Muziekinstrument

Uit Christipedia

Een muzieksintrument is een werktuig om muziek te maken. Muziekinstrumenten, ook "muzikale instrumenten" genoemd, waren aan de Israëlieten slechts in zeer eenvoudige vorm bekend. 

De eerste instrumenten genoemd in de Bijbel zijn de harp en de fluit.

Ge 4:21 En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harp en fluit kunnen bespelen. (HSV)

Verschillende muziekinstrumenten worden hier genoemd:

2Sa 6:5 David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de HEERE, met allerlei [muziekinstrumenten] van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cimbalen. (HSV)

Men kan de muziekinstrumenten in drie soorten verdelen:

 • slaginstrumenten, die geslagen werden
 • blaasinstrumenten, die geblazen werden, en
 • snaarinstrumenten, die getokkeld werden

Tot de slaginstrumenten behoren:

 • de handtrommel of tamboerijn
 • de bekkens of cimbalen
 • de triangel, 1 Sam. 18:6, en
 • het sistrum, waarvan in 2 Sam. 6: 5 sprake is, aldaar door 'schellen' (SV) of 'rinkelbellen' (HSV, NBG51, NBV) vertaald

Tot de blaasinstrumenten behoren:

 • de trompet
 • de hoorn, in de Statenvertaling 'hoorn' of 'bazuin' geheten,
 • de fluit en
 • de doedelzak, in de Statenvertaling orgel genoemd

Tot de snaarinstrumenten behoren:

De laatste psalm is een opwekking om God te loven met allerlei muziekinstrumenten:

Ps 150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Ps 150:2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! Ps 150:3 Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Ps 150:4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! Ps 150:5 Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! Ps 150:6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah! (SV)

Meer informatie

Muziek | Bazuin | Cimbaal | Harp | Luit | Sjofar | Vedel

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Van het lemma 'Muziekinstrumenten' is op 2 nov. 2012 tekst genomen en bewerkt.