Openbaring 8

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Openbaring 8 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22.

Samenvatting

7e zegel geopend: Stilzwijgen in de hemel. Zeven engelen ontvangen 7 bazuinen. Kracht verleend aan de gebeden der heiligen. Altaarvuur op aarde geworpen, met als gevolg onder meer een aardbeving. De zeven bazuinen brengen onheil. De bazuinen zijn 4 +3, gescheiden door een intermezzo. De eerste vier bazuinen treffen de leefomgeving van de mensen. De oorzaken komen uit de hemel. De laatste drie zijn "weeën".

Tekening door Clarence Larkin

Opb. 8:5. Altaarvuur op aarde geworpen.

Opb 8:5 En de engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde; en er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. (TELOS)

Donderslagen spreken van Gods oordeel.

Stemmen. De stemmen zijn misschien stemmen die instemmen met het oordeel of die het oordeel mede vellen.

Bliksem. Bij bliksem wordt ook vuur geworpen op de aarde.

Aardbeving. Niet alleen hier, bij het 7e zegel, een aardbeving. Bij het zesde zegel vondsten een grote aardbeving plaats. De aardbeving kondigt misschien aan dat het gevolg van de aangekondigde gebeurtenissen schokkend en verwoestend zal zijn. 

Opb. 8:7-12. De eerste vier bazuinen.

De eerste vier bazuinen brengen oordelen over over datgene dat God geschapen heeft op de derde, vierde, vijfde en zesde Scheppingsdag (resp. vegetatie, het licht van de hemellichamen, zeedieren, mensen). De eerste drie bazuinen brengen alle vuur.

Opb. 8:7. Eerste bazuin: derde deel van de aarde verbrandt.

Opb 8:7 En de eerste bazuinde, en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde, en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. (Telos)

Hagel en vuur. Het onheil komt van boven. Gevolgen van een plasmawolk, vloeibaar vuur gelijk?[1][2] Als een vurige plasmawolk de zon verlaat heeft hij een temperatuur van ruim 1 miljoen graden Celsius. Bereikt hij de aarde, dan is de temperatuur van de wolk minstens nog zo'n 3300 graden Celsius[2]. Bij het binnendringen van de wolk, die massa heeft, in onze dampkring wordt de barre koude uit de lagen boven de stratosfeer in de stratosfeer gebracht en ontstaan er mede door de druk hagel, brokken ijs.

Neerslag van een atoombom? Inslag van een meteoriet?

Met bloed. Door deze plaag worden levende wezens op aarde tot bloedens toe geraakt. Ongetwijfeld zullen er mens sterven.

Derde deel ... verbrandde. Dit is een 'wereldbrand'. De oorsprong van deze brand is het altaarvuur uit de hemel. De tweede (= natuurlijke) oorzaak kan een plasmawolk zijn[1]. Het derde deel van de aard is volgens een uitlegger[1] mogelijk Noord- en Zuid-Amerika en nog een ander stuk van de aarde. Beide continenten beslaan 28% van de aarde (het droge). Een andere grond voor deze gedachte is dat de naties uit deze twee continenten ongenoemd blijven in de beschrijvingen van de eindtijd[1].

Op de derde dag van de schepping bracht de aarde het groene gras en de planten voort.

Ge 1:11  En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.  Ge 1:12  En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. (SV)

Opb. 8:8-9. Tweede bazuin: derde deel van de zee getroffen.

Opb 8:8 En de tweede engel bazuinde, en iets als een grote berg, brandend van vuur, werd in de zee geworpen; en het derde deel van de zee werd bloed, 
Opb 8:9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die zielen hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.(TELOS)

Ook bij de tweede bazuin lijkt het onheil van boven te komen. Het altaarvuur was van boven uit de hemel neergeworpen op aarde.

Iets als een grote berg. Een grote vulkaan in de oceaan, die uit de oceaanbodem oprijst en als een lavaspuwende berg in de zee neerstort?[1] Puin uit het heelal? Inslag van een meteoriet? Dit laatste is minder waarschijnlijk dan een vulkaanuitbarsting. Een inslag van een kolossale meteoriet zou een geweldige tsunami veroorzaken die het leven op het droge voor een groot deel zou vernietigen. Het is evenwel het leven in (schepselen) en op de zee (schepen) dat wordt getroffen.

Brandend van vuur. Ook bij de eerste bazuin was er vuur, brand. De oorsprong is het altaarvuur neergeworpen uit de hemel. Een hemellichaam uit de ruimte dat de aardse dampkring in vliegt raakt door de wrijving in brand.

In de zee. De eerste bazuin betreft de aarde, de tweede bazuin de zee.

Vergelijk:
Lu 21:25 En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (TELOS)
Derde deel. Ook bij de eerste bazuin wordt een derde deel getroffen. 3e deel aarde --> 3e deel bomen. 3e deel zee --> 3e deel zeedieren, 3e deel schepen.

Werd bloed. Dit doet denken aan een van de plagen die Egypte trof; daarbij veranderde water in bloed. Wat toen in het land Egypte gebeurde, gebeurt nu op wereldschaal.

Zielen. Niet alleen de mens heeft een ziel, ook dieren hebben een ziel.

Stierf. Als het milieu van de zee dermate wordt aangetast, moet dat de dood van veel zeedieren tot gevolg hebben.

Op de vijfde dag, na het ontstaan van vegetatie op het droge (op de derde dag), worden de zeedieren geschapen. Nadat bij de eerste bazuin de vegetatie deels is vernietigd, wordt nu het leven in de zee getroffen.

Derde deel van de schepen verging. Wellicht door de vloedgolven verwekt door de 'grote berg' die in de zee terechtkwam. Een tsunami treft ook schepen in havens.

