Openbaring 15

Uit Christipedia

Openbaring 15 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Samenvatting

Een ander teken in de hemel: zeven engelen met zeven plagen, die de grimmigheid Gods voleindigen. Loflied der heiligen die het beest en zijn beeld hebben overwonnen (het is alsof ze in de hemel zijn). De zeven engelen treden uit de tempel.

Johannes ziet in het boek Openbaring hemelse taferelen vóórdat de zegels worden verbroken, en vóórdat de zeven bazuinen worden geblazen, en in dit hoofdstuk: vóórdat de zeven schalen worden uitgegoten. Hoofdstuk 15 is de voorbereiding, aanloop tot hoofdstuk 16, waarin de zeven schalen worden uitgegoten.

Hieronder worden enkele passages uit Openbaring 15 van het bijbelboek Openbaring 15 becommentarieerd.

Opb. 15:1

Opb 15:1  En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want hiermee is de grimmigheid van God voleindigd. (TELOS)

Groot en wonderbaar. Deze combinatie van woorden komt alleen nog in vers 3 voor.

Opb 15:3 En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties! (TELOS)

Laatste plagen. De uitdrukking wijst op een tijdsorde, in volgorde in de tijd. De zeven schalen worden niet uitgegoten gelijktijdig met en parallel aan het verbreken van de zegels. De laatste plagen vallen wel onder de laatste bazuin en daarmee onder het laatste zegel.

Grimmigheid van God. De laatste plagen voleindigen de grimmigheid van God. Ze zijn "vol met de grimmigheid van God" (vers 7)

Opb 15:7 En een van de vier levende wezens gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de grimmigheid van God die leeft tot in alle eeuwigheid. (TELOS)

Voleindigd. In het Griekse hetzelfde woord als "volbracht" met betrekking tot het kruiswerk van de Heiland (Joh. 19).

Opb. 15:2

Opb 15:2 En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam, op de glazen zee staan met harpen van God. (TELOS)

Een glazen zee met vuur gemengd. Vergelijk:

Opb 4:6 En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en rond de troon vier levende wezens, vol ogen van voren en van achteren. (TELOS)

Het wasvat in de voorhof van de tabernakel en later de tempel werd "de zee" genoemd.

"Met vuur gemengd" staat niet in Opb. 4:6, waar "kristal gelijk" staat. Glas wordt gemaakt met behulp van vuur. Kristal is een natuurproduct.

Opb 22:1 En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. (TELOS)

Het vuur in de glazen zee spreekt misschien van Gods grimmigheid, welke in de uitvoering van zijn oordeel wordt uitgestort.

Overwinning. Zij behaalden de overwinning, terwijl zij schijnbaar overwonnen werden door het beest. Zij zijn martelaren die trouw bleven tot de dood. Zij weigerden het beest of zijn beeld te aanbidden en zijn merkteken te dragen. Zij bewaarden de geboden van God en het getuigenis van Jezus.

Opb 12:17 En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; (12-18) en hij ging op het zand van de zee staan. (TELOS)

Opb 14:12 Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. Opb 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen. (TELOS)

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)

In Dan. 3 vinden wij het beeld van Nebukadnezar. De drie vrienden van Daniël weigerden dat te aanbidden. Zij overwonnen Nebukadnezar (vgl. het Beest in Openbaring) en zijn beeld (vgl. het beeld van het Beest). De Heer bewaarde hen in de oven.

Voor overwinnen in het boek Openbaring, zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Overwinnen

Op de glazen zee staan. Het Grieks laat beide "op de glazen zee" of "bij de glazen zee" toe.

Met harpen van God. In de hemel is niet slechts spraak, er wordt ook muziek gemaakt en er zijn middelen, instrumenten om muziek te maken. Vergelijk:

Opb 14:2 En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen spelen. (TELOS)

De overwinnaar maken muziek en allicht zingen zijn daarbij. Vergelijk:

Opb 14:2 En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde, was als van harpspelers die op hun harpen spelen. Opb 14:3 En zij zingen als een nieuw lied voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten; en niemand kon het lied leren dan de honderdvierenveertigduizend die van de aarde gekocht waren. (TELOS)

Opb. 15:3. Het lied

Opb 15:3 En zij zingen het lied van Mozes, de slaaf van God, en het lied van het Lam en zeggen: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, God de Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de naties! (TELOS)

Zij zingen niet over zichzelf, niet over hun wederwaardigheden in de strijd; zij prijzen God.

