Aliens

Uit Christipedia

Aliens is een Engels woord dat letterlijk "vreemdelingen" betekent. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar (eventuele) buitenaardse wezens die - evenals wij mensen - met rede zijn begiftigd en afkomstig zijn van een beschaving die zich elders in het heelal heeft ontwikkeld en mogelijk verder is dan onze beschaving.

Als alien verklede man in Istanboel

'Ontmoetingen'. Veel mensen beweren een ontmoeting met buitenaardse wezens te hebben gehad. Bijvoorbeeld de voorzitter van de internationale schaakbond FIDE, de Rus Iljoemtsjinov, die beweert dat hij buitenaardse wezens heeft ontmoet op zijn balkon in Moskou. 

Buitenaardse beschavingen. Sommige wetenschappers van de universiteit van Edinburgh schatten in 2009[1], op grond van de huidige kennis van het heelal en evolutionistische vooronderstellingen over het ontstaan van de mens, het aantal buitenaardse beschavingen op 361 tot 37.964. Over deze schatting zegt één van de wetenschappers: "Het is een proces van het quantificeren van onze onwetendheid," De kans dat een van die buitenaardse levensvormen contact met ons opneemt achten de wetenschappers héél erg klein.

Nikola Tesla (1856-1943), die gezien wordt als een van de grootste ingenieurs en uitvinders ooit, heeft gezegd: "Er zijn talloze werelden zoals de onze in het universum - de planeten draaien om hun zon" en: "Ik denk dat niets belangrijker kan zijn dan interplanetaire communicatie. Het zal zeker op een dag komen, en de wetenschap dat er andere wezens in het universum zijn, werkend, lijdend, worstelend, zoals wij, zal een magische uitwerking hebben op de mensheid en zal de basis vormen van een universele broederschap die zo lang zal duren als de mensheid zelf."[2]

Speuren. De Amerikaanse organisatie SETI (afkorting van 'Search for Extraterrestial Intelligence') speurt in de ruimte naar tekenen van communicatie door buitenaardse intelligente (= met rede begiftigde) levensvormen. In China is in 2016 de grootste radiotelescoop ter wereld in gebruik genomen om signalen uit de ruimte op te vangen, ook mogelijke signalen van buitenaardse beschavingen[3].

Bijbels gezien. In het licht van de Bijbel is er geen reden om aan te nemen dat er behalve de drieëne God, de engelen (goede en gevallen), de levende wezens bij Gods troon en de zielen van de overledenen, buiten de aarde nog een andere beschaving met redelijke schepselen is.

Geloof aan aliens. Het geloof aan aliens wordt bevorderd door:

 • de wijdverbreide gedachte van de naturalistische evoluthietheorie dat de mens is ontstaan door tijd, toeval, materie en energie, natuurkrachten en natuurwetten. Aangezien deze ook elders in het heelal voorkomen, kunnen ook daar redelijke wezens zijn ontstaan.
 • science fiction verhalen en films over buitenaardse, technologisch hoogontwikkelde, beschavingen;
 • ontkerstening van de westerse cultuur: afnemende invloed van de christelijke wereld- en mensbeschouwing;
 • vele verhalen van mensen die beweren ontmoetingen met een alien of ufo (vreemd ruimtevaartuig) te hebben gehad.

Kanalen op mars? In de 19e en 20e eeuw namen astronomen donkere lijnen waar op de planeet mars. De rechte lijnen wekten bij velen het vermoeden dat ze het werk van intelligente marsbewoners waren: kanalen op mars! Later heeft men op grond van betere waarnemingen de gedachte van kanalen verworpen. 

'Theologisch mogelijk'. Vaticaanse (rooms-katholieke) astronomen houden terdege rekening met een mogelijke ontdekking van buitenaards leven. De hoofdastronoom van het Vaticaan, José Gabriel Funes, verklaarde in 2008 dat er een zekere mogelijkheid is van redelijk leven elders in het heelal en dat deze gedachte "niet in tegenspraak is met ons geloof".

Vermomde boze geesten. Sommige bijbelgetrouwe christenen vermoeden dat de verschijnselen die geduid worden als aliens en ufo's en die niet redelijkerwijs tot psychische factoren als zinsbegoocheling en dergelijke te herleiden zijn, een demonische oorsprong kunnen hebben. Boze geesten zouden zich voor kunnen doen als buitenaardse wezen. Immers, de satan, de vorst der duisternis, doet zich voor als een engel van het licht (2 Cor. 11:14). Ontvoeringen door aliens/ufonauten stopten als de slachtoffers baden, geestelijke liederen zongen of Jezus aanriepen[4]. Het blijkt dat mensen die ontmoetingen met aliens hebben, van deze verschijnselen verlost worden door christelijke hulp[5].

Aliens zijn geen interplanetaire, maar interdimensionale wezens: geen wezens van een andere planeet, maar wezens uit een andere dimensie (de hemelse gewesten).

Aliens in de eindtijd?

