Vertrouwen

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 30 jan 2021 om 14:53 (→‎Muziekvideo)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Vertrouwen, als werkwoord genomen, betekent[1]: 1. met zekerheid hopen ("Ik vertrouw erop dat God mij helpt"); 2. vertrouwen stellen ("God is te vertrouwen", "die man is niet te vertrouwen").

Het zelfstandig naamwoord vertrouwen betekent: geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid.[1]

Voorwerp van vertrouwen

Vertrouwen op God

Vertrouwen jegens God is een hoofdbestanddeel van het geloof: het voile vertrouwen op Gods woord, wijsheid, goedheid, macht, welke God van ons vraagt en waartoe wij door de genade van de Heer Jezus gerechtigd zijn (vgl. 2 Kor. 3:4). Van dat Godsvertrouwen heeft Jezus als volkomen mens ons een voorbeeld heeft gegeven.

Door de profeet Jesaja roept God zijn volk op om op Hem te vertrouwen en niet op de afgoden.

Jes 46:3  Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die [door Mij] gedragen bent vanaf de [moeder]schoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Jes 46:4  Tot [uw] ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot [uw] grijsheid toe zal Ík [u] dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal [u] opnemen, Ík zal dragen en redden. (HSV)

Soms nopen zware omstandigheden ons om bovenal op God te vertrouwen en niet op onszelf. Dan moeten we onze wegen én in leven én in sterven geheel aan God toevertrouwen (2 Kor. 1 : 9).

2Co 1:8  Want wij willen niet, broeders, dat u onbekend bent met onze verdrukking die ons in Asia is overkomen, dat wij uitermate bezwaard zijn geworden boven vermogen, zodat wij zelfs aan het leven wanhoopten. 2Co 1:9  Ja, wijzelf hadden het doodvonnis al in onszelf, opdat wij geen vertrouwen zouden hebben op onszelf, maar op God die de doden opwekt, 2Co 1:10  die ons uit een zo grote dood heeft verlost en zal verlossen; op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder zal verlossen; (Telos)

De hoogste trap van de vertrouwen is de vertrouwelijkheid (Grieks: parrhesia), de vrolijkheid in de omgang met de Heer en de vreugde in het belijden van Zijn naam, die volgt uit het vertrouwen op de vervulling van Zijn beloften (Hebr. 3:6 "de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop"; Hebr. 10:35 "werp uw vrijmoedigheid niet weg", vgl. Hebr. 10:19-23 "door het geloof", d.i. geloofsvertrouwen).

Wie zijn vertrouwen op rijkdom zet, kan moeilijk in het Koninkrijk van God komen (Mark. 10: 21).

Mr 10:24  De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan. (Telos)

Vertrouwen jegens mensen

Met betrekking tot mensen betekent vertrouwen de liefde, die van anderen alle goeds gelooft en hoopt (2 Kor. 1 : 15, vgl. 1 Kor. 13 : 7).

1Co 13:6  [De liefde] verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid; 1Co 13:7  alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. (Telos)

2Co 1:13  Want wij schrijven u niets anders dan wat u weet of ook erkent; en ik hoop dat u dat tot het einde toe zult erkennen, 2Co 1:14  zoals u ook ten dele ons hebt erkend dat wij uw roem zijn, evenals u ook de onze bent op de dag van onze Heer Jezus.  2Co 1:15  En in dit vertrouwen wilde ik al eerder tot u komen, opdat u een tweede genade zou hebben, (Telos)

Echter, als wij slechts vertrouwen op mensen of op onszelf hebben, komen we beschaamd uit. Meer dan iemand anders zij God het voorwerp van ons vertrouwen. Het is beter om bij Hem te schuilen dan op mensen te vertrouwen.

Ps 118:8  Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen; Ps 118:9  het is beter bij de HERE te schuilen dan op edelen te vertrouwen. (NBG51)

Bij de vergankelijke mens is geen heil. Gelukkig hij wiens verwachting of vertrouwen op zijn God is.

