Islam

Uit Christipedia

De Islam (= 'onderwerping') is de godsdienst van hen die in Mohammed, Allah en de Koran geloven. Zij geloven dat de Islam berust op de laatste en definitieve openbaring van Allah door de engel Djibriel (= Gabriël) aan Mohammed. De Islam is ontstaan in de 7e eeuw na Chr. Aanhangers van de Islam heten moslims, vrouwen worden moslima's genoemd. In het Midden-Oosten is de Islam een deel van de identiteit van de moslims. De Islam bepaalt het leven, ook het politieke leven. De Islam is geen bijzaak, maar hoofdzaak; niet marginaal, maar centraal.

Wat het aantal aanhangers betreft, is de Islam kleiner dan het christendom en groter dan het hindoeïsme. In de wereld leven bijna 1,8 miljard moslims (anno 2011). Er komen dagelijks gemiddeld 79.000 nieuwe aanhangers bij (anno 2011).

Ontstaan van de Islam

De stichter van de Islam is Mohammed, die rond 570 in Mekka werd geboren. Hij zou kennis hebben gemaakt met de engel Gabriel, die hem vertelde wat hij moest opschrijven. Mohammed doet dit heel trouw en zo ontstaat de Koran, het heilige boek van de Islam. Gabriel verscheen aan hem in de maand van de ramadan in het jaar 610. Twee jaar later gaat Mohammed rondtrekken als profeet, die het monotheïsme verkondigt. Gedurende 22 of 23 jaar zou Mohammed openbaringen via de engel Djibriel hebben ontvangen. Moslims beschouwen Mohammed als de laatste profeet en boodschapper, die de uiteindelijke openbaring van God, de Koran, heeft ontvangen.

In 622 vlucht Mohammed naar Medina (Yathrib), waar hij later ook opperbevelhebber van het leger wordt. In 624 komt er een strijd tussen Medina en Mekka. In 627 stuurt Mekka een leger om de moslims uit te roeien. Deze opzet mislukt en omringende steden gaan de kracht van Mohammed erkennen. Hierna breidt de islam zich door oorlog verder uit. Tot 732 maakt de Islam een opmars totdat ze stuit op Poitiers. Hier verslaat Karel Martel (Martel=de Hamer) de moslims en houdt ze tegen.

Allah

Allah is in wezen onkenbaar en onberekenbaar. In dit leven op aarde weet een mens nooit of hij behouden zal worden. Allah heeft 99 eigenschappen, maar daarin ontbreken 'liefde' en 'vaderschap'. Hij is niet iemand met wie een persoonlijke verhouding kan ontstaan als met een liefdevolle vader. Allah heeft geen zoon.

Meer weten

Orlando Bottenbley: Geloven moslims in dezelfde God als christenen? Youtube.com: New Faith Network, 29 juni 2018. Duur: 3 min. 36 sec. Predikant Orlando Bottenbley behandelt de vraag of Allah dezelfde is als de God van de Bijbel.

Farshid Seyed Mehdi, Het verschil tussen Allah en de God van Israël. Youtube.com: Christenen voor Israël, 20 nov. 2018. De verschillen worden behandeld vanaf 22 min 25 sec. De spreker is een voormalige Sjiitische moslim uit Iran.

Arab Muslim Girl met Jesus :: Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 20 nov. 2020. Duur: 32 min. 41 sec. Gesprek in het Engels met een Arabische moslima die worstelde met haar onzekerheid ten opzichte van Allah. Zij leerde de ware God leerde kennen en vond vrede bij Jezus.

Hemel

Om de hemel waardig te zijn, moeten jouw goede werken overtreffen het kwaad dat je gedaan hebt. Op grond van goede werken of als je sterft voor de zaak van Allah (in de Jihad) kom je in de hemel.

Mens

Volgens de koran schiep Allah de mens Adam uit klei en blies hem het leven in.

Wetgeving

De Islamitische wetgeving heet sharia (lett. "weg" of "pad tot de waterbron") en is gebaseerd op vier bronnen, waarvan de Koran en de Soennah (het voorbeeld van het leven van Mohammed) de belangrijkste zijn. Er zijn vier soennitische en twee sjiitische rechtsscholen, met elk hun eigen interpretatie van de sharia. De sharia bevat regels met betrekking tot kleding, eten, verhouding tussen mannen en vrouwen, seksueel verkeer, politiek, economie, natuurbeheer, geloofsafval.

