Raad van Kerken in Nederland

Uit Christipedia

De Raad van Kerken in Nederland (RvK) is een samenwerkingsverband van christelijke kerken in Nederland dat streeft naar eenheid tussen christelijke kerken en gezamenlijke dienst aan de maatschappij.

De RvK belijdt de Heer Jezus Christus als God en Heiland overeenkomstig de Bijbel en streeft er daarom naar de gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van God.

Lidkerken en geassocieerde leden. In 2020 (stand 6 juni) telde de Raad 14 lidkerken en 4 'geassocieerde leden'[1]. De belangrijkste lidkerken (naar omvang van de kerk) zijn de Protestantse Kerk in Nederland en het Rooms-katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Behalve lidmaatschap is associatie met de Raad van Kerken in Nederland mogelijk: zonder lid te worden en gebonden te zijn aan besluiten of standpunten van de raad, kunnen kerken onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de Raad.

Het logo van de RvK bevat het woord oikomene, een Grieks woord dat letterlijk “(bewoonde) wereld” betekent.

Doel. De Raard van Kerken in Nederland is in 1968 opgericht en beoogt:

  1. bevordering van de oecumenische dialoog en hierdoor de eenheid der kerken: de dialoog tussen de lidkerken onderling en met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn.  
  2. de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving: bijdragen aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Daarbij is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

De Raad stelt zich tot taak om (1) de eenheid van de kerken vorm te geven, (2) zich te bezinnen op vragen aangaande christelijke geloof, kerk en samenleving en deze bezinning in de kerken te bevorderen, (3) jaarlijks een oecumenisch beraad te beleggen, waarvan de uitkomsten medebepalend voor beide eerdergenoemde deeltaken.

De RvK houdt zich daarom bezig met theologische en maatschappelijke vragen. Veel wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken en van buiten deelnemen.

Betrekkingen. "De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.” [2] Zo werkt de Raad samen met het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM)[3].

Moslims

In juni 2014 zond de RvK een ramadangroet aan de moslims in Nederland. In de groet werd de naam van Allah weliswaar niet gebruikt, maar het is vreemd om een zegenbede te sturen aan vertegenwoordigers van een religie die de centrale boodschap van het evangelie van Jezus Christus ontkennen en bestrijden (zie art. Islam).

Israël

"De Raad van Kerken weet zich, als voorheen, diep en blijvend verbonden met het Joodse volk als volk van het Verbond en erkent zijn unieke positie in de heilsgeschiedenis," schreef de raad in juni 2020[3].

Op 8 mei 2020 zond de Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, waarin zij dringend worden opgeroepen te protesteren tegen de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever door Israël. De RvK ondersteunde dit appèl en bracht de brief op 19 mei nog eens extra onder de aandacht gebracht van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken. De RvK is tegen de annexatie omdat deze "het vredesproces en een eventuele tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk maken. Ook zal deze leiden tot grotere ongerechtigheid, onteigening, toenemende spanningen, regionale destabilisatie en een verdere erosie van het respect voor het volkerenrecht. In navolging van de WCC en de MECC hoopt de Nederlandse Raad van Kerken dat de Europese Unie mogelijke annexatie scherp zal veroordelen en inzet op nieuwe vredesonderhandelingen."[4] Op de steunverklaring van de RvK aan de brief van de Wereldraad en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten kwam kritiek van binnen de kerkengroep en van buiten. Op 10 juni werd de kwestie in een plenaire bijeenkomst besproken, waarbij bleek dat de opvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict, en de bemoeienis ermee, ver uiteen liggen. Daarop verklaarde de RvK spijt te hebben de brief met de steunverklaring te hebben verzonden. "Als Raad kunnen en willen wij echter niet spreken over bepaalde sancties of de aanzet tot strafmaatregelen. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de politiek."[3]

Meer informatie

Website van de Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl

Bronnen

Website van de Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl

Voetnoten