Ur

Uit Christipedia

Ur was een stad in het land der Chaldeeën, vandaar de bijbelse aanduiding ‘Ur der Chaldeën (Hebr. Oer Kasdiem), omdat deze volksstam eertijds daar woonde.

Ligging van Ur in het land der Chaldeeën. 

De naam betekent ‘vuur’, omdat, volgens sommigen, het vuur daar als een godheid vereerd werd, of naar het Sanskriet: stad, plaats, vlek[1].

Ur is een zeer oude stad in zuidelijke Mesopotamië, waar Terach en zijn zoon Abram woonden eer zij naar Haran trokken, naderhand, onder dezelfde naam, een Perzisch kasteel.
Ge 11:28 En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeën. (SV)
Ge 11:28 Haran sterft voor het aanschijn van zijn vader Terach,- in het land van zijn geboortetent, in het Oer Kasdiem. (NaB)
Ge 11:31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. (HSV)
Ne 9:7 Gij zijt die HEERE, de God, Die Abram hebt verkoren, en hem uit Ur der Chaldeën uitgevoerd; en Gij hebt zijn naam gesteld Abraham. (SV)

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Ur-Kasdim. Hieruit is op 16 feb. 2013 tekst genomen en verwerkt. 

Voetnoot

  1. Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Ur-Kasdim. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.