Openbaring 6

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Openbaring 6 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Het Lam verbreekt de eerste zes van de zeven zegels van het boek. De opening van het zevende zegel volgt eerst in hoofdstuk 8:1. Daartussen beschrijft hoofdstuk 7 de 144.000 verzegelden uit Israël en een grote menigte van verlosten uit de volken.

Samenvatting

Het Lam verbreekt de eerste zes zegels van het boek. — Bij het verbreken van het eerste verschijnt een zegepralend koning (1-2), bij dat der drie volgende ontstaan oorlogen (4), hongersnood (5-6) en massale sterfte in vierde deel der aarde door oorlog, honger, epidemische ziekte en wilde dieren (7-8), bij dat van het vijfde gaat een geroep om wraak op van de martelaren (9-11), bij dat van het zesde beeft de aarde, wordt de zon zwart, de maan als bloed en vallen er sterren op de aarde, waarom de mensen zich verbergen in de rotsen, omdat de dag van de toorn van God en van het Lam is gekomen.

Eerste zegel (1-2)

1

Opb 6:1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de levende wezens zeggen als een stem van een donderslag: Kom! (TELOS)

Een van de levende wezens. Welke van de vier wordt ons niet meegedeeld.

Als een stem van een donderslag. Spreekt van oordeel. Van de troon in Opb. 4 gaan "bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit" (vers 5). De troon is die van een koning die heerser én rechter is. Als de engel in Opb 8:5 vuur van het altaar op de aarde werpt, komen er "donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving". In Opb 11:19 wordt de tempel van God in de hemel geopend, de ark van zijn verbond wordt gezien, "en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel". Ook in Opb 16:18 komen er "bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot!"

Laatste jaarweek van Daniël? Volgens vele uitleggers[1] zal de opening van het eerste zegel in de hemel het begin zijn van de laatste jaarweek van Daniël, welke week op aarde begint met de bevestiging van het verbond met Israël (Dan. 9:27). Een ander mening[2] is dat de jaarweek pas begin ná het openen van de vijf zegels.

2

Opb 6:2 En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. (TELOS)
Gezicht van het witte paard, schilderij van Philip James De Loutherbourg (1740–1812).

Wit paard. Symbool van overwinning, De ruiter trekt uit "overwinnend en om te overwinnen".

Boog. De ruiter heeft een boog, hiervan bedient hij zich.

Van pijlen wordt niet gesproken. Allicht mogen deze worden ondersteld. Sommigen echter zien in het niet vermelden van de pijlen een aanwijzing dat er geen letterlijk (fysiek) oorlogstuig wordt ingezet. Tegen deze gedachte kan worden aangevoerd, dat een boog zonder pijlen een nutteloos wapen is.

Bedrog is een leugenpijl. Vergelijk:
Ps 120:2 HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. Ps 120:3 Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen? Ps 120:4 Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. (HSV)
Kroon. De kroon spreekt van heerschappij. De heerschappij wordt hem verleend. Er is heerschappij en overwinning.

Overwinnend. Waardoor overwint hij? Door de macht hem geschonken. Door welk wapen? Door de boog.

Gevolg: vrede? Wellicht brengt de overwinning en heerschappij van de ruiter vrede. Want als het tweede zegel wordt geopend is er vrede op aarde. Immers, wordt de tweede ruiter in Opb 6:4 "gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven". Vergelijk:
1Th 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (TELOS)
De vrede is een tijdelijke vrede.

Verklaringen van het witte paard. Van dit paard zijn verschillende verklaringen gegeven. Ze kunnen worden verdeeld naar de waardering van het verschijnsel dat door het witte paard wordt voorgesteld: gunstig of ongunstig gewaard.

Ongunstig gewaardeerd:

