Openbaring 6

Uit Christipedia

Openbaring 6 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes:

Het Lam verbreekt de eerste zes van de zeven zegels van het boek. De opening van het zevende zegel volgt eerst in hoofdstuk 8:1. Daartussen beschrijft hoofdstuk 7 de 144.000 verzegelden uit Israël en een grote menigte van verlosten uit de volken.

Samenvatting

Het Lam verbreekt de eerste zes zegels van het boek. 1-2 Eerste zegel geopend: wit paard: overwinnaar. 3-4 Tweede zegel geopend: vuurrood paard: wereldoorlog. 5-6 Derde zegel geopend: zwart paard: ernstige graantekorten. 7-8 Vierde zegel geopend: bleekgroen paard: massale sterfte in vierde deel der aarde door oorlog, honger, epidemische ziekte en wilde dieren; 9-11 Vijfde zegel geopend: gedode zielen rusten onder het altaar en roepen om wraak. Gedode martelaren echter nog niet voltallig. 12-17 Zesde zegel geopend: grote aardbeving, hemellichamen in beroering (zon zwart, maan als bloed, sterren vallen, hemel wijkt terug), waarom de mensen zich verbergen in de rotsen, omdat de dag van de toorn van God en van het Lam is gekomen.

Eerste zegel (1-2)

1

Opb 6:1 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de levende wezens zeggen als een stem van een donderslag: Kom! (TELOS)

Het Lam. Dat gezien was: staande als geslacht.

Een van de levende wezens. Welke van de vier wordt ons niet meegedeeld.

Als een stem van een donderslag. Spreekt van oordeel. Van de troon in Opb. 4 gaan "bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit" (vers 5). De troon is die van een koning die heerser én rechter is. Als de engel in Opb 8:5 vuur van het altaar op de aarde werpt, komen er "donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving". In Opb 11:19 wordt de tempel van God in de hemel geopend, de ark van zijn verbond wordt gezien, "en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel". Ook in Opb 16:18 komen er "bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot!"

Kom! Vanaf de troon worden de oordeelsuitvoeringen bevolen.

Laatste jaarweek van Daniël? Volgens vele uitleggers[1] zal de opening van het eerste zegel in de hemel het begin zijn van de laatste jaarweek van Daniël, welke week op aarde begint met de bevestiging van het verbond met Israël (Dan. 9:27). Een ander mening[2] is dat de jaarweek pas begin ná het openen van de vijf zegels.

2

Opb 6:2 En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. (TELOS)
Gezicht van het witte paard, schilderij van Philip James De Loutherbourg (1740–1812).

Wit paard. Symbool van overwinning, De ruiter trekt uit "overwinnend en om te overwinnen".

Boog. De ruiter heeft een boog, hiervan bedient hij zich. de boog wordt hem niet gegeven gelijk aan de tweede ruiter een groot zwaard zal worden gegeven.

Van pijlen wordt niet gesproken. Allicht mogen deze worden ondersteld. Sommigen echter zien in het niet vermelden van de pijlen een aanwijzing dat er geen letterlijk (fysiek) oorlogstuig wordt ingezet. Tegen deze gedachte kan worden aangevoerd, dat een boog zonder pijlen een nutteloos wapen is.

Bedrog is een leugenpijl. Vergelijk:

Ps 120:2 HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. Ps 120:3 Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen? Ps 120:4 Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. (HSV)

Kroon. De kroon spreekt van heerschappij. De heerschappij wordt hem verleend. Er is heerschappij en overwinning.

Hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Gelijk aan Alexander de Grote.

Waardoor overwint de ruiter en verkrijgt heerschappij? Door de macht en heerschappij ('kroon') hem geschonken. Door welk wapen? Door de boog.

Misschien komt deze ruiter overeen met de misleiding waartegen de Heer Jezus zijn leerlingen het eerst waarschuwt (Matth. 24). Zie hieronder.

