Ulrich Zwingli

Uit Christipedia

Ulrich Zwingli (ook Huldrych Zwingli) (1484 – 1531) was een van de leiders van de Zwitserse Reformatie.

Ulrich Zwingli werd in 1484 te Wildhaus geboren. Hij ont­ving een wetenschappelijke opleiding in de filosofie en theologie. In 1506 werd hij pastoor te Glarus. Door ijverige studie kwam hij steeds nader tot de Heilige Schrift. In 1516 ging hij naar Einsiedlen. Daar ergerde hij zich aan de ongepaste eer, welke vele bedevaartgangers bewezen aan een Mariabeeld.

Reformatorische arbeid

In 1519 ging hij naar Zürich en daar begon hij zijn reformatorische arbeid. Op 28 Jan. 1523 maakte hij 67 stellingen openbaar, die zeer Evangelisch waren. Over deze stellingen werd ge­disputeerd en de raad van Zürich was overtuigd, dat Zwingii overwonnen had. Vandaar dat hij bekend maakte, dat Zwingii en de andere predikers voort moesten gaan met het Evangelie te prediken. De Hervorming breidde zich zeer snel uit.

Avondmaalskwestie

Gesprek tussen Luther (links) en Zwingli (midden)

Tussen Luther en Zwingli bestond, hoezeer zij ook in vele geloofsstukken overeenstemden, verschil over het avondmaal. Luther had bij zijn eerste optreden wel geleerd, dat de ge­nadewerking van het sacrament gebonden was aan het geloof van de ontvanger, maar hij kwam later tot de leer, dat Jezus Christus lichamelijk in, met en onder het brood en de wijn tegenwoordig was, en dat dus de avondmaalgangers wel degelijk met de mond Christus' vlees en bloed aten en dronken. Zwingli daarentegen leerde, dat brood en wijn slechts tekenen en zegels waren. Het avondmaal was een gedachtenismaaltijd, maar tevens een zichtbaar Evangelie. Een twistgesprek te Marburg gehouden (1529) bracht de gewenste eenstemmigheid tussen Luther en Zwingli niet.

Dood van Zwingli

Er ontstond in Zwitserland een religiestrijd tussen de Rooms-Katholieke en de Hervormde kantons. Deze liep eerst in het voordeel van de Hervormden uit, maar later werden deze verslagen en werd Zwingli gedood. Wat was er gebeurd? In de vijf kantons Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug en Luzern hadden de Rooms-Katholieken de meerderheid. Het kwam tot een oorlog tussen deze kantons en de Hervormden. Laatstgenoemden overwonnen. Bij de vrede van Kappel (1529) moesten de Roomse kantons toestaan, dat de prediking vrij zou zijn. Later ontbrandde de strijd weer en wel op een ogenblik, dat de Hervormden onvoorbereid waren. Deze werden dan ook verslagen. Zwingli viel in de strijd op 11 oktober 1531, 47 jaar oud zijnde.

Meer informatie

Huldrych Zwingli, op nl.wikipedia.org.

Bron

J. H. Landwehr, Kort overzicht van de kerkgeschiedenis. Kampen: J.H. Kok, 3e herz. druk 1922. Enige tekst van blz. 54-55 is onder wijziging verwerkt op 5 mrt 2023.