Bierdrinkende Maleisische krijgt toch stokslagen

Een vrouw die onder de islamitische sharia-wet in Maleisie is veroordeeld wegens het drinken van alcohol, krijgt voor dat vergrijp toch zes stokslagen. Dat heeft een religieus hof in de oostelijke staat Pahang bepaald. De 32-jarige Kartika Sari Dewi Shukarno werd in 2007 in een nachtclub betrapt op het drinken van bier, wat voor moslims in Maleisie verboden is. Vorige maand zou ze haar stokslagen krijgen, maar na een golf van internationaal protest besloten de autoriteiten de voltrekking van het vonnis te heroverwegen. Wanneer Kartika haar straf nu moet ondergaan, is niet bekendgemaakt.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 sept. 2009

Volgens de Islam hoort seksuele omgang thuis binnen het huwelijk. Prostitutie en homoseksualiteit worden afgewezen. Ook abortus, de opzettelijke afdrijving van de ongeboren menselijke vrucht, wordt veroordeeld.

Dagelijkse gebeden

Moslims bidden vijf maal daags. In Nederland klinkt in minstens twaalf gemeenten vijf keer per dag vanaf een minaret de oproep tot gebed (stand maart 2013)[1]. Deze oproep wordt azan genoemd. De inhoud van de oproep is als volgt[2].

Herhaling Arabisch Overschrijving Vertaling Opmerking
4x ‏الله أكبر‎ Allāhu akbar Allah is groter malikitische Rechtsschool: 2x
2x ‏أشهد أن لا اله إلا الله‎ Ašhadu an lā ilāha illā llāh Ik betuig dat er geen god buiten Allah is
2x ‏أشهد أن محمدا رسول الله‎ Ašhadu anna Muḥammadan rasūlu llāh Ik betuig dat Mohammed de gezant van Allah is
2x ‏حي على الصلاة‎ Ḥayya ʿalā ṣ-ṣalāt Haast u tot het gebed
2x ‏حي على الفلاح‎ Ḥayya ʿalā l-falāḥ Haast u tot het heil
2x ‏حي على خير العمل‎ Ḥayya ʿalā ḫayri l-ʿamal Haast u tot de beste arbeid alleen Sjiieten
2x ‏الصلاة خير من النوم‎ aṣ-ṣalātu ḫayrun mina n-naum Het gebed is beter dan slaap alleen Soennieten (oproep tot het morgengebed)
2x ‏الله أكبر‎ Allāhu akbar Allah is groter
1x ‏لا إله إلا الله‎ Lā ilāha illā llāh Er is geen god buiten Allah Sjiieten 2x

Volgens een Islamitische overlevering heeft Mohammed gezegd hebben dat Allah door de vijf gebeden de zonden uitdelgt[3].

Vasten en feesten

Moslims vieren de geboortedag van Mohammed (570-632). De gebeurtenis wordt uitbundig gevierd met straatparades, concerten en speciaal eten. 's Avonds gaat men de moskee. Omdat moslims gebruik maken van een maankalender, valt de viering ieder jaar op een andere datum. Niet alle moslims gedenken de geboortedag van Mohammed. Sommigen stellen dat de viering ervan in strijd is met de islamitische wetgeving[4].

In de Ramadan, de negende maand van de Islamitische jaarkalender, vasten de moslims. Dit vasten is een van de vijf zuilen van de Islam. Onmiddelijk na de Ramadan is er het Suikerfeest (Eid al-Fitr), dat officieel drie dagen duurt. Vaak wordt dan thuis feestelijk gegeten en gaan de moslims op bezoek bij familieleden. Zeventig dagen na de Ramadan begint het jaarlijkse Offerfeest, dat drie dagen duurt. Suikerfeest en Offerfeest zijn de belangrijkste Islamitische feesten.

