Salim

Uit Christipedia
Ligging van Salim ten zuiden van Scythopolis

Salim was een plaats nabij de wateren van Enon, waar Johannes de Doper doopte.

De Griekse naam is σαλειμ, Sale’im en komt 1x in de Bijbel voor, in het evangelie naar Johannes. De betekenis is onzeker, misschien ‘vrede’.

Joh 3:23 En ook Johannes doopte, in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En zij kwamen daar bij hem en werden gedoopt. (TELOS)

Salim was een bekende plaats aan de rechteroever van de Jordaan, ongeveer 3 uren zuidwaarts (12 km) van Skythopolis, het oudtestamentische Beth-sean, dat de enige Westjordaanse stad in Decapolis was. Salim lag misschien in Decapolis[1]. Terwijl Johannes in Enon doopte, doopte de Heer Jezus in Judea.

Joh 3:22 Daarna kwam Jezus met zijn discipelen in het land van Judea en hield Zich daar met hen op en doopte. Joh 3:23 En ook Johannes doopte, in Enon bij Salim,… (…) Joh 3:26 En zij kwamen naar Johannes toe en zeiden tot hem: Rabbi, Hij die met u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u hebt getuigd, zie, Hij doopt en allen komen naar Hem toe. (...)  Joh 4:3 verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. (TELOS)

Voetnoot

  1. De locatie is onzeker. Volgens het Grieks-Nederlands Lexicon ed. 2013 (Online Bible, Importantia) “vermoedelijk in Judea”. Het Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon (Online Bible, Importantia): “plaats in Perea”.