Raad (Sanhedrin)

Uit Christipedia

De Raad, of het Sanhedrin, in het Grieks Synedrium, was een Joodse rechterlijke en uitvoerende macht in Jeruzalem, het hoogste burgerlijke en godsdienstige rechtslichaam van de Joden. De Raad werd voorgezeten door de hogepriesterJezusStefanusPetrus, Johannes, Paulus en anderen zijn ter verantwoording voor dit hoogste gerechtshof van de Joden gebracht.

Vergadering van de Raad (Sanhedrin).

Naam. Ter onderscheiding van de kleine raad, die in alle Joodse steden bestond, heette het Sanhedrin te Jeruzalem de Grote Raad (of Hoge Raad).

Oorsprong. Van de Raad wordt eerst na de ballingschap melding gemaakt.

Samenstelling. De vergadering bestond uit 71 leden, te weten:

  • priesters met de titel van hogepriester of overpriester (opperpriesters)
  • oudsten van het volk (de hoofden van de voornaamste families) en
  • schriftgeleerden,
  • met de hogepriester als voorzitter.

De samenstelling van de Raad wordt genoemd door Lucas, als hij schrijft:

Lu 22:66 En toen het dag was geworden, vergaderde de raad van oudsten van het volk, zowel overpriesters als schriftgeleerden, en zij brachten Hem voor hun Raad. (TELOS)

Vergelijk het verslag van Mattheüs:

Mt 26:57 Zij nu die Jezus hadden gegrepen, leidden Hem weg naar Kajafas, de hogepriester, waar de schriftgeleerden en de oudsten waren bijeengekomen. (...) Mt 26:59  De overpriesters nu en de hele Raad zochten een vals getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem konden doden. En zij vonden er geen, (Telos)

Het aantal van 70 mannen is geïnspireerd door de aanstelling van zeventig oudsten die met Mozes de last van het volk moesten dragen:

Nu 11:16 De HEERE zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Nu 11:17 Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken. En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. (...) Nu 11:24 Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. Nu 11:25 Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. (HSV)

Overzicht van de binnenplaats van het Sanhedrin — Heilig Land-stichting.

Vergaderfrequentie. De Hoge Raad werd te Jeruzalem dagelijks gehouden in een daartoe bestemde raadszaal.

Besluitvorming. Eenstemmigheid voor het nemen van een besluit was niet vereist. Met een meerderheid van twee stemmen kon een besluit worden genomen.

Beperking. Ten tijde van Jezus was aan de Raad de bevoegdheid ontnomen om een uitgesproken doodvonnis uit te voeren. Eerst moest het door de Romeinse landvoogd bekrachtigd zíjn.

Daarom werd Jezus door de Raadsleden - een 'hele massa', aldus Lucas - vóór de landvoogd Pilatus gesteld.

Lu 23:1 En de hele massa van hen stond op en leidde Hem voor Pilatus. (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 6 maart 2013 tekst genomen en bewerkt.