Verborgenheid

Uit Christipedia

Een verborgenheid is een zaak die onbekend is (of was) tot op het moment van de onthulling ervan. Synoniem: geheimenis.

Een verborgenheid of geheimenis kan zowel over het heden als over de toekomst gaan.

Voorop staat, dat de verborgen dingen voor de Here, onze God, zijn, maar de geopenbaarde zijn voor "ons" (Deut. 29:29).

Aan Abraham maakte God bekend, dat het oordeel Sodom zou treffen, zodat Abraham voor deze stad en zijn inwoners kon bidden, Gen. 18:17.

In het boek Openbaring vinden we een geval van een onthulling of openbaring en wel door een engel aan de apostel Johannes:

Opb 17:7 En de engel zei tot mij: Waarom hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven koppen en de tien horens heeft. (TELOS)

In Amos lezen we: "voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten," Amos 3:7.

De profeten op hun beurt maken Gods gedachten aan Zijn volk bekend. De gelovigen worden dus ingewijd in de plannen van God. De profeten hebben ervan gesproken (2 Petr. 1:19-21).

Nieuwe Testament. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor 'verborgenheid' is mustèrion. Ons woord ‘mysterie’ is hiervan afgeleid. Het woord ‘verborgenheid’ (Gr. mustèrion) komt bijna 30x voor in het Nieuwe Testament: zo’n twintig keer in de brieven van Paulus, driemaal in de synoptische evangeliën en viermaal in de Openbaring van Johannes. Het gaat in het Nieuwe Testament steeds om geheimenissen die zijn onthuld aan de gelovigen, die hierin worden ingewijd door Gods Geest.

In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus tot Zijn discipelen, dat het hen gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. Na het uitspreken van de zeven gelijkenissen vraagt Hij hen dan ook: "hebt gij dit alles verstaan?" Zij zeiden tot Hem: Ja. (Matth. 13:11, 51.)

Vooral de apostel Paulus zijn vele geheimenissen Gods geopenbaard. Deze openbaringen maakte hij zowel mondeling als schriftelijk bekend. Hij en ander evangelisten verlangen met vrijmoedigheid de heerlijke verborgenheid van het evangelie van Gods genade bekend te maken, Efe 6:19.

Efe 6:18  terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, Efe 6:19  en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken Efe 6:20  waarvoor ik een gezant ben in een keten - opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken. (Telos)

Zo schrijft Hij over het geheimenis der godsvrucht, die geopenbaard is in de menswording van de Heer Jezus en Zijn verlossingswerk, 1 Tim. 3:16. Dit geheimenis was voor velen verborgen, maar in de Persoon en het werk van de Heer Jezus werd alles duidelijk. Voorwaar, groot is dit geheimenis der gods vrucht.

Door het werk van de Heer Jezus, dat Hij aan het kruis volbracht, kon de Gemeente ontstaan. In het oude testament was zij niet bekend, maar nu kon Paulus door openbaring ook over het geheimenis van de Gemeente schrijven en spreken. Ze zou bestaan uit gelovige Joden en Heidenen, Efe 3:4-9 e.a.p.

De bijzondere verhouding tussen de Heer Jezus en Zijn Gemeente, een verhouding die op aarde in het huwelijk een schaduwbeeld vindt, was ook een geheimenis. Ook het geheimenis van het huwelijk als schaduwbeeld wordt groot genoemd wordt, Efe 5:25-32.

In elke gelovige Jood èn heiden (!) is Christus, de hoop van de heerlijkheid. Dit is de verborgenheid van Christus.  

Col 1:24 ... de gemeente, Col 1:25 waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap van God dat mij gegeven is voor u, om het woord van God te voleindigen: Col 1:26 de verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Col 1:27 Aan hen heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid.  Col 1:28 Hem verkondigen wij, ... (TELOS)

Deze verborgenheid houdt in: genade, vergeving, rechtvaardiging, opstanding, eeuwig leven, gelukzaligheid, heerlijkheid, - al wat God in Christus, die de Zoon en het Beeld van God is, aanbiedt aan een ieder die gelooft, Jood en niet-Jood. Paulus vermaande de heiligen in Kolosse voor hem te bidden, dat God hem gelegenheid en wijsheid gaf om die verborgenheid bekend te maken.

Col 4:3  en tevens voor ons bidt, dat God ons een deur voor het woord opent, om over de verborgenheid van Christus te spreken, ter wille waarvan ik ook gevangen ben; Col 4:4  opdat ik die zo openbaar als ik behoor te spreken.  Col 4:5  Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit.  Col 4:6  Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. (Telos)

Dat de verworpen Messias van Israël onder de heidenen is, is een wonderlijke zaak. Hij is door de Heilige Geest in ons en zal het lichaam van de gelovigen verheerlijken in de opstanding van de heiligen en bij de opneming van de gemeente. Hij zal ons doen delen in Zijn hemelse heerlijkheid.

De Gemeente zal, bij de komst van de Heer Jezus in de lucht, opgenomen worden. Niet allen zullen eerst moeten ontslapen; er zullen gelovigen op aarde leven op dat moment; zij allen zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Hierover was in de bijbel nog geen gewag gemaakt. Het was dus een geheimenis, dat nu openbaar werd voor alle gelovigen, 1 Cor. 15:51-53

Schrijvende over de toestand van Israël merkt Paulus op: "want broeders, opdat u niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten over dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden." (Rom. 11:25). Dit is het geheimenis van Israëls verharding en behoudenis. Israëls gedeeltelijke verharding was al een openbaar feit. En dat Israël hersteld zou worden is in het oude- en nieuwe testament op vele plaatsen bekend gemaakt, maar wanneer dit zou geschieden wordt in dit vers onthuld.

Ook schrijft de apostel nog over het geheimenis van Gods wil. Deze behelst, dat eenmaal alles, in hemel en op aarde onder één Hoofd zal samengebracht worden. En dit Hoofd is Christus, Ef. 1:9-10.

God heeft ons Zijn woord gegeven om ons Zijn plannen en gedachten bekend te maken. We kunnen een zekere ontwikkeling vast stellen in de openbaring van Zijn plannen. 't Is wel een bijzondere genade en een groot voorrecht, dat de Heer ons zoveel van Zijn voornemens heeft laten weten, zodat ons bekend kan zijn hoe de geschiedenis van de Gemeente en van Israël zich tenslotte zal ontwikkelen en welk een verheven plaats de Heer Jezus eenmaal zal innemen.

Zie ook

God, over de verborgenheid van God.

Meer weten

Hugo Bouter, De onthulling van Gods geheimen. Zwolle: uitgeverij Daniël, 2016. Omvang: 52 pagina's, met illustraties. ISBN/EAN 978-94-91797-16-3. Over de geheimenissen of verborgenheden in het Nieuwe Testament.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 2 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 79-80. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 29 nov. 2014 verwerkt.