Gevolg: vrede? Wellicht brengt de overwinning en heerschappij van de ruiter vrede. Want als het tweede zegel wordt geopend is er vrede op aarde. Immers, wordt de tweede ruiter "gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven" (4).

De vrede is een tijdelijke vrede. Vergelijk:

1Th 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (TELOS)

Verklaringen van het witte paard

Van dit paard zijn verschillende verklaringen gegeven. Ze kunnen worden verdeeld naar de waardering van het verschijnsel dat door het witte paard wordt voorgesteld: gunstig of ongunstig gewaardeerd.

Ongunstig gewaardeerd:

1. (Macht van) misleiding. Gronden:

1.a Volgens 2 Th. 2:11 "zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven". De komst van de Wetteloze is (2Th 2:9) " naar de werking van de satan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen".

1.b Het witte paard is het eerste gericht. Misleiding is het eerste waarvoor de Heer Jezus waarschuwt in zijn rede over de eindtijd. Vervolgens spreekt hij van oorlogen (Matth. 24), zoals de tweede ruiter oorlogen verwekt.

Mt 24:3  Toen Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar Hem toe en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Mt 24:4  En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. Mt 24:6  En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; Mt 24:7  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (Telos)

1.c De satan, "die het hele aardrijk misleidt" (Opb. 12:9) heeft "brandende pijlen" (Ef. 6:16) die hij op mensenzielen schiet; pijlen van leugen en bedrog, waartegen het schild van het geloof bescherming biedt, doch zonder geloof kan men spoedig misleid worden. Het beest uit de aarde, de valse profeet "misleidt hen die op de aarde wonen" door de tekenen die hem gegeven zijn te doen, Opb. 13:14.

Ps 120:2 HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog. Ps 120:3 Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen? Ps 120:4 Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij. (HSV)

2. Beest uit de Zee. Het schijnt, gezien het tweede zegel, dat de vrede van de aarde wegneemt, dat de ruiter vrede brengt. Het Beest uit de zee is zo machtig dat niemand er oorlog tegen kan voeren.

Opb 13:4 En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? (TELOS)

Bezwaar: de overige ruiters en hun paarden staan voor rampen, niet voor concrete personen, daarom is het niet waarschijnlijk dat de eerste ruiter het symbool van een concreet mens, het Beest uit de zee, is.

3. Beest uit de aarde: de valse profeet, de Joodse antichrist[3].

4. Het systeem van het Beest[4].

5. (Machten van) strategische oorlogvoering: zonder wapens wordt gebied veroverd. Grond: er worden geen pijlen genoemd.

Verklaringen met gunstige waardering van de eerste ruiter:

1. Christus, die overwint en tot heerschappij komt

2. Het Evangelie, dat de wereld verovert

Bezwaar tegen de gunstige duidingen:

1e. drie van de vier paarden brengen ellende teweeg, het ligt daarom voor de hand het eerste paard ook als een oorzaak van onheil te zien.

2e. Het witte paard wordt opgeroepen met "een stem van een donderslag: Kom!" (Opb. 6:1). Deze typering van de stem duidt op een oordeel, zie het commentaar op Opb. 6:1. De paarden spreken derhalve van de uitvoering van gerichten en kunnen daarom niet gunstig worden geduid.[5]

3e. De overige ruiters en hun paarden staan voor rampen, niet voor concrete personen, daarom is het niet waarschijnlijk om de eerste ruiter het symbool van een concreet mens, Christus, te laten zijn.

Tegen de gedachte dat de ruiter Christus voorstelt, kan men verder inbrengen:

4e. De ruiter ontvangt een kroon. Christus heeft weliswaar op zijn hoofd een gouden kroon (Opb. 14:14), maar wanneer Hij te paard uittrekt, draagt Hij op zijn hoofd "vele diademen" (Opb. 19:12)

5e. De ruiter heeft een boog, doch Christus heeft een zwaard. De boze schiet pijlen af:

Efe 6:16  terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. (Telos)

Tweede zegel (3-4)

3

Opb 6:3 En toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: Kom! (Telos)

Een tweede dier. Welke van de vier wordt ons niet meegedeeld.

