Messiah (Händel)

Uit Christipedia

Messiah, an Oratorio, ook A New Sacred Oratorio, is een oratorium van de protestantse componist Georg Friedrich Händel (1685-1759), zijn meesterwerk.

Georg Friedrich Händel, geschilderd door Thomas Hudson in 1741. Een jaar later ging Messiah in premiere.

Het muziekstuk heet niet "The Messiah" (met lidwoord), maar "Messiah". Het werd in 1741 gecomponeerd voor orkest, vocale solisten en koor, en voor het eerst uitgevoerd in 1742 in Dublin. Het werk duurt ongeveer tweeënhalf uur. De compositie is door de componist in de loop der tijd op onderdelen gewijzigd.

Charles Jennens, ca. 1745, dus ongeveer 4 jaar na het uitkomen van Messiah.
De tekst van Messiah is aan de Heilige Schrift ontleend door Händels vriend Charles Jennens, een Engelse landeigenaar en beschermheer van kunstenaars. Jennens is de tekstschrijver van vier of vijf oratoria van Händel. Hij schreef op 10 juli 1741 aan iemand over de verzameling bijbelteksten voor Messiah:
"Händel zegt dat hij zal niets doen komende winter, maar ik hoop dat ik zal hem te overtuigen om een andere Schriftverzameling, die ik voor hem gemaakt heb, in te zetten en die uit te voeren tot zijn eigen voordeel in de Lijdensweek. Ik hoop dat hij zijn hele genie en vaardigheid erop zal toeleggen, opdat de compositie al zijn vroegere composities mag overtreffen, daar het onderwerp uitnemender is dan elk ander onderwerp. Het onderwerp is Messias ... "
In het oorspronkelijke Engels:
"Händel says he will do nothing next Winter, but I hope I shall persuade him to set another Scripture collection I have made for him, & perform it for his own Benefit in Passion week. I hope he will lay out his whole Genius and Skill upon it, that the Composition may excel all his former Compositions, as the Subject excels every other Subject. The Subject is Messiah..."[1]
Hieruit blijkt dat Jennens de Bijbelteksten bedoeld had voor een oratorium uit te voeren in de week vóór pasen. Jennens' opmerking over 'another Scripture collection' verwijst naar Händels oratorium Israel in Egypt, dat Händel drie jaar eerder in 1738 schreef. Israel in Egypt maakte voor de tekst volledig gebruik van een selectie Bijbelteksten.

Het onderwerp van Messiah is de Messias, de Heiland zoals Hij in de Bijbel wordt voorgesteld. De tekst vermeldt:

 • voorzeggingen in het Oude Testament aangaande de komst van de Messias;
 • Zijn geboorte en zijn heil voor ons
 • Zijn lijden en sterven om onze zonden
 • Zijn opstanding en hemelvaart;
 • de prediking van de goede boodschap
 • de opstand van de volken en Zijn heerschappij
 • de opstanding van de doden en de verandering van de levenden
 • de voorspraak van de Messias en de aanbidding van Hem.

De Messiah wordt, met name in de Angelsaksische landen, vooral rond de Kerst uitgevoerd, maar ook wel in de paastijd. Dat is niet verwonderlijk gezien de thema's van belofte, geboorte, lijden en opstanding.

Tekst

De Engelse tekst in Messiah is ontleend aan de Engelse vertaling die genoemd is naar Koning James, die koning van Engeland en Ierland was van 1603-1625. De King James-vertaling stamt uit 1611. Wel heeft Jennens zich enige vrijheid veroorloofd om de tekst hier en daar veranderd over te nemen. Bij voorbeeld in de aanhaling van Ps. 69:21 is "ik/mij/mijn" vervangen door "hij/hem/zijn", en Jezus' woorden "komt tot Mij" zijn veranderd in "komt tot Hem".

