Rust

Uit Christipedia

Rust is de toestand die intreedt, als een beweging of werking ophoudt; bewegingloosheid. Rust kan ook betekenen: kalmte, vrede. Elk mens heeft regelmatig rust nodig.

Voorbeelden: "Een welverdiende rust". "Een rollend lichaam komt eindelijk tot rust." "Te ruste gaan" is de uitdrukking in de NBG51-vertaling van het Oude Testament voor het ontslapen van iemand. De Statenvertaling heeft "ontslapen".

Stilte. Stilte is de toestand na 't ophouden van een heftige, van geluiden vergezeld gaande beweging, of wel: de afwezigheid van elk geluid. Voorbeelden:"De stilte na de storm." Het graf ( "de laatste rustplaats") is een plaats van rust èn stilte.

Bij God kunnen wij 'op adem komen'. Rust geeft gelegenheid stil te staan bij de ontvangen zegeningen, en om tot bezinning te komen en na te denken over de koers van ons leven.

Rust van de arbeid

Rustdag. Door Eugène Laermans (1916).

God gebood zijn volk Israël de zevende dag te rusten, zoals Hij rustte op de zevende dag van Zijn scheppingswerken. Deze rustdag, de Sabbat, was er voor de mens.

Mr 2:27  En Hij [= Jezus] zei tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. (Telos)

Ook na het ontslapen (sterven) is er voor de gelovigen een rust van de gedane arbeid.

Opb 14:13  En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen. (Telos)

Zie verderop de paragraaf Rust na het ontslapen.

De moderne maatschappij kent, meer dan vroeger, flexibele werktijden en een economie die 24 uur doordraait. Hierdoor is het lastiger geworden om als familie of gezin gezamenlijk te rusten en ontspanning te genieten.

Gewetensrust

De rust van het geweten is mogelijk als de gelovige beseft dat Jezus' zoenbloed al zijn zonden heeft weggedaan.

Zielerust

Ons lichaam heeft rust nodig, onze ziel heeft rust nodig. Er is rust voor het lichaam en rust voor de ziel.

Jer 6:16 Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen [daarin] niet wandelen. (SV)

Mt 11:29 Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; (TELOS)

De zielerust (of zielsrust) is afhankelijk van ons vertrouwen op de Heer in het dagelijks leven.

Ps 116:7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan. (SV)

If you look at the world, you'll be distressed.
If you look within, you'll be depressed.
But if yoy look at Christ, you'll be at rest.
(Corrie ten Boom) 

Muziekvideo's

Enkele liederen die spreken van gewetens- en zielerust door het verzoeningswerk van Jezus Christus.


Op het Godslam rust mijn ziele. Liedbundel van Johannes de Heer, lied 809. Liedbundel Geestelijke liederen, lied 128.


My Faith has Found A Resting Place. Youtube.com: Fountainview Academy, 27 april 2018. Duur: 3 min. 58 sec. Engelse ondertiteling beschikbaar.

Rust na het ontslapen

De rust van de ziel na het ontslapen is een rusten van de arbeid.

Opb 14:13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf: gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun arbeid; want hun werken volgen hen. (TELOS)

De martelaren onder het altaar (Opb. 6) rusten.

Opb 6:11 En aan ieder van hen werd een lang wit kleed gegeven; en hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij, voltallig zouden zijn. (TELOS)

Rust van het vrederijk

In het vrederijk van Jezus Christus heerst rust van de voorafgegane conflicten en oorlogen.

Meer informatie

Gerieke van Til, Rustpunt. Overdenkingen. Amsterdam: Ark Media, 2012. Veertig Bijbeloverdenkingen in verband met het thema rust. De schrijfster werkt in het onderwijs.

Bron

Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922).