4

Opb 6:4 En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. (TELOS)

De vrede van de aarde weg te nemen. Wellicht is deze vrede gebracht door de overwinnende ruiter op het witte paard. In elk geval is er vrede op de aarde als het tweede zegel wordt geopend. Deze vrede wordt weggenomen. Vergelijk de woorden van de Heer Jezus in zijn rede over de eindtijd:

Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. Mt 24:6  En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde; Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (TELOS)

Dat zij elkaar zouden slachten. Het Lam, de Mensenzoon, is door mensen geslacht. Nu gaan mensen elkaar afslachten. Verschrikkelijke tijd, humanitaire catastrofe.

Groot zwaard. Zowel de woorden 'van de aarde' en 'groot' duiden op de schaalgrootte, het globale karakter van de oorlog en de grote hoeveelheid slachtoffers.

Illustratie. Het volgende fragment uit de film 'The Coming Convergence' toont een meisje dat zich in deze tijd van oorlogen en geweld bevindt. Ze denkt terug aan wat eraan vooraf ging en waarschuwt.


The Coming Convergence (Official Trailer). Youtube.com: Ingenuity Films, 26 maart 2017. Duur: 2 min. 15 sec.

Derde zegel (5-6)

6

Opb 6:6 En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: Een rantsoen tarwe voor een denaar en drie rantsoenen gerst voor een denaar; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. (Telos)

Een rantsoen ... drie rantsoenen. Een rantsoen tarwe is genoeg voor één dag. Gewoonlijk kon men met één denaar (sikkel), dat is het gewone dagloon, 12 rantsoenen tarwe kopen of 48 rantsoenen (maten, porties) gerst. Ten tijde van vers 6 is de tarwe 12x zo duur geworden en de gerst is 16x zo duur[6]. Zie Rantsoen voor meer informatie.

De opening van de derde zegel brengt dus grote schaarste en bijgevolg hoge graanprijzen. Brood wordt daardoor erg duur. Wellicht zal men het schaarse en duur geworden graan gaan verdelen.

Geen schade. Hieruit volgt dat de graanvelden en/of de graandistributie wél schade hebben geleden.

Het blijft niet bij ernstige schaarste. In vers 8, onder het vierde zegel, is sprake van honger.

Meer informatie

Famines, Wars and the Antichrist: Signs of the End Times Unfolding | Marking The End Times. Youtube.com: Mark Hitchcock, 21 maart 2024. Mark Hitchcock vertelt over tegenwoordige bezorgdheid over de voedselvoorziening in de wereld en over de voedselschaarste van het 3e gerichtszegel. Vanaf 2 min. 27 sec.

Vierde zegel (7-8)

8

Opb 6:8 En ik zag en zie, een bleekgroen paard, en hij die erop zat, zijn naam was <de> dood en de hades volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard en met honger en met [de] dood en door de wilde dieren van de aarde. (TELOS)

Bleekgroen. Het Griekse woord is χλωρος chlooros, dat de betekenissen heeft[7] van 1. groen; 2. geelachtig bleek. Het woord is afgeleid van een woord voor jong groen gras of graan[8][9]. Dit heeft een lichtgroene kleur. Het paard is bleekgroen of vaal (NBG51-vertaling), de kleur van dood en ziekte. In Opb. 8:7 is hetzelfde woord vertaald als 'groen'.

Opb 8:7  En de eerste bazuinde, en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. (Telos)

Zo ook in Opb. 9:4

Opb 9:4  En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig groen, noch aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. (Telos)

Ook in Mark. 6:39 is het vertaald door 'groen'.

Mr 6:39  En Hij gebood hun dat zij hen allen in afdelingen op het groene gras zouden laten zitten. (Telos)

Dood. De dood wordt hier voorgesteld als een ruiter, een persoon. Een persoonlijke voorstelling ook in Jer. 9:21.

