileeërs? Hnd 2:8 Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Hnd 2:9 Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asia, Hnd 2:10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten, Hnd 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. Hnd 2:12 En zij waren allen buiten zichzelf en waren in verlegenheid en zeiden de een tot de ander: Wat mag dit toch zijn? (TELOS)

Profetieën over Elam

Er zijn vele Bijbelse profetieën over Elam, zie Jes. 11:11; 21:2; 22:6; Jer. 25:25; 49:34-39; Ezech. 32:24; Dan. 8:2.

Jeremia 40:34-39 bevat een profetie over Elam, waarvan sommige uitleggers denken dat deze nog in vervulling moet gaan[1]. Volgens een uitlegger[2] zal Iran mogelijk worden getroffen door een nucleaire ramp als vervulling van de profetie aangaande het verbreken van de boog van Elam. Over deze profetie, zie het commentaar op Jeremia 49.

Meer informatie

Geschiedenis

Francois Vallat, The History of Elam, CAIS-SOAS.com. CAIS = Circle of Ancient Iranian Studies.

Toekomst

Bill Salus, Nuclear Showdown in Iran, Revealing the Ancient Prophecy of Elam. Prophecy Depot Publishing, 2014. Pagina's: 240. Iran zal mogelijk worden getroffen door een nucleaire ramp als vervulling van de profetie aangaande het verbreken van de boog van Elam.

Bill Salus: Nuclear Showdown in Iran. Youtube.com: Prophecy Watchers, 15 dec. 2014. Vraaggesprek van Gary Stearman met Bill Salus, de schrijver van 'Nucleair Showdown in Iran'.

Prophecy Update: The Dual Prophecies for Iran. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 feb. 2022. Duur: 20 min. 26 sec. Vraaggesprek met Bill Salus over de Godspraak tegen Elam.

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Elam. Hieruit is op 25 jan. 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Elam, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 22 maart 2020.

Voetnoten

  1. Zo Bill Salus. Daarentegen meent Amir Tsarfati dat de profetie al vervuld is.
  2. Bill Salus, Nuclear Showdown in Iran, Revealing the Ancient Prophecy of Elam. Prophecy Depot Publishing, 2014.