Hieronder volgt de oorspronkelijk Engelse tekst van Messiah en de tamelijk letterlijke vertaling in het Nederlands. Deze vertaling wijkt ten dele af van Nederlandse bijbelvertalingen, omdat de Engelse King James vertaling èn de Messiah-tekst af en toe iets anders is. De enkele toelichtingen (voetnoten) zijn van de vertaler[2].

'Messiah' - tekst en vertaling[2]
Part I
Scene 1: Jesaja's profetie van het heil
1. Ouverture
grave - allegro moderato
2. Recitatief - Jesaja 40:1-3

Comfort ye, comfort ye My people, saith your God.
   Troost, troost Mijn volk, zegt uw God.
Speak ye comfortably to Jerusalem,
   Spreekt troostend tot Jeruzalem,
and cry unto her, that her warfare is accomplish'd,
   en roept haar toe, dat haar strijd is volbracht,
that her iniquity is pardon'd.
   dat haar ongerechtigheid is vergeven.
The voice of him that crieth in the wilderness,
   De stem van hem die roept in de wildernis,[3]
"Prepare ye the way of the Lord,
   “Bereidt de weg van de HEER,
make straight in the desert a highway for our God."
   maakt recht in de woestijn een hoofdweg voor onze God”.

3. Aria (Tenor) - Jesaja 40:4

Ev'ry valley shall be exalted,
   Elk dal zal worden verhoogd,
and ev'ry mountain and hill made low,
   en elke berg en heuvel zal worden verlaagd,
the crooked straight
  het kromme recht
and the rough places plain.
  en de ruwe plaatsen vlak.

4. Koor - Jesaja 40:5

And the glory of the Lord shall be revealed,
   En de heerlijkheid[4] van de HEER zal worden geopenbaard,
and all flesh shall see it together,
  en al het vlees tezamen zal het zien,
for the mouth of the Lord hath spoken it.
  want de mond van de HEER heeft het gesproken.

Scene 2: Het komende oordeel
5. Recitatief (Bas) - Haggaï 2:7-8, Maleachi 3:1

Thus saith the Lord, The Lord of Hosts:
   Zo zegt de Heer, de HEER der heerscharen:
Yet once, a little while,
   Nog eenmaal, een korte wijle,
and I will shake the heav'ns and the earth,
   en Ik zal de hemelen en aarde schudden,
the sea, and the dry land;
   de zee en het droge land;
and I will shake all nations,
   en Ik zal alle naties schudden,
and the desire of all nations shall come.
  en de wens van alle naties zal komen.
The Lord whom ye seek,
  De Heer, die gij zoekt,
shall suddenly come to His temple,
  zal plotseling komen tot Zijn tempel,
ev'n the messenger of the convenant,
  namelijk de boodschapper van het verbond,
whom ye delight in:
   in wie gij behagen hebt:
behold, He shall come, saith the Lord of Hosts.
   ziet, Hij zal komen, zegt de HEER der heerscharen[5].

6. Aria (Alt) - Maleachi 3:2

But who my abide the day of His coming?
  Maar wie zal verdragen de dag van Zijn komst?
And who shall stand when He appeareth?
   en wie zal bestaan, als Hij verschijnt?
For He is like a refiner's fire.
   Want Hij is als vuur van een smelter.

7. Koor - Maleachi 3:3

And He shall purify the sons of Levi,
  Hij zal zuiveren de zonen van Levi,
that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.
   opdat zij de HEER offeren een offerande in gerechtigheid.

Scene 3: De profetie van Christus' geboorte
8. Recitatief (Alt) - Mattheüs 1:23

Behold, a virgin shall conceive and bear a son,
   Ziet, een maagd zal ontvangen en een zoon baren,
and shall call His name Emmanuel. "God with us".
   en zal Zijn naam noemen Emmanuel, “God met ons”.

