Sulammith

Uit Christipedia
Sulammith is de aanduiding van de jonge vrouw in het Hooglied van koning Salomo.
Hoo 6:13  Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is als een rei van twee heiren. (SV)
In het Hebreeuws staat er een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, overgeschreven in het Nederlands: Sjoelamiet. Deze naam komt alleen voor in Hooglied 6:13. Zij betekent 'de volmaakte' of 'de vredige'[1].

Zij is, gegeven deze aanduiding, afkomstig uit Sulem of Sjoelam. De NBG51-vertaling heeft 'Sulammitische'. De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 vertaalt "meisje uit Sulem". De Naardense Bijbelvertaling heeft "meisje uit Sjoelam". Sjoelam is een ons onbekend stadje. Daarom zijn er andere opvattingen[2]:

1. Het is een eigennaam. De meeste oude uitleggers houden de naam voor een eigennaam in de betekenis van "beminnelijke, kind des vredes, begenadigde." Maar het bepalend lidwoord de, dat beide keren in het oorspronkelijke voorafgaat en de gewone uitgang ith bij geslachtsnamen, duidt aan dat het hier veeleer een volksnaam is, waardoor de afkomst uit Salam, Sulem of mogelijk zelfs Sunem wordt betekend. (Joz. 19:18. 1 Kon. 1:3. 2 Kon. 4:8)[3].

2. 'Sjoelamiet' is een variant van 'Soenamitisch' (Sunamitisch) = afkomstig van Sunem, een stadje op het grondgebied van Issachar.

3. De Sullamitische is dezelfde vrouw als de Sunamitische Abisag, de schone maagd uit Sunem die David in zijn ouderdom koesterde.
1Kon 1:3  Zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen van Israël; en zij vonden Abisag, een Sunamietische, en brachten ze tot den koning. 1Kon 1:4  En de jonge dochter was bovenmate schoon, en koesterde den koning, en diende hem; doch den koning bekende ze niet. (SV)
4. 'Sjoelamiet' is de vrouwelijke vorm van Salomo. Zo is 'christen' verbonden met 'Christus' en 'Jezuïet' met 'Jezus'.

5. Misschien is 'Sulamittische' een toespeling op de naam Salomo èn op de Sunamitische van David, een maagd die 'bovenmate schoon was' (1 Kon. 1:3).

Bronnen

J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Sulammitische.

Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hoog. 6:13. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.  
  2. Enkele worden vermeld in J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Sulammitische.
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Hoog. 6:13. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt.