Opname van de Gemeente

Uit Christipedia

De opname van de Gemeente, ook wel kortweg de Opname genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel voorzegde gebeurtenis, waarbij de ware gelovigen in een oogwenk door onze Heer en Heiland Jezus Christus van de aardbodem worden weggerukt om voor altijd bij Hem te zijn (Joh. 14:1v; 1 Thess. 4:16-17).

Schriftplaatsen

Joh. 14 en 1 Thess. 4

De Schriftplaatsen die duidelijk over de opneming spreken zijn Joh. 14:1-3 en 1 Thess. 4:16-18.
Joh 14:1 Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. Joh 14:2  In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Telos)
1Th 4:16  Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Th 4:18  Vertroost daarom elkaar met deze woorden. (Telos)

Opb. 4-5 (Johannes' hemelvaart en de 24 oudsten)

Johannes' hemelvaart en de 24 oudsten in Openbaring 4 en 5 wijzen op de opneming van de Gemeente. De 24 oudsten zijn geen engelen. Zij vertegenwoordigen de gemeente van Christus, welke een koninklijke en priesterlijke natie is. Zij zijn geen ontslapen heiligen die wachten op de opstanding uit de doden. Zij zijn in de hemel, verheerlijkt, in witte kleding, gekroond (gouden kransen van beloning, overwinning, heerlijkheid en eer), gezeten op tronen (niet gewone stoelen), vóórdat de eerste oordeelszegel wordt geopend. Wij ontvangen geen erekransen dan na de opneming van de gemeente. Zij werpen hun erekransen voor God neer, omdat zij Hem de hoogste eer waardig achten (Opb. 4:10).

Johannes' hemelvaart is een type van de opneming van de Gemeente. Hij moest opschrijven wat hij heeft gezien (Opb.1), wat is (de toestand van de zeven gemeenten in zijn dagen, Opb. 2-3) en de toekomstige gebeurtenissen hierna.
Opb 1:19  Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. (Telos)
Het 'hierna' begint in Opb. 4 met een geopende deur, waardoor Johannes de hemel, een hemelse troonzaal binnengaat.
Opb 4:1  Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Opb 4:2  Terstond kwam ik in de Geest; en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon; (Telos)
Dit gebeurt na de brieven aan de zeven gemeenten, die symbolisch de geschiedenis van de christelijke gemeente voorstellen. Na deze periode wordt gaat Johannes de hemel binnen, werkelijk of in de geest (in een visioen).

Meer weten.

Rom. 11:25 (ingaan der volken)

Een andere passage die op de opname schijnt te duiden is Rom. 11:25. De volken gaan in.
Ro 11:25  Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan;  Ro 11:26  en zo zal heel Israël behouden worden, zoals geschreven staat ‘Uit Sion zal de Redder komen; Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden. (Telos)
Dat ingaan kan worden uitgelegd als een ingaan in de hemel. Evenwel is het ook mogelijk dat er bedoeld wordt: ingaan in het koninkrijk. Vergelijk:
Col 1:13  die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, (Telos)
Hnd 14:22  en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. (Telos)
2Pe 1:11  Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. (Telos)
Opb 1:9  Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. (Telos)
Wij kunnen dus nu al in het Koninkrijk zijn, terwijl we nog op aarde wonen. Derhalve hoeft het 'ingaan' van de volken niet te slaan op het ingaan van de gemeente in de hemel, maar mogelijk blijft het wel.

Luk. 17:20-37 en Matth. 24:37-44 (weggenomen)

Deze passages lijken betrekking te hebben op de wederkomst van Christus op aarde. Eten, drinken, trouwen, kopen en verkopen, planten en bouwen, zullen ook gebeuren in de tijd van het Godsgericht (de zeventigste jaarweek van Daniël), zoals zij doorgingen in Duitsland en in Londen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De Schriftgedeelten kunnen wel worden toegepast op de opneming van de gemeente.[1]
Lu 17:26  En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: Lu 17:27  zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. Lu 17:28  Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Lu 17:29  op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Lu 17:30  Op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard. Lu 17:31  Wie op die dag op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, laat hij niet naar beneden gaan om het op te halen; laat hij die op het veld is, evenmin terugkeren naar wat achter hem ligt. Lu 17:32  Denkt aan de vrouw van Lot. Lu 17:33  Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen; en wie het zal verliezen, zal het behouden. Lu 17:34  Ik zeg u: in die nacht zullen er twee op een bed zijn, de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Lu 17:35  Twee vrouwen zullen samen malen, de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Lu 17:36  Twee op het veld, een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden. Lu 17:37  En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heer? Hij nu zei tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen. (Telos)
De wereld draait in zekere mate door tijdens de zware zeventigste jaarweek tot aan de wederkomst van Christus. De legers in Armageddon zullen voldoende voedsel en water hebben en voldoende middelen om de soldaten en hun militaire uitrusting te vervoeren. Als de twee getuigen vermoord zijn, zenden de mensen elkaar cadeautjes. Er zijn dus nog post- en koeriersdiensten. Laat in de zeventigste week, bij de zesde bazuin, hebben mensen nog tijd en gelegenheid voor afgoderij, moord, hekserij, ontucht, diefstal (zie Openb. 9:20-21). Als ze hiervoor tijd en gelegenheid hebben, hebben ze zeker tijd voor eten en drinken, kopen en verkopen, bouwen en planten.

Tegen de uitleg dat de passages die spreken van meenemen en achtergelaten worden betrekking hebben op de wederkomst van de Heer op aarde, kan men inbrengen dat de mensen in de dagen van Noach en de dagen van Lot aten, dronken, trouwden, plantten en bouwden vóórdat de toorn van God werd uitgegoten, maar dat de zeventigste jaarweek de tijd is dat Gods toorn over de aarde gaat. De passages in Luk. 17 en Matth. 24 spreken van de normale gang van zaken en van de opneming van de gelovigen.

Hierop kan worden geantwoord: de tijd van de toorn neemt toe in zwaarte. De 'grote' verdrukking begint halverwege de zeventigste jaarweek. De grootste klap aan het eind is de grootste aardbeving ooit, bij de laatste (zevende) oordeelsschaal. Dan breekt de dag van Jahweh aan.
Joe 2:11  En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? (SV)
Mal 3:2  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. (SV)

Jezus' opneming

Onze opneming is voorafgegaan door de opneming van Hem die het hoofd is van de Gemeente.
Hnd 1:9  En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (Telos)
1Ti 3:16  En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (Telos)
Daarin is Hij onze voorloper.
Heb 6:18  ... een sterke vertroosting hebben, wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen.  Heb 6:19  Deze hebben wij als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel, Heb 6:20  waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, ... (Telos)
Zijn opneming was echter geen plotselinge wegrukking zoals de opname van de Gemeente.

Woorden

In plaats van 'opname' kan men ook spreken van opneming of wegneming of wegrukking. De Engelse term is 'rapture' en is ontleend aan de Latijnse Vulgaat-vertaling van de Bijbel. Zuid-Afrikaans: wegraping. Duits: Entrückung. Frans: enlèvement of ravissement.

De Vulgaat gebruikt het werkwoord rapere in 1 Thess. 4:17 en andere plaatsen.
1Th 4:17  deinde nos qui vivimus qui relinquimur simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Domino in aera et sic semper cum Domino erimus (Vulgaat)
In het Nederlands van de Telos-vertaling:
1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (Telos)

Gr. Harpazo

Paulus spreekt van de opneming van de gemeente in 1 Thess. 4:17

1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (Telos)

Het Griekse werkwoord is αρπαζω, harpazo. De betekenissen ervan zijn, volgens het Grieks-Nederlands Lexicon van de Online Bible: [2]:

 1. grijpen, met geweld wegnemen
 2. beslag leggen op;
 3. snel grijpen en meenemen.

Aan D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863) ontlenen wij deze betekenissen:

 1. met geweld wegvoeren, wegrukken, roven, Mt. 11:12 13:19 Joh. 10:12, εκ της χειρος τινος, Joh. 10:28,29; ook zonder boos opzet, slechts met aanwending van overmacht, Joh. 6:15, Hand. 8:39, 23:10, Jud. 1:23, Opb. 12:5; ook tot aanduiding van iets, dat plotseling en met verrassende snelheid geschiedt, als 1Th. 4:17.
 2. een weg- of opvoeren door zinsverrukking, 2 Cor. 12:2,4.

Het werkwoord komt 13x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is G726. De Schriftplaatsen worden alle in deze paragraaf aangehaald.

In 1 Thess. 4:17 is betekenis nummer 3 te vinden. Uitgedrukt wordt dat het wegnemen van de gemeente plotseling en met snelheid geschiedt[3]. Het is een wegrukken, een weggrissen. Het werkwoord wordt ook gebezigd voor het wegnemen van de evangelisatie Filippus. Het gebeurde plotseling en snel.

Hnd 8:39  Toen zij nu uit het water waren opgekomen, rukte de Geest van de Heer Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. (Telos)

Geweldenaars rukken het koninkrijk der hemelen weg.

Mt 11:12  Van de dagen nu van Johannes de doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen, en geweldenaars rukken het weg. (Telos)

Dat ziet op het lot van Johannes de Doper, van de Heer en van de bloedgetuigen en gevangenen om Jezus wil.

De mensen wilden Jezus wegvoeren om Hem koning te maken.

Joh 6:15  Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en Hem met geweld wegvoeren om Hem koning te maken, ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen. (Telos)

Mensen kunnen wegnemen, ook de boze kan het. In de volgende twee verzen wordt harpazo gebezigd.

Mt 13:19  Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid; dit is hij die bij de weg is gezaaid. (Telos)
Joh 10:12  wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht; en de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. (Telos)
Paulus weet wat het is om weggerukt te worden - door mensen.
Hnd 23:10  Toen er nu grote strijd was ontstaan, beval de overste, bang dat Paulus door hen zou worden verscheurd, dat de soldaten zouden komen om hem uit hun midden weg te rukken en in de legerplaats te brengen. (Telos)
Voor dit wegrukken, met geweld en overmacht, wordt eveneens hetzelfde Griekse werkwoord gebezigd. Maar Paulus weet ook hoe het is om opgenomen te worden tot in de hemel.
2Co 12:2  Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel. (...) 2Co 12:4  dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. (Telos)
Enkele andere Schriftplaatsen met harpazo.
Jds 1:23  redt anderen door hen uit het vuur te rukken, hebt medelijden met anderen in vrees, en haat zelfs het kleed dat door het vlees bevlekt is. (Telos)
Opb 12:5  En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. (Telos)
De Heer zal ons uit de wereld wegrukken, en niemand kan ons aan Hem of aan Zijn vader ontrukken.
Joh 10:28  En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Joh 10:29  Mijn Vader die ze Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. (Telos)
Ook in deze verzen wordt het werkwoord harpazo gebruikt.

Het wegrukken kan ook in onze gedachten komen bij het lezen van dit vers van de profeet Jeremia. God zei tegen deze bedrukte profeet:

Jer 15:20  Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE. Jer 15:21  Ja, Ik zal u rukken uit de hand der bozen, en Ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. (SV)

Het Hebreeuwse werkwoord natsal betekent in die hier gebezigde stamvorm hifil: 1. wegnemen, ontnemen, ontrukken; 2. redden, herkrijgen; 3. bevrijden (van vijanden of moeilijkheden of dood); 4. vrijmaken van zonde en schuld[4]. In de oude Griekse vertaling (Septuagint) wordt hier trouwens niet het werkwoord harpazo gebruikt.

Gr. Analepsis, Analambano

Ook de hemelvaart van de Heer was een 'opneming'.
Lu 9:51 Het gebeurde nu, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij zijn gezicht vastbesloten wendde om naar Jeruzalem te gaan. (Telos)
Het Griekse woord in dit vers gebruikt is αναληψις, analepsis. Dit woord, dat in het Nieuwe Testament alleen in Luc. 9:51 voorkomt, drukt het denkbeeld van oprapen, oppakken. Duits: "(Hin)Aufnahme)"[5]. Hier is het opnemen ten hemel. Het woord is afgeleid van αναλαμβανω, analambano = opnemen, oprichten, oppakken, van ανα, ana = op en λαμβανω, lambano = nemen. Analambano wordt in verschillende Schriftplaatsen gebruikt voor de opneming van de Heer:
Mr 16:19  De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. (Telos)

Hnd 1:2  tot op de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die Hij had uitverkoren; (Telos)

1Ti 3:16  En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (Telos)
Het werkwoord wordt ook gebruikt voor het opnemen van het laken vol dieren en vogels, in de hemel (Hand. 10:16).

Evenals de Heer Jezus eens is opgenomen zal de gemeente worden opgenomen, ten hemel. Wanneer gaan de dagen van ónze opneming in vervulling?

Gr. Anaphero

Lu 24:51  En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. (Telos)
Het Griekse werkwoord voor opnemen in vers 51 is αναφερω, anaphero. Letterlijk betekent dit: 'iemand overplaatsen' (van de ene naar een andere plaats)[2]. De Heer werd omhoog gedragen, geleid. In 1 Thess. 4:17 is het Griekse werkwoord voor het opnemen van de Gemeente: αρπαζω, harpazo. Dit betekent hier: snel grijpen en meenemen[2]. Wij zullen niet plechtig opstijgen, maar plotseling worden weggegrist.

Obadja's vrees

Elia (links) en Obadja (rechts) in gesprek. Obadja: "De koning heeft u overal gezocht. Als ik hem vertel dat ik jou gevonden hebt en jij verdwijnt, dan zal hij mij doden." Elia: "Zo waarachtig als de God, die ik dien, leef, ik zal mij heden aan Achab vertonen." (c) FreeBibleImages
In het Oude Testament vinden wij een conversatie over een mogelijke bovennatuurlijke wegneming van de profeet Elia. De mogelijkheid van zo'n gebeurtenis was niet vreemd aan het denken van Obadja:
1Kon 18:7  Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak: Zijt gij daar, mijn heer Elia? 1Kon 18:8  En hij zeide tot hem: Ja, ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er.   1Kon 18:9  Toen zeide hij: Wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht wilt overleveren in de macht van Achab om mij te doden? 1Kon 18:10  Zo waar de HERE, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk, waar mijn heer niet naar u heeft laten zoeken. En zeide men: hij is er niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren, dat men u niet kon vinden.  1Kon 18:11  En nu zegt gij: ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er. 1Kon 18:12  Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik van u wegga, dat de Geest des HEREN u wegnam, ik weet niet waarheen. Als ik dan aan Achab bericht zou brengen en hij vond u niet, dan zou hij mij doden, terwijl uw knecht nog wel van zijn jeugd af de HERE vreest. 1Kon 18:13  Is het mijn heer niet meegedeeld, wat ik gedaan heb, toen Izebel de profeten des HEREN doodde? Toen heb ik van de profeten des HEREN honderd man verborgen, vijftig bij vijftig in een spelonk, en ik heb hen met brood en water verzorgd. 1Kon 18:14  Hoe kunt gij dan nu zeggen: Ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er? Hij zou mij doden. 1Kon 18:15  Daarop zeide Elia: Zo waar de HERE der heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. (NBG51)

Een der opnemingen ten hemel

Dat mensen worden opgenomen in de hemel, is in de Bijbel geen eenmalige gebeurtenis. Er zijn zeven → opnemingen ten hemel aan te wijzen, waarvan de opneming van de Heer Jezus en van de gemeente er twee zijn. De opneming van de gemeente zal voor de mensheid een ingrijpende en unieke gebeurtenis zijn, omdat het om zovéél mensen tegelijk zal gaan.

Jezus' wil en belofte

Het is het verlangen van de Heer Jezus, onze Heiland, om de zijnen bij Zich in de hemel te hebben. In de laatste nacht van Zijn leven op aarde, dus vlak voor Zijn kruislijden, heeft Hij Zijn Vader gebeden: 
Joh 17:24  Vader, wat U Mij hebt gegeven Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. (TELOS)
Deze wilsbeschikking zal in vervulling gaan, zodra de Gemeente voltallig is. De Heer ging heen om plaats te bereiden, voorbereidingen te treffen voor de komst van alle ware gelovigen. 
Joh 14:1 Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. Joh 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Joh 14:4 En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u. (TELOS)

Als laatste belofte, gegeven vanuit de hemel, sprak Hij: "Ja ik kom spoedig." (Opb. 22:20). 