9. Aria (Alt) - Jesaja 40:9 en 60:1

O thou that tellest good tidings to Zion,
  O gij die goede tijdingen vertelt aan Sion[6],
get thee up into the high mountain:
   klim op de hoge berg:
O thou that tellest good tidings to Jerusalem,
  O gij die goede tijdingen vertelt aan Jeruzalem,
lift up thy voice with strength:
   verhef uw stem met kracht:
lift it up, be not afraid
   verhef ze, wees niet bang
say unto the cities of Judah:
   zeg tot de steden van Juda[7]:
"Behold your God!"
   Ziet uw God!
O thou that tellest good tidings to Zion,
  O gij die goede tijdingen vertelt aan Sion,
arise, shine, for thy light is come
  sta op, schijn, want uw licht komt
and the glory of the Lord is risen upon thee.
   en de heerlijkheid van de HEER gaat over u op.

9. Koor - Jesaja 60:1

O thou that tellest good tidings to Zion,
   O gij die goede tijdingen vertelt aan Sion,
good tidings to Jerusalem,
   goede tijdingen aan Jeruzalem,
arise, lift up thy voice with strength,
  sta op, verhef uw stem met kracht,
say unto the cities of Judah:
   zeg tot de steden van Juda:  
Behold your God!
  Zie uw God!
Behold, the glory of the Lord is risen upon thee.
   Ziet, de heerlijkheid van de HEER gaat over u op.

10. Recitatief - Jesaja 60:2-3

For behold, darkness shall cover the earth,
   Want zie, duisternis zal de aarde bedekken,
and gross darkness the people,
   en grote donkerheid het volk,
but the Lord shall arise upon thee,
   maar de HEER zal over u opgaan,
and His glory shall be seen upon thee.
   en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
And the Gentiles shall come to thy light,
   en de heidenen zullen komen tot uw licht,
and kings to the brightness of thy rising.
   en koningen tot de glans van uw opgang[8].

11. Aria (Bas) - Jesaja 9:1

The people that walketh in darkness have seen a great light,
   Het volk dat in donkerheid wandelt, heeft een groot licht gezien,
and they that dwell in the land of the shadow of death,
  en zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
upon them hath the light shined.
  over hen heeft het licht geschenen.

12. Koor - Jesaja 9:5

For unto us a Child is born,
   Want ons is een Kind geboren,
unto us a Son is given;
   aan ons is een Zoon gegeven;
and the government shall be upon his shoulder
  en de heerschappij zal op zijn schouder wezen
and His name shall be called: Wonderful, Counsellor,
   en Zijn naam zal genoemd worden: Wonderbaar, Raadsman,
The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.
   De Machtige God, De Eeuwige Vader, De Vredevorst.

Scene 4: De aankondiging aan de herders
13. Pastorale
14-16. Recitatief (Sopraan) - Lucas 2:8-11, 13

There were shepherds abiding in the field,
   Er waren herders die zich ophielden in het veld,
keeping watch over their flocks by night.
  de wacht houdend over hun kudden bij nacht.
And lo, the angel of the Lord came upon them,
   En ziet, de engel van de Heer kwam bij hen,
and the glory of the Lord shone round them,
   en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen,
and they were sore afraid.
  en zij waren zeer bang.
And the angel said unto them:
   En de engel zei tot hen:
"Fear not, for, behold, I bring you good tidings of great joy
   “Vreest niet, want ziet, Ik verkondig u goede tijdingen van grote blijdschap
which shall be to all people.
  die zullen zijn voor al het volk.
For unto you is born this day in the city of David,
   Want u is geboren deze dag in de stad van David,
a Saviour, which is Christ the Lord."
   een Heiland, welke is Christus, de Heer.”
And suddenly, there was with the angel a multitude of the heav'nly host,
   En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse heerschaar[9],
praising God, and saying:
   die God prezen, en zeiden:

17. Koor - Lucas 2:14

Glory to God, glory to God in the highest
   Heerlijkheid aan God in de hoogste [hemel]
and peace on earth, goodwill towards men.
   en vrede op aarde, welwillendheid jegens mensen.

