Evangelie

Uit Christipedia

Evangelie komt van een Grieks woord dat "goed nieuws", "goede boodschap" betekent.

Het woord betekent niet "blijde boodschap", maar het goede nieuws is zeker verblijdend voor wie gelooft en kan ook met blijdschap verkondigd worden.

Evangelie van God / Christus

De goede tijding van het Nieuwe Testament betreft het heil van God dat ons in Zijn Zoon Jezus Christus wordt aangeboden. Het is een rijke boodschap, die verschillend wordt aangeduid.

De aanduidingen van de goede boodschap verschillen doordat ze betrekking hebben op verschillende aspecten: de zender van de boodschap, de inhoud van de boodschap, de ontvangers van de boodschap. Ook de inhoud van de boodschap heeft verschillende aspecten (hoofdpersoon, koninkrijk van God, genade, vrede, heerlijkheid), die tot uitdrukking komen in de aanduiding, bijvoorbeeld 'evangelie van de vrede'.

 • Het evangelie van het koninkrijk is de goede tijding dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen
Mt 4:23  En Hij trok in heel Galilea rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (Telos)
Zowel Johannes en Jezus verkondigden dat evangelie. Jezus zei:
Lu 4:43  ... Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden. (Telos)
 • Het evangelie van Jezus Christus is de goede boodschap van het heil dat God ons door hem aanbiedt
Mr 1:1  Begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God; (Telos)
 • Het evangelie van de genade van God is de goede boodschap dat God ons het heil aanbiedt uit genade, niet op grond van onze werken (verdiensten). Uit de onverdiende goedgunstigheid van God worden wij, als wij in de Heer Jezus geloven, behouden. Vandaar dat Paulus spreekt van "het evangelie van de genade van God. 
  Hnd 20:24 Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. (TELOS)
Hnd 20:24  Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. (Telos)
 • Het evangelie van God is de goede boodschap die van God afkomstig is (Rom. 1:1; 15:16; 2 Cor. 11:7; 1 Thess. 2:2, 8, 9; 1 Pe 4:17). Het is geen woord van mensen, maar een woord van God. Het spreekt van Gods heilsplan voor ons en van Zijn liefde en genade jegens ons.
Ro 1:1  Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God (Telos)
1Th 2:13  En daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat u, toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. (Telos)
 • Het evangelie van Gods Zoon (Rom. 1:9) of van Christus (Rom. 15:19; 1 Cor. 9:11; 2 Cor. 2:12; 9:13; 10:14; Gal. 1:7; Flp. 1:27; 1 Thess. 3:2) of van onze Heer Jezus (2 Thess. 1:8) is de goede boodschap die door Jezus Christus tot ons gekomen is en/of op Zijn heilswerk ziet. Paulus geeft een belangrijk deel van de boodschap weer als hij schrijft:
1Co 15:1 Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, 1Co 15:2 waardoor u ook behouden wordt (als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt geloofd. 1Co 15:3 Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; 1Co 15:4 en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften; 1Co 15:5 en dat Hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de twaalf. 1Co 15:6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn. 1Co 15:7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 1Co 15:8 En het allerlaatst is Hij ook aan mij, als aan een misgeboorte, verschenen. (TELOS)
 • Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God of van de heerlijkheid van Christus gaat over Gods en Jezus' heerlijkheid, waaraan wij, zovelen die in Hem geloven, deel zullen hebben.
1Ti 1:11  volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd. (Telos)
2Co 4:4  in wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. (Telos)
Col 1:27  Aan hen heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. (Telos)
 • Het evangelie van behoudenis (van heil) is goede boodschap dat wij door genade, door het geloof in Jezus Christus behouden worden
Efe 1:13  in Wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord in Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, (Telos)
 • Het evangelie van de vrede is de goede boodschap dat wij, die van nature (wegens onze zondige natuur) vijandig gezind zijn jegens God en dingen doen die tegen zijn wil, die goed is, indruisten, - dat wij vrede met Hem kunnen krijgen, doordat Hij vrede met ons maakt, de grondslag daarvoor gelegd heeft, door het bloed van het kruis van Christus.
Col 1:20  en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. (Telos)
Efe 6:15  en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, (Telos)
 • Het evangelie van de besnedenen is de goede tijding die aan de Joden wordt gebracht. Dat van de onbesneden wordt aan de niet-Joden verkondigd
Ga 2:7  integendeel echter, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnedenen (Telos)
 • Timotheüs bracht aan Paulus de goede boodschap van het geloof en de liefde van de Thessalonikers
1Th 3:6  Maar nu is [zojuist] Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. (HSV)

Oude Testament

Het woord 'Evangelie' komt al voor in de Septuagint. Deze Griekse vertaling van het Oude Testament heeft in Jes. 40:9 "evangelie" ("goede boodschap"). 
Jes 40:9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie [hier] is uw God! (SV)

Evangeliën

Het evangelie aangaande Jezus Christus is overgedragen op de boeken die het verhaal vertellen van Jezus’ woorden en daden, van zijn lijden, sterven en opstanding. In deze boeken wordt de betekenis van Jezus' leven en werken duidelijk. De boeken van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden daarom "evangeliën" genoemd, ze maken bijna de helft van het Nieuwe Testament uit. 

