Openbaring 5

Uit Christipedia

Openbaring 5 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes:

Samenvatting

Op de rechterhand van God is een boekrol, verzegeld met zeven zegels. Niemand kan het openen dan alleen de Leeuw van Juda, die overwonnen heeft, ofwel het Lam van God, dat geslacht is. Als het Lam het boek genomen heeft, aanbidden de vier levende wezens en de 24 ouderlingen Hem. Ook de zeer vele engelen, ja elk schepsel, brengt het Lam eer.

1

Opb 5:1  En ik zag op de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van achteren beschreven, met zeven zegels verzegeld. (CP[1])

Een boekrol, van binnen en van achteren beschreven. Een boekrol, niet een boek in de vorm die wij gewend zijn.

Boekrol met één zegel.

Wat staat erin geschreven? De oordelen? Die lijken eerder verbonden te zijn met de te verbreken zeven zegels.

In het boek Openbaring komt in 22 verzen het woord 'boek(rol)' voor. Het boek dat het meest genoemd wordt is het Boek van het Leven. Dit is het 'Boek van het Leven van het Lam' (Opb. 21:27). Dit boek wordt geopend bij het oordeel van de grote witte troon (20:12).

Bevat de boekrol misschien Gods ontwerp en plan, Zijn blauwdruk van een nieuwe hemel en aarde? Het zinsverband gaat immers over God als schepper, die het waard is te ontvangen heerlijkheid en eer en kracht, omdat Hij alle dingen geschapen heeft (4:11). Na de oordelen komt er een nieuwe wereldorde, het duizendjarige Vrederijk, dat een tijdelijke tussentoestand is, een opmaat, gevolgd door het laatste oordeel, en hierna de nieuwe hemel en aarde, de eeuwige toestand.

Met zeven zegels verzegeld. De boekrol kan niet zomaar geopend worden. Er moeten eerst liefst zeven zegels verbroken worden. Het grootste deel van het boek van de openbaring van Johannes handelt over het openen van de zeven zegels.

2

Opb 5:2 En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? (Telos)

Een sterke engel. Tegenover hem staat een Lam, staande als geslacht, in zwakheid gekruisigd.

2Co 13:4  Hij is immers in zwakheid gekruisigd, maar leeft door Gods kracht; en wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door Gods kracht jegens u); (Telos)

3

Opb 5:3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen of het bezien. (Telos)

Niemand was het waard? Waarom niet? Misschien mogen we dit zeggen: de engelen zijn het niet waard, omdat zij geen deel hebben gehad aan een leven op aarde zoals wij mensen. De zegels toch brengen rampen over de aardbewoners. De mensen zijn het niet waard, omdat zij allen gezondigd hebben.

4

Opb 5:4 En ik weende zeer, omdat niemand waard bevonden was het boek te openen of het te bezien. (Telos)

Ik weende zeer. Het moet Johannes aangegrepen hebben. Misschien heeft hij iets beseft van de hopeloze toestand die blijft als er geen nieuwe hemel en aarde komt, als de eerste dingen blijven en niet worden opgevolgd door een betere toestand.

Opb 21:4  En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Telos)

5

Opb 5:5 En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. (TELOS)

Leeuw. De leeuw is een zinnebeeld van kracht.

Spr 19:12 Des konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws; maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid. (SV)

Juda ... David. Israël, daar gaat het mede om in de eindtijd. God heeft een plan met zijn oude verbondsvolk, een plan dat door Jezus ten uitvoer gebracht zal worden.

Wortel van David. Lees: spruit, loot, scheut, die uit David is voortgekomen. Hij is de Zoon van David.

Opb 3:7  En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent: (Telos)

Opb 22:16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. (Telos)

6

Opb 5:6  En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens en in het midden van oudsten een Lam staan als geslacht; het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de <zeven> Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde. (Telos)

Een Lam staande als geslacht. Geen (uitwendig) toonbeeld van kracht, zoals een leeuw (5) of een 'sterke engel' (2).