Scene 5: Christus' genezing en verlossing
18. Aria (versie II: Sopraan) - Zacharia 9:9 en 10

Rejoice greatly, o daughter of Zion!
   Verheug u zeer, o dochter van Sion!
Shout, o daughter of Jerusalem!
  Schreeuw, o dochter van Jeruzalem!
Behold, thy King cometh unto thee!
   Zie uw koning komt tot u!
He is the righteous Saviour,
  Hij is de rechtvaardige Heiland,
and He shall speak peace unto the heathen.
   en hij zal vrede verkondigen aan de heidenen.

19. Recitatief (Sopraan) - Jesaja 35: 5,6

Then shall the eyes of the blind be open'd
   Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend
and the ears of the deaf unstopped.
   en de oren van de doven ontsloten.
Then shall the lame man leap as an hart
   Dan zal de lamme springen als een hert
and the tongue of the dumb shall sing.
   en de tong van de stomme zal zingen.

20. Aria (versie II: Alt) - Jes. 40:11, Mattheüs 11:28-29

He shall feed His flock like a shepherd
   Hij zal zijn kudde weiden als een herder
and He shall gather the lambs with His arm
   en Hij zal de lammeren vergaderen met zijn arm
and carry them in His bosom,
   en ze aan zijn boezem dragen,
and gently lead those that are with young.
   en zachtjes leiden degenen die met jongen zijn[10].
Come unto Him, all ye that labour,
   Komt tot Hem, allen die vermoeid zijt,
come unto Him, all ye that are heavy laden
   komt tot Hem, allen die zwaar belast zijt
and He will give you rest.
   en Hij zal u rust geven.
Take His yoke upon you and learn of Him
   neemt Zijn juk op u en leert van Hem
for He is meek and lowly of heart
   want Hij is zachtmoedig en nederig van hart
and ye shall find rest unto your souls.
   en gij zult rust vinden voor uw zielen.

21. Koor - Mattheüs 11:30

His yoke is easy and His burden is light.
   Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Part II
Scene 1: Christus' lijden
22. Koor - Johannes 1:29

Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world.
   Zie het lam van God, dat wegneemt de zonde van de wereld.

23. Aria (Alt) - Jesaja 53:3 en 50:6

He was despised and rejected of men,
   Hij werd veracht en verworpen door mensen,
a men of sorrows and acquainted with grief.
   een man van smarten en vertrouwd met ziekte.
He gave His back to the smiters,
   Hij gaf zijn rug aan wie sloegen,
and His cheeks to them that plucked off the hair.
   en Zijn wangen aan wie het haar uittrokken.
He hid not His face from shame and spitting.
   Hij verborg zijn gelaat niet voor schande en gespuug.

24. Koor - Jesaja 53:4-5a

Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrows.
   Waarlijk, Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze smarten gedragen.
He was wounded for our transgressions,
   Hij werd verwond om onze overtredingen,
He was bruised for our iniquities,
   Hij werd verbrijzeld om onze ongerechtigheden,
the chastisement of our peace was upon Him.
   de straf voor onze vrede was op hem.

25. Koor - Jesaja 53:5b

And with His stripes we are healed.
   en door zijn striemen zijn wij genezen.

26. Koor - Jesaja 53:6

All we like sheep have gone astray,
   Wij allen zijn als schapen afgedwaald,
we have turned ev'ry one to his own way
   wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg
and the Lord has laid on Him the iniquity of us all.
   maar de HEER heeft op Hem gelegd de ongerechtigheid van ons allen.

27. Recitatief (Tenor) - Psalm 22:8

All they that see Him, laugh Him to scorn;
   Allen die Hem zien bespotten Hem;
they shoot out their lips and shake their heads, saying:
   zij steken hun lippen uit en schudden hun hoofd, terwijl zij zeggen:

28. Koor - Psalm 22:9

He trusted in God that He would deliver Him,
   Hij vertrouwde op God dat Hij Hem zou verlossen,
let Him deliver Him, if He delight in Him.
   laat Die Hem verlossen, als Hij behagen in Hem heeft.