Weggegrist als door een dief

In Mattheüs 24:42-44 staat dat de Heer Jezus terugkomt als een dief in de nacht, dus volkomen onverwacht:
Mt 24:42  Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Mt 24:43  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Mt 24:44  Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)
Lu 12:38  En als hij in de tweede of als hij in de derde nachtwaak komt en hen zo vindt, gelukkig zijn die slaven. Lu 12:39  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Lu 12:40  Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)
Opb 3:3  Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op wat voor uur Ik tot u zal komen. (Telos)
Opb 16:15  Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. (Telos)
Een dief is iemand die (meestal) onverhoeds komt om iets weg te roven. Het Griekse werkwoord 'harpazo', in 1 Thess. 4 gebezigd voor de opneming van de gemeente, kan ook betekenen: roven, zoals in deze Schriftplaatsen:
Mt 13:19  Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid; dit is hij die bij de weg is gezaaid. (Telos)
Joh 10:12  wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht; en de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. (Telos)
De Heer neemt ons weg, zoals een dief onverhoeds komt en goederen wegrooft uit een woning. Maar die dag zal ons niet als een dief overvallen, want wij weten dat Hij komt.
1 Thess. 3:17-4:11. 17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 18  Vertroost daarom elkaar met deze woorden.) 1  Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. 2  Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. 4  Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; 5  want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. 6  Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. 7  Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 8  Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop van de behoudenis; 9  want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, 10  die voor ons is gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem leven. 11 Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet. (Telos)
Joh 10:10  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben. (Telos)
De apostel Petrus schreef:
2Pe 3:10  Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. (Telos)  

Hij komt met al zijn heiligen

Hij komt met al zijn heiligen (1 Thess. 3:13). God brengt dan de door Jezus ontslapenen met Hem (1 Thess. 4:14). 

1Th 3:12 Maar u moge de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u;  1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (TELOS)
1Th 4:13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben.  1Th 4:14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen.  (TELOS)

Eerste opstanding en verandering van de levenden

Wanneer Hij komt om de Zijnen van de aarde tot zich te nemen, worden zij van de aarde weggenomen om bij Hem in de hemel te zijn. 

In Matteüs hoofdstuk 24, vers 40-41 (Matt. 24: 40-41) wordt deze gebeurtenis, met een paar voorbeelden toegelicht:
Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden (vers 40). Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. (vers 41).
Hiermee wordt dus bedoeld, dat de ongelovige achterblijft en de gelovige naar de hemel zal worden opgenomen.

De Opname van de gemeente volgt onmiddellijk op de aanvang van de eerste opstandingNa de opwekking van de ontslapenen worden de heiligen die nog op aarde zijn, in een ondeelbaar ogenblik veranderd (1 Cor. 15:51-52) en de Here tegemoet gevoerd in de lucht (1 Thess. 4:15-17), waar ze Hem ontmoeten. Ze worden dus levend in de hemel opgenomen.

1Co 15:51 Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden 1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. 1Co 15:53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. (Telos)
De levenden, die veranderd zijn, zullen de opgewekte gelovige bekenden ontmoeten. Immers, God brengt de door Jezus ontslapenen met Hem.
1 Th 4:13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. 1Th 4:14  Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. 1Th 4:15  (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. 1Th 4:16  Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.1Th 4:18  Vertroost daarom elkaar met deze woorden.). (Telos)
De beide groepen (veranderde levenden en opgestane doden) zullen bij elkaar gebracht worden gebracht, waarna ze samen "in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht" (1 Thess. 4:17).1 Cor. 15:52 wordt gezongen in het bekende Engelstalige muziekstuk Messiah van de componist G.F. Händel, zie video
1Co 15:52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (AV)
1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. (TELOS)
De verandering van zoveel levenden in een punt des tijds bewijst Gods grote scheppingsmacht. Goddelijke renovatie en tevens verheerlijking van onze lichamen! Voorbij is ons leed, onze moe- en matheid.
Jes 40:31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden. (SV)

Veiligstelling in een hoog vertrek

In het Oude Testament lezen wij meermalen over het veilig gesteld worden in een hoog vertrek. Bijvoorbeeld in Ps. 91: 9, 14.
Ps 91:7  Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken. Ps 91:8  Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Ps 91:9  Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; (...) Ps 91:14  Dewijl hij Mij zeer bemint, [spreekt] [God], zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. (SV)
Deze gedachte is een schaduw van de verwachting dat Christus ons zal ontrukken aan deze wereld en bij Zichzelf en God zal brengen. David bad dikwijls, in gevaar zijnde, om uitgerukt te worden en/of geborgen te worden in een hoog vertrek, een veilige plaats boven zijn vijanden. 
Ps 144:5 Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken. Ps 144:6 Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen. Ps 144:7 Steek Uw handen van de hoogte uit; ontzet mij, en ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden; (SV)
Ps 59:1 Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Altascheth; toen Saul gezonden had, die [zijn] huis bewaren zouden, om hem te doden. (59-2) Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.
Ps 18:2 (18-3) De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. (SV)
Of hij verlangt weg te vliegen naar een veiliger oord. 
Ps 55:6 (55-7) Zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht.  Ps 55:7 (55-8) Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.  Ps 55:8 (55-9) Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm. (SV)
Ps. 18 schreef hij "ten dage, als hem de HEERE gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul." (vers 1).
Ps 18:9 En Hij boog den hemel, en daalde neder, en donkerheid was onder Zijn voeten. Ps 18:10 En Hij voer op een cherub, en vloog; ja, Hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. (...) Ps 18:16 Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren. Ps 18:17 Hij verloste mij van mijn sterken vijand, en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. (...) Ps 18:19 En Hij voerde mij uit in de ruimte, Hij rukte mij uit, want Hij had lust aan mij. (SV)
De Spreukendichter zegt dat de rechtvaardige, die zijn toevlucht bij God zoekt, in een hoog vertrek gesteld zal worden.
Spr 18:10 De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarhenen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden. (SV)
God Zelf is ons een Hoog Vertrek.
Ps 46:8  (46-9) Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.  Ps 46:9  (46-10) Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Ps 46:10  (46-11) Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.  Ps 46:11  (46-12) De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. (SV)
Het hoog vertrek van de nieuwtestamentische heiligen, die in deze wereld te maken hebben met smaad en verdrukking, is bij God in de hemel. De Heer Jezus zal uit de hemel neerdalen en ons tot zich nemen. De wereldlingen daarentegen zullen, ten tijde van de openbaring van Gods, zich verbergen in de holen en de rotsen voor het aangezicht van God en voor de toorn van het Lam. Daar kunnen de gelovigen van de gemeente van Christus niet bij zijn, want de toorn van God en van het Lam zal hen niet treffen.
Opb 6:15 En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; Opb 6:16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (TELOS)

Doel van de opname

Wat is het doel van de opname? Hierop worden verschillende antwoorden gegeven.

Bij Jezus zijn

Gemeenschappelijk is de gedachte dat de Heer Jezus ons opneemt om ons bij Zich te hebben
Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Telos)
1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (Telos)

De pretribulationisten, die geloven dat de gemeente wordt weggenomen voor de laatste jaarweek van Daniël, wijzen er op dat Jezus' doel is, de gemeente tot Zich te nemen en te brengen ter plaats waar Hij is, "opdat ook u zult zijn waar Ik ben". En Hij is bij de Vader, in het huis van de Vader.

Ontkoming

Het doel van de opname is ook: verschoning van het oordeel over deze aarde, de gelovigen weg te nemen vóórdat de verbolgenheid van God over deze wereld komt. Vergelijk de wegvoering van Lot en zijn gezin en hun vlucht naar Zoar. Sodom kon pas worden omgekeerd nadat Lot en de zijnen op een veilige plaats waren.
Ge 19:22  Haast u! Vlucht daarheen! Want Ik kan niets doen, totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. (HSV)
Mt 10:14  En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, gaat naar buiten, uit dat huis of die stad, en schudt het stof van uw voeten af. Mt 10:15  Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. (Telos)
Het "gaat naar buiten" (vs. 14) wordt gevolgd een vermelding van het oordeel. Het slaat waarschijnlijk niet op de opname van de gemeente, maar in een stad blijven die door het oordeel wordt getroffen is waarschijnlijk niet Gods bedoeling. Vergelijk:
Opb 18:4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt; (Telos)
Noach en de zijnen werden van de aarde, die door de zondvloed getroffen zou worden, 'opgenomen' in de ark. God Zelf sloot de deur van de ark achter hem toe (Gen. 7:16).
Ge 7:17  En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. (SV)
Op aarde bleven de andere mensen achter, die door de zondvloed zouden omkomen. De gedachte van ontkoming als doel, soms minachtend 'escapisme' genoemd, is niet verkeerd, integendeel. Vergelijk:
Lu 21:36  Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen. (Telos)
1Th 5:3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (Telos)
Mr 13:14  Wanneer u nu de gruwel van de verwoesting zult zien staan waar het niet behoort, -laat hij die het leest erop letten! -laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen; (Telos)
De midtribulationisten, die geloven dat de gemeente halverwege de 70ste jaarweek van Daniël, vóór de eigenlijke grote verdrukking, wordt weggerukt, stellen met de pretribulationisten dat het doel van de opname ook is de gemeente weg te nemen vóór de openbaring van Gods toorn.
"Deze wereld zal spoedig zwaar geoordeeld worden. Ter voorbereiding voor de oorlog die God zal voeren, zal Hij spoedig Zijn ambassadeurs terug naar huis roepen." - Amir Tsarfati[6] 

Verwelkomen?