Zeven horens. Een hoorn spreekt van macht en heerschappij. Na zijn opstanding heeft de Heer gezegd tot zijn leerlingen:

Mt 28:18  En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de woorden: Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. (Telos)

Welke zijn. Slaat waarschijnlijk op de zeven ogen, niet (ook) op de zeven horens.

De <zeven> Geesten. Sommige handschriften hebben niet 'zeven'. Maar het getal is waarschijnlijk juist, want deze Geesten zijn waarschijnlijk dezelfde als de zeven Geesten die afgebeeld worden door de zeven fakkels voor de troon van God.

Opb 4:5  En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten van God. (Telos)

8

Opb 5:8 En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. (TELOS)

De vier levende wezens. In vs.14 zeggen ze 'Amen' op de woorden van honderden miljoenen engelen.

Vielen ... de vierentwintig oudsten voor het Lam neer. ok in vs. 14.

Zij hadden. De oudsten. Ook de vier levende wezens?

Elk een harp. In de hemel wordt muziek gemaakt met stem (9) en instrument. Voor het muziekinstrument harp, zie Harp.

Gouden schalen vol reukwerken enz. 'Gouden' en 'reukwerken' duiden aan dat de gebeden der heiligen voor God waardevol (kostbaar) en aangenaam zijn.

Het lied "Gouden harpen ruisen" uit de zangbundel van Johannes de Heer verwijst naar dit gedeelte.

9

Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (Telos)

Zij zingen. Met begeleiding van de harpen.

U bent geslacht. Johannes zag een Lam staande als geslacht (6).

En hebt voor God gekocht met uw bloed. Iemand die geslacht en gedood is, kan niets meer; hij is uitgeschakeld. Maar onze Heer is opgestaan uit de dood. En Hij is koopman geworden. Hij koopt zielen. Niet voor zichzelf, maar voor God.

Dit is geen 'mensenhandel'. Het is meer het vrijkopen van een slaaf uit de handen van een wrede heer of van een gijzelaar uit de handen van een misdadige gijzelnemer.

'Voor God': de gekochten hebben een bestemming: in levensgemeenschap met de gelukkige God als koningen over de aarde regeren en priesterlijke dienst doen (10).

Uit elk geslacht en taal en volk en natie. De volgende muziekvideo geeft een impressie van de diversiteit van mensen die in de Heer Jezus geloven.


50 Countries Affected By COVID-19 Represented in One Song. Youtube.com: The Normal Christian Life, 26 mei 2020. Mensen uit 50 landen waar Covid-19 voorkomt, verenigden zich tot het zingen van het bekende lied 'Amazing Grace', dat gaat over Gods verbazingwekkende genade voor ellendige zondaars.

10

Opb 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (Telos)

Hen. Zij, de 24 ouderlingen, doelen niet op zichzelf, ze spreken niet van “ons”, maar van “hen”, d.w.z. alle heiligen. In vers 8 hebben zij gouden schalen met 'de gebeden van de heiligen', niet 'hun gebeden'. Zij zijn derhalve niet alle heiligen, maar vertegenwoordigen hen.

De boekrol

Wat staat er in de verzegelde boekrol? Het zijn niet de oordelen, want deze worden voorgesteld door de zegels. Pas na opening van alle zegels kan de inhoud goed bezien worden. De boekrol is echter ook van achteren beschreven (vs. 1). Daarom kunnen enige fragmenten, woorden misschien aan de buitenkant gelezen worden.

Eén uitleg zegt dat de boekrol een koopakte is[2].

Mt 13:44 Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die een mens vond en verborg; en vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. (Telos)

Kort daarvoor had de Heer in een andere gelijkenis de akker als 'de wereld' verklaard.

Mt 13:38  de akker is de wereld, het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, (Telos)

Na het openen van de zegels komt de Heer om zijn akker in bezit te nemen.

