Wandelen

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 18 aug 2020 om 16:13 (→‎I want Jesus to walk with Me)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Wandelen en wandel staan dikwijls in de zin van levenswijze of gedrag, gezind zijn, handelen. Voorbeeld:

Flp 1:27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, ... (SV)

Flp 1:27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, ... (HSV)

Flp 1:27 Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, ... (Telos)

Andere Bijbelvertalingen doen de figuurlijke betekenis van wandelen uitkomen in hun vertaling van dit vers:

Flp 1:27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in een geest, een van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, (NBG51)

Flp 1:27 Maar één ding: leidt een leven waardig aan de verkondiging van de Christus, ... (NaB)

Flp 1:27 Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, ... (NBV2004)

Onze bekering leidt, zou moeten leiden, tot een verandering in onze wandel. Wij moeten niet meer wandelen zoals de ongelovigen, maar overeenkomstig onze nieuw stand en staat (kindschap van God, nieuwe mens, vernieuwd in ons denken).

Efe 4:17  Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken, Efe 4:18  verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Efe 4:19  Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Efe 4:20  Maar zo hebt u Christus niet geleerd, Efe 4:21  waar u Hem immers hebt gehoord en in Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is: Efe 4:22  dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten, Efe 4:23  en vernieuwd bent in de geest van uw denken, Efe 4:24  en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Efe 4:25  Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. (Telos) 2Jo 1:5 En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad: dat wij elkaar zouden liefhebben. 2Jo 1:6  En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals u van het begin af hebt gehoord dat u daarin zou wandelen. (Telos)

Wandelen met God

Wandelen met God wordt gezegd van mensen, die in hun leven rekening met God hielden, Hem vreesden en tot Hem spraken in gebed en dankzegging. Van Henoch wordt tweemaal gezegd dat hij wandelde met God.

Ge 5:22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren. (...) Ge 5:24  Henoch dan wandelde met God; en hij [was] niet [meer]; want God nam hem weg. (SV)

Ook Noach wandelde met God.

Ge 6:9  Dit [zijn] de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. (SV)

Gode waardig wandelen

In al onze wandel moeten wij heilig zijn. Wij moeten wandelen in het licht, omdat God licht is, en wandelen in de liefde, omdat Hij liefde is.

1Pe 1:14  Weest als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten van vroeger in uw onwetendheid, 1Pe 1:15  maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel; 1Pe 1:16  want er staat geschreven: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’. 1Pe 1:17  En als u als Vader Hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning, 1Pe 1:18  daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, 1Pe 1:19  maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam het bloed van Christus. (Telos)

Efe 5:8  want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht  Efe 5:9  (want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid), (Telos)

1Jo 1:5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 1Jo 1:6  Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. 1Jo 1:7  Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (Telos)

Wanneer wij de Heer waardig wandelen, neemt Hij daaraan welbehagen. Paulus maakt duidelijk wat zo'n Godwaardige wandel inhoudt:

Col 1:9 Daarom houden ook wij, van de dag af dat wij ervan gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, Col 1:10  om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, Col. 1:11 met alle kracht bekrachtigd, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en lankmoedigheid, met blijdschap, Col. 1:12 terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht;

Om zo te wandelen, moeten we zijn wil kennen en met die kennis vervuld zijn (vers 9). Die kennis van Gods wil moet ingebed in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Wijsheid en geestelijk inzicht slaat de brug naar een goede praktijk, naar een God waardige wandel.

Muziekvideo's

Ik wandel in het licht met Jezus


Nederland Zingt: Ik wandel in het licht met Jezus. Youtube.com: NederlandZingt, 6 feb. 2015. Duur: 2 min. 13 sec.

I want Jesus to walk with Me

Het volgende lied drukt de wens uit dat Jezus met ons wandelt op onze pelgrimsreis met haar beproevingen en zorgen[1].

 
I want Jesus to walk with me,
  Ik wil dat Jezus met mij wandelt,
I want Jesus to walk with me.
  Ik wil dat Jezus met mij wandelt.
All along this pilgrim journey,
  Tijdens deze hele pelgrimsreis,
I want Jesus to walk with me.
  Ik wil dat Jezus met mij wandelt.

In my trials, Lord walk with me;
  In mijn beproevingen, Heer, wandel met mij;
in my trials, Lord walk with me;
  In mijn beproevingen, Heer, wandel met mij;
When the shades of life are falling
  Wanneer de schaduwen van het leven vallen
I want Jesus to walk with me.
  Wil ik dat Jezus met mij wandelt.

In my sorrow, Lord walk with me
  In mijn verdriet, Heer, wandel met mij
In my sorrows, Lord walk with me
  In mijn verdriet, Heer, wandel met mij
When my heart is aching
  Wanneer mijn hart pijn doet
I want Jesus to walk with me
  Wil ik dat Jezus met mij wandelt.

I know Jesus will walk with me.
   Ik weet dat Jezus met mij zal wandelen.


I Want Jesus to Walk with Me. Youtube.com: Fountainview Academy, 15 mei 2020. Duur: 6 min. 6 sec.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Wandel, wandelen, wandeling.

Voetnoot