De posttribulationisten, die menen dat de gemeente in de laatste jaarweek op aarde zal zijn en de tijd van de grote verdrukking moet doormaken en pas hierna wordt opgenomen, stellen het doel ook is: de Heer, de Overwinnaar tegemoet gaan en begeleiden naar de aarde, zoals de inwoners van een stad uitliepen om een naderende vorst te begroeten en te begeleiden naar de stad.

Opneming versus wederkomst

Terminologie

Sommigen onderscheiden de opneming van de wederkomst. De wederkomst zien zij als de wederkomst van de Heer op aarde. Anderen zien de wederkomst beginnen met de opneming van de gemeente. De Opname wordt ook wel de Eerste Wederkomst (van Jezus Christus) of de eerste fase van de Zijn wederkomst genoemd. De eerste fase is de komst van de Heer voor de Zijnen, om hen te ontmoeten in de lucht en hen mee te voeren naar het huis van Zijn Vader.
Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Telos)
De tweede fase is de wederkomst van de Heer op aarde, samen met de zijnen, waarbij Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, vanwaar Hij de aarde verlaten heeft.

Verschillen

Drie dagen voor zijn dood sprak de Heer op de Olijfberg over zijn zichtbare wederkomst in de wereld (Matth. 24-25). De Olijfbergrede handelt over de zware tijd die direct aan de komst van de Heer voorafgaat, gelijk weeën die voorafgaan aan een geboorte. Twee dagen later, in een bovenzaal, daags voor zijn dood, sprak de Heer over de opneming van de zijnen en hun toekomstige woning in het Vaderhuis (Joh. 14:1-3).

Er zijn een aantal verschillen tussen de opneming van de gemeente en de wederkomst van de Heer op aarde? Verschillen in tijd, waarneembaarheid, betrokkenen, doel, gebeurtenissen[7][8]:

 1. Plaats. — Bij de opneming van de gemeente komt de Heer Jezus niet verder dan de lucht. Bij de wederkomst komt hij door de lucht én op de aarde (Zach. 14:4).
 2. Tijd. — De opneming van de gemeente kan ons elk ogenblik gebeuren; de wederkomst daarentegen komt pas na de openbaring van de Mens der zonde, na de grote verdrukking en na de komst van de profeet Elia.
 3. Tijd. — De opneming van de gemeente gebeurt vóór de zeventigste jaarweek van Daniël, de wederkomst gebeurt erná.
 4. Tekenen. — De opneming van de gemeente kent geen duidelijke voorafgaande tekenen die ons gegeven zijn. Zij kan elk ogenblik plaatsvinden. De wederkomst op aarde daarentegen heeft voorzegde duidelijke tekenen die eraan vooraf moeten gaan (zie bijv. Matth. 24).
 5. Bruid. — Bij de opneming komt hij voor zijn bruid, om haar te halen. Bij de wederkomst op aarde komt met zijn bruid.
 6. Beveiliging. — Bij de opneming van de gemeente wordt de bruid weggehaald en in de hemel gebracht, omdat zij niet bestemd is tot de toorn die over het aardrijk komt. Bij de wederkomst komt de heer voor een andere vrouw (gelovig Israël) die voordien zal wegvliegen, eveneens de lucht in, maar dan een toevlucht op aarde zal vinden in de woestijn, wellicht in Petra in Jordanië. "En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang." (Opb. 12:14)
 7. Waarneembaarheid. — Bij de opneming is de komst van de Heer onzichtbaar voor de wereld. Bij de wederkomst op aarde is zijn komst zichtbaar voor iedereen. "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen" (Opb. 1:7)
 8. Bestemming. — Bij de opneming brengt hij de zijnen in het Vaderhuis in de hemel. Bij de wederkomst op aarde voert hij de gelovigen, die dan op aarde leven, in een aards vrederijk.
 9. Lichaam. — Bij de opname krijgen de gelovigen die op aarde wonen een nieuw lichaam, bij de wederkomst gaan de gelovigen, die op aarde wonen, in hun bestaande lichaam het vrederijk binnen, ze zullen als vanouds huwen en kinderen krijgen en kunnen sterven.
 10. Wie neemt weg. — Bij de opneming neemt de Heer mensen weg van de aarde weg. Bij de wederkomst zijn het engelen die mensen van de aarde wegnemen.
 11. Weggenomenen en achterblijvenden. — Bij de opneming neemt de Heer de gelovigen van de aarde weg, de niet-gelovigen blijven achter. Bij de wederkomst zijn het engelen die de bozen van de aarde wegnemen, de rechtvaardigen blijven achter.
 12. Oordeel. — Na de opneming is er een beoordeling van de gelovigen in de hemel. Na de wederkomst is er een oordeel op aarde, een scheiding van rechtvaardigen (Matth. 25:37, 46) en onrechtvaardigen.
 13. Opstanding. — Bij de opneming vindt er een opstanding plaats van hen die in Christus zijn ontslapen en samen met hen gaan de opgenomen gelovigen de Heer tegemoet in de lucht. Bij de wederkomst op aarde vindt er een opstanding van martelaren en andere gelovigen plaats en dat gebeurt pas nadat Jezus op aarde is gekomen.
 14. Huwelijk. — Bij de opneming staan de doden op in een onvergankelijk en verheerlijkt lichaam. Zij zullen niet huwen of kinderen krijgen. Volgens sommigen na de wederkomst op de aarde de gelovigen op in een lichaam waarmee zij het Vrederijk zullen bewonen[9]. De gelovigen op aarde die de komst van de Heer op aarde meemaken, zullen het Vrederijk ingaan en als voorheen huwen en kinderen krijgen (vgl. Jes. 65:20).

Wie worden opgenomen?

Opgenomen worden allen die in de Heer Jezus geloven.
Ro 10:9  dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden.  Ro 10:10  Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. (Telos)
Na de opname blijven schijngelovigen, naamchristenen achter.

Sommigen geloven aan een gedeeltelijke opname (Eng. partial rapture): alleen zij een zeker geestelijke stand hebben, worden opgenomen. Dit is het standpunt van een kleine minderheid.

Kinderen. Waarschijnlijk worden de kinderen van de gelovigen mee opgenomen[10]. Toen de rechtvaardige Noach gespaard werd voor de verwoestende zondvloed, werden ook zijn vrouw en zijn getrouwde zonen (en hun vrouwen) gespaard.
Mt 19:14  Jezus echter zei: Laat de kinderen begaan en verhindert ze niet bij Mij te komen; want van de zodanigen is het koninkrijk der hemelen. (Telos)
Een engel berichtte aan de Romeinse hoofdman Cornelius dat hij door de woorden (evangelie) van Petrus behouden zou worden, "u en uw hele huis" (Hand. 11:14)
Hnd 11:13  En hij berichtte ons, hoe hij in zijn huis de engel had gezien, die daar stond en zei: Zend naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd is Petrus, Hnd 11:14  die woorden tot u zal spreken waardoor u zult behouden worden, u en uw hele huis. (Telos)
De gevangenbewaarder te Filippi kreeg te horen:
Hnd 16:31  En zij zeiden: Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis. Hnd 16:32  En zij spraken het woord van de Heer tot hem, met allen die in zijn huis waren. (...) Hnd 16:34  En hij bracht hen in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich met zijn hele huis, dat hij tot het geloof in God was gekomen. (Telos)
Sommigen[10] zijn van mening niet alleen de kinderen van de gelovigen, maar dat alle kinderen op de wereld die nog geen onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken, opgenomen zullen worden.

Opname zichtbaar?

Er is verschil van mening over de vraag of de opname van de heiligen een voor de wereld zichtbare gebeurtenis is. Een argument voor een openbare opname is dat de hemelvaart van de Heer Jezus een zichtbare gebeurtenis was en dat enkele andere opnames van heiligen eveneens zichtbaar zijn: de opneming van Elia, de toekomstige opneming van de twee profeten in Jeruzalem.[11]

Wanneer is de opname?

Met de opname van de gemeente wordt de periode van de zeven gemeenten afgesloten, aangenomen dat zij in het profetische Bijbelboek Openbaring een profetische voorstelling van de gemeente van Jezus Christus op aarde zijn. 

