Tekenen der tijden

Uit Christipedia

Tekenen der tijden (Matth. 16:3) zijn tekenen in de vorm van gebeurtenissen die zekere tijd en tijden aankondigen, ze wijzen op het aanbreken of naderen van een tijdsgewricht. Ze wijzen erop dat de tijd gekomen is dat de verwachte gebeurtenis(sen) werkelijkheid worden. Ze zijn te vergelijken met verschijnselen die de uitbarsting van een vulkaan aankondigen.

Aan de voorafgaande omstandigheden en gebeurtenissen is de nadering van de tijden kenbaar.

Mt 16:1 En de farizeeën en sadduceeën kwamen naar Hem toe, en om Hem te verzoeken vroegen zij Hem hun een teken uit de hemel te tonen. Mt 16:2 Hij echter antwoordde en zei tot hen: Wanneer het avond is geworden, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; Mt 16:3 en ‘s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Het aanzien van de hemel weet u wel te onderscheiden, maar kunt u het de tekenen der tijden niet? Mt 16:4  Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken worden gegeven dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging weg. (TELOS)

Een goed opmerker kan uit voortekenen min of meer de toekomst opmaken en/of uit andere tekenen afleiden dat het verwachte gekomen is. Om tekenen als tekenen te herkennen is het nodig om te weten welke gebeurtenissen voorzegd zijn dan wel ervaring te hebben met de opeenvolging van gebeurtenissen. Avondrood is een natuurteken dat de volgende dag mooi weer brengt; op dat verschijnsel volgt doorgaans mooi weer. Een somber rode ochtendhemel is een voorteken van storm. Deze natuurlijke voortekenen kennen wij uit ervaring.

Dat Jezus' critici hem om een teken uit de hemel verzochten, bewijst dat ze de tekenen der tijden niet verstonden. Zij hadden de tekenen moeten onderscheiden, door te letten op te letten op de voorzeggingen van Mozes en de profeten, en nauwkeurig acht te geven op de tegenwoordige omstandigheden en gebeurtenissen[1]. Welke gebeurtenissen? En wat zij betekenden zij?  

Een openbaar teken was het optreden van Johannes in de geest van Elia, zijn oproep tot bekering en geloof, zijn prediking van het evangelie van het koninkrijk, zijn getuigenis aangaande Jezus. De dienst van Johannes was een teken dat het koninkrijk van God nabij gekomen was. Maar ook en bovenal was de dienst en prediking van Jezus zelf een teken, ja, een overvloed van tekenen. Jesaja had geprofeteerd:

Jes 61:1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Jes 61:2  Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; (SV)

Jezus las deze woorden voor (tot aan "de dag der wraak van onze God") en paste ze toe op zichzelf en zijn dienst.

Lu 4:20  En nadat Hij het boek had opgerold en aan de dienaar teruggegeven, ging Hij zitten, Lu 4:21  en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen: Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld. Lu 4:22  En allen gaven Hem getuigenis en verwonderden zich over de woorden van de genade die uit zijn mond kwamen, en zeiden: Is Deze niet de Zoon van Jozef? (Telos)

Wij zien Jezus tekenen van het koninkrijk van God doen. Jeremia had gezegd:

Jer 33:6  Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. Jer 33:7  En Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden, en zal ze bouwen als in het eerste. Jer 33:8  En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, [met] dewelke zij tegen Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, [met] dewelke zij tegen Mij gezondigd en [met] dewelke zij tegen Mij overtreden hebben. Jer 33:9  En het zal Mij zijn tot een vrolijken naam, tot een roem, en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde; die al het goede zullen horen, dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede, en over al den vrede, dien Ik hun beschikke. (SV)

Nu was daar de Heer Jezus, die elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.

Mt 4:23 En Hij trok in heel Galilea rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Mt 11:5  blinden kunnen weer zien en kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd; (Telos)

Toen Johannes de Doper in de gevangenis zat, ging hij twijfelen aan het Messiasschap van Jezus. De Heer wees hem op de wondertekenen die Hij deed.

Mt 11:2  Toen nu Johannes in de kerker de werken van de Christus hoorde, zond hij door middel van zijn discipelen een vraag en zei tot Hem: Mt 11:3  Bent U Degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten? Mt 11:4  En Jezus antwoordde en zei tot hen: Gaat heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: Mt 11:5  blinden kunnen weer zien en kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd; Mt 11:6  en gelukkig is hij die over Mij niet ten val komt! (Telos)

Deze wondertekenen bewezen Jezus' messiasschap, zijn Goddelijke zending en de nabijheid van het Koninkrijk van God.

Tekenen van Christus' wederkomst

Er zijn ook tekenen die voorbodes zijn van de wederkomst van de Heer Jezus. Ze worden genoemd, onder mee, in Matth. 24.

Mt 24:3  Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? (Telos)

Te onderscheiden van de voortekenen in de vorm van concrete gebeurtenissen of processen zijn de tijdrekenkundige aanwijzingen in de vorm van een zekere verstreken tijd. Zie Tijdrekenkunde van de toekomst.

