Sallum

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Sjalloem)

Sallum (= "vergelding"), ook geschreven Sjalloem, is de naam van verschillende mannen genoemd in het Oude Testament.

Naam. De Hebreeuwse naam is שׁלום of (korter) שׁלם , Sjaloem. De eigennaam betekent "vergelding"[1]. Het strongnummer is H7967. De naam komt 27x voor in het Oude Testament.

Verwijzingen. De naam verwijst naar de volgende manspersonen:

1. moordenaar en opvolger van Zacharia, koning van het Noorderrijk van Israël. We lezen over Sallum in 2 Kon. 15:13-15.

Hij was de zoon van Jabes, 2 Kon. 15:10, 13. Hij werd koning in het 39e regeringsjaar van Uzzia, koning van Juda (2 Kon. 15:13), nadat hij Zacharia, die koning over Israël was, vermoord had. Hiermee kwam een einde aan het koningshuis van Jehu, overeenkomstig het woord van God (2 Kon. 15:12).

Sallum regeerde slechts gedurende één maand, in het jaar 750[2] vóór Chr., daar hij op zijn beurt vermoord en opgevolgd werd door Menahem. Van zijn kortstondig bestuur is niets bekend.

800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[3] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia

2. de echtgenoot van de profetes Hulda;

3. de vader van Jehizkia of Hizkia, een stamhoofd van Efraïm;

4. een der zonen van koning Josia, meer bekend onder de naam Joahaz;

5. nakomeling van Juda;

6. kleinzoon van Simeon;

7. een der nakomelingen van Aäron uit Eleazar, ook Mesullam geheten;

8. of Sillem, een zoon van Nafthali;

9. twee of meer poortiers, die na de ballingschap vermeld worden. Een van hen behoorde tot het getal van degenen, die vreemde vrouwen genomen hadden;

10. een der Israëlieten, die vreemde vrouwen genomen hadden;

11. een van de bouwers aan Jeruzalems muren;

12. de oom van de profeet Jeremia;

13. dorpelbewaarder of poortier van de tempel, ten tijde van Jeremia.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sallum' is op 17 nov. 2017 verwerkt.

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Afgeleid van de tijdrekening van Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Het jaar 771 noemt P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).