Jer 9:21  Want de dood is geklommen in onze vensteren, hij is in onze paleizen gekomen, om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de jongelingen van de straten. (SV)

En de hades volgde hem. Men zou kunnen menen: in dit stel actoren zaait de Dood dood en verderf, de Hades zamelt vervolgens de doden in, de een zaait, de ander oogst. Maar hiertegen valt aan te voeren dat beide macht krijgen om te doden en beide doden met de genoemde middelen. Dood is niet de enige die doodt.

Een andere verklaring[10][11] ziet in Dood en de hades een symbool van de Grote Hoer en dat de martelaren van het zesde zegels haar slachtoffers zijn.

Hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden. Zij krijgen de macht, de mogelijkheid om te doden. Er staat niet dat een vierde deel van de mensheid wordt gedood, noch dat alle bewoners van een kwart van de aarde worden gedood. In Opb. 9 komt een derde van de wereldbevolking om.

Zwaard, honger. Het zwaard doet denken aan het tweede zegel, de honger aan het derde zegel.

Met [de] dood. Velen lezen hier voor 'dood' (Grieks: thanatos) 'de pest' (Canisius-vertaling, Leidse vertaling, Willibrord-vertaling, Naardense vertaling)  of 'zwarte dood' (NBG51-vertaling), daar in elk geval drie van de vier goddelijke strafgerichten (zwaard, honger, wild gedierte) genoemd schijnen te worden (vgl. Ezech. 14: 21). De oude Griekse vertaling (Septuagint) neemt In Ezech. 14:21 voor het Hebreeuwse deber (d.i. verderf, zoals de pest) het Griekse woord thanatos = dood.

Dood wordt genoemd na zwaard en honger. Op verwoesting, vele dodelijke slachtoffers en verzwakking door honger ('zwaard' en 'honger'; zie ook het tweede zegel) volgen makkelijk ziekten, die op hun beurt ook weer slachtoffers maken. Niet ondenkbaar is dat in die toekomstige wereldoorlog chemische (schadelijke stoffen) en biologische wapens (micro-organismen) worden ingezet. De pest of pestachtige ziekte hier kan veroorzaakt worden door een microbiologisch wapen, een door mensen gekweekt of gevormd virus of bacil. Microbiologische wapens verspreiden virussen, bacteriën of schimmels die zich kunnen vermenigvuldigen in mens, dier of plant.

In de laatste tijden vóór de verschijning van Christus komen plagen van de zeven schalen van Gods toorn over de mensen. De Egyptische plagen zijn daarbij als voorbeelden te beschouwen. Bij de eerste schaal komt 'een kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.'

Opb 16:2  En de eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. (Telos)

Vergelijk:

Ex 9:10  En zij namen as uit den oven, en stonden voor Farao’s aangezicht; en Mozes strooide die naar den hemel; toen werden er zweren, uitbrekende met blaren, aan de mensen en aan het vee; (SV)

Bij de vijfde schaal lijden de mensen pijn door hun zweren.

Opb 16:10  En de vijfde goot zijn schaal uit op de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd; en zij kauwden hun tongen van pijn  Opb 16:11  en lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. (Telos)

Men kan daarom aannemen dat in de eindtijd de mensheid nog door bijzonder zware, smartelijke pestziekten of andere aandoeningen zal worden bezocht. Door de wilde dieren van de aarde. Vgl.

Am 5:18  Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.  Am 5:19  Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang. (SV)

De toestand van de natuur spiegelt dikwijls de menselijke maatschappij af. De mensen zijn agressief ('zij slachten elkaar', vers 5), de dieren zijn het ook. Wanneer Christus verschenen is, wordt het dierenrijk, globaal dan wel regionaal, tot rust.

Beschouwing eerste vier zegels (1-8)

De eerste vier zegels komen overeen met het begin van de weeën die de Heer Jezus noemt in zijn rede over de toekomst: misleiding, oorlogen, hongersnoden, epidemieën[12].