Het driedaagse Offerfeest (Eid al-Adha) wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (= Abraham) die bereid was zijn zoon Ismaël[5] op te offeren. Allah stopte Ibrahim en in plaats van Ismaël werd een ram geofferd. Tijdens het feest wordt een schaap, rund of ander dier geslacht. Zoals Ibrahim moeten moslims bereid zijn voor Allah alles op te offeren. In veel landen slachten moslims het dier zelf, maar in Nederland ]gebeurt dat in tientallen daarvoor aangewezen slachthuizen. Moslims mogen alleen slachten in deze slachthuizen. Naar schatting werden tijdens het Offerfeest in 2011 in Nederland 75.000 schapen en geiten en 4.000 runderen geslacht.

Naar aanleiding van het offerfeest zei een zendeling in zijn gesprek met drie moslims: "U weet het onderwerp van uw feest van vandaag, het offerfeest: waarop Abraham zijn zoon moest offeren. Nu is het zo dat er wel wat meningsverschillen bestaan over wie die zoon nu was, Ismaël of Isaak. De Koran noemt de naam van de jongen niet, terwijl de Torah hem Isaak noemt. Ok. Nu maakt het mij in zoverre niet uit, omdat ik noch Jood, noch Arabier ben. Maar wat wel interessant is, is het volgende: Als het God erom begonnen was zich een groot volk te cre�ren op een vleselijke manier, als aantallen het meest belangrijk waren, dan was Hij waarschijnlijk met de oudste zoon verder gegaan, Ismaël. Het feit dat de Torah aangeeft dat God koos voor Isaak, zie Gen 21:12, laat iets ervan zien dat het God gaat om een Geestelijk volk. Geestelijke nakomelingen van Abraham zijn voor God belangrijk. Dat zijn alle mensen die geloven op de manier waarop Abraham geloofde. Hij vertrouwde op Gods belofte en vertrouwde niet op zijn goede werken. Zo koos God ervoor om door Abraham en zijn geestelijke nakomelingen, alle bevolkingsgroepen op de aarde te zegenen. En daar ben ik heel erg blij mee, want ik ben zoals gezegd niet een Jood noch een Arabier, en toch kan ik die zegen van het kunnen vertrouwen op God en op Zijn Offerlam, ook ontvangen![6]

Jihad

Jihad betekent eigenlijk 'strijd' en is een krachtig en belangrijk begrip in de Islam. De strijd is traditioneel een persoonlijke en inwendige strijd om een beter mens te worden. Maar de fysieke, uitwendige strijd voor de zaak van Allah is ook inbegrepen. De meeste islamitische landen werden veroverd door geweld; de Islam is daar verspreid door het zwaard[7].

Allah wil dat de hele wereld zich aan hem onderwerpt. Mensen wordt aangeboden zich te onderwerpen, zich te bekeren tot Allah. Christenen of Joden ('de mensen van het Boek', d.i. van de Bijbel) die zich niet willen onderwerpen, moeten een bijzondere belasting te betalen. De overige onbekeerlijken moeten worden gedood.

Voor de beoefenaars van de radicale of militante Islam is jihad de religieuze heilige oorlog voor de zaak van Allah. Het doel van de jihad is de verovering van de wereld. De Islam zal alle andere religies vernietigen door de strijders van de jihad. Het doorsnijden van kelen en zelfmoordaanslagen zijn volgens militante moslims geoorloofde handelingen. In het Midden-Oosten wordt het woord jihad gebruikt voor een strijd met de Joden en het Westen. Martelaars in de jihad worden ge�erd en tot voorbeeld gesteld. Sommigen stellen dat de enige weg om eer te behalen de jihad is. Kinderen wordt liefde voor de jihad bijgebracht. Kinderen verlangen ernaar te sterven als martelaar. De denkbeelden van de radicale Islam zijn in de hoofdstroom van de Arabische wereld gekomen[8].

Verdragen, overeenkomsten

In de Islam is een overeenkomst met de ongelovigen geldig zolang het doel, de uiteindelijke onderwerping aan Allah, ermee gediend wordt. Mohammed sloot een overeenkomst met de Kuraisj. Dat was een tactische zet, een tijdelijke bestand dat hij in 630 met dood en verderf verbrak.