Ps 146:3  Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; Ps 146:4  gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Ps 146:5  Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, Ps 146:6  die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid; Ps 146:7  die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De HERE maakt de gevangenen los, (NBG51)

Het is niet goed om op mensen te vertrouwen en niet op God. Wie op God vertrouwt, draagt vrucht ook in zware tijden.

Jer 17:5  Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en [die] een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. Jer 17:6  Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft [op] de droogste plekken in de woestijn, [in] zilt en onbewoond land. Jer 17:7  Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.  Jer 17:8  Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en [die] zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. (HSV)

Toevertrouwen

Vertrouwen kan ook de betekenis hebben van iemand iets van waarde ter bewaring toevertrouwen of ter uitoefening overgeven (Luk. 16:11; Gal. 2:7).

Lu 16:11  Als u dan in de onrechtvaardige Mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? Lu 16:12  En als u in dat van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? (Telos)

Ga 2:7  integendeel echter, toen zij zagen dat aan mij het evangelie van de onbesnedenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus dat van de besnedenen Ga 2:8  (want Hij die in Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, werkte ook in mij onder de volken), Ga 2:9  en toen zij de genade die mij gegeven is, erkenden, gaven Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de volken en zij naar de besnedenen gingen; Ga 2:10  alleen moesten wij de armen gedenken, wat ik mij daarom ook beijverd heb te doen. (Telos)

Muziekvideo

In het volgende lied drukt de Amerikaanse zangeres Lauren Daigle haar vertrouwen in God uit, die in strijd en moeite met haar is, al ziet ze ook geen uitweg. God is haar sterkte en haar Rots.

Trust in You

Letting go of every single dream
  Iedere droom loslatend
I lay each one down at Your feet
  Leg ik elkeen aan Uw voeten neer
Every moment of my wandering
  Elk moment van mijn ronddwalen
Never changes what You see
  Verandert nooit wat U ziet
I try to win this war, I confess,
  Ik probeer deze oorlog te winnen, belijd ik,
My hands are weary, I need Your rest
  Mijn handen zijn vermoeid, ik heb Uw rust nodig
Mighty warrior, king of the fight
  Machtige krijger, koning van de strijd
No matter what I face You're by my side
  Wat ik ook tegenkom, U staat aan mijn zijde

REFREIN:
When You don't move the mountains
  Wanneer U de bergen niet verzet
I'm needing You to move
  Heb ik U nodig om te bewegen
When You don't part the waters
  Wanneer U de wateren niet scheidt
I wish I could walk through
  Wou ik dat ik er doorheen kon lopen
When You don't give the answers
  Wanneer U niet de antwoorden geeft
As I cry out to You
  Terwijl ik naar U roep
I will trust, I will trust,
  Zal ik vertrouwen, zal ik vertrouwen
I will trust in You
  Zal ik op Uw vertrouwen

Truth is, You know what tomorrow brings
  De waarheid is, U weet wat morgen brengt
There's not a day ahead You have not seen
  Er is geen dag vooruit, die U hebt het niet gezien
So let all things be my life and breath
  Dus laat alle dingen mijn leven en adem zijn
I want what You want Lord and nothing less
  Ik wil wat U wilt, Heer, en niets minder

REFREIN

You are my strength and comfort
  U bent mijn sterkte en mijn troost
You are my steady hand
  U bent mijn vaste hand
You are my firm foudation
  U bent stevig fundament
The rock on which I stand
  De rots waarop ik sta
Your ways are always higher
  Uw wegen zijn altijd hoger
Your plans are always good
  Uw plannen zijn altijd goed
There's not a place where I'll go
  Er is geen plaats waar ik zal gaan
You've not already stood
  waar U niet al stond

REFREIN


Lauren Daigle - Trust In You (Lyric Video). Youtube.com: Lauren Daigle, 16 april 2015. Duur: 3 min 33 sec.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Vertrouwen. De tekst van dit lemma is op 29 jan. 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 VanDale.nl, s.v. Vertrouwen. Geraadpleegd 29 jan. 2021.