Dag of uur onbekend. Wanneer de Opname zal plaatsvinden (jaar, dag of uur) is niet geopenbaard. Het precieze tijdstip van de opname van de gemeente staat niet in de Bijbel. Er staat zelfs:
Matth. 24:36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
Dus zelfs Jezus weet niet wanneer het moment er is, alleen God de Vader. Vergelijk:
Hnd 1:6 Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus: Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?  Hnd 1:7  Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. (Telos)
Mogelijk op elk moment. De opname van de gemeente kan op elk moment gebeuren. Er is niet een bepaald teken dat eraan vooraf moet gaan en waarop wij kunnen wachten.[12]

Voortekenen. Vele christenen geloven dat het moment nabij is vanwege de vele tekenen die duiden op de eindtijd, zoals natuurrampen, oorlogen en geweld. Maar deze tekenen zijn geen voorwaarde voor de opname; ze hoeven niet éérst te gebeuren[13], ze moeten wél eerst gebeuren voordat de Heer op aarde kan terugkeren. Het zijn ook geen voortekenen van de opname van de gemeente, maar van de tijd van de verdrukking. Als de gemeente vóór deze verdrukking wordt weggerukt, dan zij indirect voortekenen van de opname.

Na zes dagen. De Bijbel lijkt erop te wijzen dat de opname en/of wederkomst op aarde na zesduizend jaren van menselijke geschiedenis zal plaatsvinden. Mozes ging na zes dagen, "op de zevende dag" midden in de wolk op de berg, waarin de Here God was (Ex. 24). De Heer Jezus nam drie discipelen "na zes dagen" mee op een hoge berg, waar zij zijn heerlijkheid zagen, alsmede Mozes en Elia.

Na twee dagen, op de derde dag. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea (Joh. 2:1v). Nadat de Heer Jezus de gemeente tot Zich neemt, is er een bruiloft in de hemel.

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan schijnt deze na twee dagen terug te komen, omdat hij bij zijn vertrek aan de herbergier twee denaren, d.i. tweemaal het gewone dagloon geeft (Luk. 10:35). Het is alsof de Heer indirect aangeeft dat Hij na tweeduizend jaren zal terugkomen. Want een dag is voor de Heer als duizend jaar (vgl. 2 Petr. 3:8).

God gebood het volk Israël zich te heiligen "heden en morgen", dus gedurende twee dagen, en bereid te zijn tegen de derde dag, waarop God voor de ogen van al het volk zou afdalen op de berg Sinai en Mozes het volk zou uitleiden, "uit de legerplaats, God tegemoet" (Ex. 19).

Het volk Israël zal "na twee dagen" levend worden gemaakt, "op de derde dag" zal het verrijzen en voor Gods aangezicht leven.
Hos 6:1 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Hos 6:3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen [en] vroege regen des lands. (SV)
Wellicht is Lazarus een zinnebeeld van Israël. Op de derde dag, nadat aan Jezus bericht was van Lazarus' ziekte en de Heer nog twee dagen vertoefde (Joh. 11:6), werd Lazarus uit de doden opgewekt.  

De wedergeboorte, de levendmaking van Israël zal plaatsvinden niet lange tijd ná de opname van de gemeente.

Opname op godsdienstige hoogtijdag?

Het is niet zeker dat de opname zal plaatsvinden op een godsdienstige Bijbelse hoogtijd. De hoogtijden van Jahweh zijn vervuld of zullen vervuld worden in verband met het volk Israël, op of rond dezelfde hoogtijd. Voorbeelden zijn de vervulling van Pascha, Eerstelingsgarve en Wekenfeest. De najaarsfeesten (Geklankdag, Verzoendag en Loofhutten) zullen vervuld worden in verband met het herstel van Israël.

Daar de opneming van de Gemeente ingeluid wordt door bazuingeschal, menen sommigen dat de opneming zal plaatsvinden op Geklankdag. Als dat zo zal zijn, dan vindt de verzoening van Israël negen dagen later plaats, op de 10e van de 7e maand van de godsdienstige kalender van Israël. Dat de verzoening zo kort na de opneming van de gemeente plaatsvindt, is onwaarschijnlijk. De Dag van het geklank staat in het teken van gedachtenis. De opneming van de Gemeente is geen gedachtenis.

De opname van de gemeente is niet, althans niet volgens de Schrift, verbonden met een godsdienstige hoogtijd in Israël. De hemelvaart van het hoofd van de Gemeente gebeurde niet op een godsdienstige hoogtijdag, de hemelvaart van het Lichaam van Christus kan evengoed op een andere dan zo'n hoogtijdag plaatsvinden.

Opname en 70ste jaarweek

Over het tijdstip van de opneming van de gemeente ten opzichte van de laatste (70-ste) jaarweek van Daniël, een periode van oordelen en verdrukking, bestaat verschil van mening onder christenen:

 1. de gemeente kan elk ogenblik worden opgenomen, in elk geval vóór de laatste jaarweek van Daniël: pretribulationisme
 2. de gemeente wordt halverwege deze jaarweek opgenomen: midtribulationisme
 3. de gemeente wordt opgenomen vóór de schalen van Gods grimmigheid, 5½ jaar na het begin van de verdrukking: prewrath (pre = vóór; Eng. wrath = toorn, gramschap)
 4. de gemeente wordt opgenomen aan het eind / na afloop van de jaarweek: posttribulationisme

Van de tijdrekenkundige standpunten ten aanzien van de opname in verband met de laatste jaarweek van Daniël huldigt alleen posttribulationisme de mening dat er slechts één wederkomst is, niet één om de gemeente weg te halen en later één om in de wereld te verschijnen en Zijn koninkrijk te vestigen. Tegen het posttribulationisme kan men opwerpen dat ook de Joden een probleem hadden om de teksten over de komst van een glorie- en heilrijke Messias en de teksten (minder in getal dan die andere) over een lijdende Messias te harmoniseren. Zij verwierpen de 'Twee komsten'-verklaring. Maar nu weten wij dat er wel twee komsten zijn, gescheiden door een lange tijd. Evenzo harmoniseert ook de leer van twee wederkomsten (of twee fasen van de wederkomst), een voor de Nieuwtestamentische gemeente en een voor Israël, gescheiden door een korte tijd, de Schriftgegevens beter dan alles in één komst te verenigen.[14]

Het pretribulationisme is het enige standpunt dat recht doet aan de gedachte, in de Bijbel naar voren komend, dat de opname elk ogenblik kan plaatsvinden. Bij de andere standpunten moeten er bepaalde gebeurtenissen aan de opname voorafgaan. De verwachting van de opname en daarmee van de komst van de Heer voor ons schuift achter de verwachting van de vóórtekenen. Als de antichrist eerst moet komen, gaan we in de eerste plaats uitzien naar de antichrist. Als eerst een boemeltrein moet komen en daarna pas de intercity-trein die we willen nemen, dan kijken we uit naar de eerste trein.

Verdeling der meningen. Op de vraag wanneer de opname zal plaatsvinden werd (ca. 2019) in de VS als volgt geantwoord[15]: 36%, de grootste groep - maar niet de meerderheid van de christenen - , geloofde dat de opname vóór de verdrukking (pretribulationisme) zal plaatsvinden; 4% halverwege de verdrukking (midtribulationisme); 18% gelooft dat de opname aan het eind plaatsvindt (posttribulationisme); 13% geloofde aan andere momenten en had andere gedachten; 4% had geen mening; 25% geloofde niet (meer) aan een letterlijke opneming. Die laatste groep wordt groter (anno 2020).

Voorbereid. Welke standpunt christenen over het tijdstip van de opname ook innemen, zij moeten in elk geval altijd op deze gebeurtenis, de opneming van de gemeente, voorbereid zijn. In Mattheüs 24:42-44 staat dat de Heer Jezus terugkomt als een dief in de nacht, dus volkomen onverwacht:
"Matth. 24:42-44 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Bij alle verschil van mening moeten we dit voor ogen houden:
Joh 14:1  Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij.  Joh 14:2  In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Telos)

Na de Opname

Rechterstoel van Christus. Wanneer de gelovigen bij de hemel aankomen, zal daar als het ware de deur opengaan (vgl. Openb. 4, vers 1). Ze zullen worden de gelovigen gesteld voor de rechterstoel van Christus, niet om veroordeeld te worden, maar om beoordeeld te worden en lof te ontvangen.

Gerichtszegels. De Heer en Rechter Jezus zal de boekrol met de zeven zegels openen (Openbaring hoofdstuk 5). Dit is het begin van vele rampen, oorlogen en epidemieën op aarde.

Misleiding. Na de Opname zullen kwade geestelijke machten meer hun invloed kunnen uitoefenen. Er zal een leugen worden verbreid onder de mensen, wellicht betreffende de verdwijning van zoveel mensen over de hele wereld. Dit wordt beschreven in 2 Thess. hoofdstuk 2, verzen 9-12: 
Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid (2 Thess. 2:9-12).
Ontvoering door aliens? Mogelijk wordt de opname van de gemeente verklaard als een ontvoering door vertegenwoordigers van een buitenaardse beschaving (aliens). Zie de paragraaf verderop.