Afbeeldingen

Volgens de islam is het afbeelden van profeten godslasterlijk. Het is verboden Mohammed en zijn metgezellen te portretteren. Een karikatuur van Mohammed, die soms in het Westen wordt gemaakt en gepubliceerd, verwekt dan ook grote woede. Toen in 2008 spotprenten van Mohammed in Europese kranten verschenen, reageerden moslims over de hele wereld woedend.

Vrouw

De Islam heeft de positie van vrouwen verbeterd.

Volgens de Hadith, Islamitische overleveringen aangaande het handelen en spreken van Mohammed, heeft de profeet van visioen gehad waarin hij in de hel was en veel meer vrouwen tegenkwam dan mannen. Een oorzaak daarvan zou zijn hun ondankbaarheden jegens hun mannen. In de Hadith staat ook dat de profeet niemand had gezien die meer tekortschieten in verstand en godsdienst dan vrouwen.

Begrafenis

Een dode moet binnen 36 uur na het overlijden begraven worden. Het lichaam moet worden gewassen en in een lijkwade gewikkeld, met het gezicht gekeerd naar Mekka. De dode moet genoeg ruimte hebben om bij de wederopstanding rechtop te kunnen zitten. Een graf mag niet geruimd worden.

Volksislam

De volksislam is de Islam met bijgelovige toevoegingen. In een Turks moslimgezin kan men bijvoorbeeld naast tegeltjes aan de wand met een Korantekst ook 'blauwe ogen' aantreffen: boos-oogstenen. Een nazar of boos-oogsteen (turks: nazar boncuÄŸu) is een amulet dat een alziend oog voorstelt dat beschermt tegen het boze oog. Het gebruik van deze 'blauwe ogen' berust op het bijgeloof dat vervloekingen geen vat op je krijgen dankzij spreuken en amuletten, die je beschermen tegen het Boze Oog. Dat hoort niet bij de orthodoxe islam, maar is wel een praktijk waarin veel moslims leven, met angst en onzekerheid. Allah is volgens moslims de meest Verhevene is, de Absoluut Almachtige, op grote afstand van de mens. Het is dan ook te begrijpen dat veel gewone moslims hun heil en toevlucht zoeken in middelen die dichterbij zijn en zo ongeweten belanden in de sfeer van het occulte.

Islam en de Bijbel

Moslims menen dat zowel Joden als Christenen geknoeid hebben met de Schriften. De openbaring in de Koran is volmaakt. De aartsvaders en de profeten uit de Bijbel worden wel erkend. De moslims houden Adam, Noach, Abraham, Mozes en Jezus voor profeten van Allah die aan Mohammed voorafgingen.

Zij menen dat ook de komst van Mohammed in de Bijbel wordt voorzegd, zoals in Joh. 14:16.
Joh 14:16  En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid: Joh 14:17  de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet aanschouwt en Hem niet kent; u kent Hem, omdat Hij bij u blijft en in u zal zijn. (Telos)
Een christen, die evangelist is, kwam hierover met een moslim in gesprek. Ze lazen samen dat gedeelte. De evangelist verhaalt: "... en ik vertelde hem wat daar stond: De Heer spreekt hier tot zijn discipelen, dus kan het nooit over 600 jaar pas in vervulling gaan. Het gaat hier over de Geest en er staat bij dat deze blijft tot in eeuwigheid; Mohammed is gestorven. Toen ik dat uitlegde, begon hij snel over een ander onderwerp, waar hij weer vragen over had."[9]

Jezus

De Heer Jezus wordt in de Koran erkend als een profeet van God, een grote profeet. Van hem wordt geschreven dat hij uit de maagd Mirjam (Maria) geboren was, zondeloos was en wonderen deed, waaronder genezingen. De Koran leert ook dat hij in de eindtijd terugkomt.

Dat de Heer Jezus de Zoon van God is wordt echter uitdrukkelijk geloochend (Soera 17; 23; 112). Op de Islamitische heiligdom van de Rotskoepel op de tempelberg te Jeruzalem staan de woorden dat Allah geen zoon heeft. Ontkend worden zijn Godheid, evenals zijn dood aan het kruis als mens en zijn opstanding uit de doden.

De Heer Jezus is volgens moslims niet gekruisigd. In plaats van Jezus is Judas Iskariot, door de Romeinen voor Jezus aangezien, gegeseld en gekruisigd. Judas Iskariot was het die, aan het kruis lijdend, tot God riep: 'Waarom hebt u mij verlaten?' Jezus was kort voor de arrestatie van Judas veilig opgenomen in de hemel.

Meer informatie

Radical Arab Muslim filled with Holy Spirit & met Jesus. Youtube.com, strongtower29, 16 mei 2017. Duur: 17 min. 1 sec. Radicale moslim Hussain, zoon van een Palestijnse vader en een katholieke moeder, wordt op de Westoever een radicale moslim. Hij houdt van Jezus, maar haat de kerk en het christendom. Totdat de Heilige Geest op hem valt en de leegte van zijn hart opvult. In de video vertelt hij hoe de Islam Jezus ziet en hoe zijn op Jezus is veranderd.

James Wood, Jesus in Islam. Artikel op Equip.org, 8 mei 2018.

Toekomstverwachting

Volgens de sjiieten, de tweede hoofdstroming in de Islam die vooral in Iran heerst, zal de aarde geteisterd worden door grote oorlogen. Door deze oorlogen zal eenderde van de wereldbevolking omkomen en nog eenderde zal sterven door de gevolgen van honger, wetteloosheid en verwoesting. De staat Israël moet en zal vernietigd worden. Hierna, en niet eerder, zal de twaalde imam, Mahdi genoemd, opnieuw in de wereld verschijnen. Bij zijn terugkeer zal hij vergezeld worden door 313 bevelhebbers. Die 'grote Leider', een volmaakt mens, erfgenaam van alle profeten, van Adam tot Mohammed, zal alle ongelovigen doden en in alle hoeken van de aarde de vlag van de Islam hijsen. Met hem breekt een nieuw tijdperk aan.

Geloofsafval

Op geloofsafval staat de doodstraf. Moslims die de Islam verlaten brengen een schande over hun familie. Ze worden vaak uitgestoten.[10]

Belasting voor niet-moslims

In staten waar Islamitisch recht geldt wordt een aparte hoofdelijke belasting (jizya) opgelegd aan niet-moslims. Dit is gebaseerd op soera (= hoofdstuk) Het Berouw, vers 29:
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de Laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de jizya met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.
Christenen en Joden zijn 'de mensen van het Boek'. De jizya wordt opgelegd aan volwassen niet-islamitische mannen die in een leger zouden kunnen dienen. De belasting wordt opgelegd aan slaven, vrouwen, kinderen, monniken, ouden, zieken, kluizenaars en armen. In ruil voor de belasting mogen niet-moslims hun eigen godsdienst houden en krijgen zij een zekere mate van gemeentelijke autonomie. Bovendien hebben ze recht op bescherming van moslims tegen bedreiging van buitenaf, hoeven ze niet te dienen in het leger en zijn ze vrijgesteld van allerlei vormen van belasting voor moslimburgers.

In de gebieden die door de islam werden veroverd fungeerde de jizya als een prikkel om de inwoners te bekeren. Veel joden en christenen gingen tot de islam over om aan de jizya te ontsnappen en om zich maatschappelijk te verbeteren.

Islam en Israël

De Islamitische leer verbiedt niet-Islamieten grond te bezitten die ooit in Islamitische handen is geweest. Daar het land van Isra�l in de handen van moslims is geweest, mag een niet-Moslim, zoals een Jood, geen grond in Isra�l bezitten.

Jeruzalem is in de Islam na Mekka en Medina de derde heilige stad in rangorde. Uit Jeruzalem zou Mohammed ten hemel zijn gevaren. De stad Jeruzalem wordt echter niet met name in de Koran genoemd, terwijl de stadsnaam in de Bijbel meer dan 900 keer wordt genoemd.

Islam en christenen

Christenen worden met de Joden 'mensen van het Boek' (d.i. van de Bijbel) genoemd.
Soera 2:62 Zij die geloven, zij die het jodendom aanhangen, de christenen en de Sabiers die in Allah en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.
Soera 9:29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de Laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de jizya met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.
In staten waar Islamitisch recht geldt wordt een aparte hoofdelijke belasting (jizya) opgelegd aan niet-moslims, zie elders in dit artikel.