29. Recitatief (Tenor) - Psalm 69:21

Thy rebuke hath broken His heart;
  Uw straf heeft Zijn hart gebroken;
He is full of heaviness;
   Hij is zeer bezwaard;
He looked for some to have pity on Him,
   Hij zag uit naar iemand die medelijden met Hem had,
but there was no man,
   maar er was geen mens,
neither found He any to comfort Him.
   noch vond Hij iemand om Hem te troosten.

30. Aria (Tenor) - Klaagliederen 1:12

Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.
   Aanschouwt en ziet, of er een smart is gelijk Zijn smart.

Scene 2: Christus' dood en opstanding
31. Recitatief (Tenor) - Jesaja 53:8

He was cut off out of the land of the living.
   Hij werd afgesneden uit het land der levenden.
For the transgressions of Thy people was He stricken.
   Om de overtredingen van Uw volk werd Hij getroffen.

32. Aria (Tenor) - Psalm 16:10

But Thou didst not leave His soul in hell
   Maar Gij liet Zijn ziel niet achter in het dodenrijk
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption.
   noch liet Gij Uw Heilige ontbinding[11] zien.

Scene 3: Christus' hemelvaart
33. Koor - Psalm 24:7-10

Lift up your heads, o ye gates
   Heft uw hoofden omhoog, o gij poorten
and be ye lift up, ye everlasting doors
   en weest opgeheven, gij aloude deuren
and the King of Glory shall come in.
   en de Koning der Heerlijkheid zal binnenkomen.
Who is this King of Glory?
   Wie is deze Koning der Heerlijkheid?
The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle.
   De HEER, sterk en geweldig, de HEER, geweldig in de strijd.
Lift up your heads, o ye gates,
   Heft uw hoofden omhoog, o gij poorten,
and be ye lift up, ye everlasting doors,
   en weest opgeheven, gij aloude deuren,
and the King of Glory shall come in!
   en de Koning der Heerlijkheid zal binnenkomen!
Who is this King of Glory?
   Wie is deze Koning der Heerlijkheid?
The Lord of Hosts, He is the King of Glory.
   De HEER der Heerscharen, Hij is de Koning der Heerlijkheid.

Scene 4: Christus' ontvangst in de hemel
34. Recitatief (Tenor) - Hebreeën 1:5

Unto which of the angels said He at any time:
   Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
"Thou art My Son, this day have I begotten Thee?"
   Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt?

35. Koor - Hebreeën 1:6b

Let all the angels of God worship Him!
   Laat al de engelen van God Hem aanbidden!

Scene 5: Het begin van de evangelieprediking
36. Aria (Alt) - Psalm 68:19

Thou art gone up on high,
   Gij zijt opgevaren naar de hoge,
Thou hast led captivity captive
   Gij hebt de gevangenschap gevangen genomen
and receivest gifts for men,
   en ontving gaven voor de mensen,
yea even for Thine enemies,
   ja zelfs voor Uw vijanden,
that the Lord God might dwell among them.
   opdat de Heer God onder hen mocht wonen.

37. Koor - Psalm 68:12

The Lord gave the word; great was the company of the preachers.
   De Heer gaf het woord; groot was het gezelschap van de predikers.

38. Aria (versie II: Duet en Koor) - Jesaja 52: 7 Romeinen 10:15

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace
   Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die het evangelie van vrede prediken
and bring glad tidings of good things.
  en blijde tijdingen van goede dingen brengen.

39. Koor - Romeinen 10:18

Their sound is gone out into all lands,
   Hun geluid is uitgegaan naar alle landen,
and their words unto the ends of the world.
   en hun woorden tot de uiteinden van de wereld.

Scene 6: De wereld verwerpt het evangelie
40. Aria (Bas) - Psalm 2:1-2

Why do the nations so furiously rage together?
   Waarom woeden de naties tesamen?
Why do the people imagine a vain thing?
   Waarom bedenken de volken ijdelheid[12]?
The kings of the earth rise up
   De koningen van de aarde staan op
and the rulers take counsel together against the Lord, and against His Anointed.
   en de vorsten beraadslagen samen tegen de HEER, en tegen Zijn Gezalfde.

