Transfobie

Uit Christipedia

Transfobie is, naar de letterlijke betekenis van 'fobie' (= angst), angst voor transseksuelen of hun transseksueel gedrag.

Het begrip is van recente datum[1]. Het is gevormd naar analogie van homofobie, lesbofobie en dergelijke. Er zijn verschillende definities in omloop. De Nederlandse Wikipedia definieert[2] het begrip als volgt: "de angst voor transgenderisme en transseksualiteit, alsmede het vijandig en discriminerend gedrag dat uit dit gevoel voorkomt". Het begrip wordt bepaald in termen van angst en het gedrag dat erdoor gemotiveerd wordt.

Het Belgische 'Interfederaal Actieplan Tegen Homofoob En Transfoob Geweld' (2013) definieert transfobie als "directe of indirecte uitingen van discriminatie, afwijzing, uitsluiting en geweld tegen individuen, groepen of praktijken op basis van het criterium van de seksuele identiteit of expressie, waarvan het uiterlijk of gedrag afwijkt van de stereotypen van mannelijkheid of vrouwelijkheid in onze samenleving."[3] Merk op dat in de definitie het element angst of een soortgelijk gevoel ontbreekt.

De woorden 'transfobie' en 'transfoob' hebben een ongunstige bijklank en wordt gebruikt om af te keuren.

De natuurlijke afkeer van transseksueel gedrag is geen vorm van angst. God heeft de mens in een mannelijke en een vrouwelijke variant gemaakt. Hun seksuele voorkeur is een natuurlijk gegeven. Een man wordt normaal seksueel aangetrokken tot een vrouw en omgekeerd. Wanneer een biologische man echter een vrouw wil zijn en zich daarnaar gaat gedragen, wekt dat natuurlijkerwijs afkeer bij medemensen op, vooral wanneer de mannelijke trekken nog onmiskenbaar zichtbaar zijn (klank van de stem, adamsappel, kaaklijn e.d.).

Meer informatie

Michael L. Brown, Is It Transphobic for a Man to Want a Real Woman? Video op Youtube.com, 7 juni 2017. De auteur betoogt dat het niet 'transfoob' is als een man een echte vrouw wil en met schrik zou reageren als hij zou ontdekken dat zijn vriendin een transseksuele man is.

Voetnoten

  1. 'Transfobie' en 'transfoob' ontbreken bijvoorbeeld in Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.
  2. Artikel Transfobie, geraadpleegd op 8 juni 2017
  3. Interfederaal Actieplan Tegen Homofoob En Transfoob Geweld (31 jan. 2013), blz. 10.