In zeven van de tien landen waar christenen het meest verdrukt worden is de Islam de staatsgodsdienst (2008): Saoedi-Arabi�, Iran, Afganistan, Somali�, de Malediven, Jemen en Oezbekistan.

Toekomst van de Islam

De Islam zal tot een einde komen als de Heer Jezus in heerlijkheid verschenen is in de wereld. De woorden van de profeet Jeremia kunnen met recht ook van toepassing op de Islam worden geacht:
Jer 16:19  ... tot U zullen de heidenen komen van de einden der aarde, en zeggen: Immers hebben onze vaders leugen erfelijk bezeten, [en] ijdelheid, waarin toch niets was, dat nut deed. (SV)

Beoordeling

De Islam is volgens de Koran geen nieuwe religie, maar de oorspronkelijke godsdienst van Ibrahim (Abraham). De Islam en het Christendom berusten echter niet op twee openbaringen van dezelfde God. Beide godsdiensten hebben heel wat gemeen (bijv. geloof aan één Fod, de God van Abraham en Ismaël; Jezus als de profeet van God; het bestaan van engelen en de satan), maar er zijn ook heel wat verschillen, ook fundamentele verschillen. De Islam ontkent de kern van het evangelie van God: het Zoonschap van de Heer Jezus, zijn verzoenend lijden en sterven aan het Kruis, en Zijn lichamelijke opstanding.

De god van de Koran is niet de God van de Bijbel:
 • Allah - géén Vader
 • Allah - géén Zoon
 • Allah - géén Heilige Geest

Is Allah dezelfde als de God van de Bijbel? Neen, de God die door de Bijbel tot ons spreekt en in Jezus Christus is geopenbaard, is zeker niet dezelfde als de god die spreekt in de Koran. Bijbel en Koran spreken elkaar op belangrijke punten tegen en God kan niet liegen of Zichzelf tegenspreken. In de Koran heeft God uitdrukkelijk géén Zoon, in de Bijbel geeft God Zijn Zoon tot redding der wereld. Allah staat op grote afstand tot de moslims. De God van de Bijbel echter is in Zijn Zoon Jezus Christus zeer nabij gekomen. Zijn naam 'Immanuël' betekent 'God met ons'.

Vergelijk wat van Isra�l gezegd werd door de profeet Azaria:

2Kr 15:3 Vele dagen lang was Israël zonder de ware God, zonder een priester die onderwees, en zonder de wet. 2Kr 15:4 Maar wanneer zij zich in hun benauwdheid tot de HEERE, de God van Isra�l, bekeerden en Hem zochten, werd Hij door hen gevonden. (HSV)
God kan gevonden worden door een moslim die Hem ernstig zoekt, ook al nadert hij tot Hem onder valse denkbeelden. God ziet het hart aan en is een beloner van wie Hem zoeken. De Heer Jezus heeft gezegd: "Wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen." (Joh. 6:37b) Mohammeds kijk op de Heer Jezus was zeer onvolledig en niet onderbouwd. Wellicht had de profeet nooit een Bijbel onder ogen. Hij meende dat Maria een deel van de Drie-eenheid was. Mohammed kan voor christenen nooit een profeet zijn[11]. Dat Mohammed zijn boodschap via een engel uit de hemel zou hebben ontvangen, maakt zijn boodschap nog niet waar:
Ga 1:6 Ik verwonder mij, dat u zo snel van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, overgaat naar een ander evangelie,
Ga 1:7 dat geen ander is; maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Ga 1:8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt!
(TELOS)
Moslims hebben gewapenderhand het Midden-Oosten en Noord-Afrika veroverd. In Europa zijn ze eens opgerukt tot Wenen toe. De heerschappij van God kan echter niet door vleselijke middelen - wapens en geweld - worden gevestigd. Die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan, heeft Jezus Christus gezegd. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van de duisternis. Christus Zelf zal Gods koninkrijk op aarde oprichten en de satan, die de hele wereld misleidt, gevangen zetten. Intussen wordt aan de wereld het evangelie verkondigd, de goede boodschap dat God onze zonden wil vergeven en eeuwig leven wil schenken, op grond van het verlossingswerk dat Jezus Christus aan het kruis heeft volbracht. Christus stierf voor onze zonden. Het heil (vergeving van zonden, eeuwig leven) valt ons onverdiend ten deel wanneer wij ons van onze verkeerdheden bekeren tot God en in Jezus Christus geloven.