Verzwakking VS. Vermoedelijk zullen de Verenigde Staten, waar relatief veel gelovigen wonen, door de opname van zeer vele burgers in een economische crisis terechtkomen en de rol van leidende grootmacht verliezen.

Mens der zonde. De Mens der zonde, die volgens de Bijbel vóór de opname van de gemeente nog zal worden tegengehouden (weerhouden) door de nog aanwezige ware gelovige christenen, heeft na de Opname vrij spel om de achtergebleven ongelovigen voor zich te winnen. Dit staat beschreven in de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 7-8:
7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. (2 Thess. 2:7-8).
Bruiloft van het Lam. Aan het einde van de Grote Verdrukking zullen de ware gelovige christenen die zijn opgenomen in de hemel, daar - volgens de Bijbel - de bruiloft van het Lam (Jezus) meemaken. Een beschrijving hiervan staat in Openbaring hoofdstuk 19, vers 6-9: 
Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Bekering (on)mogelijk. Het is in die donkerste periode uit de menselijke geschiedenis nog steeds mogelijk om christen te worden, gezien de ontelbare menigte uit de volken die in de Heer Jezus zullen geloven. Zij echter die vóór de opneming van de levende gelovigen Christus bewust hebben afgewezen, zullen de leugen geloven, zich niet bekeren en geoordeeld worden.
2Th 2:9 hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, 2Th 2:11 En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, 2Th 2:12 opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. (TELOS)
De bekering tot en gehoorzaamheid aan God bij anderen na de Opname zal echter vervolgingen uitlokken. Want het Beest is tegen alles wat God en Christus wil vereren. Vele na de Opname bekeerde nieuwe gelovigen zullen dan ook de marteldood sterven.

Bij de definitieve wederkomst van Christus, in gezelschap van de gemeente en de engelen van God, zal Hij het Beest en de valse profeet uit de weg ruimen (Opb. 19:20) en zijn Duizendjarig rijk vestigen. De martelaren uit de grote verdrukking zullen opstaan uit de dood en hun beloning, voor hun trouw-zijn tot in de dood, ontvangen.

Zie ook Toekomst

'Wegneming door buitenaardsen'

De mensheid zal na de wegneming van miljoenen mensen in verwarring zijn en een antwoord willen hebben op de vraag: Waarom, waarheen? Mogelijk wordt de opname van de gemeente verklaard als een ontvoering door vertegenwoordigers van een buitenaardse beschaving (aliens).

De aanvaarding van deze verklaring is voorbereid door[16][17]:

 1. de naturalistische abiogenese (de theorie dat leven spontaan is ontstaan) en evolutietheorie, volgens welke intelligent leven op aarde door toeval is ontstaan en ook op exoplaneten elders in het heelal kan zijn ontstaan;
 2. Wetenschappelijk speuren naar buitenaards leven, uitgaande van de onderstelling dat er waarschijnlijk leven elders in het heelal is.
 3. UFO-verschijnselen, die al meer serieus genomen worden;
 4. Hollywood-films over aliens die de aarde bezoeken en mensen in hun vaartuigen optrekken.

De verklaring wordt mogelijk gebracht door 'aliens', die - al of niet met hun 'ruimtevoertuig(en)' - in de wereld verschijnen, gelijk de twee mannen in witte kleren, die, na afloop van Jezus' hemelvaart, aan de discipelen van de Heer een toelichting gaven op de hemelvaart van Jezus (Handelingen 1). Een Engels gezegde is in dit verband: "We go up, they show up" (= "Wij gaan op, zij verschijnen" of "Wij gaan op, zij komen op" of, minder nauwkeurig vertaald, "Wij gaan, zij komen").

De verklaring zou kunnen inhouden dat zij die zijn weggenomen, mensen zijn die op een andere golflengte zitten, op een lager geestelijk peil, dat een betere wereldorde tegenhoudt. Ze vormen een hindernis voor de oplossing die de mensenwereld nodig heeft. Maar, zouden de 'aliens' de achtergebleven wereldlingen kunnen geruststellen, de weggenomen mensen zullen later weer worden teruggebracht.

Mocht een dergelijke verklaring van het vertrek van zoveel mensen worden aangenomen, dan is het waarschijnlijk een tijdelijk aangenomen verklaring, aangezien na opening van het zesde gerichtszegel (die een grote aardbeving en vreselijke kosmische verschijnselen brengt, zie Opb. 6:12v) de mensen zullen spreken van de grote dag van de toorn van God en van het Lam, die is aangebroken.
Opb 6:16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Telos)

Geschiedenis van de leer van de Opname

In het Nieuwe Testament lezen we dat de eerste christenen een levendige toekomstverwachting hadden. Ze verwachtten ieder moment opgenomen te worden om 'bij de Heer te zijn'. Maar naarmate de tijd vorderde en vooral nadat het christendom tenslotte geaccepteerd werd door de Romeinen, verminderde dat verlangend uitzien. Het christendom werd een gevestigde instelling die zich meer met het heden bezighield. De wederkomst met daarin besloten de opname verdween naar de achtergrond. Een opleving van de verwachting van de opname kwam weer tevoorschijn tijdens en na de Reformatie. De term 'opname' (Eng. rapture) kwam vooral in gebruik door de leer van John Nelson Darby, maar wordt al gevonden in geschriften uit de 17e en 18e eeuw. Ook de herleving van het premillennialisme en het dispensationalisme (leer der bedelingen) aan het einde van de 19e eeuw hangt hiermee samen.

Tegenwoordig wordt de leer van de opname vooral aangehangen in evangelische en charismatische kringen, in de Vergadering van gelovigen en bij het baptisme. De meeste leden van de Rooms-katholieke kerk en aanhangers van het protestantisme accepteren het denkbeeld van een opname waarin sommigen in de hemel opgenomen worden voor het einde van de wereld. Deze leer kwam pas op omstreeks 1800; daarom behoort het niet tot de Apostolische traditie. De meeste katholieken en protestanten interpreteren 1 Thessalonicenzen 4:16-17 letterlijk: ze beweren dat de opname onmiddellijk gevolgd wordt door de algemene opstanding op de oordeelsdag. Dan zullen de levenden en de zojuist opgestane doden Christus ontmoeten als hij vanuit de hemel komt om de aarde te oordelen. Zij zien de opname als een detail in het licht van de tweede komst van Christus. De Oosters-orthodoxe Kerk accepteert de leer van de afzonderlijke opname niet, omdat zoiets nooit door hun bisschoppen is onderwezen.

De leer van de Opname wordt vaak besproken bij evangelische en pinkstergemeentes, met name in de Verenigde Staten. Volgens hen komt Christus naar de Aarde terug ' in de lucht ', vlak voor het begin van de wereldwijde heerschappij van de antichrist, om de christelijke gemeenschap (ook gemeente genaamd) weg te nemen (te evacueren) van de aarde om hen de vervolgingen te besparen die de antichrist zal ontketenen. Voor de achtergebleven 'ongelovigen' zal het zijn alsof miljoenen mensen plotseling 'in het niets' zijn verdwenen. In de hemel zullen deze christenen samen met de herrezen christenen, hun beloning, groot of klein, ontvangen naarmate van hun trouw en standvastigheid tijdens hun leven aan de leringen van Jezus. Hun woonplaats zal zijn het Nieuwe Jeruzalem. Dit wordt in het Nieuwe Testament de eerste opstanding genoemd. Ondertussen zal op aarde de eindtijd in volle hevigheid losbarsten.

Muziekvideo

Het orkest en koor van Fountainview Academy zingen het lied Oh, when shall I see Jesus. Dit gaat over de opneming van de gelovige, wanneer de bazuin zal klinken.

Oh, when shall I see Jesus

Oh, when shall I see Jesus and reign with Him above,
  O, wanneer zal ik Jezus zien en met Hem boven regeren,
And shall hear the trumpet sound in that morning?
  En zal het bazuingeluid horen in die morgen?
And from the flowing fountain drink everlasting love,
  En van de stromende fontein drinken eeuwigdurende liefde,
And shall hear the trumpet sound in that morning.
  En zal het bazuingeluid horen in die morgen.

Refrein:
O, shout, glory!
  O, geroep, heerlijkheid!
For I shall mount above the skies,
  Want ik zal boven de lucht opstijgen,
When I hear the trumpet sound in that morning.
  Wanneer ik het bazuingeluid hoor in die morgen.

