Verzoeken

Uit Christipedia

Verzoeken kan betekenen[1]

  1. vragen iets te willen doen of laten, te willen geven of toestaan enz.
  2. in verleiding brengen
  3. op de proef stellen
  4. uitdagen, tarten

Vragen. Verzoeken is evenals eisen, vergen, verlangen en vorderen iets met aandrang vragen. Verzoeken is door vragen iets zoeken te verkrijgen[2]

In verleiding brengen. Een geval van in verleiding brengen om te doen zondigen vinden we in het Nieuwe Testament bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. De duivel, de ‘verzoeker’, tracht hem drie maal te verleiden om een misstap te doen.

Mt 4:3 En de verzoeker kwam en zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden moeten worden. Mt 4:4 Hij antwoordde echter en zei: Er staat geschreven’: Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat’. (TELOS)

God kan niet door het kwade worden verzocht en Hijzelf verzoekt niemand in de zin dat hij niemand tot zonde verleidt.

Jak 1:13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en Hijzelf verzoekt niemand. (TELOS)

Op de proef stellen. Een geval van op de proef stellen door God in het Oude Testament:

Ex 15:25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het [volk] een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij hetzelve, (SV)

Ex 15:25 Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het [volk] verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld. (HSV)

De Statenvertaling heeft 'verzocht', de Herziene Statenvertaling 'op de proef gesteld'. Daar 'verzoeken' zowel kan betekenen 'in verleiding brengen' en 'op de proef stellen', gebruiken moderne vertalingen voor Gods handelen 'op de proef stellen', omdat God niemand verleidt opdat hij zondige.  

Jak 1:13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en Hijzelf verzoekt niemand. Jak 1:14 Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. (TELOS)

Uitdagen, tarten. Enkele gevallen van uitdagen, tarten in het Nieuwe Testament:

Hnd 5:9 Petrus nu zei tot haar: Waarom bent u onderling overeengekomen de Geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man hebben begraven, zijn voor de deur en zij zullen u naar buiten dragen. (TELOS)

1Co 10:9 Laten wij ook Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen Hem verzochten en door de slangen omkwamen. (TELOS)

De Heer Jezus antwoordde de duivel tijdens de verzoeking in de woestijn:

Lu 4:12 En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er is gezegd: ‘U zult de Heer, uw God, niet verzoeken’. (TELOS)

Meer informatie

Art. Verzoeking

Voetnoten

  1. Van Dale’s online woordenboek onderscheidt (anno 2011) slechts twee betekenissen en vat 2 en 4 samen onder één betekenis. 
  2. Zie verder in Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)