Naast kwalijke kanten heeft de (invoed van de) Islam ook positieve kanten. Opvallend, vergeleken met de Westerse schroom, is de vrijmoedigheid waarmee over Allah/God gesproken wordt. Verder heeft religie een belangrijke plaats in de samenleving, terwijl godsdienst in het Westen naar de rand is verdrongen. Het denkbeeld dat Maria de moeder van God is, wordt terecht afgewezen. Maria is de moeder van de mens Jezus. De weigering om God of mensen af te beelden en de afwijzing van beeldendienst is in het licht van het Oude Testament te waarderen.

Te waarderen zijn ook "veel aandacht voor gezin en familie, de integriteit die vooropstaat en opofferingsgezindheid[12]. De Islamitische norm dat seksuele omgang binnen het huwelijk thuishoort is in overeenstemming met de Bijbel. Dat prostitutie, homoseksueel verkeer en abortus worden afgewezen, is eveneens toe te juichen. Moslimvrouwen kleden zich doorgaans meer ingetogen dan niet-islamitische westerse vrouwen, wat eveneens valt te waarderen. De hoofdbedekking van vrouwen is, in het licht van 1 Cor. 11, beslist niet onwenselijk te noemen.

Houding tegenover de Islam

ISLAM = I Sincerely Love All Muslims

Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen helpt, spelt ISLAM als 'I Sincerely Love All Muslims' ('Ik heb alle moslims oprecht lief').

De rooms-katholieke paus verklaarde in 2009 'diep respect' te hebben voor de Islam. Hoewel de godsdienst goede trekken heeft, heeft zij ook zeer anti-christelijke kanten, zoals de leer dat God geen Zoon heeft en de ontkenning van de kruisiging van Jezus. Van diep respect kan daarom geen sprake zijn.

In 2005 wenste de Nederlandse minister-president en christenpoliticus Balkenende en public de moslims een gezegende ramadan toe. Volgens hem verkondigt de ramadan een "positieve boodschap van harmonie en verbroedering. Voor moslims en niet-moslims". Het was de eerste keer dat een Westerse premier de islamitische gemeenschap �ramadan-ul-Mubarak� of, met andere woorden, een gezegende ramadan toewenste. De zegenwens van Balkenende, hoe goed ook bedoeld, schept echter verwarring. Men kan namelijk de God van de Bijbel gaan verwarren met de god van de Koran.

Interreligieuze vieringen met moslims zijn verkeerd.
Joz 23:6 Zo weest zeer sterk, om te bewaren en om te doen alles, wat geschreven is in het wetboek van Mozes; opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter [hand] noch ter linkerhand; Joz 23:7 Dat gij niet ingaat tot deze volken: deze, die overgebleven zijn bij ulieden; gedenkt ook niet aan den naam hunner goden, en doet er niet bij zweren, en dient hen niet, en buigt u 'voor die niet; Joz 23:8 Maar den HEERE, uw God, zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op dezen dag gedaan hebt.' (SV)

Meer informatie

WikiIslam.net. Artikelen over de Islam, kritisch en verdedigend, afhankelijk van de auteurs.

Teksten van de Islam (Koran, Hadith e.a.), op Sacred-texts.com.

Reza Safa, Binnenin de islam. Harderwijk: Highway Media, 2002. Pagina's: 200. Reza Safa was een sjiitische moslim.

De volgende video toont aan dat het geweld van radicale moslims een grond heeft in de Koran en in het voorbeeld van Mohammed: video (Google, 1u28m, Nederlandse ondertitels)

Nabeel Qureshi // Why I stopped believing Islam is a religion of peace. Youtube.com: Premier On Demand, 27 jun. 2016. Duur: 5 min 47 sec. Nabeel Qureshi, de schrijver van Answering Jihad, betoogt dat de Islam met Mohammed een religie, niet van vrede, maar van de gewapende strijd is.