Gird on the gospel armour of faith and hope and love,
  Gord de evangeliewapens aan van geloof en hoop en liefde,
And you'll hear the trumpet sound in that morning.
  En je zult het bazuingeluid horen in die morgen.
And when the combat's ended, He'll carry you above,
  En als de strijd is geëindigd, zal Hij zal jou naar boven dragen,
And you'll hear the trumpet sound in that morning.
  En je zult het bazuingeluid horen in die morgen.

Refrein

Our ears shall hear the transport, the host of heaven sing,
  Onze oren zullen het vervoer horen, de legerscharen van de hemel zingen,
And shall hear the trumpet sound in that morning.
  En zullen het bazuingeluid horen in die morgen.
Our tongues shall chant the glories of our immortal King,
  Onze tongen zullen de heerlijkheden bezingen van onze onsterfelijke Koning,
And shall hear the trumpet sound in that morning.
  En zullen het bazuingeluid horen in die morgen.

Refrein


O When Shall I See Jesus | God So Loved The World | Fountainview
Academy
. Youtube.com: Fountainview Academy, 21 april 2017.
Duur: 3 min. 19 sec.

Zie ook

Meer informatie

Nederlands

Boeken

Jaap Dieleman, Het mysterie van de Opname. De onthulling van dit mysterie kan elk ogenblik plaatsvinden. Omvang: 232 blz.

Ed Hindson, Mark Hitchcock, De opname: feit of fictie? Uitgave van Het Zoeklicht. Omvang: 240 blz. Verdedigt de opvatting dat de gemeente vóór de 70ste jaarweek van Daniël wordt opgenomen. Gaat ook in op andere opvattingen, onder meer het preterisme en het posttribulationisme.

Hal Lindsey, De Heer tegemoet (Utrecht: Novapress, 1983). Pagina's: 159. Behandelt de Bijbelse voorzeggingen over de opname van de ware gelovigen en verdedigt de opvatting dat de opname vóór de 70ste jaarweek van Daniël zal plaatsvinden. Bespreekt ook het midden- en post-tribulationalisme. 

Video's

De opname der gemeente. Youtube.com: TWRNL, 19 dec. 2018. Duur: 9 min. 9 sec. Korte radio-toespraak door de bekende evangeliste Corrie ten Boom (1892-1983).

Dato Steenhuis, Wanneer gaat de gemeente naar de hemel? En hoe gaat dat? Youtube.com: Christelijke Preken, Bijbelstudie's en Content, 5 okt. 2022. Lezing gehouden te Sliedrecht op 2 jan. 2017. Duur: 55 min. 3 sec.

Dato Steenhuis, Hoe gaat die opname in zijn werk? Youtube.com: Stichting Groeien in Geloof, 10 dec. 2018. Lezing gehouden te Sliedrecht op 3 dec. 2018. Duur: 50 minuten.

Vier toespraken van Theo Niemeijer:

Theo Niemeijer - Die opname van die gemeente - 22 Februarie 2022. Youtube.com: EG Kerk Pretoria Oos, 23 feb. 2022. Duur: 1 uur 5 min. 8 sec. Toespraak door Theo Niemeijer over de opname van de gemeente, in de tijdlijn van de heilsgeschiedenis.

Opname van de gemeente | Ds. Th. Niemeijer | Seminar Bijbelse Toekomstverwachting | Deel 2. Youtube.com: De Schuilplaats, 22 mei 2022. Toespraak door Theo Niemeijer over de opname van de gemeente. Duur: 70 min.

Bijbelse toekomstverwachting (3e van 3 avonden). Youtube.com: VBG Bethel Hattem, 12 sept. 2022. Duur: 1 uur 34 min. 45 sec. Toespraak door Theo Niemeijer, vanaf 29 min, over de opname van de gemeente, in de tijdlijn van de heilsgeschiedenis.

Seminar 2: Opname van de gemeente op 12 okt 2023 - Theo Niemeijer. Youtube.com: Baptisten gemeente 'De Open Poort', 12 oct. 2023. Duur: 1 uur 44 min. In de voordracht gaat Theo Niemeijer ook in op de tijdlijn vanaf Jezus' geboorte tot de eeuwige toestand, de Bijbelse driedeling van de wereldbevolking, de opstandingen, het hiernamaals en de herkenning in de hemel.

Audio

Dato Steenhuis, Opname van de gemeente: wanneer is dat? Lezing gehouden op 11 sept. 2008 in Dinxperlo, Nederland. Geluidsbestand in mp3-formaat. Duur: 58 minuten.

Engels

Boeken

In tijdsvolgorde van publicatie:

Charles C. Ryrie, What You Should Know About the Rapture (Chicago: Moody Press, 1981).

Thomas Ice, When the Trumpet Sounds: Today's Foremost Authorities Speak Out on End-Time Controversy. Harvest House Publishers, 1995.

Tim LaHaye  (redacteur), Thomas Ice (redacteur), Ed Hindson (redacteur), The Popular Handbook on the Rapture: Experts Speak Out on End-Times Prophecy. Harvest House Publishers, 2012. Pagina's: 320. Verdedigt de pretribulationistische opvatting en gaat ook in op de geschiedenis van gedachten over de opname. Dit informatieve boek is een bijgewerkte versie van het boek When the Trumpet Sounds (1995).

David Olander (schrijver), Steve Hudson (fotograaf), The Greatness of the Rapture: The Pre-Day of the Lord. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. Pagina's: 214.

William C. Watson, Dispensationalism Before Darby. Lampion Press, 2015. Pagina's: 374. Kerkgeschiedkundige verhandeling die aantoont dat het denkbeeld van de opneming van de gemeente al bestond vóór John Nelson Darby.

Billy Crone, The Rapture: Don't Be Deceived. Get A Life Ministries, 2017. Pagina's: 317. Verdedigt het pretribulationisme, voert overeenkomstige gedachten uit de kerkgeschiedenis aan en behandelt andere meningen.

Ron Bigalke, When? The Biblical Timing for Prophetic Fulfillment. Dispensational Publishing House, Inc., 2017. Pagina's: 348.

David Reagen, The Rapture: Fact or Fiction? Lamb & Lion Ministries, 2019. Pagina's: 104. Gesprek met de auteur in: David Reagan: The Reality of the Rapture, Youtube.com: Prophecy Watchers, 10 juni 2019. Duur: 28 min. 30 sec.

Tim L. Holcomb, Solving the Puzzling Mystery of the Rapture. Independently published, 2019. Pagina's: 71.

Terry James, Pete Garcia, The Disappearing. Defender, 2022. Pagina's: 282.

Video's

Tommy Ice: The Pre-Trib Rapture. Youtube.com: Prophecy Watchers, 13 april 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van Gary Stearman met Thomas Ice, deskundige.

Ep. 2 | In the Twinkling of an Eye | The Biblical Case for the Rapture of all Christians. Youtube.com: John Ankerberg Show, 14 okt. 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met Ed Hindson, Mark Hitchcock en Ron Rhodes. Bijbelstudie over de opneming van de Gemeente. Herhaalde publicatie op 24 jan. 2021.

David Reagan: The Reality of the Rapture, Youtube.com: Prophecy Watchers, 10 juni 2019. Duur: 28 min. 30 sec.

Elk moment

The Imminent Rapture. Youtube.com: John Ankerberg Show, 24 jan. 2014. Duur: 28 min. 30 sec. Bijbelse aanwijzingen dat de opneming elk ogenblik kan plaatsvinden.

Ep. 3 | Delivered from Future Wrath | The Biblical Case for the Rapture of all Christians. Youtube.com: John Ankerberg Show, 21 okt. 2016. Duur: 28 min. 34 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met Ed Hindson, Mark Hitchcock en Ron Rhodes. Over de imminentie van de opneming en de komende toorn.

Opname t.o.v. de verdrukking

Will the church go through the tribulation. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 28 juni 2015. Ed Hindson bespreekt in een heldere voordracht de periode van verdrukking, haar doel, en opvattingen over de opname van de gemeente ten opzichte van deze periode.

EP 1 | Jesus Will Return at Any Moment | The Biblical Case for the Rapture of All Christians. Youtube.com: John Ankerberg Show, 7 okt. 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theologen Ed Hindson, Mark Hitchcock en Ron Rhodes over de opname van de Gemeente en de vier verschillende standpunten ter zake van het tijdstip in betrekking tot de periode van verdrukking onder Gods oordelen. Uitstekende inleiding tot het onderwerp van de opneming. Deze video is ook op latere datums gepubliceerd onder hetzelfde Youtube-account.

Opname t.o.v. Gods toorn

Biblical Evidence for a Pre-tribulation Rapture | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 3 aug. 2023. Duur: 9 min. 58 sec. Mark Hitchcock zet uiteen dat de verschillende standpunten ten aanzien van de tijd van de opname worden bepaald het antwoord op de vraag wanneer de uitstorting van Gods toorn plaatsvindt.