 • (Macht van) misleiding. Gronden: 1) Volgens 2 Th. 2:11 "zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven". De komst van de Wetteloze is (2Th 2:9) " naar de werking van de satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen". 2) Misleiding is het eerste waarvoor de Heer Jezus waarschuwt in zijn rede over de eindtijd (Matth. 24). Het witte paard is het eerste gericht. 3) De satan, "die het hele aardrijk misleidt" (Opb. 12:9) heeft "brandende pijlen" (Ef. 6:16) die hij op mensenzielen schiet; pijlen van leugen en bedrog, waartegen het schild van het geloof bescherming biedt, doch zonder geloof kan men spoedig misleid worden. Het beest uit de aarde, de valse profeet "misleidt hen die op de aarde wonen" door de tekenen die hem gegeven zijn te doen, Opb. 13:14.
Ps 120:2 HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. Ps 120:3 Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen? Ps 120:4 Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. (HSV)
 • Beest uit de Zee. Het schijnt, gezien het tweede zegel, dat de vrede van de aarde wegneemt, dat de ruiter vrede brengt. Het Beest uit de zee is zo machtig dat niemand er oorlog tegen kan voeren.
Opb 13:4 En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? (TELOS)
 • (Machten van) strategische oorlogvoering: zonder wapens wordt gebied veroverd. Grond: er worden geen pijlen genoemd.

Gunstig gewaardeerd:

 • Christus, die overwint en tot heerschappij komt
 • Het Evangelie, dat de wereld verovert

Bezwaar tegen de gunstige duiding: 1) drie van de vier paarden brengen ellende teweeg, het ligt daarom voor de hand het eerste paard ook als een oorzaak van ellende te zien. 2) Het witte paard wordt opgeroepen met "een stem van een donderslag: Kom!" (Opb. 6:1). Deze typering van de stem duidt op een oordeel, zie het commentaar op Opb. 6:1. De paarden spreken derhalve van de uitvoering van gerichten en kunnen daarom niet gunstig worden geduid.[3]

Tweede zegel (3-4)

3

Opb 6:3 En toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: Kom! (TELOS)

Een tweede dier. Welke van de vier wordt ons niet meegedeeld.

4

Opb 6:4 En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. (TELOS)

De vrede van de aarde weg te nemen. Wellicht is deze vrede gebracht door de overwinnende ruiter op het witte paard. In elk geval is er vrede op de aarde als het tweede zegel wordt geopend.

Deze vrede wordt weggenomen. Vergelijk de woorden van de Heer Jezus in zijn rede over de eindtijd:
Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (TELOS)

Het volgende fragment uit de film 'The Coming Convergence' toont een meisje dat zich in deze tijd van oorlogen en geweld bevindt. Ze denkt terug aan wat eraan vooraf ging en waarschuwt.


The Coming Convergence (Official Trailer). Youtube.com: Ingenuity Films, 26 maart 2017. Duur: 2 min. 15 sec.

Derde zegel (5-6)

6

Opb 6:6 En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. (TELOS-vertaling)

Een rantsoen, drie rantsoenen. Een rantsoen tarwe is genoeg voor één dag. Gewoonlijk kon men met één denaar (sikkel), dat is het gewone dagloon, 12 rantsoenen tarwe kopen of 48 rantsoenen (maten, porties) gerst. In Opb 6:6 is de tarwe 12x[5] zo duur geworden en de gerst is 16x zo duur. Zie Rantsoen voor meer informatie.

De opening van de derde zegel brengt dus grote schaarste en bijgevolg hoge graanprijzen. Brood wordt erg duur.

In Opb. 6:8, onder het vierde zegel, is sprake van honger, naast het zwaard (vergelijk het tweede zegel, vers 4), als een doodsoorzaak.

Vierde zegel (7-8)

8

Opb 6:8 En ik zag en zie, een bleekgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was <de> dood en de hades volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard en met honger en met [de] dood en door de wilde dieren van de aarde. (TELOS)

Bleekgroen. Het paard is bleekgroen of vaal (NBG51-vertaling), de kleur van dood en ziekte.

Dood. De dood wordt hier voorgesteld als een ruiter, een persoon. Een persoonlijke voorstelling ook in Jer. 9:21.

Jer 9:21  Want de dood is geklommen in onze vensteren, hij is in onze paleizen gekomen, om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de jongelingen van de straten. (SV)

Velen lezen voor 'dood' (Grieks: thanatos) 'de pest' (Canisius-vertaling, Leidse vertaling, Willibrord-vertaling, Naardense vertaling)  of 'zwarte dood' (NBG51-vertaling), daar in elk geval drie van de vier goddelijke strafgerichten (zwaard, honger, wild gedierte) genoemd schijnen te worden (vgl. Ezech. 14: 21). De oude Griekse vertaling (Septuagint) neemt In Ezech. 14:21 voor het Hebreeuwse deber (d.i. verderf, zoals de pest) het Griekse woord thanatos = dood.