Volgens een mening[13] is er een verband tussen de kleuren van de paarden en de kleuren van de nationale vlaggen van Islamitische landen (wit, rood, zwart, groen).

Hierboven de vlaggen resp. van Jordanië, Palestina, Soedan, Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten, Libië, Afghanistan, Syrië en Irak. Tegen het verband tussen deze nationale vlaggen en de vier kleuren van de paarden pleit: 1. de Schrift zelf legt het verband niet, maar suggereert een verband tussen de kleuren en het onheil dat de paarden vertegenwoordigen; 2. de groene kleur van de vlaggen is een gezonde, frisse kleur, terwijl de kleur van het vierde paard spreekt van dood. 3. Niet alle buurlanden van Israël hebben al die kleuren in hun vlaggen:

Hierboven de vlaggen resp. van Egypte en Saoedi-Arabië.

Hieronder enkele artistieke afbeeldingen van de vier ruiters.

Eerste ruiter (rechts vooraan), tweede ruiter (links vooraan), derde ruiter (rechts achteraan), vierde ruiter (links achteraan)
In deze schildering uit de 16e eeuw heeft de eerste ruiter (rechts bovenaan) een boog in de vorm van een regenboog. Dit is, naar het schijnt, gebaseerd op een gunstige duiding van de eerste ruiter. De tweede ruiter heeft een groot zwaard. De derde ruiter voert een weegschaal mee, de vierde ruiter, gezeten op een vaal paard, hanteert een zwaard en wordt gevolgd door de hades.

Vijfde zegel (9-11)

9

Opb 6:9 En toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. (TELOS)

De zielen van hen die enz. Hier worden de eerste martelaren na de opening van het eerste zegel genoemd. Verderop in het boek Openbaring worden nog meer martelaren genoemd. Zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Martelaren.

Sommigen[14] denken dat de oudtestamentische heiligen zijn inbegrepen.

Het is niet duidelijk of de genoemde zielen als volgelingen van Jezus gestorven zijn. In dit boek wordt dikwijls, maar niet hier, geschreven van 'het getuigenis van Jezus' (1:2, 9; 12:17; 19:10; 20:4). In elk geval zijn het slaven van God en onderling broeders (vers 11).

Onder het altaar. De martelaren bevinden zich onder een offerplaats. Wellicht ziet God hun dood als een offerande. Zij offerden zich op voor Zijn zaak, zij hadden hun leven niet lief tot de dood. Ook de eerdere overgave van de Heiland in de dood was een offer.

Geslacht. De eerste die, geslacht zijnde, in dit boek genoemd is, is het Lam. De ruiter op het rode paard krijgt de macht om te maken dat de mensen op aarde "elkaar zouden slachten" (6:4). Ook onder het vierde zegel wordt gedood met het zwaard. Daarom, onder de slachtoffers bevinden zich kennelijk gelovigen.

Reden. De reden dat zij gedood worden is "het woord van God" en "het getuigenis dat zij hadden". Het zijn blijkbaar getuigende, verkondigende, waarschuwende, vermanende gelovigen. Misschien geven de gebeurtenissen en rampen in de wereld hen vrijmoedigheid om de mensen op God en Zijn woord en op Jezus te wijzen. Hun belijdenis en getuigenis wordt echter niet verdragen.

10

Opb 6:10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? (TELOS)

Met luider stem. In Opb. 5:12 heeft een andere groep met luider stem gesproken: miljoenen engelen.

Tot hoelang. De opening van de eerste vier zegels brachten kennelijk geen straf voor de dood van martelaren.

Volgens één uitlegger[10], die de vijf zegels tijdrekenkundig plaatst in een aanlooptijd vóór de zeventigste jaarweek van Daniël, toont deze vraag aan, dat deze martelaren na de opneming van de Gemeente zijn gestorven vóór de zeventigste jaarweek van Daniël. Want de tijd van deze jaarweek staat vast en is verdeeld in twee helften en moet de martelaren bekend zijn. De vraag 'Toe hoelang?' betreft volgens deze verklaring derhalve de tijd die aan de laatste jaarweek van Daniël voorafgaat.