Lied van Mozes. Zie Ex. 15. Het is het lied van verlossing uit Egypte. In Deut. 31 is ook een lied van Mozes, hierin staat de trouw van God centraal. Hij schreef het lied op en leerde het de Israëlieten. Psalm 90 is een gebed van Mozes, dat als psalm wordt gezongen.

En het lied van het Lam. Beide liederen zijn overwinningsliederen. Overwinning is een belangrijk thema in dit bijbelboek (zie Openbaring van Johannes/Onderwerpen#Overwinnen.

Opb. 15:4

Opb 15:4 Wie toch zou U niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig, want alle naties zullen komen en zich voor U neerbuigen, omdat uw gerechtigheden openbaar zijn geworden.

Neerbuigen. Tegenover het neerbuigen voor God stond oudtijds het neerbuigen voor het beeld van Nebukadnezar (Dan. 3).

Muziekvideo Opb. 15:3-4

De volgende video vertolkt de verzen 3 en 4 in het Russisch[1].

Велики и чудны дела Твои,
Veliki i chudny dela Tvoi,
  Groot en wonderbaar zijn Uw werken,
Господи, Боже Вседержитель.
Gospodi, Bozhe Vsederzhitel'.
  Heer, God de Almachtige.
Праведны и истинны пути Твои
Pravedny i istinny puti Tvoi
  Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen
Царь Святый.
Tsar' Svyatyy.
  Koning der heiligen.
Кто не убоится, не прославит Тебя?
Kto ne uboitsya, ne proslavit Tebya?
  Wie zou U niet vrezen, en uw naam niet verheerlijken?
Ибо Ты един свят.
Ibo Ty yedin svyat.|
  Want U alleen bent heilig.
Все народы преклонятся
Vse narody preklonyatsya
  Alle naties zullen zich neerbuigen
Пред Тобой, ибо Ты един свят.
Pred Toboy, iba Ty yedin svyat.
  Voor U, want U alleen bent heilig.
Свят, свят, Ты един свят.
Svyat, svyat, Ty yedin svyat.
  Heilig, heilig, U alleen bent heilig.
Свят, свят, Ты един свят.
Svyat, svyat, Ty yedin svyat.
  Heilig, heilig, U alleen bent heilig.


Велики и Чудны Дела Твои - door Simon Khorolskiy & Brothers. Gepubliceerd op 8 mei 2018.

Opb. 15:5

Opb 15:5 En daarna zag ik, en de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel werd geopend. (TELOS)

De tempel van de tabernakel. De tempel bestaat in de gedaante van een tabernakel, een tentwoning.

Getuigenis. Het getuigenis op aarde was de ark van het verbond, waarin de stenen tafels met de tien geboden lagen. Zie art. Getuigenis.

Opb. 15:6

Opb 15:6 En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein, blinkend linnen en de borst omgord met gouden gordels.

Borst omgord met gouden gordels. Ook de Heer Jezus droeg een gouden gordel om zijn borst.

Opb 1:13 en in het midden van de kandelaars iemand, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel, (TELOS)

Opb. 15:8

Opb 15:8 En de tempel werd vervuld met rook van de heerlijkheid van God en van zijn macht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen voleindigd waren. (TELOS)

Rook van de heerlijkheid van God. Dat gebeurt in de hemel, het gebeurde ook in de tempel op aarde, en de rook kwam bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg.

Niemand kon de tempel binnengaan. Alsof voorbede, voorspraak niet meer mogelijk is, als in de dagen van Jeremia (Jer. 7:16; 15:1).

Voetnoot

  1. Transcriptie door Google Translate, 27 okt. 2018