Schrift

Uit Christipedia

De Schrift is in het Nieuwe Testament de naam van het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, of een gedeelte ervan.

Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is γραφη, graphe. Het heeft de volgende betekenissen:

1. een geschrift, iets dat geschreven is.

Mt 26:56 Dit alles is echter gebeurd opdat de Schriften van de profeten vervuld worden. Toen verlieten alle discipelen Hem en vluchtten. (TELOS)

Lu 24:27 En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond. (TELOS)

Joh 5:47 Maar als u zijn [d.i. Mozes’]geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? (TELOS)

2Pe 3:16 evenals ook in alle brieven, waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien, zoals ook de overige Schriften, tot hun eigen verderf. (TELOS)

2. het Oude Testament, de verzameling van de heilige boeken van het Oude Verbond.

2Ti 3:15 en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. (TELOS)

3. een bepaald gedeelte van het Oude Testament, een ‘Schriftwoord’.

Mr 12:10 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; (SV)

Mr 12:10 Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. (HSV)

Ro 4:3 Want wat zegt de Schrift? ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’.

In de vier evangeliën komt ‘Schrift’ en ‘Schriften’ voor. Mattheüs bijvoorbeeld spreekt van ‘de Schriften’ in Mat. 21:42; 22:29; 26:54, 56. Voorbeelden uit het Johannesevangelie:

Joh 5:39 U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen; (TELOS)

Joh 2:22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat Hij dit gezegd had; en zij geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. (TELOS)

De Schriften worden in het Nieuwe Testament onderscheiden in ‘de Wet’ (of ‘Mozes’) en ‘de profeten’.

Mt 5:17 Meent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. (TELOS)

Mt 7:12 Alles dan wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hun ook zo; want dat is de wet en de profeten. (TELOS)

Mt 11:13 Want alle profeten en de wet hebben tot op Johannes geprofeteerd. (TELOS)

Mt 22:40 Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. (TELOS)

Lu 24:27 En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond. (TELOS)

Eén keer noemt de Heer Jezus de Psalmen apart:

Lu 24:44 Hij nu zei tot hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen. (TELOS)

De Schrift is het Woord van God:

Joh 10:35 Als Hij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam (en de Schrift kan niet verbroken worden), (TELOS)

Alle Schrift is door God ingegeven.

2Ti 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, (TELOS)

De Schriften zijn heilig.

Ro 1:2 (dat Hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige Schriften) (TELOS)

2Ti 3:15 en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. (TELOS)

De uitdrukking ‘Heilige Schrift’ komt in deze enkelvoudsvorm niet voor in de Bijbel, alleen het meervoud ‘Heilige Schriften’. De Schrift moet worden vervuld, is reeds ten dele vervuld en zal volkomen worden vervuld.

Lu 4:21 en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij nu begon tot hen te zeggen: Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld. (TELOS)

Joh 13:18 Ik spreek niet van u allen; Ik weet wie Ik heb uitverkoren; maar de Schrift moet worden vervuld: ‘Hij die met Mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven’. (TELOS)

Mr 14:49 Dagelijks was Ik bij u in de tempel aan het leren, en u hebt Mij niet gegrepen: maar de Schriften moeten vervuld worden. (TELOS)

Het kennen van de Schrift gaat verder dan weten waar iets staat of uit het hoofd weten. Het gaat ook om het verstaan van een eventuele diepere zin.

Mt 22:29 Jezus nu antwoordde en zei tot hen: U dwaalt, daar u de Schriften niet kent, noch de kracht van God. (TELOS)

Om de Schriften echt te kennen, te verstaan, moeten ze ons geopend worden.

Lu 24:32 En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende? (TELOS)

Daarbij moet ook ons verstand geopend worden.

Lu 24:45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden, (TELOS)