De voortekenen van Jezus' wederkomst worden vergeleken met de weeën van een zwangere vrouw: voorweeën, dan weeën die in getal en sterkte toenemen, dan de geboorte van een kind. Gewoonlijk weet men niet op welke dag en uur een kind geboren wordt. De geboorte is 'plotseling', maar wel aangekondigd door de opkomende weeën.

In de gelijkenis van de tien maagden wordt de komst van de bruidegom aangekondigd. Al waren ook allen ingeslapen, de helft van hen was voorbereid, de andere helft helaas niet.

Het belangrijkste teken dat de komst van Christus' aankondigt is Israël, dat wordt hervergaderd in het land, onder dreiging door en conflicten met vijandige buurvolken.

Meer informatie

Wanneer komt Jezus terug? Orlando Bottenbely. Youtube.com: New Faith Network, 23 mei 2018. Duur: 3 min. 48 sec. Orlando Bottenbley verwijst naar het belangrijkste teken van de tijd in antwoord op de vraag hoe we weten of Jezus bijna terugkomt.

Theo Niemeijer | Bijbels Profetisch Actueel - Deel 1. Youtube.com: Tekenen der Tijden, 13 apr. 2021. Duur: 1 uur 19 min. 31 sec. Predikant Theo Niemeijer neemt allerlei ontwikkelingen in de wereld door in het licht van de Bijbelse toekomstverwachting.

Theo Niemeijer | Bijbels Profetisch Actueel - Deel 2. Youtube.com: Tekenen der Tijden, 28 apr. 2021. Duur: 1 uur 27 min. 17 sec. Predikant Theo Niemeijer neemt allerlei ontwikkelingen in de wereld, Israël en de kerk door in het licht van de Bijbelse toekomstverwachting.

Theo Niemeijer - Tekens van die tye - 21 Februarie 2022. Youtube.com: EG Kerk Pretoria Oos, 22 feb. 2022. Duur: 1 uur 31 min. 19 sec. Predikant Theo Niemeijer neemt allerlei ontwikkelingen in de schepping, de volkeren, Israël, de maatschappij en de kerk door in het licht van de Bijbelse toekomstverwachting.

Tekenen van de tijd | Ds. Th. Niemeijer | Seminar Bijbelse Toekomstverwachting | Deel 1. Youtube.com: De Schuilplaats, 8 mei 2022. Duur: min. sec. Predikant Theo Niemeijer neemt allerlei ontwikkelingen in de schepping, Israël, Europa, de maatschappij en de kerk door in het licht van de Bijbelse toekomstverwachting.

Bijbelse toekomstverwachting (1e van 3 avonden). Youtube.com: VBG Bethel Hattem, 29 aug. 2022. Duur: 1 uur 31 min. 54 sec. Toespraak door Theo Niemeijer, vanaf 29 min, over de tegenwoordige tekenen van de tijd. Eerste van twee avondlezingen over dit onderwerp.

Bijbelse toekomstverwachting (2e van 3 avonden). Youtube.com: VBG Bethel Hattem, 5 sept. 2022. Duur: 1 uur 36 min. 50 sec. Toespraak door Theo Niemeijer, vanaf 21 min, over de tegenwoordige tekenen van de tijd. Tweede van twee avondlezingen over dit onderwerp.

Theo Niemeijer | Leven We Echt In De Eindtijd? Youtube.com: Christelijke Preken, Bijbelstudie's en Content, 4 okt. 2022. Duur: 1 uur 25 min. 36 sec. Predikant Theo Niemeijer noemt allerlei tekenen der tijden en wel voorboden van de eindtijd.

Engels

The Hurricane of Convergence. Youtube.com: Soothkeep, 24 jan. 2023. Duur: 2 uur 23 sec. Voordracht door Lee Brainard. Over het verband tussen de voorboden van de laatste jaarweek van Daniël en de opneming van de gemeente is indirect. Er is een toename van het aantal aardbevingen en orkanen. Soorten van afval (apostasie). Afgoderij. Verval in de kerk. Israël (bedreiging, tempelbouwstreven, messiasverwachting). Technische ontwikkeling (camera's sensoren, KI, robots, drones, voor burgersurveillance en oorlogsvoering). Evangelisatie. Het laatste deel van de voordracht is behandelt vragen van kijkers.

Signs of the Times | Gary Stearman and Mondo Gonzales. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 mei 2023. Duur: 28 min. 30 sec. Aangestipt worden tekenen met betrekking tot: de maatschappij, de natuur, de wereldpolitiek, spiritualiteit, techniek, Israël.

Satan’s Scheme Exposed. Youtube.com: Mark Hitchcock, 13 juli 2023. Duur: 13 min. 4 sec. Theoloog Mark Hitchcock ziet de golf van LHBTQ+ in de VS als een voorteken van het einde van deze bedeling.   

Voetnoot

  1. J. van Nuys Klinkenberg, De Bijbel, door beknopte uitbreidingen en ophelderdende aanmerkingen, verklaard. Commentaar bij Matth. 16:3