41. Koor - Psalm 2:3

Let us break their bonds asunder,
   Laat ons hun banden in stukken breken,
and cast away their yokes from us.
   en hun jukken van ons werpen.

42. Recitatief (Tenor) - Psalm 2:4

He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn,
   Hij die in de hemel woont, zal met hen spotten,
the Lord shall have them in derision.
  de Heer zal hen belachelijk maken.

Scene 7: Gods uiteindelijke overwinning
43. Aria (Tenor) - Psalm 2:9

Thou shalt break them with a rod of iron.
   Gij zult hen verbreken met een staf van ijzer.
Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.
  Gij zult hen stukslaan als een pottenbakkersvat.

44. Koor - Openbaringen 19:6, 16 en 11:15

Hallelujah!
   Halleluja!
For the Lord God Omnipotent reigneth.
   Want de Heer God Almachtig regeert.
Hallelujah!
   Halleluja!
The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ;
   Het koninkrijk van deze wereld is geworden het Koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus
and He shall reign for ever and ever,
   en Hij zal regeren voor altoos en immer,
King of Kings and Lord of Lords!
   Koning der koningen en Heer der Heren!
And He shall reign for ever and ever. Hallelujah!
   En Hij zal regeren voor altoos en immer. Halleluja!

Part III
Scene 1: De belofte van eeuwig leven
45. Aria (Sopraan) - Job 19:25-26, 1 Korinthiërs 15:20

I know that my Redeemer liveth,
   Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
and that He shall stand at the latter day upon the earth.
   en dat Hij op de laatste dag zal staan op de aarde.
And though worms destroy this body,
   En ofschoon wormen dit lichaam vernietigen,
yet in my flesh shall I see God.
   toch zal ik in mijn vlees God zien
For now is Christ risen from the dead,
   Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden,
the first fruits of them that sleep.
   de eersteling van hen die ontslapen zijn.

46. Koor - 1 Korinthiërs 15:21-22

Since by man came death,
   Omdat de dood kwam door een mens[13],
by man came also the resurrection of the dead.
   zo kwam door een mens[14] ook de opstanding van de doden.
For as in Adam all die,
   Want evenals in Adam allen sterven,
even so in Christ shall all be made alive.
   zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Scene 2: De dag van het oordeel
47. Recitatief (Bas) - 1 Korinthiërs 15:51-52

Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep,
   Ziet, ik vertel u een verborgenheid, wij zullen niet allen ontslapen,
but we shall all be chang'd in a moment,
   maar wij[15] zullen allen veranderd worden in een ogenblik,
in the twinkling of an eye, at the last trumpet.
  in een oogwenk, bij de laatste bazuin.

48. Aria (Bas) - 1 Korinthiërs 15: 52-53

The trumpet shall sound,
   want de bazuin zal klinken,
and the dead shall be raised incorruptible,
   en de doden zullen onverderfelijk[16] opgewekt worden
and we shall be changed.
   en wij zullen veranderd worden.
For this corruptible must put on incorruption
   Want dit verderfelijke[17] moet onverderfelijkheid[18] aandoen
and this mortal must put on immortality.
   en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Scene 3: De eindoverwinning over de zonde
49. Recitatief (Alt) - 1 Korinthiërs 15:54

Then shall be brought to pass the saying that is written:
   Dan zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is:
Death is swallow'd up in victory.
   De Dood is verzwolgen in de overwinning.

50. Duet (Alt en Tenor) - 1 Korinthiërs 15:55-56

O death, where is thy sting?
  O dood, waar is uw angel?
O grave, where is thy victory?
   O graf, waar is uw overwinning?
The sting of death is sin, and the strenght of sin is the law.
   De angel van de dood is de zonde[19], en de kracht van de zonde is de wet[20].