Abdullah Al-Araby, De Islam zonder sluier. Onthult de kwalijke kant van de Islam. Online te lezen in het Nederlands op IslamReview.com.

Over de verspreiding van de Islam, zie de video van de wetenschapper en Islamkenner Bill Warner: Why we are afraid, a 1400 year secret (Youtube.com, upload 2012)

Jan van Barneveld, Eindtijd, Israël en de Islam. Doorn: Het Zoeklicht, 2009. Pagina's: 175. Bevat veel interessants over de leer van de Islam, vooral in verband met de eindtijd.

Jacob Hoekman, Zonen van Ismaël. Rode draden in de christelijke beoordeling van de islam. Apeldoorn: uitg. De Banier, 2012. Pagina's: 256. Geschiedenis van de houding van christenen tegenover de Islam. De auteur is journalist bij het Reformatorisch Dagblad.

H.G. Koekkoek, Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel (2009). Pagina's: 300.

Over Jihad

Van Islam tot Christus

Nabeel Qureshi, Ik zocht Allah en vond Jezus. Een aangrijpend levensverhaal. Uitgever: Kok, 2019. Pagina's: 424.

Hezbollah strijder bekeert zich en wordt Christen. Youtube.com: Ichthus Media, 20 feb. 2015. Duur: 15 min. 6 sec. De voormalige Hezbollah-strijder Afshin Javid getuigt dat hij in de gevangenis een ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus Christus, die zich "de levende God" noemde. Afshin ontdekte dat de Allah van de Koran niet de ware God is.

Arab Muslim Girl met Jesus :: Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 20 nov. 2020. Duur: 32 min. 41 sec. Gesprek in het Engels met een Arabische moslima die de ware God leerde kennen en vrede vond bij Jezus.

Bron

Art. Jizya op Wikipedia.nl. Tekst hiervan is op 21 sept. 2013 verwerkt.

Voetnoten

 1. Dit aantal bleek uit onderzoek van de Evangelische Omroep in maart 2013, zie Rechtszaak om oproep tot gebed moskee Deventer, nieuwsbericht op RtvOost.nl, 20 maart 2013.
 2. Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Adh%C4%81n
 3. Zie Dr. Samir Suleiman, Der islamische Gebetsruf „Al-Adhan“ (op Qalam.de), blz. 4.
 4. De geboortedag van profeet Mohammed, artikel op Kerknieuws.nl, 25 jan. 2013.
 5. De Bijbel vertelt ons dat Izak, niet Ismaël, op het altaar kwam.
 6. Citaat ontleend aan een nieuwsbrief van de zendeling van november 2012. De naam van de Nederlandse zendeling wordt op Christipedia achterwege gelaten.
 7. Zie de duidelijke uitleg door de sjiitische geestelijke Sabah Shabr, video (duur 3 minuten, Engelse ondertiteling)
 8. The Culture of Jihad (video, Engels, 6 minuten, op Youtube, van Palestinian Media Watch)
 9. Bron: Info/contact, nieuwsbrief 2020-1. Nieuwsbrief van de evangelisten Johan Zwol en Bertus Span.
 10. Arab Muslim Girl met Jesus :: Lovely Testimony. Youtube.com: strongtower27, 20 nov. 2020. Duur: 32 min. 41 sec. Gesprek in het Engels met een Arabische moslima die de ware God leerde kennen en vrede vond bij Jezus.
 11. De Islam en het Westen, bericht op Kerknet.be, 17 maart 2012, over het boek van de Egyptische islamkundige en arabische christen Samir Khalil Samir, De islam en het Westen; gesprekken met Giorgio Paolucci en Camille Eid, Lannoo, Tielt, 2012.
 12. Aldus Amar Djaballah, decaan van de theologische evangelicale faculteit van de Acadia Universiteit in Montreal, in een interview met het Reformatorisch Dagblad, september 2009. Hij komt uit een gewoon moslimgezin en werd op zijn 17e gelovig in Jezus Christus. Hij schreef boeken over Bijbelexegese en over de Islam.