Wreekt U ons bloed. Hun luide roep om oordeel en wraak brengt sommigen op de gedachte dat deze gelovigen geen nieuwtestamentische gelovigen in de bedeling van de gemeente zijn. Juist in het Oude Testament vinden wij in de psalmen de roep om wraak. Stefanus, de eerste martelaar van de gemeente van Christus, bad, toen hij gestenigd werd, God om vergeving en niet om wraakneming. Aan de andere kant, er staat geschreven in het Nieuwe Testament:

Ro 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’. (TELOS)

De wraak aan God overlaten is verenigbaar met het roepen om wraak.

11

Opb 6:11 En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn. (TELOS)

Een korte tijd. Dat is 7 jaren (70e jaarweek van Daniël) of anders ca. 10 jaren (aanloopperiode + 7-e jaarweek).

Wit kleed. Symboliseert reinheid, zuiverheid. Zij zijn behouden bij God.

Rusten. Het zijn zielen van ontslapenen die rusten tot hun opstanding.

Medeslaven. Zij zijn slaven, dienstknechten van God.

Broeders. De gelovigen worden gezien als één gezin.

Voltallig zouden zijn. Later zullen meer slachtoffers volgen, totdat de maat vol is.

Opb 20:4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (Telos)

Zesde zegel (12-17)

12

Opb 6:12  En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed, (Telos)

Er kwam een grote aardbeving. Van 'grote aardbevingen' (meervoud) vóór zijn wederkomst spreekt de Heer Jezus, in het evangelie naar Lukas:

Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (Telos)

Parallelle plaatsen:

Mt 24:7  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (Telos)

Mr 13:8  want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (Telos)

En de zon werd zwart enz. Dit kan een gevolg zijn van de aardbeving, die groot was. Zie ook vs. 14. Misschien is er veel stof in de atmosfeer gekomen, onder meer door vulkanische activiteit na de aardbeving. De verschijnselen aan de zon en de maan kunnen echter ook een andere oorzaak hebben, zoals het vallen van de sterren (13).

Op deze afbeelding van de gebeurtenissen in Openbaring 6 staat een zwarte zon in het midden. Links is de maan te zien. Sterren vallen op de aarde. Verder zien wij hoog opgezweepte golven.

13

Opb 6:13  en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind geschud wordt. (Telos)

De sterren van de hemel vielen op de aarde. Wellicht moeten we denken aan meteoren.

Lu 21:11  En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (Telos)

Lu 21:25  En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (Telos)

Dat niet alle sterren op de aarde vallen, blijkt uit:

Opb 8:12  En de vierde engel bazuinde, en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens. (Telos)

14

Opb 6:14  En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (Telos)

Vergelijk:

Jes 13:13  Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. (SV)

Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. (HSV)

Elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. Dit kan een gevolg zijn van de grote aardbeving (12) en de neervallende sterren, die de aardkorst in hevige beroering brengen.

Eén opvatting zegt dat hier de gevolgen worden beschreven van een verschuiving van de betrekkelijk dunne, drijvende korst van de aarde[15]. Dit moet leiden tot tsunami's, een elekromagnetische puls vanuit het middelpunt van de aarde, de instorting van steden en infrastructuren[15]. De elektromagnetische puls zou de communicatiesatellieten verstoren, het GPS onderuit halen en de elektriciteitscentrales en het elektriciteitsnet uitschakelen. Er zullen grote stormen zijn en een enorme toename van aardbevingen overal op aarde[15].

15

Opb 6:15  En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen; (Telos)

Verborgen zich. De eerste mensen verborgen zich voor God na hun zonde.

