Vaststaan

Uit Christipedia

Vaststaan doet iemand die vast, onverwrikbaar, onbeweeglijk staat. De gelovigen wordt vermaand vast te staan in de Heer.  

Vertrouwen. Een gelovige staat vast, wankelt niet als Hij op zijn God vertrouwt.

Ps 125:1 Een pelgrimslied. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. (HSV)

Dat vertrouwen moet hij vasthouden:

Heb 3:14 Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, (TELOS)

Blijven staan. Vaststaan houdt in dat de gelovige blijft in de positie van vrijheid die in ons door Christus is geschonken.

Ga 5:1 Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden. (TELOS)

Paulus vermaande de gelovigen in Corinthe standvastig en onbeweeglijk te zijn, vast te staan in het geloof.

1Co 15:58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. (TELOS)

1Co 16:13 Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk! (TELOS)

In de Heer. Paulus vermaant de gelovigen in Filippi vast te staan in de Heer: in gemeenschap met Hem, gehoorzaam aan Hem, vertrouwend op Hem.

Flp 4:1 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon, staat zo vast in de Heer, geliefden! (TELOS)

Vergelijk:

1Th 3:8 want nu leven wij, als u vaststaat in de Heer. (TELOS)

Gezamenlijk. In Voorzover wij, gelovigen, deel uitmaken van een gemeenschap van heiligen en bloot staan aan invloeden die ons kunnen aftrekken van de Heer, is het nodig om vast te staan in één geest, in dezelfde geestelijke gezindheid.

Flp 1:27 Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vast staat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie (TELOS)

Paulus vermaande de gelovigen in Thessalonika vast te staan:

2Th 2:15 Daarom, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze brief. (TELOS)

Verzekerd. Epafras bad dat de gelovigen in Colosse mochten vaststaan, "volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God".

Col 4:12 U groet Epafras, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. (TELOS)

Wanneer wij overtuigd zijn dat een standpunt naar Gods wil is, dan staan wij sterker.