11

Opb 5:11 En ik zag, en hoorde een stem van vele engelen rond de troon en de levende wezens en de oudsten, en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, (Telos)

Ik zag. Johannes ziet engelen verschijnen.

Rond de troon en de levende wezens en de oudsten. Ze vormen als het ware een buitenste ring van 'participanten'.

Tienduizenden tienduizendtallen. Het getal vinden we ook in Daniel 7:

Da 7:10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. (SV)

Nemen we 'tienduizenden' (meervoud) als tenminste een tweevoud bestaande in 2 x 10.000 = 20.000. En nemen we 'tienduizendtallen' (meervoud) als tenminste een tweevoud van 2 x 10.000, dan krijgen we minstens 20.000 x 20.000 = 400.000.000 engelen, dat is 400 miljoen.

Duizenden duizendtallen. Nemen we 'duizenden' (meervoud) als tenminste een tweevoud bestaande in 2 x 1.000 = 2.000. En nemen we 'duizendtallen' (meervoud) als tenminste een tweevoud van 2 x 1.000, dan krijgen we minstens 2.000 x 2.000 = 4.000.000 engelen, dat is 4 miljoen.

Beide sommen samen geven een getal van tenminste 404 miljoen engelen. Zo'n aantal kan verbazen, maar als we bedenken dat er miljarden mensen op aarde wonen, is het minimale getal der engelen ook weer niet vreemd.

Een enorme menigte van engelen omringt de troon van God, de vier levende wezens en de 24 oudsten.

12

Opb 5:12 en zij zeiden met luider stem: Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof. (TELOS)

Zij zeiden met luider stem. Imposant! Een menigte van 404 of meer miljoenen engelen die met luider stem spreken. Een machtig en ontzagwekkend koor!

Het Lam dat geslacht is. Dat is Jezus, de Mensenzoon, die zijn leven overgaf voor ons.

De kracht. Als eerste genoemd wordt Hem kracht toegewenst. De engelen hebben aanschouwd dat het Lam in zwakheid is geslacht, maar het 'leeft door Gods kracht' (2 Cor. 13:4).

2Co 13:4  Hij is immers in zwakheid gekruisigd, maar leeft door Gods kracht; en wij zijn immers zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door Gods kracht jegens u); (Telos)

Wanneer Jezus met de engelen in de wereld zal verschijnen, komt hij 'met kracht'.

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Ja, met 'grote kracht'.

Mr 13:26  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (Telos)

Rijkdom. De engelen hebben de armoedige staat gezien, waarin Hij op aarde had geleefd.

2Co 8:9  Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. (Telos)

Mt 8:20  En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten; maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. (Telos)

Zie Jezus Christus#Armoede.

Wijsheid. De engelen zien dat de gekruisigde verlosser een dwaasheid in de ogen van de volken is.

1Co 1:18  Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. (...) 1Co 1:23  maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, (Telos)

Sterkte. In de tuin Olijvenpers (Gethsémané) kwam een engel Jezus sterken in diens zielsnood.

Lu 22:43  Hem nu verscheen een engel uit de hemel die Hem sterkte. (Telos)

Eer. De engelen hebben gezien hoe Jezus oneer is aangedaan, onder meer door te suggereren dat een gevallen engel in hem werkte.

Joh 8:49  Jezus antwoordde: Ik heb geen demon, maar Ik eer mijn Vader en u onteert Mij. (Telos)

Heerlijkheid. Hij had zijn heerlijkheid afgelegd. De engelen hebben hun Heer op aarde zien rondgaan zonder uitwendige pracht en luister.

Jes 53:2  Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. (SV)

Wanneer Jezus met de engelen in de wereld zal verschijnen, komt hij 'met heerlijkheid'.

Mr 13:26  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (Telos)

Ja, met 'grote heerlijkheid'.

Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Lof. De engelen hebben gezien dat hun Heer, als het Lam van God, gehoond werd. De woorden 'anderen heeft hij verlost' waren geen uiting van lof.

