Zoar

Uit Christipedia

Zoar (Hebr. Tsoar) was een klein stadje aan de zuidoostelijke uithoek van de Dode Zee. Zij behoorde met Sodom en Gomorra tot de steden in de vallei Siddim die om hun slechtheid vernietigd zouden worden. Zoar bleef echter gespaard omwille van Lot, die er een veilig heenkomen zocht. Zoar wordt genoemd in Gen. 13: 10; 14: 2, 8; 19: 22, 30; Jes. 15:5; Jer. 48: 34.

Ligging van Zoar ten zuidoosten van de huidige Dode Zee.

Naam. Zoar heette vroeger Béla (= ‘verderf’[1]), en ontving de naam ‘Zoar’ door Lot, die haar om haar kleinheid tot zijn wijkplaats koos. De naam ‘Zoar’ betekent ‘kleinheid’[2], ‘onbeduidend’ of ‘onbelangrijk’[3], van het werkwoord 'zaór, ‘gering zijn, weinig worden’, vgl. Gen. 19:20,22.

Lot wees Jahweh op haar kleinheid. Daarom noemde men haar Zoar.
Ge 19:20  Ziet toch, deze stad [is] nabij, om derwaarts te vluchten, en zij [is] klein; laat mij toch derwaarts behouden worden ([is] zij niet klein?) opdat mijn ziel leve. (...) Ge 19:22  Haast, behoud u derwaarts; want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarhenen ingekomen zijt. Daarom noemde men den naam dezer stad Zoar. (SV)
Ligging. Zoar lag in de waterrijke en vruchtbare Jordaanvallei, zoals blijkt uit Gen. 13:10, de eerste Schriftplaats die van Zoar melding maakt:
Ge 13:10  En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte. (HSV)

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Zoär. Hieruit is op 13 jan. 2013 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.

Voetnoten

  1. Aldus Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 13:10.
  2. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Zoär.
  3. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.