In de holen en in de rotsen van de bergen. Schuilen ze daar tegen de neervallende sterren? Het volgende vers maakt duidelijk dat zij zich verbergen voor God en voor de toorn van het Lam.

16

Opb 6:16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; (Telos)

Vergelijk:

Jes 2:10  Ga in den rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik des HEEREN, en om de heerlijkheid Zijner majesteit. Jes 2:11  De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden; en de HEERE alleen zal in dien dag verheven zijn. (...) Jes 2:19  Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te verschrikken. Jes 2:20  In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen; Jes 2:21  Gaande in de reten der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken. (SV)

17

Opb 6:17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De grote dag van hun toorn. In het Oude Testament is dikwijls sprake van 'de dag van Jahweh', een gerichtsdag. Deze dag schijnt aan te breken met het verbreken van het zesde zegel. Hemel en aarde worden dermate geschud, dat wereldwijd een besef ontwaakt dat de gebeurtenissen een bovennatuurlijke (goddelijke) oorsprong hebben.

Dit besef is echter dat van de ongelovigen. Het loopt wellicht achter de feiten aan. De dag van Gods toorn schijnt al begonnen met de opening van het eerste zegel. Pas bij het zesde zegel gaan de ongelovige mensen verstaan dat wat er gebeurt (en tot dan toe vanaf het eerste zegen?) gebeurd is valt binnen de grote dag van Gods toorn.

Een andere mening[16] zegt dat de tijd van Gods wraak, oftewel de zeventigste jaarweek van Daniël, thans, met de opening van het zesde zegel, is begonnen.

En wie kan bestaan?

Jer 10:10  Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. (SV)

Mal 3:1 Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. Mal 3:2  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. Mal 3:3  En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. (SV)

Voetnoten

 1. Onder anderen Billy Crone. Billy Crone: The Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 juni 2018.
 2. Zo Bill Salus, in: Bill Salus: Apocalypse Road, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 feb. 2017. Duur: 20 min. 30 sec. Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 12 min 46 sec.
 3. Dat is de mening van Roger Liebi in: Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Lezing. Duur: 58 min. 42 sec.
 4. Dit is de mening van Tom Hughes, geuit in: Will These Prophecies be Fulfilled in 2023? Youtube.com: Prophecy Depot Ministries Bill Salus, 4 jan. 2023. Duur: 50 min.
 5. Argumenten tegen de vereenzelviging van de ruiter op het witte paard met Christus geeft Renald Showers in Does the Rapture take place before the Tribulation? Youtube.com: John Ankerberg Show, 2 juni 2009. Duur van de video: 8 min. 11 sec.
 6. Aldus ook de aantekeningen bij de Petrus Canisius vertaling
 7. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
 8. Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testament
 9. Vgl. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).  
 10. 10,0 10,1 Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 17 min. 27 sec.
 11. Bill Salus: Does the Harlot Ride the Pale Horse of the Apocalypse? Youtube.com: Prophecy Watchers, 24 sept. 2018. Duur: 28 min. 30 sec.
 12. Does the Rapture take place before the Tribulation? Youtube.com: John Ankerberg Show, 2 juni 2009. Duur: 8 min. 11 sec.
 13. Van de Australische predikant Steve Cioccolanti in: You Will Never Read the Book of REVELATION the Same Way Again! Youtube.com: Steve Cioccolanti & Discover Ministries, 27 mei 2015. Eerste deel van de video.
 14. Zoals Lee Brainard in 2022, in een commentaar bij een video van hem: https://www.youtube.com/watch?v=iGXf3-is2Kk&lc=Ugy_nEbXdm7fbBvcZl94AaABAg.9hXls_JJQ8G9hXqu0iqN53
 15. 15,0 15,1 15,2 Brent Miller: The Coming Pole Shift. Youtube.com Prophecy Watchers, 1 sept. 2015. Duur: 28 min. 30 sec.
 16. Bill Salus: The Mysterious Seals of Revelation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 26 apr. 2017. Op 23 min 42 sec.