Dood wordt genoemd na zwaard en honger. Op verwoesting, vele dodelijke slachtoffers en verzwakking door honger ('zwaard' en 'honger'; zie ook het tweede zegel) volgen makkelijk ziekten, die op hun beurt ook weer slachtoffers maken. Niet ondenkbaar is dat in die toekomstige wereldoorlog chemische (schadelijke stoffen) en biologische wapens (micro-organismen) worden ingezet. De pest of pestachtige ziekte hier kan veroorzaakt worden door een microbiologisch wapen, een door mensen gekweekt of gevormd virus of bacil. Microbiologische wapens verspreiden virussen, bacteriën of schimmels die zich kunnen vermenigvuldigen in mens, dier of plant.

In de laatste tijden vóór de verschijning van Christus komen plagen van de zeven schalen van Gods toorn over de mensen. De Egyptische plagen zijn daarbij als voorbeelden te beschouwen. Bij de eerste schaal komt 'een kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.'

Opb 16:2  En de eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. (Telos)

Vergelijk:

Ex 9:10  En zij namen as uit den oven, en stonden voor Farao’s aangezicht; en Mozes strooide die naar den hemel; toen werden er zweren, uitbrekende met blaren, aan de mensen en aan het vee; (SV)

Bij de vijfde schaal lijden de mensen pijn door hun zweren.

Opb 16:10  En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd; en zij kauwden hun tongen van pijn  Opb 16:11  en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. (Telos)

Men kan daarom aannemen dat in de eindtijd de mensheid nog door bijzonder zware, smartelijke pestziekten of andere aandoeningen zal worden bezocht.

Een andere verklaring[4][5] ziet in Dood en de hades een symbool van de Grote Hoer en dat de martelaren van het zesde zegels haar slachtoffers zijn.

Hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden. Zij krijgen de macht, de mogelijkheid om te doden. Er staat niet dat een vierde deel van de mensheid wordt gedood, noch dat alle bewoners van een kwart van de aarde worden gedood. In Opb. 9 komt een derde van de wereldbevolking om.

Zwaard, honger. Het zwaard doet denken aan het tweede zegel, de honger aan het derde zegel.

Door de wilde dieren van de aarde. Vgl.

Am 5:18  Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.  Am 5:19  Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang. (SV)

De toestand van de natuur spiegelt dikwijls de menselijke maatschappij af. De mensen zijn agressief ('zij slachten elkaar', vers 5), de dieren zijn het ook. Wanneer Christus verschenen is, wordt het dierenrijk, globaal dan wel regionaal, tot rust.

Beschouwing eerste vier zegels (1-8)

De eerste vier zegels komen overeen met het begin van de weeën die de Heer Jezus noemt in zijn rede over de toekomst: misleiding, oorlogen, hongersnoden, epidemieën[6].

Vijfde zegel (9-11)

9

Opb 6:9 En toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. (TELOS)

De zielen van hen die enz. Hier worden de eerste martelaren na de opening van het eerste zegel genoemd. Verderop in het boek Openbaring worden nog meer martelaren genoemd. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Martelaren.

Onder het altaar. De martelaren bevinden zich onder een offerplaats. Misschien ziet God hun dood als een offerande. Zij offerden zich op voor Zijn zaak, zij hadden hun leven niet lief tot de dood. De overgave van de Heiland in de dood was een offer.

Geslacht. De ruiter op het rode paard krijgt de macht om te maken dat de mensen op aarde "elkaar zouden slachten" (6:4). Ook onder het vierde zegel wordt gedood met het zwaard. Daarom, onder de slachtoffers bevinden zich kennelijk gelovigen.

Reden. De reden dat zij gedood worden is "het woord van God" en "het getuigenis dat zij hadden". Het zijn blijkbaar getuigende, verkondigende, waarschuwende, vermanende gelovigen. Misschien geven de gebeurtenissen en rampen in de wereld hen vrijmoedigheid om de mensen op God en Zijn woord en op Jezus te wijzen. Hun belijdenis en getuigenis wordt echter niet verdragen.

10

Opb 6:10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? (TELOS)

Tot hoelang. Volgens één uitlegger[4], die de vijf zegels plaats in een aanlooptijd vóór de zeventigste jaarweek van Daniël, toont deze vraag aan, dat deze martelaren na de opneming van de Gemeente zijn gestorven vóór de zeventigste jaarweek van Daniël. Want de tijd van deze jaarweek staat vast en is verdeeld in twee helften en moet de martelaren bekend zijn. De vraag 'Toe hoelang?' betreft derhalve de tijd die aan de laatste jaarweek van Daniël voorafgaat.

