Var

Uit Christipedia

Een var is een jonge stier van meer dan één jaar oud. De vrouwelijke tegenhanger, een jonge koe, heet een vaars.

Ge 32:15 (32:16) dertig zogende kamelinnen met haar jongen; veertig vaarzen en een tiental varren, twintig ezelinnen en tien ezelsveulens! (SV)

In de offerdienst van Israël werd de var als offerdier gebruikt. Op elke dag van Ongezuurde Broden werden twee varren geofferd. Dat gebeurde ook op de eerste dag van de maand en op de dag der eerstelingen (Wekenfeest).

Bij de inwijding van Aäron en zijn zonen tot het priesterambt werd een var als zondoffer geofferd. Voordat het dier geslacht werd, legden zij hun handen op zijn kop.

Ex 29:10  En u zult de var nabij brengen voor de tent der samenkomst; en Aäron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van de var leggen. (CP[1])

Bij de inwijding van de Levieten bijvoorbeeld werden varren geofferd.

Nu 8:8 Daarna zullen zij nemen een var, een jong rund, met zijn spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd; en een anderen var, een jong rund, zult gij nemen ten zondoffer. (SV) Nu 8:8 Daarna moeten zij een jonge stier nemen, het jong van een rund, met het bijbehorende graanoffer van meelbloem gemengd met olie; en een tweede jonge stier, het jong van een rund, moet u als zondoffer nemen. (HSV)

Indien de vergadering van Israël gezondigd had door afdwaling en de zonde was bekend geworden, dan moest de vergadering "een var, een jong rund, ten zondoffer brengen, en die vóór de tent der samenkomst brengen." (Lev. 4:14).

Figuurlijke zin

'Var' kan ook in figuurlijke zin worden gebruikt.

Een voorbeeld:

Ps 22:12  (22-13) Vele varren hebben mij omsingeld, sterke [stieren] van Basan hebben mij omringd. Ps 22:13  (22-14) Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, [als] een verscheurende en brullende leeuw. (SV)

Uit het zinsverband wordt duidelijk dat mensen bedoeld zijn, inz. sterke mannen. Een ander voorbeeld:

Jer 50:27  Doodt met het zwaard al haar varren, laat ze afgaan ter slachting; wee over hen, want hun dag is gekomen, de tijd hunner bezoeking! (SV)

Hier mogen we denken aan machtigen, vorsten. In het boek Hosea is sprake van "de varren van onze lippen".

Hos 14:2 (14-3) Neem [deze] woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. (SV)

De varren van onze lippen - zoals het oorspronkelijke letterlijk zegt - zijn de offergaven die wij mondeling aan God brengen, zoals lof en dank. Karl August Dächsel verklaart aldus: "Wij zullen met ootmoedige, verslagene harten, boete, gebed en dank voor U verschijnen; want dat is U welbehagelijker dan allerlei brandofferen, al waren het ook de beste offeranden van jonge stieren (Ex. 24:5; Ps. 51:17 vv.; 69:31 vv.; Hebr. 13:15.)" [2]

Heb 13:15 Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. (TELOS)

De offervar als zinnebeeld van Christus

De var is van het rundvee, tamme dieren, getemd door en voor de mens. De rund is in de Bijbel wellicht symbool van kracht, uitgeoefend in geduldige arbeid, ten dienste van de mens.  

In Jes. 9:4 zegt de Messias

Jes 49:4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.(HSV)

God hééft hem beloond en verhoogd. Jezus deed vele krachten, door mensen van allerlei ziekten, gebreken en aandoeningen te genezen en door demonen uit te drijven.

Mr 6:2 En toen het sabbat was geworden, begon Hij te leren in de synagoge; en velen die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is, en zulke krachten, die door zijn handen gebeuren? (TELOS)

De Heiland was krachtig in werk en woord.

Lu 24:19 En Hij zei tot hen: Wat dan? Zij nu zeiden tot Hem: De dingen betreffende Jezus de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werk en woord voor God en al het volk, (TELOS) Lu 19:37 Toen Hij nu de helling van de Olijfberg al naderde, begon de hele massa van de discipelen met blijdschap God te prijzen met luider stem voor alle krachtige daden die zij hadden gezien, (TELOS)

De var is een jong mannelijk dier. De jonkheid van de var als offerdier brengt ons in gedachte de jonge leeftijd van Jezus, die zich op ongeveer 33-jarige leeftijd tot een offer overgaf.

Over de kracht en macht van Christus, zie art. Jezus Christus.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), bij Hos. 14:2.