Vergelijk:
Lu 21:25 En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (TELOS)

Opb. 8:10-11. Derde bazuin: derde deel van de wateren bitter.

Opb 8:10 En de derde engel bazuinde, en er viel uit de hemel een grote ster, brandend als een fakkel, en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren. Opb 8:11 En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd alsem, en velen van de mensen stierven door de wateren, omdat zij bitter waren gemaakt. (TELOS)

Uit de hemel. Weer iets uit de hemel. Het begon met het altaarvuur dat uit de hemel werd neergeworpen. Bij de eerste bazuin werd hagel en vuur vermengd met bloed neergeworpen. Bij de tweede bazuin werd 'iets als een grote berg' neergeworpen, hoewel dit uit de hemel hoeft te zijn.

Een grote ster. Derhalve een hemellichaam dat licht geeft. Het ding is groot, gelijk het 'iets als een grote berg' bij de tweede bazuin.

Vergelijk:
Mt 24:29 Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. (TELOS)
Mr 13:25 en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen. (TELOS)
Is de ster Alsem een planetoïde die in de eindtijd op de aarde zal inslaan? Op 27 januari 2012 scheerde een kleine planetoïde, 2012 BX34 genoemd, met een middellijn van ca. 10 meter, 'rakelings' langs de aarde, op een afstand van minder dan 60.000 kilometer - een zesde van de afstand tussen aarde en maan[3]. Moet men bij de ster Alsem aan een dergelijk hemellichaam, zij het met grotere omvang, denken?

Brandend als een fakkel. Ook hier is er weer vuur. De ster kan een invallend hemellichaam zijn dat door de wrijving in de dampkring gaat branden. Het verschijnsel lijkt op een brandende fakkel.

Derde deel. Mogelijk valt de ster in brokstukken uiteen, die in de rivieren en bronnen vallen.

Ook bij de eerste bazuin en de tweede bazuin wordt een derde deel getroffen. 3e deel aarde --> 3e deel bomen. 3e deel zee --> 3e deel zeedieren, 3e deel schepen.

Rivieren, bronnen van de wateren, wateren. Ook nu wordt het natuurlijke milieu getroffen. Mogelijk door de brokstukken van de planetoïde die giftige stoffen bevatten.

Alsem. Alsem is een bittere en schadelijke plant die op woeste plaatsen groeit. De naam 'alsem' wordt ook gebruikt voor het bittere aftreksel van de alsemknoppen. Het neergestorte hemellichaam maakt de wateren bitter.

Stierven. Ook bij de derde bazuin zijn er dodelijke gevolgen. 1e bazuin: bloed. 2e bazuin: derde deel van de zeedieren sterft.

Op de zesde dag werd de mens geschapen, na de vegetatie (3e dag) en de zeedieren (5e dag). Bij de eerste bazuin is de vegetatie getroffen, bij de tweede bazuin de zeedieren, bij derde bazuin wordt de mens een levensvoorwaarde (water) getroffen.

Opb. 8:12. Vierde bazuin: derde deel van de hemellichten verduisterd.

Opb 8:12 En de vierde engel bazuinde, en het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd getroffen, opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden en de dag voor een derde deel daarvan niet zou lichten en de nacht eveneens. (TELOS)

Zon, maan, sterren. Ditmaal wordt het natuurlijke "milieu" bóven de mensheid getroffen. Zon, maan en sterren zijn op de vierde scheppingsdag geschapen. Zon, maan en sterren worden ook genoemd door de Heer Jezus wanneer hij spreekt over de eindtijd.

Vergelijk:
Lu 21:25 En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, (TELOS)
Derde deel. Ook bij de eerste bazuin (3e deel aarde --> 3e deel bomen), de tweede bazuin (3e deel zee --> 3e deel zeedieren, 3e deel schepen) en de derde bazuin (3e deel van de wateren) werden derde delen getroffen.

Verduisterd.

Vergelijk:
Mt 24:29 Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. (TELOS)
Mr 13:25 en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen wankelen. (TELOS)

Opb. 8:13 Aankondiging van de laatste drie bazuinen: drie weeën.

Opb 8:13 En ik zag en ik hoorde een arend in het midden van de hemel, die met luider stem zei: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die gaan bazuinen. (TELOS)

Arend. Het vierde levende wezen bij de troon van God "was een vliegende arend gelijk" (Opb. 4:7). Misschien is de arend die de weeën aankondigt hetzelfde wezen. Gronden voor deze gedachte zijn: 1) beide zijn redelijke wezens, 2) beide kondigen straf aan, 3) beide zijn "in het midden", resp. van de troon en van de hemel.

Wee, wee, wee. De overige drie bazuinen zijn weeën, zoals blijkt uit het vervolg. De 7 bazuinen worden daardoor verdeeld in 4 + 3. Deze verdeling zien wij ook bij de zegels: de eerste 4 zegels zijn paarden, de laatste 3 zegels niet. De eerste 4 bazuinen tasten derde delen van de leefomgeving van de mensheid aan.

Hun die op de aarde wonen. In onderscheid van hen die in de hemel wonen, de uit de dood opgewekte en van de aarde weggerukte heiligen.

Die gaan bazuinen. De zeven engelen bazuinen niet tegelijkertijd, maar in de tijd na elkaar.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Brend Miller, Sr.: Decoding the Future - Part 2. Youtube.com: Prophecy in the News, 4 maart 2016.
  2. 2,0 2,1 Brent Miller: The Coming Pole Shift. Youtube.com Prophecy Watchers, 1 sept. 2015. Duur: 28 min. 30 sec.
  3. Kleine steenklomp vliegt rakelings langs aarde, nieuwbericht op Nu.nl, 28 januari 2012.