Mr 15:31  Evenzo spotten ook de overpriesters onder elkaar met de schriftgeleerden en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. (Telos)

Lu 23:35  En het volk stond toe te zien. Ook de oversten beschimpten Hem en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij Zichzelf verlossen als Deze de Christus van God is, de Uitverkorene. (Telos)

13

Opb 5:13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. (TELOS)

Elk schepsel. God wordt in hoofdstuk 4 aanbeden als de Schepper en Onderhouder en Regeerder van de geschapen werkelijkheid.

Hemel ... aarde ... zee. Drie levenssferen.  

Hoorde ik zeggen. Johannes hoorde nu wat hij nog nooit gehoord heeft: de zinnige sprake van de niet met rede begiftigde levende wezens. God kan een ezel doen spreken tot de profeet Bileam. Hier blijkt dat alle levende schepselen kunnen spreken.

Ps 98:7  De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen. Ps 98:8  Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,  Ps 98:9  Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid. (SV)

Hem die op de troon zit, en het Lam. God de Vader, die Zijn Zoon als lam ten offer gaf voor onze zonden.

14

Opb 5:14 En de vier levende wezens zeiden: Amen. En de oudsten vielen neer en aanbaden. (Telos)

De oudsten vielen neer. Ook in vs. 8.

Muziekvideo's

'Zie onze God'

In de volgende muziekvideo wordt God, die op zijn troon zit, gehuldigd om zijn macht en wijsheid en Jezus om zijn verlossingswerk.


Opwekking 827 - Zie onze God - CD 43 (life video). Youtube.com: Opwekking, 14 juni 2019. Duur: 5 min. 31 sec.

'Unto the Lamb' (Voor het Lam)

Unto the Lamb (Voor het Lam)

I can see Jesus, high and exalted.
  Ik kan Jezus zien, hoog en verhoogd.
My eyes are fixed upon his face,
  Mijn ogen zijn gericht op zijn gezicht,
It shines like the sun.
  Het schijnt als de zon[3].

I can see Jesus, clothed in glory.
  Ik kan Jezus zien, gekleed in heerlijkheid.
He is high and lifted up.
  Hij is hoog en verheven,
And his train fills the temple,
  En zijn zomen vervullen de tempel[4].

And all of the angles cry 'holy!',
  En al de engelen roepen 'heilig!'
All the saints cry 'holy!',
  Al de heiligen roepen 'heilig!'
All creation cries 'holy!',
  De hele schepping roept 'heilig!'
Holy is the Lamb (holy is the Lamb)!
  Heilig is het lam!
All praise unto the lamb who sits on the throne!
  Alle lof voor het lam dat zit op de troon!
Honor and power, dominion and praise!
  Eer en macht, heerschappij en lof!
Unto the lamb who was and is and is to come
  Voor het Lam, dat was en is en zal komen.
Hallelujah.


Unto the Lamb - Diana with Atlanta Chamber Choir (OFFICIAL VIDEO). Het lied Unto the Lamb, gezongen door Diana Pand met het Atlanta kamerkoor, 2010. Youtube.com: Exodus AD, 18 dec. 2012. Duur: 6 min. 20 sec.

'In die hemel is die Heer'

In de volgende muziekvideo wordt de eer en de macht en de heerlijkheid en de kracht gegund aan de Heer, die regeert en trouw is. Gezongen in het Afrikaans.


In die hemel is die Heer. Youtube.com: DJWZuidAfrika, 29 sept. 2012. Duur: 5 min. 19 sec.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.
  2. De uitleg van Theo Niemeijer in: Seminar 4: Vrederijk op 26 okt 2023 - Theo Niemeijer. Youtube.com: Baptisten gemeente 'De Open Poort', 26 okt. 2023. Vanaf 13 min. 37 sec.
  3. Opb. 1:6
  4. Vgl. Jes. 6:1