51. Koor - 1 Korinthiërs 15:57

But thanks be to God, Who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
   Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

52. Aria (Sopraan) - Romeinen 8:31, 33-34

If God is for us, who can be against us?
   Als God vóór ons is, wie kan tegen ons zijn?
Who shall lay anything to the charge of God's elect?
   Wie zal iets ten laste leggen van Gods uitverkorenen?
lt is God that justifieth.
   God is het, die rechtvaardigt.
Who is he that condemneth?
   Wie is hij die veroordeelt?
lt is Christ that died, yea, rather that is risen again.
   Christus is het die gestorven is, wat meer is, die is opgewekt,
Who is at the right hand of God,
   Die is aan de rechterhand van God,
Who maketh intercession for us.
   Die voor ons pleit.

Scene 4: De toejuiching van de Messias
53. Koor - Openbaringen 5:12-13

Worthy is the Lamb, that was slain,
   Waardig is het Lam[21], dat geslacht is,
and hath redeemed us to God by His blood,
   en ons voor God verlost heeft door Zijn bloed,
to receive power, and riches, and wisdom,
   om[22] te ontvangen macht en rijkdom en wijsheid,
and strength and honour and glory and blessing.
   en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen.  
Blessing and honour, glory and power,
   Zegen en eer, heerlijkheid en macht,
be unto Him that sitteth upon the throne
  zij aan Hem die zit op de troon
and unto the Lamb, for ever and ever. Amen.
  en aan het Lam, voor altoos en immer. Amen.

Meer informatie

Artikel Messiah op Wikipedia.nl

TV-opname van een uitvoering onder leiding van Colin Davis, 2006. Youtube.com: itis4peace, 3 apr. 2013. Duur: 2 uur 38 min.

Handel's Messiah Live from the Sydney Opera House. Youtube.com: ABC Classic, 14 dec. 2019. Duur: 2 uur 32 min. 51 sec.

De Engelse tekst van Messiah op Stanford.edu.

Bron

Artikel Messiah op Wikipedia.nl. Hieraan is op 27 dec. 2016 enige tekst ontleend.

Voetnoten

 1. Charles Jennens aan Edward Holdsworth, 10 juli 1741; correspondentie in de Gerald Coke Collection.
 2. 2,0 2,1 De tekst van Messiah is uit het Engels in het Nederlands vertaald door Kees Langeveld.
 3. De stem van de profeet Johannes de Doper, wiens oproep tot bekering aan de komst van de Messias vooraf ging
 4. Pracht, luister, schoonheid
 5. Heerscharen = legerscharen, legermachten. Hier menigten van engelen
 6. Sion is een andere benaming van Jeruzalem. 
 7. Juda is een belangrijk deel van het toenmalige Israël, dat de gebieden van de stammen Juda en Benjamin omvatte. 
 8. Van het licht dat is opgegaan.
 9. Heerschaar = grote menigte, legermacht. Hier een menigte van engelen. 
 10. Die jongen hebben, de zogenden.
 11. Of verderving. In het graf gaat een lijk tot ontbinding over.
 12. IJdelheid = iets dat zinloos, nutteloos, tevergeefs is.
 13. De eerste mens, Adam, zondigde. Hierdoor kwam de dood in de wereld.
 14. De Messias, de mens Jezus Christus, stond als eerste uit de doden op. De andere mensen zullen volgen.
 15. De gelovigen die nog op aarde leven bij de komst van Jezus Christus.
 16. zodanig dat hun lichamen niet meer zullen vergaan.
 17. Vergankelijke
 18. Onvergankelijkheid
 19. Want de zonde heeft de dood tot gevolg.
 20. Wet doet de zonde kennen. Bij voorbeeld “ik zou de zonde niet gekend hebben dan door de wet; want ook de begeerte zou ik niet gekend hebben, als de wet niet gezegd had: ‘U zult niet begeren’.” (Romeinen 7:7).
 21. De Messias is als een lam geslacht en geofferd tot verzoening van onze zonden.
 22. Waardig is Hij om ...