Sommigen achten het wel mogelijk dat aliens een rol spelen in de tijd na de opneming van de gemeente. In de tijd die kort voorafgaat aan Christus' wederkomst, zullen er 'tekenen en wonderen van de leugen' gebeuren. God zal zelfs een werking van de dwaling zenden om de leugen te geloven (2 Th. 2:9, 11; zie ook de onreine geesten in Opb. 16).
2Th 2:9  hem, wiens komst naar de werking van de satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, (...) 2Th 2:11  En daarom zendt God hun een werking van de dwaling om de leugen te geloven, (Telos)
Sommigen uitleggers achten het wel mogelijk dat aliens daarbij een rol spelen[6][7][8], d.w.z. demonen die zich uitgeven als vertegenwoordigers van een buitenaardse beschaving en die liegen of een leugen bevestigen. Dit zou kunnen gebeuren na de opneming van de gemeente van Christus, welke de wereld zal verbijsteren en om een verklaring vraagt. De verklaring is voorbereid door Hollywoord films en de naturalistische evolutietheorie.

Een onderzoeker[7] vermoedt dat de aliens (lees: demonen) zullen betuigen dat zij de verwekkers van het menselijk leven op aarde is en de mensheid een upgrade van hun DNA beloven door het merkteken (van het Beest). Een upgrade van hun DNA kan inhouden: een gezonder, langer leven.

Of een vermeende buitenaardse beschaving werkelijk zich zal aandienen, blijft wellicht een vraag totdat de genoemde dwaling of verleiding zich voordoet.

De Vreemdeling uit de hemel

Er is een Vreemdeling ('Alien') die uit de hemel kwam en onze planeet aarde werkelijk heeft bezocht en onder ons heeft gewoond ... de Zoon van God, die mens werd en na Zijn geboorte de naam Jezus ('God is heil', 'God is redding') ontving. Het is nutteloos de hemel naar tekenen van buitenaards leven ('alien life') af te speuren en aan de hemelse Vreemdeling voorbij te gaan. Hij heeft zich vernederd, Zijn glorie afleggend, en is aan boord van 'ruimteschip Aarde' gekomen. Helaas werd Hij uitgeworpen. In de Bijbel lezen we:
Massaal echter schreeuwden zij het uit en zeiden: Weg met Hem, ... ! (Luc. 23:18, TELOS)
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven; (Joh. 1:10-11, TELOS)
Uit een gesprek met Martha, wiens broer was gestorven:
Joh 11:25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; Joh 11:26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat? Joh 11:27 Zij zei tot Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. (Joh. 11:25-27, TELOS)

Zie ook

UFO

Meer informatie

Mark Eastman, Chuck Missler, Alien Encounters: The Secret Behind the UFO Phenomenon. Koinonia House, 1979, herziene uitgaaf in 2003. Pagina's: 389. Brad Meyer deed onderzoek naar het verschijnsel van UFO en ontmoetingen met aliens.

Gary Bates, Alien Intrusion. Creation Book Publishers, herziene en uitgebreide druk: 2010. Pagina's: 380 (paperback).

Ron Rhodes, The Truth about UFOS & Aliens. A Christian Assessment. Smashwords Edition, 2013. Digitaal boek.

Chrysostomos of Etna, Alien Abductions and the Orthodox Christian. Artikel ontleend aan: Orthodox Tradition, Vol. XIV, No. 1, pp. 57-62. Christelijke visie op ontvoeringen door aliens.

L.A. Marzulli: Is Full UFO Disclosure Imminent? Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 aug. 2020. Duur: 31 min. 7 sec. Gesprek van Gary Stearman met UFO-onderzoeker en christen Lynn A. Marzulli.

Prophecy Vault: Mars and the Coming Great Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 maart 2022. Duur: 50 min. 51 sec. Gesprek met Doug Woodward. Volgens worden er mogelijk overblijfselen van een 'buitenaardse beschaving' op de planeet Mars gevonden, een vondst die bijdraagt aan de demonische misleiding van de eindtijd.

The Dragon's Dark Secret | L.A. Marzulli. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2023. Duur: 28 min. 30 sec. UFO-onderzoeker L.A. Marzulli gelooft dat demonen in drie gevallen een kind uit de schoot van een vrouw hebben geroofd, en hij vermoedt dat demonen bezig zijn een hybride geslacht te kweken, een duister leger van Satan, vergelijkbaar met de reuzen in tijd vóór de zondvloed, in de tijd van Noach (die volgens Marzulli genetisch nog zuiver was ), en dat zij als aliens de wereld zullen binnenkomen en ook in de slag van Harmagedon aanwezig zullen zijn.

Bronnen

http://www.officialdisclosure.com/vatican-disclosure.htm 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_(Mars)

Voetnoten

 1. Artikel in de Journal of Astrobiology, jaargang 2009. Het onderzoek is uitgevoerd door Duncan Forgan.
 2. Aangehaald, in het Engels, door de gebruiker Resonance Science Foudation op Facebook.com, 3 juli 2022
 3. Grootste schotel ter wereld is bijna af, nieuwsbericht op NOS.nl, 22 juni .2016.
 4. Gary Bates, Lifting the veil on the UFO phenomenon, artikel op Creation.com, 8 okt. 2012
 5. Gary Bates, Alien Intrusion helps experiencer to make sense of childhood ‘visitations’, artikel op Creation.com, 8 juli 2012.
 6. Bill Salus: The Coming Global Transformation. Youtube.com: Prophecy Watchers, 23 juni 2016.
 7. 7,0 7,1 Zo Lynn A. Marzulli in: L.A. Marzulli: Cosmic Chaos. Youtube.com: Prophecy Watchers, 28 jan. 2020. Duur: 28 min. 30 sec.
 8. Prophecy Vault: Mars and the Coming Great Deception. Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 maart 2022. Duur: 50 min. 51 sec.