Evangelieverkondiging

Trailer van Daniel Burrit

Prediking van het koninkrijk. De verkondiging van het evangelie van Gods genade gaat samen met de prediking van het koninkrijk van God. Immers, de Heer Jezus is de ons door God aangewezen verlosser én de door God aangestelde Koning der koningen. De Heer is de barmhartige verlosser én de rechtvaardig heerser.

Paulus zei tot de ouderlingen van Efeze:
Hnd 20:24 Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen. Hnd 20:25 En nu, zie, ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken, mijn gezicht niet meer zult zien. (...) Hnd 20:27 want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. (TELOS)
De evangelieverkondiging van Paulus in de synagoge te Perge, gehouden tijdens de eerste zendingsreis van de apostel, is te lezen in Hand. 13:16v.

Middelen. De verkondiging van het evangelie kan op allerlei wijzen en door allerlei middelen. Preek in synagoge of kerk, persoonlijke gesprekken, straatprediking, tractaatverspreiding, tv-uitzendingen, etc. 

Hieronder ter illustratie een verslag van een gepensioneerde ex-vrachtwagenchauffeur[1] die het evangelie onder vrachtwagenchauffeurs bekend maakt

We rijden van parkeerplaats naar parkeerplaats en als we op een plaats aankomen kijk ik even rond wat voor ‘vlees er in de kuip zit’ met andere woorden, waar komen de vrachtwagens vandaan? Dan neem ik een bundel traktaten in verschillende talen mee en ook Nieuw Testamenten in diverse talen en ga ik langs de auto’s. ik moet vaak weer teruglopen omdat er ‘talen staan’ die ik niet bij me heb. Ook is er steeds op andere routes ander publiek dus stel ik elke keer een ander bundeltje samen van nationaliteiten die ik verwacht tegen te komen. 
Soms heb ik een kort gesprek en kan ik vertellen dat God mijn leven heeft veranderd en dat ik dat aan collega chauffeurs wil vertellen. Soms kan ik niets vertellen omdat zij één van die talen spreken die ik niet machtig ben en dat zijn de meeste. Als zij dan ook geen taal spreken die ik kan verstaan, dan wijs ik op mezelf en de foto op het traktaat en maak een beweging alsof ik een stuur vasthoud en dan op mijn naam op het traktaat. Achter mijn naam staat dat ik gepensioneerd ben en vroeger vrachtwagenchauffeur was. Meestal lachen ze me toe en nemen het traktaat aan en beginnen meteen te lezen. Soms resulteert dat in het aannemen van een Nieuw Testament. Heel soms wordt een traktaat teruggegeven met een handgebaar van ‘hou die zooi maar bij je’. Deze reis met honderden contacten gebeurde dat twee keer. Wat is het resultaat van al die uitgedeelde traktaten? We weten het niet! We zaaien in geloof en we vertrouwen dat het op een of andere manier eeuwigheidswaarde heeft. Zoals Fija altijd zei als men naar ‘ons succes’ vroeg: ‘We laten ons in de hemel verrassen.’[2]

Weerstand. Hoe openlijker de boodschap verkondigd wordt, hoe groter de weerstand bij hen die deze boodschap afwijzen. Een christen en gewezen moslim die in Nederland onder asielzoekers evangeliseert, kan op tegenstand rekenen. Zo iemand liet weten:

Tegenstand is er ook, soms worden we bedreigd, maar daar zijn we intussen aan gewend. De Heer zorgt voor ons. We moeten er niet te veel over nadenken, anders slapen we niet.[3]

Een Amerikaan plaatste in 2007 een trailer op zijn privé-terrein langs de openbare weg. Op de trailer stond (in het Engels): Jouw weg of Gods weg? Jezus zei "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zal jij de eeuwigheid met Jezus doorbrengen? Het New Yorkse departement van vervoer maakt bezwaar en stelde dat de man de wet overtrad en overlast veroorzaakte. De rechtbank besliste echter dat de trailer met de boodschap mocht blijven staan.

40% van de Amerikaanse christenen gelooft niet dat het de plicht van een christen is om zijn geloof met anderen te delen (2009).

Voetnoten

 1. Martien Stam, Verslag van onze reis door Zuidoost-Europa, 2018.
 2. Ontleend aan Martien Stam, Verslag van onze reis door Zuidoost-Europa, 2018.
 3. Berichten over werk van de Heer in binnen- en buitenland, 45e jaargang, nr. 489, jan. 2019, blz. 5