Tijdrekenkunde van de toekomst

Uit Christipedia

Tijdrekenkunde van de toekomst is de tijdrekenkunde aangaande toekomstige gebeurtenissen en tijden.

Verleden

Er zijn tijdrekenkundige aanwijzingen in de Schrift die betrekking hebben op gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. Een voorbeeld is de 70-jarige ballingschap van de Joden in Babel.

Jer 25:11  En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting; en deze volken zullen den koning van Babel dienen zeventig jaren. Jer 25:12  Maar het zal geschieden, als de zeventig jaren vervuld zijn, [dan] zal Ik over den koning van Babel, en over dat volk, spreekt de HEERE, hun ongerechtigheid bezoeken, mitsgaders over het land der Chaldeën, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. (...) Jer 29:10  Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. (SV)

Daniël hechtte geloof aan deze aanwijzing. Toen hij berekende dat de tijd van 70 jaren afliep, ging hij bidden om de vervulling van Gods beloften van terugkeer voor het verbannen volk.

Da 9:2  In het eerste jaar zijner regering, merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren, van dewelke het woord des HEEREN tot den profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, zeventig jaren was. Da 9:3  En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, [om] [Hem] te zoeken [met] het gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as. (SV)

Zeventig weken voor Israël

Een belangrijk tijdrekenkundige aanwijzing vinden wij in Dan. 9.

Da 9:24  Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Da 9:25  Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. Da 9:26  En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, [en] vastelijk besloten verwoestingen. Da 9:27  En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. (SV)

Zie Daniël 9 voor het hoofdartikel voor de uitlegging van deze verzen.

Toekomst

Er schijnen ook tijdrekenkundige aanwijzingen in de Schrift te zijn met betrekking tot onze toekomst. Volgens 2 Petr. 3:8 is duizend jaar voor de Heer als een dag.

2Pe 3:8  Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. (Telos)

Volgens Hos. 6:2 zal God Israël na twee dagen doen herleven.

Hos 5:15  Ik zal henengaan [en] keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken. Hos 6:1  Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hos 6:2  Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Hos 6:3  Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en] vroege regen des lands. (SV)

Van de schepping van Adam tot het kruis van Christus zijn vier millenia en van het kruis tot heden zijn twee millennia, samen zes millennia. Het duizendjarige vrederijk is het zevende millenium. Zes millennia van zwoegen en strijden, gevolgd door een millennium van rust. In de brief aan de Hebreeën spreekt het vierde hoofdstuk van de toekomstige rust, een rusten van werken.

Heb 4:10  Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne. Heb 4:11  Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. (Telos)

Sommige uitleggers[1] leiden, mede uitgaande van die Schriftgegevens, concrete jaartallen af. Bijvoorbeeld:

 1. Van de kruisdood van Christus tot Zijn vrederijk is precies 2000 jaar.
 2. De kruisdood vond plaats op het paasfeest van het jaar 33.
 3. Het vrederijk begint op het paasfeest van 2033.
 4. Het vrederijk begint na Daniëls zeventigste jaarweek van 7 jaren.
 5. Dus begint deze jaarweek in het voorjaar van 2026.
 6. De gemeente wordt opgenomen vóór die laatste jaarweek.
 7. Dus de gemeente wordt opgenomen vóór het voorjaar van 2026.

Grondstellingen 1 en 2 zijn echter onzeker[2] en daardoor ook de conclusie nr. 5 en de conclusie nr 7.

Een andere tijdrekenkundige aanwijzing is de levensverwachting van een geslacht (generatie) in verband met het ontstaan van de staat Israël.

Mt 24:32  Leert nu van de vijgeboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Mt 24:33  Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Mt 24:34  Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. (Telos)

Mede op grond hiervan kan men als volgt redeneren[1]:

 1. De vijgeboom is een zinnebeeld van Israël
 2. Israëls staatkundig herstel was in 1948: bladeren spruiten uit
 3. Een geslacht duurt ongeveer 70 jaren (Ps. 90:10). De moderne levensverwachting in Israël is nu 83 jaren.
 4. Nemen we 80 jaren, dan komen we uit op 1948 + 80 = 2028.

Ook dit is een benadering met onzekerheden[2]. Zo is onduidelijk wat met 'geslacht' bedoeld wordt: dit soort mensen of een generatie?

We zien dat bovenvermelde berekeningen op ongeveer dezelfde tijd uitkomen. Voorzichtigheid is echter geboden, gezien (1) de onzekerheden die eraan ten grondslag liggen en (2) de falende berekeningen die in de 19e en 20e eeuw ten beste zijn gegeven, zie Eindtijdvoorspelling.

Zie ook

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 The End of Imminence. Youtube.com: Soothkeep, 2 aug. 2022. Lee Brainard betoogt, op grond van Bijbelse tijdrekenkundige overwegingen en voorzegde gebeurtenissen dat de opname van gemeente nabij is.
 2. 2,0 2,1 Ook Lee Brainard erkent dat, zie aangehaalde video.