Verschil met wederkomst op aarde

The Timing of the Rapture and the Second Coming. Youtube.com: John Ankerberg Show, 27 feb. 2014. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theoloog Renald Showers en journalist en profetiegeleerde Jimmy DeYoung. Over de verschillen tussen de opname van de Gemeente en de terugkeer van de Heer Jezus op aarde, bijzonder met betrekking tot hun tijd.

P 2 | Differences Between the Rapture and the Second Coming | 5 Great Debates of Biblical Prophecy. Youtube.com: John Ankerberg Show, 4 nov. 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theologen Mark Hitchcock en Ron Rhodes, zij nemen in een duidelijke uiteenzetting de verschillen door tussen de opname van de Gemeente en de terugkeer van de Heer Jezus op aarde.

The Coming Tribulation. Youtube.com: John Ankerberg Show, 24 jan. 2021. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theoloog Renald Showers en journalist en profetiegeleerde Jimmy Deyoung. Onder meer over de verschillen tussen de opname van de Gemeente en de terugkeer van de Heer Jezus op de aarde.

Opname, tijden en voortekenen

The Red Heifers — Signs of the Times? Youtube.com: Soothkeep, 2 okt. 2022. Vanaf 19 min. waarschuwt Lee Brainard tegen overspannen verwachtingen en het noemen van datums of Joodse feestdagen waarop de opname zou kunnen plaatsvinden. Hoe we opzienbarende gebeurtenissen, die mogelijk met de opname verband houden, moeten beschouwen.

The Rapture Timing Secret. Youtube.com: Soothkeep, 3 okt. 2022. Lee Brainard tegen overspannen verwachtingen en het noemen van datums of Joodse feestdagen waarop de opname zou kunnen plaatsvinden. Betoogt dat de opname juist niet op een Joodse feestdag zal plaatsvinden. Duur: 11 min. 33 sec.

Na de opname

What happens to Christians in heaven after the rapture? Youtube.com: John Ankerberg Show, 21 nov. 2012. Duur: 3 min. 18 sec.

Encouraging Words Concerning the Rapture. Youtube.com: John Ankerberg Show, 17 jan. 2014. Duur: 28 min. 30 sec. Profetiegeleerde Jimmy DeYoung legt aan gastheer John Ankerberg (gastheer) uit wat er met de gelovigen na hun opname gebeurt. Duur: 3 min. 18 sec.

My Favorite Rapture Sign. Youtube.com: Soothkeep, 14 okt. 2022. Duur: 21 min. 42 sec. Lee Brainard spreekt zijn verwachting uit over tegenwoordige trends die verband houden met de komende verdrukking en indirect iets zeggen over de opname.

Voor achterblijvers
In de volgende video richt Ed Hindson zich tot hen die zijn achtergebleven na de opname van de gemeente. Hij legt uit wat er gebeurt en wat de achterblijvers kunnen doen.[18].

What to do if you're left behind. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 16 juli 2015. Duur: 27 min. 32 sec.

Geschiedenis

Ken Johnson: The Rapture of the Church. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 mei 2019. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Ken Johnson over het denkbeeld van de opname in de (klassieke) oudheid.

William Watson | Concepts of a Pretrib Rapture and Great Trib in 17th & 18th Century England | 2012. Youtube.com: Pre-Trib Study Group, 22 aug. 2019. Duur: 1 uur 21 min. 46 sec. Voordracht door historicus William Watson in 2012 over elementen van het pre-, mid- en posttribulationisme bij Engelse schrijvers in de 17e en 18e eeuw. Op het laatst van de video staan ook enkele opmerkingen over de historische wortels van het preterisme.

Day of Prophecy - The Rapture Before Darby - William Watson. Vimeo.com: Southeastern Seminary, 2015. Duur: 50 min. 11 sec. Geschiedenis van gedachten over de opneming vóór Nelson Darby. Voordracht door William Watson, hoogleraar in de geschiedenis.

Visioenen van de opname

Visioen van de opname, gepubliceerd 23 april 2019 door gebruiker Tekenen der Tijden op Youtube.com. In deze video vertelt de Amerikaanse predikant Carl Gallups van een visioen dat hij, zijn kleinzoon en een Peruaanse vrouw onafhankelijk van elkaar kregen. Hij duidt hun visioenen, die sterk op elkaar lijken, als visioenen van de opname.

Uitbeelding

The Best Rapture Video on Youtube. Youtube.com: firecharger, 1 okt. 2009. Duur: 31 sec. Beeldt de wegrukking, bij bazuingeschal, van een gelovige uit.

Zie ook

Voetnoten

 1. Lee Brainard geeft argumenten voor deze verklaring in: Days of Noah And Days of Lot --- Rapture Before Hard Times? Youtube.com: Soothkeep, 22 okt. 2022. Duur: 19 min. 10 sec.
 2. 2,0 2,1 2,2 Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
 3. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia). 
 4. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
 5. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
 6. Oorspronkelijk: "This world will soon be severely judged. In preparation for the war God will make, he will soon call back His ambassadors back home.", in een bericht op Telegram.com, 7 nov. 2023. Tussen haakjes, Tsarfati is geen midtribulationist.
 7. Een achttal verschillen worden opgesomd in: The Timing of the Rapture and the Second Coming. Youtube.com: John Ankerberg Show, 27 feb. 2014. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theoloog Renald Showers en journalist en profetiegeleerde Jimmy Deyoung.
 8. P 2 | Differences Between the Rapture and the Second Coming | 5 Great Debates of Biblical Prophecy. Youtube.com: John Ankerberg Show, 4 nov. 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theologen Mark Hitchcock en Ron Rhodes, zij nemen in een duidelijke uiteenzetting de verschillen door tussen de opname van de Gemeente en de terugkeer van de Heer Jezus op aarde.   
 9. The Timing of the Rapture and the Second Coming. Youtube.com: John Ankerberg Show, 27 feb. 2014. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek van gastheer John Ankerberg met de theoloog Renald Showers en journalist en profetiegeleerde Jimmy Deyoung.
 10. 10,0 10,1 What happens to babies and young children at the rapture? Youtube.com: John Ankerberg Show, 2 mei 2018. Duur: 2 min. 52 sec.
 11. Their Plan to Hide the Rapture | Billy Crone. Youtube.com: The Week in Bible Prophecy, 7 dec. 2023. Vanaf 35 min. Gesprek met Billy Crone.
 12. The Imminent Return of Christ | Marking the End Times with Dr. Mark Hitchcock. Youtube.com: Mark Hitchcock, 5 jan. 2023. Duur: 13 min. 3 sec. Mark Hitchcock maakt op grond van de Schrift aannemelijk dat de opname 'imminent' is, d.w.z. elk ogenblik kan geschieden, zonder een noodzakelijk voorafgaand teken dat we in de wereld kunnen opmerken.
 13. Vgl. What Signs Must Occur Before the Rapture Takes Place?Youtube.com: John Ankerberg Show, 6 april 2016. Duur: 3 min. 42 sec. Engels gesproken. De vraag in de titel wordt beantwoord door Renald Showers en John Ankerberg.
 14. Lee Brainard: The Teaching of Two Comings of the Lord. Youtube.com: UpTime Community Church, 19 juli 2023. Duur: 17 min. Lee Brainard voert argumenten voor het pretribulationisme, dat twee (weder)komsten onderscheidt.
 15. Bron: Brent Miller Jr.: Before the Wrath (Youtube.com: Prophecy Watchers, 25 feb. 2020). Het opinieonderzoek was ca. 2019 gedaan voor Lifeway Research
 16. Their Plan to Hide the Rapture | Billy Crone. Youtube.com: The Week in Bible Prophecy, 7 dec. 2023. Vanaf 22 min 9 sec. Gesprek met Billy Crone.
 17. The Coming Mass Abduction | Billy Crone. Youtube.com: Prophecy Watchers, 18 dec. 2023. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Billy Crone naar aanleiding van zijn boek over de ufologische verklaring van de opname van de gemeente.
 18. De video is ook hier te zien en wel in drie delen, met slechte geluidskwaliteit: What to do if you're left behind [Segment 1 of 3] Youtube.com: Prophecies of Revelation, 11 sept. 2009. Duur: 8 min 30 sec. What to do if you're left behind [Segment 2 of 3]. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 12 sept. 2009. Duur: 7 min 48 sec. What to do if you're left behind [Segment 3 of 3] Youtube.com: Prophecies of Revelation, 12 sept. 2009. Duur: 10 min 1 sec.