Wreekt U ons bloed. Hun luide roep om oordeel en wraak brengt sommigen op de gedachte dat deze gelovigen geen nieuwtestamentische gelovigen in de bedeling van de gemeente zijn. Juist in het Oude Testament vinden wij in de psalmen de roep om wraak. Stefanus, de eerste martelaar van de gemeente van Christus, bad, toen hij gestenigd werd, God om vergeving en niet om wraakneming. Aan de andere kant, er staat geschreven in het Nieuwe Testament:

Ro 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’. (TELOS)

De wraak aan God overlaten is verenigbaar met het roepen om wraak.

11

Opb 6:11 En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn. (TELOS)

Een korte tijd. Dat is 7 jaren (70e jaarweek van Daniël) of anders ca. 10 jaren (aanloopperiode + 7-e jaarweek).

Wit kleed. Symboliseert reinheid, zuiverheid. Zij zijn behouden bij God.

Rusten. Het zijn zielen van ontslapenen die rusten tot hun opstanding.

Medeslaven. Zij zijn slaven, dienstknechten van God.

Broeders. De gelovigen worden gezien als één gezin.

Zesde zegel (12-17)

14

Opb 6:14  En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (Telos)

Vergelijk:

Jes 13:13  Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. (SV)

Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. (HSV)

Elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. Eén opvatting zegt dat hier de gevolgen worden beschreven van een verschuiving van de betrekkelijk dunne, drijvende korst van de aarde[7]. Dit moet leiden tot tsunami's, een elekromagnetische puls vanuit het middelpunt van de aarde, de instorting van steden en infrastructuren[7]. De electromagnetische puls zou de communicatiesatellieten verstoren, het GPS onderuit halen en de electriciteitscentrales en het electriciteitsnet uitschakelen. Er zullen grote stormen zijn en een enorme toename van aardbevingen overal op aarde[7].

16

Opb 6:16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; (Telos)

Vergelijk:

Jes 2:10  Ga in den rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik des HEEREN, en om de heerlijkheid Zijner majesteit. Jes 2:11  De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de HEERE alleen zal in dien dag verheven zijn. (...) Jes 2:19  Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te verschrikken. Jes 2:20  In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen; Jes 2:21  Gaande in de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken. (SV)

17

Opb 6:17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De grote dag van hun toorn. In het Oude Testament is dikwijls sprake van 'de dag van Jahweh', een gerichtsdag. Deze dag schijnt aan te breken met het verbreken van het zesde zegel. Hemel en aarde worden dermate geschud, dat wereldwijd een besef doordringt dat de gebeurtenissen een bovennatuurlijke (goddelijke) oorsprong hebben.

Een mening[8] zegt dat de tijd van Gods wraak thans is begonnen, oftewel de zeventigste jaarweek van Daniël is begonnen. Een andere mening daarentegen zegt dat de dag van Gods toorn al begonnen is met de opening van het eerste zegel, en dat bij het zesde zegel het algemeen bij de mensen doordringt dat wat er gebeurt en tot dan toe gebeurd is valt binnen de grote dag van Gods toorn.

En wie kan bestaan?

Jer 10:10  Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. (SV)

Voetnoten

 1. Onder anderen Billy Crone. Billy Crone: The Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 juni 2018.
 2. Zo Bill Salus, in: Bill Salus: Apocalypse Road, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 feb. 2017. Duur: 20 min. 30 sec. Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 12 min 46 sec.
 3. Argumenten tegen de vereenzelviging van de ruiter op het witte paard met Christus geeft Renald Showers in Does the Rapture take place before the Tribulation? Youtube.com: John Ankerberg Show, 2 juni 2009. Duur van de video: 8 min. 11 sec.
 4. 4,0 4,1 Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 17 min. 27 sec.
 5. Bill Salus: Does the Harlot Ride the Pale Horse of the Apocalypse? Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 28 min. 30 sec.
 6. Does the Rapture take place before the Tribulation? Youtube.com: John Ankerberg Show, 2 juni 2009. Duur: 8 min. 11 sec.
 7. 7,0 7,1 7,2 Brent Miller: The Coming Pole Shift. Youtube.com Prophecy Watchers, 1 sept. 2015. Duur: 28 min. 30 sec.
 8. Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 23 min 42 sec.